S_Madanska

WEEK6-условия

Oct 30th, 2021 (edited)
1,165
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 3.71 KB | None
 1. -----------------------------------------------------------------------------------------
 2. -----------------------------ЗАДАЧА ЗА ДОМАШНА:------------------------------------------
 3. -----------------------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5.     --Зад 0.3
 6.     -- Имена, заплата и длъжност на служители, които работят в отдел 80
 7.     -- и не са обработвали поръчки до момента;
 8.  
 9.  
 10. -----------------------------------------------------------------------------------------
 11. --------------------------------- Задачи:  ----------------------------------------------
 12. -----------------------------------------------------------------------------------------
 13.  
 14.     --Зад 0.4
 15.     --Клиентите, които са поръчвали през 2000 година
 16.  
 17.     --ЗАД 0.5
 18.     --Служителите, които са обработили повече от 5 поръчки
 19.  
 20.  
 21. -----------------------------------------------------------------------------------------
 22. ---------------------------------4.7.2. OFFSET и FETCH ----------------------------------
 23. -----------------------------------------------------------------------------------------
 24.  
 25.     /* Пример 4-21.
 26.    петимата служители, започвайки от 10-ти ред, подредени по дата на постъпване.
 27.    Първата заявка ще покаже всички за демонстрация, втората ще извърши подбора.
 28.     */
 29.  
 30.  
 31.     /* 4.7.3. Задачи
 32.    Задача 4-12.
 33.    вторите 10 най-добре платени служители (подредени по заплата низходящо).
 34.     */
 35.      
 36.  
 37.     /* Задача 4-13.
 38.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.
 39.     */
 40.  
 41. ----------------------------------------------------------------------------------------
 42. -----------------------------Изгледи = Views--------------------------------------------
 43. -----------------------------Създаване на изгледи---------------------------------------
 44.  
 45.     --Пример 5-1.
 46.     --Да се създаде изглед, който съдържа име и фамилия на клиентите, както и
 47.     --номер и дата на поръчките, които те са направили.
 48.  
 49. -----------------------------Промяна на изгледи-----------------------------------------
 50.     --Пример 5-2.
 51.     --Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 52.     --съответния служител, обработил поръчката.
 53.  
 54.     --Пример 5-3
 55.     -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 56.     --обработени от служител с идентификатор = 167.
 57.  
 58. ----------------------------------------------------------------------------------------
 59. -----------------------------------HOMEWORK---------------------------------------------
 60. ----------------------------------------------------------------------------------------
 61.  
 62.     --ЗАД 0.6
 63.     --Да се създаде изглед, съдържащ информация за служителите,
 64.     --които са и мениджъри и по колко починени имат.
 65.        
 66.  
 67.     --ЗАД 0.7
 68.     --Да се създаде изглед, съдържащ информация за отделите, в които не работят
 69.     --никакви служители.
RAW Paste Data Copied