SHARE
TWEET

1tes

kiritoshiro Mar 25th, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius ir Silvanas, ir Timotiejus, tesalonikiečių bažnyčiai, esančiai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje: malonė tebūna jums ir ramybė nuo Dievo mūsų Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.
 2. 2 Mes visada dėkojame Dievui už jus visus, minėdami jus savo maldose;
 3. 3 be paliovos prisimindami Dievo ir mūsų Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbą ir meilės triūsą, ir vilties kantrumą mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje;
 4. 4 žinodami, mylimi broliai, jūsų išrinkimą iš Dievo.
 5. 5 Nes mūsų evangelija neatėjo pas jus vien žodžiu, bet taip pat ir jėga, ir Šventąja DVASIA, ir didžiu užtikrintumu; kaip jūs žinote, kokie mes tarp jūsų buvome jūsų labui.
 6. 6 Ir jūs tapote mūsų bei Viešpaties sekėjais, priėmę žodį daugelyje vargų su Šventosios DVASIOS džiaugsmu:
 7. 7 taip, kad jūs buvote pavyzdžiais visiems, kurie tiki Makedonijoje ir Achajoje.
 8. 8 Nes iš jūsų Viešpaties žodis nuskambėjo ne tik Makedonijoje ir Achajoje, bet ir kiekvienoje vietoje pasklido jūsų tikėjimas į Dievą; taip, kad mums nereikia nieko kalbėti.
 9. 9 Nes jie patys praneša apie mus, kokį turėjome įėjimą pas jus ir kaip jūs nuo stabų atsigręžėte į Dievą tarnauti gyvajam ir tikrajam Dievui
 10. 10 ir laukti iš dangaus jo Sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusiųjų, būtent Jėzaus, kuris išvadavo mus nuo ateinančios rūstybės.
 11. 1 Nes jūs patys, broliai, žinote mūsų įėjimą pas jus, kad tai nebuvo veltui;
 12. 2 bet prieš tai, kaip jūs žinote, kentėję ir paniekinti Filipuose, po to mes buvome drąsūs savo Dieve kalbėti jums šią Dievo evangeliją su didele kova.
 13. 3 Nes mūsų raginimas buvo ne iš apgaulės nei iš nešvarumo, nei su klasta;
 14. 4 bet, kaip buvome pripažinti Dievo, kad mums patikėtų evangeliją, taip mes ir kalbame; ne kaip žmonėms patikdami, bet Dievui, kuris mėgina mūsų širdis.
 15. 5 Nes mes, kaip jūs žinote, niekada nevartojome meilikaujančių žodžių nei godumo priedangos; Dievas yra liudytojas;
 16. 6 ir neieškojome šlovės nei iš žmonių, nei iš jūsų, nei iš kitų, kai mes, kaip Kristaus apaštalai, galėjome būti apsunkinimu.
 17. 7 Bet buvome tarp jūsų švelnūs, taip, kaip žindyvė globoja savo vaikus;
 18. 8 taip su meile dėl jūsų trokštantys, norėjome jums perduoti ne tik Dievo evangeliją, bet ir savo pačių sielas, nes jūs buvote mums brangūs.
 19. 9 Nes jūs prisimenate, broliai, mūsų triūsą ir sunkų darbą; nes triūsdami naktį ir dieną, kad neapsunkintume nei vieno iš jūsų, mes skelbėme jums Dievo evangeliją.
 20. 10 Jūs esate liudytojai, Dievas irgi, kaip šventai, teisiai ir nepriekaištingai mes elgėmės tarp jūsų, kurie tikite;
 21. 11 kaip jūs žinote, kaip kiekvieną iš jūsų raginome ir guodėme bei įpareigojome, kaip tėvas savo vaikus,
 22. 12 kad jūs vaikščiotumėte verti Dievo, kuris pašaukė jus į savo karalystę ir šlovę.
 23. 13 Dėl to mes be paliovos ir dėkojame Dievui, kadangi priėmę Dievo žodį, kurį išgirdote iš mūsų, jūs priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet kaip jis iš tiesų yra – Dievo žodį, kuris veiksmingai ir veikia jumyse, kurie tikite.
 24. 14 Nes jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių, kurios Judėjoje yra Kristuje Jėzuje; nes ir jūs tą patį kentėjote nuo savo tėvynainių, lygiai kaip ir jos nuo žydų;
 25. 15 kurie užmušė tiek Viešpatį Jėzų, tiek savo pačių pranašus bei persekiojo mus; ir jie nepatinka Dievui, ir yra priešiški visiems žmonėms,
 26. 16 neleisdami mums kalbėti pagonims, kad tie būtų išgelbėti, nuolat pripildydami savo nuodėmes; nes ant jų galutinai yra atėjusi rūstybė.
