fterlyfe

glowcross scrollbox by lovermonth

Jan 2nd, 2022 (edited)
1,265
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.69 KB | None | 0 0
 1. <! --- CODE BY @lovermonth ON TWT --->
 2. <style>
 3.  
 4. @font-face {
 5. font-family: waifuz;
 6. src: url(https://dl.dropbox.com/s/6in675hpk4w7g40/CyberpunkWaifus%20%281%29.ttf);
 7. }
 8.  
 9. #pom {
 10. border-style: solid;
 11. border-width: 26px 26px 26px 26px;
 12. -moz-border-image: url(https://cdn.discordapp.com/attachments/889088497594548288/927088712737755196/f_10773218_1.gif) 26 26 26 26 round round;
 13. -webkit-border-image: url(https://cdn.discordapp.com/attachments/889088497594548288/927088712737755196/f_10773218_1.gif) 26 26 26 26 round round;
 14. -o-border-image: url(https://cdn.discordapp.com/attachments/889088497594548288/927088712737755196/f_10773218_1.gif) 26 26 26 26 round round;
 15. border-image: url(https://cdn.discordapp.com/attachments/889088497594548288/927088712737755196/f_10773218_1.gif) 26 26 26 26 round round;
 16.  
 17. /* BOX SETTINGS */
 18. height: 14em; /* container height*/
 19. width: 17em; /* container width*/
 20. padding: 10px;
 21. overflow: scroll;
 22. display: inline-block;
 23. vertical-align: middle;
 24.  
 25. /* TEXT SETTINGS */
 26. font-family: waifuz;
 27. font-size: 0.875em;
 28. color: #000000;
 29. text-align: left;
 30.  
 31. }
 32.  
 33. </style>
 34.  
 35. <div id="pom">
 36. <! --- INSERT TEXT HERE --->
 37. aha so you think I kinda like you
 38. think you can get me
 39. I think so ya ya
 40. shen ye zai chuang shang wo luan xiang luan xiang
 41. xiang ni xin tiao jiu hui kuang xiang kuang xiang
 42. Liar liar liar
 43. Oh duo bu xiang hua
 44. Liar liar liar oh oh
 45. xiang ta que zhi neng xin suo shang mi ma
 46. shen hu xi wo xu yao zhun bei yi xia
 47. bu dui bu dui mi mi hen jue dui bu dui bu dui ya ya
 48. jing chang hui chu xian ta ge zhong mu yang
 49. yi zheng tian rang wo you dian fa tang
 50. shi ba shi ba zhen de mei shi ma bu yan zhong ma ya ya
 51. ni da luan wo nao hai quan dou
 52. zhuang man le ni wei xiao
 53. </div>
Add Comment
Please, Sign In to add comment