daily pastebin goal
58%
SHARE
TWEET

Metodo de Euler Mejorado

a guest Dec 5th, 2011 202 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function R = EulerM(a, b, M, y_0)
 2.  
 3. h = (b - a) / M;
 4.  
 5. Y = zeros(1, M+1);
 6. Y(1) = y_0;
 7. T = a:h:b;
 8.  
 9. for i = 1:M
 10.     Y(i + 1) = Y(i) + h * f(T(i), Y(i));
 11.     Y(i + 1) = Y(i) + h / 2 * ( f(T(i), Y(i)) + f(T(i+1), Y(i+1)));
 12. end
 13.  
 14. R = T' Y';
 15.  
RAW Paste Data
Top