Guest User

13.Test-driven developmnet

a guest
Feb 2nd, 2016
103
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.52 KB | None | 0 0
  1. Test – driven development
  2. два начина за писане на код:
  3. - Code first - Първо пишем кода и след това го тестваме
  4. - Test first - Първо пишем тестовете, после кода – предимството е че предварително знаем възможните гранични случаи и така можем навреме да ги хванем. Също така помага да намираме дефекти в дизайна на кода
Add Comment
Please, Sign In to add comment