SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 13th, 2018 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. _7SEG_1 DATA 030H
 2. _7SEG_2 DATA 031H
 3. _7SEG_3 DATA 032H
 4. _7SEG_4 DATA 033H
 5. _7SEG_5 DATA 034H
 6. _7SEG_6 DATA 035H
 7. _LED DATA 02FH
 8. _CURRENT DATA 037H
 9. _LICZNIK_SEKUNDY DATA 039h
 10. _INDEKS DATA 040H
 11. ;921600 - 1000ms
 12. ;   x   - 50ms
 13. ;x=46080
 14. ;65536-46080=19456
 15.     ORG 000H
 16. _RESET:
 17.     LJMP _INIT
 18.  
 19.     ORG 0BH
 20. _PRZERWANIE_T0:
 21.     INC _LICZNIK_SEKUNDY
 22.     MOV TL0, #00000000b
 23.     MOV TH0, #01001100b
 24.     RETI
 25.  
 26.     ORG 0100H
 27. _INIT:
 28.     LCALL _7SEG_INIT
 29.     LCALL _TIMER_INIT
 30.  
 31. _LOOP:
 32.     LCALL _7SEG_REFRESH
 33.  
 34.     MOV A, #19d ;ustawia za każdym razem 19 do akumulatora
 35.     SUBB A, _LICZNIK_SEKUNDY ;19-0,19-1,...,19-20 ustawia się bit przeniesienia
 36.     JNC _LOOP
 37.     LCALL _LED_OK_CPL
 38.     INC R0
 39.     MOV _LICZNIK_SEKUNDY, #0d
 40.     CLR CY
 41.    
 42.     LJMP _LOOP
 43.  
 44.  
 45. _TIMER_INIT:
 46.     SETB ET0 ;zezwolenie na przerwanie z Timera0  
 47.     SETB EA  ;aktywacja systemu przerwan
 48.  
 49.     ANL TMOD, #11110001b
 50.     ORL TMOD, #00000001b
 51.  
 52.     MOV TL0, #00000000b
 53.     MOV TH0, #01001100b
 54.  
 55.     MOV _LICZNIK_SEKUNDY, #0d
 56.     MOV R0, #0d
 57.  
 58.     CLR TF0  ;flaga przepelnienia ukladu czasowo licznikowego
 59.     SETB TR0 ;uruchomienie pracy ukladu czasowo-licznik
 60.  
 61. _7SEG_INIT:
 62.     MOV _LED, #11111111B
 63.  
 64.     MOV R1, #_7SEG_6
 65.     MOV _INDEKS, #6d
 66.     MOV DPTR, #_WZORCE_CYFR ; Rejestr DPTR sluzy głównie jako wskaznik przy
 67.                             ;dostepie do pamieci programu i zewnetrznej
 68.                             ;pamieci RAM.
 69.  
 70.     _FOR:
 71.         MOV A, _INDEKS
 72.         MOVC A, @A+DPTR
 73.    
 74.         DEC _INDEKS
 75.    
 76.         MOV @R1, A
 77.         DEC R1
 78.    
 79.         MOV A, _INDEKS
 80.        
 81.         JNZ _FOR
 82.  
 83.     ; od ostatniego zaczynamy
 84.     MOV _CURRENT, #10000000B
 85.    
 86.     RET
 87.  
 88. _7SEG_REFRESH:
 89.     SETB P1.6
 90.     ; pobierz biezacy wskaznik
 91.     MOV A, _CURRENT
 92.     RR A
 93.     MOV _CURRENT, A
 94.     ; wybierz jako aktywny biezacy wskaznik
 95.     MOV DPTR, #0FF30H
 96.     MOVX @DPTR, A
 97.  
 98.  
 99.     _IF_LED:
 100.         CJNE A, #01000000B, _IF_W1
 101.         MOV A, _LED
 102.         LJMP _ENDIF
 103.     _IF_W1:
 104.         CJNE A, #00000001B, _IF_W2
 105.         MOV A, _7SEG_6
 106.         LJMP _ENDIF
 107.     _IF_W2:
 108.         CJNE A, #00000010B, _IF_W3
 109.         MOV A, _7SEG_5
 110.         LJMP _ENDIF
 111.     _IF_W3:
 112.         CJNE A, #00000100B, _IF_W4
 113.         MOV A, _7SEG_4
 114.         LJMP _ENDIF
 115.     _IF_W4:
 116.         CJNE A, #00001000B, _IF_W5
 117.         MOV A, _7SEG_3
 118.         LJMP _ENDIF
 119.     _IF_W5:
 120.         CJNE A, #00010000B, _IF_W6
 121.         MOV A, _7SEG_2
 122.         LJMP _ENDIF
 123.     _IF_W6:
 124.         CJNE A, #00100000B, _DEFAULT
 125.         MOV A, _7SEG_1
 126.         LJMP _ENDIF
 127.     _DEFAULT:
 128.         NOP
 129.  
 130.     _ENDIF:
 131.         NOP
 132.  
 133.     ; Wpisanie do wbufora wyboru danych cyferki
 134.     MOV DPTR, #0FF38H
 135.     MOVX @DPTR, A  
 136.    
 137.     ;wlacz 7seg
 138.     CLR P1.6
 139.     RET
 140.  
 141. _LED_OK_CPL:
 142.     CPL _LED.4
 143.     RET
 144.  
 145. _WZORCE_CYFR:
 146.     DB 00111111B
 147.     DB 00000110B
 148.     DB 01011011B
 149.     DB 01001111B
 150.     DB 01100110B
 151.     DB 01101101B
 152.     DB 01111101B
 153.     DB 00000111B
 154.     DB 01111111B
 155.     DB 01101111B
 156.     DB 01110111B
 157.  
 158. END
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top