SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 18th, 2019 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. +======~~~~~::,,,.........MMD?,~D:.,NMMMMMMMMMMMMMMMMM..........,,,,,:::::~~~~~=
 2. =====~~~~~:::,,,........:M.M=.MMM.M.MMZMMMMMMMMMMMM?N8Z. .........,,,,,:::::~~~~
 3. ===~~~~~::::,,,....... MMM.N=MM+..M.MM:MMM+,.I.,MM:M+N+M............,,,,:::::~~~
 4. =~~~~~::::,,,,...... .8MM:M~.MMMI..,=M.NMM.8.NM,M:7M.M~7?.............,,,,::::~~
 5. ~~~:::::,,,,.........NMM7:.M7M.=MMMMMM8MN+.~.7~?N.IM,MMM$,........ ....,,,,:::::
 6. ~:::::,,,,.. ......?MMMMMMMMMMMMN~,.MMMMMMMM,=$.8MM:~O=MM?...............,,,::::
 7. ::::,,,,..........MMMMMMMMMMMMMMMMMD?NMMMMMMMMM~MMMMM...M=M......... .....,,,,::
 8. ::,,,,.... ......MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDND,7Z ..............,,,,:
 9. ,,,,...........,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...N.8=+O . .............,,,,
 10. ,,,...........MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?.?8MMM........... ....,,,
 11. ,,......... .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~. .............,,
 12. ,,....... .DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,.......... ....,
 13. ,,....... MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8......... .....
 14. ,,......?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMND8OOZOZODMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN..............
 15. ,,.....MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDOZ7I???I?I7$OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD.............
 16. ,,... 8MMMMMMNNMMMMMMMMMMNDDMMMNO7?I????I7?8O8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO............
 17. ,,...=NMMM8888DMDDDDMMMMMMND8N8MN$7I?I?I7$8DMMDO8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMD...........
 18. ,,...MMMD888O8OODDDDMMMNMM8M+NNZ8NO7?I7ODNO$?I$ZODNMMMMMMMMMMMMMMMMMM7..........
 19. ,,,.MMMMZOOZ8OD8D88DMMMDZ8Z7=+?+OZO+=+7Z887777$8MNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~.........
 20. ,,,$MMMMZOZO8ZO8D88DMMDO7IZ$77I?III+=?77INI:MD$DMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,........
 21. ,,,MMMMMOOZ8O8OO888DNMOZ7?+=+=+II7?++I7$IIOII$7OMNNMMMNNNDMMMMMMMMMMMMMM~.......
 22. ,,,MMMMMZZO8$OOOO88DNM8$7I?==+IIII?=+I77II?I??I7$ONMMM8O888DDNNMMMMMMMMMM ......
 23. ,,,MMMMM$ZOOOZOOOOO88NN8Z7I???777?+=?I7$77?+???I$ODMM8O8O88OO888DDMMMMMMMM .....
 24. ,,,MMMMMZZ8$ZZZZZZOOODMD8$7II?7I7?+==?IO$7I??II7Z8DM$OOO8888OOOZZZO8DNMMMMN.....
 25. ,,:MMMMMZZZ7Z$$$$ZZZO88NDO$$7IO?7?::~?II7$7III7$ONNNOOOZOO8OOOZ$7$I7$ZODMMM, ...
 26. ,:,MMMMMZO$$7$$$7$Z$O8DDDDO$I?78INI?7DMND$$7$Z88NMMOZOOZZZZ$$$$$$I?+II7ZNMMM  ..
 27. ,,,MMMMMOZIZ$777$$$$$ZDDNDMDMNMMM8DMDMMN8$$O8DDMNNO8OOZZZZZ$$7$77I??+=+?8MMM  ..
 28. ,,,8MMMMMZ7$I7I777$7$$NZDMMMMMNMDNMNMMMMMNM8DDNMNMOO8OZZ$$$7777III+=+===MMMM. ..
 29. ,,,:MMMMM$777II77II77778ODMDNDDMNNNMMMMMMMMMNNNNNOD8O$Z$$7$7IIII??+=~~=~MMMM. ..
 30. ,,,.MMMMMI7III?III77I7$DOD8ZOIII7N8DO8NMNMMMMMDNM88OZZ$$$III????++==~~~MMMMM. ..
 31. ,,,,MMMMMNI???I?II77777$MND8OO8I++=+I7788DMMNNNMM8OOZ$$777I??+??+++==~IMMMMM  ..
 32. ,,,,+MMMMM???I?I?I7I7IIIMM88D8DMMMMMNNND8MMNMNMNM8$$$$7III?????I??=+=~MMMMM7  ..
 33. ,,,,,MMMMMII???IIIII77I?MMM8$IIIDMMNNDDDDMMMNDDNMD$7$$7III????+?+++=~8MMMMM ....
 34. ,,,,,,MMMMMI+???IIII77I?MMMMM88$ND$II$7OMMMD8DDDM8777I77I?II?I?+++==NMMMMM:.....
 35. ,,,...MMMMM7????I77IIIIIM8MMMMMMMMNNNMMMMNDD8DDDMMI7I77I+?I??III?+=8MMMMMD. ....
 36. ,,....+MMMMMI???7II7III?MN8NMMMMMMMMMMMMNNNDDDDNMM777I7III?I??I???8MMMMMM. .....
 37. ,.,.,7MMMMMM7+??II77I7I?MMOO8MMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMI777IIII?7I+++=8MMMMMMMMMM  ..
 38. ,,$MMMMMMMMMM??II7I7I7?IMNO88DNMMMMMNMMMMMMMNMMMMMNDN$I$I?7II??+MMMMMMMMMMMMMMM.
 39. MMMMMMMMMMMMMO=?I7II7I7?D:$Z8DDNMMMMMMMMMMMMZ$$7$$?IIO$$$$7$D++MMMMMMMMMMMMMMMMM
 40. MMMMMMMMMMMMMM?++??II77?DM77Z8DNMMMMMM77II??+++++?I7Z$I?+++?II~~?MMMMMMMMMMMMMMM
 41. MMMMMMMMMMMMMMMM==+?IIII8I.?I$8DDMMMD88Z$8DOZ7$I$$7NNZZ777ZZZ$I=$MMMMMMMMMMMMMMM
 42. MMMMMMMMMMMMMMMMM=++?II?DDZ,+I$O8DNM8$++????IIII???$8ONM$$8ZDONMMMMMMMMMMMMMMMMM
 43. MMMMMMMMMMMMMMMMMM+=++?DI~$I=??7$O8D8ZDDOI?++7I7I?I$Z$ZO++=DO$MMMMMMMMMMMMMMMMMM
 44. MMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++7+=~7+II=?I$$8M87I$$$77$7$NMMMDO8M7??ZOODMMMMMMMMMMMMMMMMM
 45. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO?=+~O??++???78NOZ777?I?????I7$8ON87IDMMM=NMMMMMMMMMMMMMMMM
 46. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~===?I?===??DNND8Z$OO$$7????IIIZO8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 47. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD====~$??I:7I8DDD8I?7$$$77$NN$8D8NDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 48. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8+===D???+=DMDNN8Z???I7$778MDZO8DNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 49. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+====7IIIINNDDD8O$$7$ZZ7$ZNZONM8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 50. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+==~:,=77MNND8OOOZZZNMDNMMM8NDNMOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 51. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+=MMMMMMNND88OZ7$+ZNDDNNMMD8DDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top