 27. 17 O mes, broliai, trumpam laikui iš jūsų atimti veidu, bet ne širdimi, dar labiau stengėmės su dideliu troškimu pamatyti jūsų veidą.
 28. 18 Todėl norėjome ateiti pas jus – aš, Paulius, kartą ir kitą, – bet mums sutrukdė Šėtonas.
 29. 19 Nes kas yra mūsų viltis ar džiaugsmas, ar džiūgavimo vainikas? Argi ir ne jūs mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus akivaizdoje jam ateinant?
 30. 20 Nes jūs esate mūsų šlovė ir džiaugsmas.
 31. 1 Todėl, nebegalėdami ilgiau iškęsti, mes manėme, kad gerai pasilikti vieniems Atėnuose;
 32. 2 ir pasiuntėme Timotiejų, mūsų brolį ir Dievo tarnautoją, ir mūsų bendradarbį Kristaus evangelijoje, jus įtvirtinti ir paguosti jus dėl jūsų tikėjimo;
 33. 3 kad nei vienas nesusvyruotų dėl šitų vargų, nes jūs patys žinote, jog esame tam skirti.
 34. 4 Nes iš tiesų, kai buvome su jumis, anksčiau jums sakėme, kad turime kentėti suspaudimą; kaip ir įvyko, ir jūs žinote.
 35. 5 Todėl, nebegalėdamas ilgiau iškęsti, pasiunčiau sužinoti apie jūsų tikėjimą, kad kokiu tai būdu jūsų nebūtų sugundęs gundytojas, ir mūsų triūsas nebūtų bergždžias.
 36. 6 Bet dabar, kai iš jūsų pas mus atėjo Timotiejus ir atnešė mums gerą žinią apie jūsų tikėjimą ir geraširdiškumą, ir kad jūs visuomet mus gerai prisimenate, didžiai trokšdami pamatyti mus, kaip ir mes pamatyti jus;
 37. 7 todėl, broliai, mes buvome jumis paguosti visame mūsų varge ir sielvarte per jūsų tikėjimą;
 38. 8 nes dabar mes gyvename, jeigu jūs tvirtai stovite Viešpatyje.
 39. 9 Nes kokią padėką galime Dievui atiduoti už jus, už visą džiaugsmą, kuriuo džiaugiamės dėl jūsų mūsų Dievo akivaizdoje;
 40. 10 naktį ir dieną gausiai melsdamiesi, kad pamatytume jūsų veidą ir ištobulintume tai, ko trūksta jūsų tikėjimui?
 41. 11 Na, o pats Dievas ir mūsų Tėvas, ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus tenukreipia mūsų kelią pas jus.
 42. 12 Ir Viešpats jus teaugina ir tegausina meile vienas kitam bei visiems žmonėms, kaip ir mes jums;
 43. 13 tam, kad jis sutvirtintų jūsų širdis nepeiktinas šventume prieš Dievą, mūsų Tėvą, mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui ateinant su visais jo šventaisiais.
 44. 1 Tad toliau jus maldaujame, broliai, ir raginame jus per Viešpatį Jėzų, kad, kaip gavote iš mūsų, kaip turite vaikščioti ir patikti Dievui, taip vis labiau gausėtumėte.
 45. 2 Nes jūs žinote, kokius įsakymus mes jums davėme per Viešpatį Jėzų.
 46. 3 Nes tai yra Dievo valia – jūsų šventėjimas, kad jūs susilaikytumėte nuo paleistuvystės;
 47. 4 kad kiekvienas iš jūsų žinotų, kaip laikyti savo indą šventėjime ir garbėje;
 48. 5 ne gašlumo geidulyje, kaip pagonys, kurie nepažįsta Dievo;
 49. 6 kad nei vienas neperžengtų ribų ir neapgaudinėtų savo brolio jokiame dalyke; nes Viešpats yra visų tokių keršytojas, kaip mes jus anksčiau ir perspėjome bei liudijome.
 50. 7 Nes Dievas nepašaukė mūsų nešvarumui, bet šventumui.
 51. 8 Todėl kas niekina, ne žmogų niekina, bet Dievą, kuris mums taip pat davė savo šventą Dvasią.
 52. 9 Bet apie brolišką meilę jums nereikia, kad jums rašyčiau, nes jūs patys esate Dievo išmokyti mylėti vienas kitą.
