daily pastebin goal
4%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<opencv2/core/core.hpp>
 2. #include<opencv2/highgui/highgui.hpp>
 3. #include<opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
 4. #include<opencv2/ml/ml.hpp>
 5. #include <vector>
 6. #include <time.h>
 7.  
 8. #include <unistd.h>
 9. #include </home/pi/Downloads/libmodbus-3.0.6/src/modbus.h>
 10.  
 11. #include <opencv2/opencv.hpp>
 12. #include<iostream>
 13. #include<sstream>
 14. #include "opencv2/core.hpp"
 15. #include "opencv2/highgui.hpp"
 16. #include <iostream>
 17. #include <fstream>
 18. #include <sstream>
 19. #include <stdio.h>
 20. #include <string.h>
 21. #include <stdlib.h>
 22. #include <errno.h>
 23.  
 24.  
 25. using namespace cv;
 26. using namespace std;
 27. using namespace cv::ml;
 28.  
 29. Ptr<ml::ANN_MLP> ann;
 30. //zmienne do komunikacji modbus
 31. int socket;
 32. modbus_t *ctx;
 33. modbus_mapping_t *mb_mapping;
 34. int rc;
 35. int use_backend;
 36. //////////
 37. vector<Mat> images;
 38. vector<int> labels;
 39. Mat train_data, train_labels, test_data, test_labels, test, testl;
 40. int off = 0;
 41. int split = 2;
 42. int nclasses = 10; //ilosc klas - liczby 0-9
 43. Mat feature;
 44. bool teach = false; //status nauki, przy rozpoczeciu
 45. bool modbus_start = false; //status komunikacji
 46. int pred_prev = 555555; //miejsce przechowywania rozpoznanej litery
 47. int train_count = 900; //ilosc probek w bazie
 48. int test_count = 100; //ilosc probek testowych (walidacja)
 49. float pred_prog = 0.0; //skutecznosc rozpoznania 0.0 - 1.0
 50. int cap_nr = 0; //wybrana kamera
 51. vector<int> HASLO = { 2, 7, 3, 5 }; //haslo odblokowujace komunikacje modbus
 52. int wymiar_hasla = 4; //dlugosc hasla
 53. //vector<int> HASLO = { 2 };
 54. vector<int> haslo; //haslo wprowadzane
 55.  
 56. void read_image() {
 57.     try {
 58.         for (int j = 0; j < nclasses; j++) {
 59.             int i = 1;
 60.             if (teach == false) { //jesli nie uczy to pobranie tylko zdjec walidacyjnych
 61.                 i = train_count - test_count; //900-100 = 800, i pobrane zostana probki 800-900.
 62.             }
 63.  
 64.             for (; i < train_count; i++) {//pobrane zdjec walidacyjnych
 65.                 String aaa = to_string(i);
 66.                 String bbb = to_string(j);
 67.                 String imagefile = bbb + " (" + aaa + ").png";
 68.                 Mat image;
 69.                 //wczytuje obrazek a "1" oznacza ze zwraca 3 kanalowy obrazek
 70.                 image = imread(imagefile, 1); //wczytanie obrazka
 71.                 ///// image=macierz do ktorej jest zapisywanie,rodzaj konwersji
 72.                 image.convertTo(image, CV_32F); //konwersja do wymaganego typu
 73.                                                ////zmiesza obrazek
 74.                 resize(image, image, Size(40, 40)); //zmiana wymiaru obrazu na 40x40 pikseli
 75.                 /////push_back dodaje do konca vevtora element
 76.                 if (!image.data)
 77.                 {
 78.                     cout << " No image data \n ";
 79.                     break;
 80.                 }
 81.                 feature = image;
 82.                 Mat newData = feature.reshape(1, 1);//ustawienie w jednym rzedzie
 83.                 if (i >= 800)
 84.                 {//pobranie probek walidacyjnych
 85.                     test_data.push_back(newData);/////push_back dodaje do konca vevtora element
 86.                     test_labels.push_back(j);
 87.                 }
 88.                 else
 89.                 {//pobranie probek trenujacych siec
 90.                     train_data.push_back(newData);
 91.                     train_labels.push_back(j);
 92.                 }
 93.             }
 94.         }
 95.     }
 96.     catch (Exception ex) { //lapanie wyjatku
 97.     //  cout << ex.what();
 98.     }
 99. }
 100.  
