daily pastebin goal
74%
SHARE
TWEET

TileMap1

Zeda Jan 4th, 2012 155 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;=====================================================
 2. TileMap1:
 3. ;=====================================================
 4. ;Inputs:
 5. ;     DE=MapLoc
 6. ;     BC=TileLoc
 7. ;     HL=MapWidth
 8. ;     A=TileLogic
 9. ;     (TempWord2)=Map X
 10. ;     (TempWord3)=Map Y
 11. ;=====================================================
 12.      and 7
 13.      ld (TempWord1),a
 14.      push bc
 15.      push hl
 16.      push de
 17.      ld bc,(TempWord3)
 18.      call HL_Times_BC
 19.      ld bc,(TempWord2)
 20.      add hl,bc
 21.      pop bc \ add hl,bc
 22.      pop de \ push hl
 23.      ld hl,-12 \ add hl,de
 24.      pop de
 25.      ld (TempWord2),hl
 26.      xor a \ ld (TempWord1+1),a
 27.      pop bc
 28. ;DE points to first Map Element
 29. ;(TempWord2) is the map width thing
 30. ;BC points to the sprite data    
 31. TileMap1loop:
 32.    ld h,12
 33.      ld a,(de) \ inc de
 34.      dec h
 35.      jr nz,$+9
 36.        ld hl,(TempWord2)
 37.        add hl,de
 38.        ex de,hl
 39.        ld h,12
 40.      push hl
 41.      ld h,0 \ ld l,a
 42.      add hl,hl
 43.      add hl,hl
 44.      add hl,hl
 45.      add hl,bc
 46.      ld a,(TempWord1+1)
 47.      call DrawTile
 48.      ld (TempWord1+1),a
 49.      pop hl
 50.      jr nz,TileMap1Loop+2
 51.      ret
 52. DrawTile:
 53. ;Input:
 54. ;     A is the tile number to draw plus
 55. ;     HL points to the sprite data
 56. ;Output:
 57. ;     A is incremented by 1
 58. ;     BC is not changed
 59. ;     DE is not changed
 60. ;     HL is not changed
 61. ;     z flag set if A is 96
 62.      cp 96 \ ret z
 63.      push af
 64.      push hl
 65.      push de
 66.      push bc
 67.      ex de,hl
 68. ;DE points to sprite
 69.      ld c,a \ ld l,12
 70.      call C_Div_L
 71. ;a+bc*96
 72.      ld h,b \ ld l,c
 73.      add hl,hl \ add hl,bc
 74.      add hl,hl \ add hl,hl
 75.      add hl,hl \ add hl,hl
 76.      add hl,hl
 77.      ld c,a \ add hl,bc
 78.      ld bc,(BufPtr)
 79.      add hl,bc
 80.      ld bc,0108h
 81.      ld a,(TempWord1)
 82.      call DrawSpriteXxY
 83.      pop bc
 84.      pop de
 85.      pop hl
 86.      pop af
 87.      inc a
 88.      ret
RAW Paste Data
Top