SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 11th, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % Klasa przechowująca parametry sygnału.
 2. classdef Signal
 3.     properties
 4.         sf;     % Częstotliwość próbkowania sygnału (Hz).
 5.         l;      % Długość sygnału (liczba próbek).
 6.         T;      % Czas trwania sygnału (s).
 7.         X;      % Wektor przechowujący kolejne wartości sygnału.
 8.         avgX;   % średnia wartość sygnału X.
 9.         rmsX,   % średnia kwadratowa sygnału X.
 10.         stdX;   % Odchylenie standardowe sygnału X.
 11.         maxX;   % Wartość maksymalna sygnału X.
 12.         Y;      % Transformata Fouriera sygnału X.
 13.     end
 14.     methods
 15.         % Konstrukcja obiektu na bazie pliku zawierającego kolejne
 16.         % wartości sygnału.
 17.         function obj = Signal(filePath, sf)
 18.             % Uzupełnienie własności w przypadku wczytania informacji o
 19.             % sygnale z pliku.
 20.             if (nargin > 0)
 21.                 % Ustawienie częstotliwości próbkowania.
 22.                 obj.sf = sf;
 23.                 % Wczytanie kolejnych wartości sygnału z pliku.
 24.                 obj.X = importdata(filePath);
 25.                 % Wyznaczenie długości sygnału (liczby próbek).
 26.                obj.l = length(obj.X);
 27.                 % Wyznaczenie czasu trwania sygnału (liczba próbek /
 28.                 % częstotliwość).
 29.                 obj.T = obj.l / obj.sf;
 30.                 % Wyznaczenie średniej wartości sygnału.
 31.                 obj.avgX = mean(obj.X);
 32.                 % Wyznaczenie średniej kwadratowej sygnału.
 33.                 obj.rmsX = rms(obj.X);
 34.                 % Wyznaczenie odchylenia standardowego sygnału.
 35.                 obj.stdX = std(obj.X);
 36.                 % Wyznaczenie wartości maksymalnej sygnału.
 37.                 obj.maxX = max(obj.X);
 38.                 % Wyznaczenie transformaty Fouriera dla sygnału (w
 39.                 % dziedzinie zespolonej).
 40.                 obj.Y = fft(obj.X);
 41.             % Uzupełnienie własności wartościami domyślnymi.
 42.             else
 43.                 obj.sf = 1;
 44.                 obj.l = 0;
 45.                 obj.T = 0;
 46.                 obj.X = [];
 47.                 obj.avgX = NaN;
 48.                 obj.rmsX = NaN;
 49.                 obj.stdX = NaN;
 50.                 obj.maxX = NaN;
 51.                 obj.Y = [];
 52.             end
 53.         end
 54.         % Stworzenie sygnału odfiltrowanego.
 55.         function newSig = removeLowAmp(obj, amp)
 56.             % Kopiowanie sygnału.
 57.             newSig = obj;
 58.             % Odfiltrowanie częstotliwości o mniejszej amplitudzie niż?
 59.             % zadana.
 60.             for i=1:length(newSig.Y)
 61.                 if abs(newSig.Y(i)) < amp
 62.                     newSig.Y(i) = 0;
 63.                 end
 64.             end
 65.             % Rekonstrukcja sygnału.
 66.             newSig.X = abs(ifft(newSig.Y));
 67.             % Wyznaczenie ?średniej wartości sygnału.
 68.             newSig.avgX = mean(newSig.X);
 69.             %Wyznaczenie wartości kwadratowej sygnału.
 70.             newSig.rmsX = rms(newSig.X);
 71.             %Wyznaczenie odchylenia standardowego sygnału.
 72.             newSig.stdX = std(newSig.X);
 73.             %Wyznaczenie wartości maksymalnej sygnału.
 74.             newSig.maxX = max(newSig.X);
 75.         end
 76.     end
 77. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top