 101.  
 102. enum {//modbus
 103.     TCP,
 104.     RTU
 105. };
 106.  
 107. int modbus(int argc, char *argv[]) //prolaczenie komunikacji modbus
 108. {
 109.     //zmienne przeniesione
 110.     if (argc > 1) {
 111.         if (strcmp(argv[1], "tcp") == 0) {
 112.             use_backend = TCP;
 113.         }
 114.         else if (strcmp(argv[1], "rtu") == 0) {
 115.             use_backend = RTU;
 116.         }
 117.         else {
 118.             printf("Usage:\n  %s [tcp|rtu] - Modbus client to measure data bandwith\n\n", argv[0]);
 119.             exit(1);
 120.         }
 121.     }
 122.     else {
 123.         // By default
 124.         use_backend = TCP;
 125.         printf("bandwidth-server-one:\n Running in tcp mode - Modbus client to measure data bandwith\n\n");
 126.     }
 127.  
 128.     if (use_backend == TCP) {
 129.         printf("Waiting for TCP connection\n");
 130.         ctx = modbus_new_tcp("127.0.0.1", 1502);
 131.         socket = modbus_tcp_listen(ctx, 1);
 132.         modbus_tcp_accept(ctx, &socket);
 133.         printf("TCP connection started!\n");
 134.     }
 135.     else {
 136.         printf("Waiting for Serial connection\n");
 137.         ctx = modbus_new_rtu("/dev/ttyUSB0", 115200, 'N', 8, 1);
 138.         modbus_set_slave(ctx, 1);
 139.         modbus_connect(ctx);
 140.         printf("Serial connection started!\n");
 141.     }
 142.  
 143.     mb_mapping = modbus_mapping_new(MODBUS_MAX_READ_BITS, 0,
 144.         MODBUS_MAX_READ_REGISTERS, 0);
 145.     if (mb_mapping == NULL) {
 146.         fprintf(stderr, "Failed to allocate the mapping: %s\n",
 147.             modbus_strerror(errno));
 148.         modbus_free(ctx);
 149.         return -1;
 150.     }
 151.     return 1;
 152. }
 153. int return_int(int k) { //zamiana wprowadzonych liczb z klawiatury na znaki
 154.     switch (k) {
 155.     case 48: return 0;
 156.     case 49: return 1;
 157.     case 50: return 2;
 158.     case 51: return 3;
 159.     case 52: return 4;
 160.     case 53: return 5;
 161.     case 54: return 6;
 162.     case 55: return 7;
 163.     case 56: return 8;
 164.     case 57: return 9;
 165.     }
 166.     return 10;
 167. }
 168. void train_net() {
 169.     int nfeatures = train_data.cols; //oczytanie ilosc  w tym przypadku 40x40x3(RGB) = 4800
 170.     if (teach == true) {
 171.         //tworzy pusty model, wyszkie wagi sa ustawioen na zero,nastepnie jest trenowana siec
 172.         //korzystajac z wektorow wejsciowych, naukowa moze byc powtarzana
 173.         ann = ml::ANN_MLP::create();
 174.         //ustawione jest ile jest warst
 175.         Mat_<int> layers(4, 1, CV_32F);
 176.  
 177.         layers(0) = nfeatures;     // input
 178.         layers(1) = nclasses * 8;  // hidden
 179.         layers(2) = nclasses * 4;  // hidden
 180.         layers(3) = nclasses;      // output, 1 pin per class.
 181.                                    ///ustawienia warst
 182.         ann->setLayerSizes(layers);
 183.         //ustawienei funkcji aktywacj, 0 ,0 to dymysle parametry funkcj aktywacji alfa i beta
 184.         ann->setActivationFunction(ml::ANN_MLP::SIGMOID_SYM, 0, 0);
 185.         ann->setTermCriteria(TermCriteria(TermCriteria::MAX_ITER + TermCriteria::EPS, 30, 0.1));
 186.         // druga zmienna setBackpropWeightScale
 187.         ann->setTrainMethod(ml::ANN_MLP::BACKPROP, 0.0001);
 188.  
