SHARE
TWEET

Igri

HeatPulse May 19th, 2019 100 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Игри Problem 7 (0 / 0)
 2. Потребно е да се имплементира класа за компјутерска игра (Game), што содржи информации за:
 3.  
 4. име на играта (низа од макс. 100 знаци)
 5. цена на играта (децимален број)
 6. дали е играта купена на распродажба (bool променлива).
 7. Од класата Game да се изведе класа SubscriptionGame, што дополнително ќе чува:
 8.  
 9. месечен надоместок за играње (децимален број).
 10. датум кога играта е купена (месец и година како позитивни цели броеви)
 11. За класите Game и SubscriptionGame да се преоптоварат операторите за печатење (<< ) и читање (>>). Да се дефинира и операторот == кој ќе споредува игри според нивното име.
 12.  
 13. Да се дефинира класа за корисник (User) во која се чуваат:
 14.  
 15. кориснично име на корисникот (низа од макс. 100 знаци)
 16. колекција од игри кои се купени од корисникот (динамички алоцирана низа).
 17. Да се преоптовари операторот += кој ќе овозможи додавање на нова игра во колекцијата на игри. Притоа ако корисникот ја има веќе купено играта, потребно е да се креира исклучок од типот ExistingGame. Класата за имплементација на исклучоци потребно е има соодветен конструктор и метода message за печатење на порака на екран.
 18.  
 19. Да се креира и метода total_spent() во класата User која ќе пресметува колку пари корисникот потрошил за својата колекција од игри. Доколку играта е купена на распродажба, цената на играта е 30% од стандарната цена. Доколку играта е од типот SubscriptionGame, потребно е да се вкалкулира и сумата потрошена за месечниот надоместок (број_на_изминати_месеци x цена_на_месечен_надоместок) без да се земе во предвид моменталниот месец (мај 2018).
 20.  
 21. Да се преоптовари и оператоторот за печатење на корисникот, која печати информации во сл. формат (види тест примери 7 до 12):
 22.  
 23. User: username
 24. - Game: PUBG, regular price: $70, bought on sale
 25. Game: Half Life 2, regular price: $70
 26. Game: Warcraft 4, regular price: 40,monthlyfee:10, purchased: 1-2017
 27. Листа на дел од методите со нивни прототипови кои се користат во main:
 28.  
 29. ЕxistingGame::message()
 30. Game::operator==(Game&)
 31. User::operator+=(Game&)
 32. User::get_game(int)
 33. User::total_spent(int)
 34. User::get_name()
 35. User::get_games_number()
 36.  
 37.  
 38. #include <iostream>
 39.  
 40. // Your code goes here
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48. int main() {
 49.   int test_case_num;
 50.  
 51.   cin>>test_case_num;
 52.  
 53.   // for Game
 54.   char game_name[100];
 55.   float game_price;
 56.   bool game_on_sale;
 57.  
 58.   // for SubscritionGame
 59.   float sub_game_monthly_fee;
 60.   int sub_game_month, sub_game_year;
 61.  
 62.   // for User
 63.   char username[100];
 64.   int num_user_games;
 65.  
 66.   if (test_case_num == 1){
 67.     cout<<"Testing class Game and operator<< for Game"<<std::endl;
 68.     cin.get();
 69.     cin.getline(game_name,100);
 70.     cin>>game_price>>game_on_sale;
 71.  
 72.     Game g(game_name, game_price, game_on_sale);
 73.  
 74.     cout<<g;
 75.   }
 76.   else if (test_case_num == 2){
 77.     cout<<"Testing class SubscriptionGame and operator<< for SubscritionGame"<<std::endl;
 78.     cin.get();
 79.     cin.getline(game_name, 100);
 80.  
 81.     cin>>game_price>>game_on_sale;
 82.  
 83.     cin>>sub_game_monthly_fee;
 84.     cin>>sub_game_month>>sub_game_year;
 85.  
 86.     SubscriptionGame sg(game_name, game_price, game_on_sale, sub_game_monthly_fee, sub_game_month, sub_game_year);
 87.     cout<<sg;
 88.   }
 89.   else if (test_case_num == 3){
 90.     cout<<"Testing operator>> for Game"<<std::endl;
 91.     Game g;
 92.  
 93.     cin>>g;
 94.  
 95.     cout<<g;
 96.   }
 97.   else if (test_case_num == 4){
 98.     cout<<"Testing operator>> for SubscriptionGame"<<std::endl;
 99.     SubscriptionGame sg;
 100.  
 101.     cin>>sg;
 102.  
