SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2018 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
 2. #include "main.h"
 3. #include "stm32f1xx_hal.h"
 4.  
 5. /* USER CODE BEGIN Includes */
 6.  
 7. /* USER CODE END Includes */
 8.  
 9. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
 10. UART_HandleTypeDef huart2;
 11.  
 12. /* USER CODE BEGIN PV */
 13. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
 14.  
 15. /* USER CODE END PV */
 16.  
 17. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
 18. void SystemClock_Config(void);
 19. static void MX_GPIO_Init(void);
 20. static void MX_USART2_UART_Init(void);
 21.  
 22. /* USER CODE BEGIN PFP */
 23. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
 24. uint32_t a = 0, b = 0, c = 0;
 25. #define ROZMIAR 30
 26. char bufor_kolowy[ROZMIAR];
 27. uint8_t zajety = 0;
 28. uint8_t wolny = 0;
 29. char odebrane[1];
 30. uint8_t data[50];
 31. uint8_t size;
 32. uint8_t komendy = 0;
 33. uint8_t pelny = 0;
 34. uint8_t przycisk = 0;
 35. #define LED_ON "LED[ON];"   //zapalenie diody
 36. #define LED_OFF "LED[OFF];" //zgaszenie diody
 37. #define LED_BLINK "LED_BLINK;" //mrugnięcie 10 razy
 38. #define LED_1 "1;"  //zapalenie diody
 39. #define LED_0 "0;"  //zgaszenie diody
 40. #define ZAPAL "ZAPAL[%d,%d,%d];", &a, &b, &c //a - czas świecenia, b - czas zgaszenia, c - ilosc powtorzen
 41. char komenda[30];   //nasza komenda
 42. void dodaj_znak() {
 43.     uint8_t poprzedni_wolny = wolny; //pomocnicza zapisuje obecny stan wskaznika wolny
 44.     wolny++;
 45.     if (wolny > (ROZMIAR - 1)) {
 46.         wolny = 0;
 47.     }
 48.  
 49.     if ((poprzedni_wolny == zajety) || (wolny != zajety)) // mozna dodac znak/ czy bufor jest pełny
 50.             {
 51.         bufor_kolowy[poprzedni_wolny] = (char) odebrane[0];
 52.         if (bufor_kolowy[poprzedni_wolny] == ';') {
 53.             komendy++;
 54.         }
 55.     } else {
 56.         wolny = poprzedni_wolny;
 57.         pelny = 1;
 58.     }
 59. }
 60. void wykonaj_komende() {
 61.     uint8_t polecenie = 0;
 62.  
 63.     if (komendy > 0) {
 64.         komendy--;
 65.         uint8_t pierwszy_zajety = zajety; // 1 znak w poleceniu
 66.  
 67.         for (uint8_t i = 0; i < ROZMIAR; i++) {
 68.             komenda[i] = bufor_kolowy[pierwszy_zajety];
 69.             if (komenda[i] == ';') {
 70.  
 71.                 zajety = pierwszy_zajety + 1;
 72.                 komenda[i + 1] = '\0';
 73.                 if (pierwszy_zajety > (ROZMIAR - 1)) {
 74.                     pierwszy_zajety = 0;
 75.                 }
 76.                 break;
 77.             }
 78.             pierwszy_zajety++;
 79.             if (pierwszy_zajety > (ROZMIAR - 1)) {
 80.                 pierwszy_zajety = 0;
 81.             }
 82.  
 83.         }
 84.  
 85.         if ((strcmp(LED_ON, komenda)) == 0 || (strcmp(LED_1, komenda)) == 0)
 86.             polecenie = 1;
 87.         if ((strcmp(LED_OFF, komenda)) == 0 || (strcmp(LED_0, komenda)) == 0)
 88.             polecenie = 2;
 89.         if ((strcmp(LED_BLINK, komenda)) == 0)
 90.             polecenie = 3;
 91.         //if (sscanf(komenda, "ZAPAL[%d,%d,%d];", &a, &b, &c))
 92.         if (sscanf(komenda, ZAPAL))
 93.             polecenie = 4;
 94.         switch (polecenie) {
 95.         case 1: {
 96.             HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, 1);
 97.             break;
 98.         }
 99.         case 2: {
 100.             HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, 0);
 101.             break;
 102.         }
 103.         case 3: {
 104.             uint8_t ile = 10;
 105.             while (ile) {
 106.                 ile--;
 107.                 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, 1);
 108.                 sysTick(100);
 109.                 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, 0);
 110.                 sysTick(500);
 111.  
 112.             }
 113.             break;
 114.         }
 115.             //-------------------------------------------------------------
 116.         case 4: {
 117.  
 118.             for (int i = 0; i < c; i++) {
 119.                 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, 1);
 120.  
 121.                 sysTick(a);
 122.                 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, 0);
 123.  
 124.                 sysTick(b);
 125.  
 126.             }
 127.             break;
 128.         }
 129.  
 130.         default: {
 131.             size = sprintf(data, "Komenda nie rozpoznana\n\r");
 132.             HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, data, size);
 133.             break;
 134.         }
 135.  
 136.         } //switch
 137.  
 138.     }
 139. }
 140. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
 141.  
 142.     if (huart->Instance == USART2) {
 143.         dodaj_znak();
 144.         HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &odebrane, 1);
 145.     }
 146.  