 189.         // ann requires "one-hot" encoding of class labels:
 190.         Mat train_classes = Mat::zeros(train_data.rows, nclasses, CV_32FC1);
 191.         for (int i = 0; i < train_classes.rows; i++)
 192.         {
 193.             train_classes.at<float>(i, train_labels.at<int>(i)) = 1.f;
 194.         }
 195.         cout << "Trenuje siec..." << endl;
 196.         ann->train(train_data, ml::ROW_SAMPLE, train_classes);//trening sieci
 197.     }
 198.  
 199.     else {
 200.         cout << "Pominieto nauke, wczytana nauczona siec z pliku..." << endl;
 201.         ann = cv::Algorithm::load < cv::ml::ANN_MLP >("network93.yaml");
 202.     }
 203. }
 204. void walidacja() {
 205.     //validacja
 206.     Mat confusion(nclasses, nclasses, CV_32S, Scalar(0)); //macierz zwracajaca skutecznosc rozpoznania probek walidacyjnych
 207.    
 208.     for (int i = 0; i < test_data.rows; i++) {
 209.         int pred = 111;//stan poczatkowy
 210.         pred = ann->predict(test_data.row(i), noArray());//rozpoznania bez zwracania wektora accuracy [10,1]
 211.         //cout << "wartosc oczekiwana " << test_labels.row(i) << endl;
 212.         int truth = test_labels.at<int>(i);
 213.         confusion.at<int>(pred, truth)++; //zliczanie skutecznosci
 214.         //cout << "rozpoznane: " + to_string(pred) << endl;
 215.         //  waitKey(20);
 216.     }
 217.     cout << "      koniec " << endl;
 218.     Mat correct = confusion.diag();
 219.     float accuracy = sum(correct)[0] / sum(confusion)[0];
 220.     cerr << "accuracy: " << accuracy << endl;
 221.     cerr << "confusion:\n" << confusion << endl;
 222.     ann->save("network100.yaml");//zapis wyniku nauki sieci
 223. }
 224. int main(int argc, char** argv)
 225. {
 226.  
 227.     int a = argc;
 228.     char** a1 = argv;
 229.     //int mdb = modbus(a, a1);
 230. #ifdef TRAIN
 231.     teach = true;
 232. #else
 233.     teach = false;
 234. #endif
 235.     cout << "Wczytuje obrazy..."<< endl;
 236.     read_image();
 237.     cout << "Trenuje siec..."<<endl;
 238.     train_net();
 239.     cout << "Walidacja..."<<endl;
 240.    
 241.     try {
 242.     walidacja();
 243.     }
 244.     catch (Exception ex) {
 245.         cout << ex.what();
 246.     }
 247.     VideoCapture cap(cap_nr); // open the default camera
 248.     if (!cap.isOpened())  // check if we succeeded
 249.         cout << "Error connect to camera" << endl; //   return;
 250.     // Odczytywanie ramki z kamery
 251.     for (;;)
 252.     {
 253.         Mat frame;
 254.         cap >> frame; // get a new frame from camera
 255.  
 256.         Point A(150, 0); //prostokat 90x160pikseli
 257.         Point B(440, 350);
 258.         Rect RectangleToDraw2(A, B);
 259.         rectangle(frame, RectangleToDraw2.tl(), RectangleToDraw2.br(), Scalar(0, 255, 255), 1, 8, 0);
 260.         //waitKey(1);
 261.  