 103.     cout<<sg;
 104.   }
 105.   else if (test_case_num == 5){
 106.     cout<<"Testing class User and operator+= for User"<<std::endl;
 107.     cin.get();
 108.     cin.getline(username,100);
 109.     User u(username);
 110.  
 111.     int num_user_games;
 112.     int game_type;
 113.     cin >>num_user_games;
 114.  
 115.     try {
 116.  
 117.       for (int i=0; i<num_user_games; ++i){
 118.  
 119.         cin >> game_type;
 120.  
 121.         Game *g;
 122.         // 1 - Game, 2 - SubscriptionGame
 123.         if (game_type == 1){
 124.           cin.get();
 125.           cin.getline(game_name, 100);
 126.  
 127.           cin>>game_price>>game_on_sale;
 128.           g = new Game(game_name, game_price, game_on_sale);
 129.         }
 130.         else if (game_type == 2){
 131.           cin.get();
 132.           cin.getline(game_name, 100);
 133.  
 134.           cin>>game_price>>game_on_sale;
 135.  
 136.           cin>>sub_game_monthly_fee;
 137.           cin>>sub_game_month>>sub_game_year;
 138.           g = new SubscriptionGame(game_name, game_price, game_on_sale, sub_game_monthly_fee, sub_game_month, sub_game_year);
 139.         }
 140.  
 141.         u+=(*g);
 142.       }
 143.     }catch(ExistingGame &ex){
 144.       ex.message();
 145.     }
 146.  
 147.     cout<<u;
 148.  
 149.  
 150.   }
 151.   else if (test_case_num == 6){
 152.       cout<<"Testing exception ExistingGame for User"<<std::endl;
 153.       cin.get();
 154.       cin.getline(username,100);
 155.       User u(username);
 156.  
 157.       int num_user_games;
 158.       int game_type;
 159.       cin >>num_user_games;
 160.  
 161.       for (int i=0; i<num_user_games; ++i){
 162.  
 163.           cin >> game_type;
 164.  
 165.           Game *g;
 166.           // 1 - Game, 2 - SubscriptionGame
 167.           if (game_type == 1){
 168.             cin.get();
 169.             cin.getline(game_name, 100);
 170.  
 171.             cin>>game_price>>game_on_sale;
 172.             g = new Game(game_name, game_price, game_on_sale);
 173.           }
 174.           else if (game_type == 2){
 175.             cin.get();
 176.             cin.getline(game_name, 100);
 177.  
 178.             cin>>game_price>>game_on_sale;
 179.  
 180.             cin>>sub_game_monthly_fee;
 181.             cin>>sub_game_month>>sub_game_year;
 182.             g = new SubscriptionGame(game_name, game_price, game_on_sale, sub_game_monthly_fee, sub_game_month, sub_game_year);
 183.           }
 184.  
 185.           //cout<<(*g);
 186.  
 187.           try {
 188.             u+=(*g);
 189.           }
 190.           catch(ExistingGame &ex){
 191.             ex.message();
 192.           }
 193.         }
 194.  
 195.       cout<<u;
 196.  
 197.   }
 198.   else if (test_case_num == 7){
 199.       cout<<"Testing total_spent method() for User"<<std::endl;
 200.       cin.get();
 201.       cin.getline(username,100);
 202.       User u(username);
 203.  
 204.       int num_user_games;
 205.       int game_type;
 206.       cin >>num_user_games;
 207.  
 208.       for (int i=0; i<num_user_games; ++i){
 209.  
 210.           cin >> game_type;
 211.  
 212.           Game *g;
 213.           // 1 - Game, 2 - SubscriptionGame
 214.           if (game_type == 1){
 215.             cin.get();
 216.             cin.getline(game_name, 100);
 217.  
 218.             cin>>game_price>>game_on_sale;
 219.             g = new Game(game_name, game_price, game_on_sale);
 220.           }
 221.           else if (game_type == 2){
 222.             cin.get();
 223.             cin.getline(game_name, 100);
 224.  
 225.             cin>>game_price>>game_on_sale;
 226.  
 227.             cin>>sub_game_monthly_fee;
 228.             cin>>sub_game_month>>sub_game_year;
 229.             g = new SubscriptionGame(game_name, game_price, game_on_sale, sub_game_monthly_fee, sub_game_month, sub_game_year);
 230.           }
 231.  
 232.           //cout<<(*g);
 233.  
 234.  
 235.           u+=(*g);
 236.         }
 237.  
 238.       cout<<u;
 239.  
 240.       cout<<"Total money spent: $"<<u.total_spent()<<endl;
 241.   }
 242. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top