SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 24th, 2020 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
 2. \newlength{\tmpfboxrule}
 3. \setlength{\tmpfboxrule}{\fboxrule}
 4. \setlength{\fboxsep}{0mm}
 5. \setlength{\fboxrule}{0mm}
 6. %\setlength{\fboxrule}{0.1mm} %% jeśli chcemy zobaczyć ramkę
 7. \setlength{\unitlength}{1mm}
 8. \begin{picture}(0,0)
 9. \put(39,-134){\fbox{
 10. %\parbox[c][71mm][c]{104mm}{%\lineskip=34pt
 11. \vspace{20mm}
 12. %\fontsize{14pt}{16pt}\selectfont \@author\\[5mm]
 13.  
 14. \fontsize{13pt}{14pt}\selectfont \@title%}
 15. %\fontsize{16pt}{18pt}\selectfont AUTOR:\\[2mm]
 16. }
 17. }
 18. \end{picture}
 19. \setlength{\fboxrule}{\tmpfboxrule}
 20. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 21. %% Reszta strony z nazwą uczelni, wydziału, kierunkiem, specjalnością
 22. %% promotorem, oceną pracy, miastem i rokiem
 23.     {\centering%\vspace{-1cm}
 24.     \vspace{10mm}
 25.         {\fontsize{12pt}{14pt}\selectfont \@uczelnia}\\[0.4cm]
 26.         %bylo 22 24
 27.         {\fontsize{13pt}{14pt}\selectfont \@wydzial}\\[0.5cm]
 28.           %\hrule %\vspace*{0.7cm}
 29.     }
 30.     %było 14 i 16
 31. {\flushleft\fontsize{13pt}{14pt}\selectfont%
 32. %\begin{tabular}{ll}
 33. \centering
 34. \textbf{Kierunek} & \@kierunek\\
 35. \textbf{Specialność} & \@specjalnosc\\
 36. %\newline &
 37. %\@specjalnoscii\\
 38. \end{tabular}\\[1.3cm]
 39. }
 40. {\centering
 41. {\fontsize{13}{14pt}\selectfont \textbf{PIOTR TYKWIŃSKI}}\\[0.5cm]
 42. %{\fontsize{32pt}{36pt}\selectfont INŻYNIERSKA}\\[2.5cm]
 43. }
 44. \vfill
 45. \begin{tabularx}{\linewidth}{p{6cm}l}
 46.         &{\fontsize{13pt}{14pt}\selectfont \textbf{Praca dyplomowa inżynierska}}\\[1mm] %UWAGA: tutaj jest miejsce na nazwisko promotora pracy
 47.         &{\fontsize{13pt}{14pt}\selectfont \textbf{napisana pod kierunkiem}}\\[2mm]
 48.         &{\fontsize{13pt}{14pt}\selectfont \@promotor}\\[20mm]
 49.         %&{\fontsize{16pt}{18pt}\selectfont OCENA PRACY:}\\[20mm]
 50.     \end{tabularx}
 51. %\vspace{2cm}
 52. %\hrule\vspace*{0.3cm}
 53. {\centering
 54. {\fontsize{13pt}{14pt}\selectfont \@date}\\[0cm]
 55. }
 56. %\ungaramond
 57. \normalfont
 58.  \cleardoublepage
 59. }
 60. \makeatother
 61. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 62.  
 63. %\AtBeginDocument{\addtocontents{toc}{\protect\thispagestyle{empty}}}
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 69. %%  Metadane dokumentu
 70. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 71. \title{\textbf{QUIZY - APLIKACJA WEBOWA}}
 72. \author{Piotr Tykwiński}
 73. \uczelnia{\textbf{PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY}}
 74. \wydzial{\textbf{Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych}}
 75. \kierunek{\textbf{Informatyka}}
 76. \specjalnosc{\textbf{Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych}}
 77. %\specjalnoscii{MOBILNYCH I INTERNETOWYCH}
 78. \promotor{\textbf{dr inż, Zbigniewa Fryźlewicza}}
 79. \date{\textbf{Legnica 2020}}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top