 262.         Mat drawing = Mat::zeros(349, 289, CV_8UC3);
 263.         Mat Finish_frame = Mat::zeros(349, 578, CV_8UC3);
 264.         for (int i = 151; i < 440; i++) {//sprawdzamy wiersze i = x
 265.             for (int j = 1; j < 350; j++) {//wszystkie kolumny w wierszu j = y
 266.                 Vec3b col = frame.at<Vec3b>(Point(i, j));
 267.                 drawing.at<Vec3b>(Point(i - 151, j - 1)) = col;
 268.             }
 269.         }
 270.         for (int i = 151; i < 440; i++) {//sprawdzamy wiersze i = x
 271.             for (int j = 1; j < 350; j++) {//wszystkie kolumny w wierszu j = y
 272.                 Vec3b col = frame.at<Vec3b>(Point(i, j));
 273.                 Finish_frame.at<Vec3b>(Point(i - 151, j - 1)) = col;
 274.             }
 275.         }
 276.         Mat draw2 = drawing;
 277.         cvtColor(draw2, draw2, CV_BGR2GRAY);
 278.         threshold(draw2, draw2, 125, 255, THRESH_BINARY_INV);
 279.         cvtColor(draw2, draw2, CV_GRAY2RGB);
 280.         for (int i = 1; i < 289; i++) {//sprawdzamy wiersze i = x
 281.             for (int j = 1; j < 349; j++) {//wszystkie kolumny w wierszu j = y
 282.                 Vec3b col = draw2.at<Vec3b>(Point(i, j));
 283.                 Finish_frame.at<Vec3b>(Point(i + 289, j)) = col;
 284.             }
 285.         }
 286.         imshow("Finish", Finish_frame);
 287.         drawing.convertTo(drawing, CV_32F);
 288.         //imwrite("xd.jpg", drawing);
 289.  
 290.         try {
 291.             Mat image1;
 292.             image1 = draw2;
 293.             image1.convertTo(image1, CV_32F);
 294.             resize(image1, image1, Size(40, 40));
 295.  
 296.             ////////////////////////
 297.             Mat test = image1.reshape(1, 1); // flatten to 1 row
 298.             int pred = 111;
 299.             Mat odp;
 300.             pred = ann->predict(test, odp);
 301.  
 302.             if (pred != pred_prev && odp.at<float>(pred) > 0.5) {
 303.                 pred_prev = pred;
 304.                 pred_prog = odp.at<float>(pred);
 305.             }
 306.             //modbus pętla
 307.             //for (;;) {
 308.             if (modbus_start == true) {
 309.                 uint8_t query[MODBUS_TCP_MAX_ADU_LENGTH];
 310.  
 311.                 rc = modbus_receive(ctx, query);
 312.                 if (rc >= 0) {
 313.                     printf("Replying to request.\n");
 314.                     mb_mapping->tab_input_registers[2669] = pred_prev; // rozpoznana wartosc
 315.                     mb_mapping->tab_input_registers[2670] = pred_prog; // próg rozpoznawania
 316.                     modbus_reply(ctx, query, rc, mb_mapping);
 317.                 }
 318.                 else {
 319.                     // Connection closed by the client or server
 320.                     //  break;
 321.                 }
 322.             }
 323.            
 324.             //}
 325.  
 326.  
 327.  
 328.  
 329.             ///////////////////////////
 330.  
 331.  
 332.  
 333.  
 334.  
 335.             int key = waitKey(30);
 336.             string pred_prev_string;
 337.             bool ok = true;
 338.             bool haslo_ok = true;
 339.             int limit;
 340.             String aaa;
 341.             String bbb;
 342.             String imagefile;
 343.             int los = 0;
 344.             int liczba;
 345.             char znak;
 346.             switch (key) {
 347.             case 115: //s zapis nowego obrazka do obrazkow trenujacych
 348.                 //imshow("llll", image1);
 349.                 srand(time(NULL));
 350.                 los = rand() % 750;
 351.                 //cout << los << endl;
 352.                 cout << "Wcisnij liczbe pod jaka chcesz zapisac w bazie "<< endl;
 353.                 liczba = waitKey(0);
 354.                 cout << "wcisnieto: " << liczba << endl;
 355.                 aaa = to_string(los);
 356.                 liczba = return_int(liczba);
 357.                 bbb = to_string(liczba);
 358.                 imagefile = bbb + " (" + aaa + ").png";
 359.                 imwrite(imagefile, image1);
 360.                 cout << "zapisano w: " << imagefile << endl;
 361.                 break;
 362.             case 110://n nauka sieci
 363.                 cout << "Czy na pewno chcesz rozpoczac nauke od nowa? Jeśli tak, wciśnij y" << endl;
 364.                 if (waitKey(0) == 121) {
 365.                     train_data = NULL; train_labels = NULL; test_data = NULL; test_labels = NULL;
 366.                     teach = true;
 367.                     cout << "Wczytuje obrazy..."<< endl;
 368.                     read_image();
 369.                     cout << "Trenuje siec..."<<endl;
 370.                     train_net();
 371.                     cout << "Walidacja..."<<endl;
 372.                     walidacja();
 373.                     cout << "Zakonczono..."<<endl;
 374.                 }
 375.                 cout << "zakończono nauke" << endl;
 376.                
