madalinaradu

ASD Pb 5 6 permut c d

May 26th, 2019
70
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /** p 5-6 permutari crescatoare / descrscatoare */
 2. #include<stdio.h>
 3. #include<stdlib.h>
 4. #include<conio.h>
 5.  
 6. ///permutari 1234
 7. ///          1342
 8. /// in vect solutie scriem permutarea o afisam, urm suprascrie
 9.  
 10. int sol[20], n = 6;//globale
 11. void afisare() {
 12.     for (int i = 1; i <= n; i++) {
 13.         printf("%5d", sol[i]);
 14.     }
 15.     printf("\n");
 16. }
 17.  
 18. ///functia valid pentru permutari crescatoare, apoi descrescatoare
 19. int valid21(int k) {/// sau bool
 20.     for (int i = 1; i < k; i++) {
 21.         if (sol[k] == sol[i])
 22.             return 0;
 23.     }
 24.     int pozitie = n / 2;
 25.     if (k <= pozitie && k>1) {
 26.         if (sol[k] < sol[k - 1])
 27.             return 0;
 28.     }
 29.     if (k > pozitie + 1) {
 30.         if (sol[k] > sol[k - 1])
 31.             return 0;
 32.     }
 33.     return 1;
 34. }
 35.  
 36. ///functia valid pentru permutari descrescatoare, apoi crescatoare
 37. int valid22(int k) {// sau bool
 38.     for (int i = 1; i < k; i++) {
 39.         if (sol[k] == sol[i])
 40.             return 0;
 41.     }
 42.     int pozitie = n / 2;///mijloc
 43.     if (k <= pozitie && k>1) {
 44.         if (sol[k] > sol[k - 1])
 45.             return 0;
 46.     }
 47.     if (k > pozitie + 1) {
 48.         if (sol[k] < sol[k - 1])
 49.             return 0;
 50.     }
 51.     return 1;
 52. }
 53.  
 54. void bkt(int k) {
 55.  
 56.     for (int i = 1;i <= n;i++) {
 57.         sol[k] = i;
 58.         if (valid22(k)) {
 59.             if (k == n) {
 60.                 afisare();
 61.             }else {
 62.                 bkt(k + 1);
 63.             }
 64.         }
 65.     }
 66. }
 67.  
 68. ///cresc desc adaugam conditii, conditii de unicitate si cond
 69. ///ca pana la jum sa fie cresc/descresc si invers
 70. int main() {
 71.  
 72.  
 73.     bkt(1);
 74.     printf("-------");
 75.  
 76.     _getch();
 77.     return 0;
 78. }
RAW Paste Data