 147. }
 148. void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) //wcisniecie przycisku
 149. {
 150.     if (GPIO_Pin == B1_Pin) {
 151.         if (HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin))
 152.             przycisk = 1;
 153.     }
 154. }
 155. /* USER CODE END PFP */
 156.  
 157. /* USER CODE BEGIN 0 */
 158.  
 159. /* USER CODE END 0 */
 160.  
 161. /**
 162.  * @brief  The application entry point.
 163.  *
 164.  * @retval None
 165.  */
 166. int main(void) {
 167.     /* USER CODE BEGIN 1 */
 168.  
 169.     /* USER CODE END 1 */
 170.  
 171.     /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
 172.  
 173.     /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 174.     HAL_Init();
 175.  
 176.     /* USER CODE BEGIN Init */
 177.  
 178.     /* USER CODE END Init */
 179.  
 180.     /* Configure the system clock */
 181.     SystemClock_Config();
 182.  
 183.     /* USER CODE BEGIN SysInit */
 184.  
 185.     /* USER CODE END SysInit */
 186.  
 187.     /* Initialize all configured peripherals */
 188.     MX_GPIO_Init();
 189.     MX_USART2_UART_Init();
 190.     /* USER CODE BEGIN 2 */
 191.     for (uint8_t i = 0; i < ROZMIAR; i++) {
 192.         bufor_kolowy[i] = '-';
 193.     }
 194.  
 195.     size = sprintf(data, "hello stm\n\r");
 196.     HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, data, size);
 197.  
 198.     HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &odebrane, 1);
 199.     /* USER CODE END 2 */
 200.  
 201.     /* Infinite loop */
 202.     /* USER CODE BEGIN WHILE */
 203.     while (1) {
 204.  
 205.         /* USER CODE END WHILE */
 206.  
 207.         /* USER CODE BEGIN 3 */
 208.         if (pelny) {
 209.             size = sprintf(data, "Bufor pelny\n\r");
 210.             HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, data, size);
 211.  
 212.         } else if (przycisk) {
 213.             przycisk = 0;
 214.             size = sprintf(data, "%s\n\r", &bufor_kolowy);
 215.             HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, data, size);
 216.  
 217.         }
 218.         wykonaj_komende();
 219.     }
 220.     /* USER CODE END 3 */
 221.  
 222. }
 223.  
 224. /**
 225.  * @brief System Clock Configuration
 226.  * @retval None
 227.  */
 228. void SystemClock_Config(void) {
 229.  
 230.     RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 231.     RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
 232.  
 233.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
 234.      */
 235.     RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 236.     RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 237.     RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
 238.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 239.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;
 240.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;
 241.     if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
 242.         _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 243.     }
 244.  
 245.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
 246.      */
 247.     RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
 248.             | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 249.     RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 250.     RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 251.     RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
 252.     RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 253.  
 254.     if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) {
 255.         _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 256.     }
 257.  
 258.     /**Configure the Systick interrupt time
 259.      */
 260.     HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 1000);
 261.  
 262.     /**Configure the Systick
 263.      */
 264.     HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
 265.  
 266.     /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
 267.     HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
 268. }
 269.  
 270. /* USART2 init function */
 271. static void MX_USART2_UART_Init(void) {
 272.  
 273.     huart2.Instance = USART2;
 274.     huart2.Init.BaudRate = 9600;
 275.     huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
 276.     huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
 277.     huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
 278.     huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
 279.     huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
 280.     huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
 281.     if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) {
 282.         _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 283.     }
 284.  
 285. }
 286.  
 287. /** Configure pins as
 288.  * Analog
 289.  * Input
 290.  * Output
 291.  * EVENT_OUT
 292.  * EXTI
 293.  */
 294. static void MX_GPIO_Init(void) {
 295.  
 296.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 297.  
 298.     /* GPIO Ports Clock Enable */
 299.     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE()
 300.     ;
 301.     __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE()
 302.     ;
 303.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
 304.     ;
 305.     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
 306.     ;
 307.  
 308.     /*Configure GPIO pin Output Level */
 309.     HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 310.  
 311.     /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
 312.     GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
 313.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
 314.     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 315.     HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
 316.  
 317.     /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
 318.     GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
 319.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 320.     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 321.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 322.     HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
 323.  
 324.     /* EXTI interrupt init*/
 325.     HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);
 326.     HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
 327.  
 328. }
 329.  
 330. /* USER CODE BEGIN 4 */
 331.  
 332. /* USER CODE END 4 */
 333.  
 334. /**
 335.  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
 336.  * @param  file: The file name as string.
 337.  * @param  line: The line in file as a number.
 338.  * @retval None
 339.  */
 340. void _Error_Handler(char *file, int line) {
 341.     /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 342.     /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 343.     while (1) {
 344.     }
 345.     /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
 346. }
 347.  
 348. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
 349. /**
 350.  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
 351.  *         where the assert_param error has occurred.
 352.  * @param  file: pointer to the source file name
 353.  * @param  line: assert_param error line source number
 354.  * @retval None
 355.  */
 356. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
 357. {
 358.     /* USER CODE BEGIN 6 */
 359.     /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
 360.      tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 361.     /* USER CODE END 6 */
 362. }
 363. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
 364.  
 365. /**
 366.  * @}
 367.  */
 368.  
 369. /**
 370.  * @}
 371.  */
 372.  
 373. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top