 377.                 break;
 378.             case 120: //x oczyt i zapis obrazka
 379.                 pred_prev_string = to_string(pred_prev);
 380.                 haslo.push_back(pred_prev);
 381.                 limit = haslo.size();
 382.                 if (limit > 3) limit = 3;
 383.                 for (int i = 0; i < limit; ++i) {
 384.                     if (haslo[i] != 0)
 385.                         ok = false;
 386.                 }
 387.                 cout << endl;
 388.                 cout << "Accuracy: " << pred_prog << endl;
 389.                 cout << "Rozpoznane: " + to_string(pred_prev) << endl;
 390.  
 391.                 if (haslo.size() >= 3 && ok == true) {
 392.                     if (haslo.size() == 3) cout << "Podaj haslo." << endl;
 393.                     cout << "Haslo: ";
 394.                     for (int i = 3; i < haslo.size(); ++i)
 395.                         cout << haslo[i];
 396.                     cout << endl;
 397.                 }
 398.                 break;
 399.             case 97: //a podglad hasla
 400.                     cout << "Haslo: ";
 401.                     for (int i = 3; i < haslo.size(); ++i)
 402.                         cout << haslo[i];
 403.                     cout << endl;
 404.             break;
 405.             case 99: //c czyszczenie hasla
 406.                 haslo.clear();
 407.                 cout << "Haslo wyczyszczone." << endl;
 408.                 break;
 409.             case 8://backspace
 410.                 if (haslo.size() > 0) {
 411.                     haslo.pop_back();
 412.                     //cout << "Haslo: " << haslo << endl;
 413.                     cout << "Haslo: ";
 414.                     for (int i = 3; i < haslo.size(); ++i)
 415.                         cout << haslo[i];
 416.                     cout << endl;
 417.                     break;
 418.             case 109://m zakończenie modbusa
 419.                 //printf("Quit the loop: %s\n", modbus_strerror(errno));
 420.                 if(modbus_start == true){
 421.                 cout << "Komunikacja modbus zakonczona." << endl;
 422.                 modbus_start = false;
 423.                 modbus_mapping_free(mb_mapping);
 424.                 close(socket);
 425.                 modbus_free(ctx);
 426.                 }else{
 427.                 cout << "Komunikacja modbus nie zostala otwarta." << endl; 
 428.                 }
 429.                 break;
 430.             case 122://z rozpoczecie modbusa
 431.                 if (haslo.size() == (wymiar_hasla+3)) {
 432.                     for (int i = 3; i < haslo.size(); ++i) {
 433.                         if (haslo[i] != HASLO[i - 3]) {
 434.                             haslo_ok = false;
 435.                         }
 436.                     }
 437.                     if (haslo_ok) {
 438.                         cout << "Komunikacja Modbus otwarta" << endl;
 439.                         if (modbus_start == false) {
 440.                             modbus_start = true;
 441.                             int mdb = modbus(a, a1);
 442.                             if (mdb == 1) {
 443.  
 444.                             }
 445.  
 446.                         }
 447.                     // 
 448.                     }
 449.                     else {
 450.                         cout << "Haslo bledne " << endl;
 451.                     }
 452.                 }
 453.                 else {
 454.                     cout << "Haslo ma zly wymiar" << endl;
 455.                 }
 456.                 break;
 457.                 }
 458.                 key = 0;
 459.             }
 460.         }
 461.         catch (Exception ex) {
 462.             //cout << ex.what() << endl;
 463.         }
 464.  
 465.     }
 466.     waitKey(0);
 467.  
 468.     return 0;
 469. }
 470. //g++ $(pkg-config --libs --cflags opencv libmodbus) -o projekt projekt.cpp
 471. //g++ $(pkg-config --libs --cflags opencv) -o projekt projekt.cpp
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top