 53. 10 Ir iš tiesų jūs tai darote visiems broliams, esantiems visoje Makedonijoje; bet mes maldaujame jus, broliai, kad vis labiau augtumėte;
 54. 11 ir kad uoliai stengtumėtės būti tylūs ir užsiimti savo reikalais bei dirbti savo pačių rankomis, kaip jums įsakėme;
 55. 12 kad vaikščiotumėte dorai prieš esančius išorėje, ir kad jums nieko netrūktų.
 56. 13 Bet nenoriu, broliai, kad jūs būtumėte nežinantys apie užmigusiuosius, kad neliūdėtumėte, kaip ir kiti, kurie neturi vilties.
 57. 14 Nes jei tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, taip ir tuos, kurie miega Jėzuje, Dievas atves su juo.
 58. 15 Nes tai jums sakome Viešpaties žodžiu, kad mes, gyvieji ir pasilikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų.
 59. 16 Nes pats Viešpats nusileis iš dangaus su šauksmu, su arkangelo balsu ir su Dievo trimitavimu; ir mirusieji Kristuje prisikels pirmi;
 60. 17 tuomet mes, gyvieji ir pasilikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesyse, sutikti Viešpatį ore; ir taip visada būsime su Viešpačiu.
 61. 18 Todėl guoskite vienas kitą šiais žodžiais.
 62. 1 Bet apie laikus ir laikotarpius, broliai, nereikia, kad jums rašyčiau.
 63. 2 Nes patys puikiai žinote, kad Viešpaties diena ateina taip, kaip vagis naktį.
 64. 3 Nes kai jie sakys: „Ramybė ir saugumas“, tuomet juos ištiks staigus žlugimas, kaip gimdymo skausmai nėščią moterį; ir jie nepabėgs.
 65. 4 Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jus užkluptų kaip vagis.
 66. 5 Jūs visi esate šviesos vaikai ir dienos vaikai: mes nesame nei nakties, nei tamsos.
 67. 6 Todėl nemiegokime, kaip kiti miega; bet budėkime ir būkime blaivūs.
 68. 7 Nes tie, kurie miega, naktį miega; ir tie, kurie pasigėrę, naktį pasigėrę.
 69. 8 Bet mes, esantys dienos, būkime blaivūs, užsidėję tikėjimo ir meilės krūtinšarvį; ir išgelbėjimo viltį kaip šalmą.
 70. 9 Nes Dievas nepaskyrė mūsų rūstybei, bet kad įgytume išgelbėjimą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,
 71. 10 kuris mirė už mus, kad mes, ar bundame, ar miegame, gyventume kartu su juo.
 72. 11 Todėl guoskite vieni kitus ir vienas kitą statydinkite, kaip ir darote.
 73. 12 Ir jus maldaujame, broliai, pažinoti tuos, kurie triūsia tarp jūsų ir vadovauja jums Viešpatyje, ir jus įspėjinėja;
 74. 13 ir didžiai juos gerbti meilėje dėl jų darbo. Ir būkite tarpusavyje taikoje.
 75. 14 Na, o mes raginame jus, broliai, perspėkite nepaklusniuosius, paguoskite silpnadvasius, palaikykite silpnuosius, būkite visiems kantrūs.
 76. 15 Žiūrėkite, kad nei vienas neatmokėtų nei vienam piktu už piktą; bet visada sekite tuo, kas gera, tiek savo tarpe, tiek prieš visus.
 77. 16 Visuomet džiaukitės.
 78. 17 Be paliovos melskitės.
 79. 18 Visame kame dėkokite; nes tai yra Dievo valia Kristuje Jėzuje dėl jūsų.
 80. 19 Negesinkite Dvasios.
 81. 20 Neniekinkite pranašavimų.
 82. 21 Visa išmėginkite; tvirtai laikykitės to, kas gera.
 83. 22 Susilaikykite nuo visko, kas atrodo pikta.
 84. 23 Ir pats ramybės Dievas jus visiškai tepašvenčia; ir aš meldžiu Dievą, kad jūsų visa dvasia ir siela, ir kūnas būtų išlaikyti nepeiktini mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui.
 85. 24 Ištikimas tas, kuris jus šaukia, kuris tai ir padarys.
 86. 25 Broliai, melskitės už mus.
 87. 26 Sveikinkite visus brolius šventu pabučiavimu.
 88. 27 Įpareigoju jus Viešpačiu, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems šventiesiems broliams.
 89. 28 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top