Advertisement
kofany

ilpx

Dec 28th, 2023
1,082
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 2.71 KB | None | 0 0
 1. import requests
 2.  
 3. # Funkcja do wczytywania danych z wielu plików i wyodrębnienia unikalnych adresów IP z informacjami o pochodzeniu
 4. def load_data(filenames):
 5.     ip_data = {}
 6.     for filename in filenames:
 7.         file_type = filename.split('.')[0]
 8.         try:
 9.             with open(filename, 'r') as file:
 10.                 for line in file:
 11.                     parts = line.split('|')
 12.                     ip_port = parts[0]
 13.                     ip = ip_port.split(':')[0]
 14.                     port = ip_port.split(':')[1]
 15.                     if ip not in ip_data:
 16.                         ip_data[ip] = {'port': port, 'source': file_type}
 17.                     elif file_type == 'http' and ip_data[ip]['source'] != 'http':
 18.                         # Prefer HTTP data if available
 19.                         ip_data[ip] = {'port': port, 'source': file_type}
 20.             print(f"Plik '{filename}' został prawidłowo wczytany.")
 21.         except FileNotFoundError:
 22.             print(f"Błąd: Nie znaleziono pliku '{filename}'.")
 23.     print(f"Wyodrębniono {len(ip_data)} unikalnych adresów IP z plików.")
 24.     return ip_data
 25.  
 26. # Funkcja do wykonywania zapytań do API i przetwarzania odpowiedzi
 27. def query_and_process(ip_data):
 28.     valid_ips = {}
 29.     total_ips = len(ip_data)
 30.     for index, (ip, info) in enumerate(ip_data.items(), 1):
 31.         print(f"Wykonuję zapytanie dla IP: {ip} (Pozostało zapytań: {total_ips - index})")
 32.         response = requests.get(f'https://bot.ircnet.info/api/i-line?q={ip}')
 33.         if response.status_code == 200:
 34.             data = response.json()
 35.             servers = [srv['serverName'] for srv in data['response'] if not srv['sid'].startswith('0PN')]
 36.             if servers:
 37.                 valid_ips[ip] = {'port': info['port'], 'source': info['source'], 'servers': servers}
 38.     return valid_ips
 39.  
 40. # Funkcja do zapisywania wyników do pliku
 41. def save_results_to_file(valid_ips):
 42.     with open('output.txt', 'w') as file:
 43.         for ip, info in valid_ips.items():
 44.             # Usunięcie białych znaków z końca każdego serwera przed złączeniem
 45.             cleaned_servers = [srv.strip() for srv in info['servers']]
 46.             file.write(f"{info['source']} {ip} {info['port']} {' '.join(cleaned_servers)}\n")
 47.     print("Wyniki zostały zapisane do pliku 'output.txt'.")
 48.  
 49. # Główny przepływ programu
 50. def main():
 51.     print("Uruchomiono program.")
 52.     filenames = ['http.txt', 'socks4.txt', 'socks5.txt']  # Nazwy plików z danymi
 53.     ip_data = load_data(filenames)
 54.     if ip_data:
 55.         valid_ips = query_and_process(ip_data)
 56.         save_results_to_file(valid_ips)
 57.     else:
 58.         print("Przerwano działanie programu z powodu błędu.")
 59.  
 60. if __name__ == "__main__":
 61.     main()
 62.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement