Advertisement
Guest User

packet.c server

a guest
Oct 10th, 2015
129
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #ifndef __INC_PACKET_H__
 2. #define __INC_PACKET_H__
 3.  
 4. enum
 5. {
 6.     HEADER_CG_HANDSHAKE             = 0xff,
 7.     HEADER_CG_PONG              = 0xfe,
 8.     HEADER_CG_TIME_SYNC             = 0xfc,
 9.     HEADER_CG_KEY_AGREEMENT         = 0xfb, // _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 10.  
 11.     HEADER_CG_LOGIN             = 1,
 12.     HEADER_CG_ATTACK                = 2,
 13.     HEADER_CG_CHAT              = 3,
 14.     HEADER_CG_CHARACTER_CREATE          = 4,
 15.     HEADER_CG_CHARACTER_DELETE          = 5,
 16.     HEADER_CG_CHARACTER_SELECT          = 6,
 17.     HEADER_CG_MOVE              = 7,
 18.     HEADER_CG_SYNC_POSITION         = 8,
 19.     HEADER_CG_ENTERGAME             = 10,
 20.  
 21.     HEADER_CG_ITEM_USE              = 11,
 22.     HEADER_CG_ITEM_DROP             = 12,
 23.     HEADER_CG_ITEM_MOVE             = 13,
 24.     HEADER_CG_ITEM_PICKUP           = 15,
 25.  
 26.     HEADER_CG_QUICKSLOT_ADD         = 16,
 27.     HEADER_CG_QUICKSLOT_DEL         = 17,
 28.     HEADER_CG_QUICKSLOT_SWAP            = 18,
 29.     HEADER_CG_WHISPER               = 19,
 30.     HEADER_CG_ITEM_DROP2            = 20,
 31.  
 32.     HEADER_CG_ON_CLICK              = 26,
 33.     HEADER_CG_EXCHANGE              = 27,
 34.     HEADER_CG_CHARACTER_POSITION        = 28,
 35.     HEADER_CG_SCRIPT_ANSWER         = 29,
 36.     HEADER_CG_QUEST_INPUT_STRING        = 30,
 37.     HEADER_CG_QUEST_CONFIRM         = 31,
 38.  
 39.     HEADER_CG_SHOP              = 50,
 40.     HEADER_CG_FLY_TARGETING         = 51,
 41.     HEADER_CG_USE_SKILL             = 52,
 42.     HEADER_CG_ADD_FLY_TARGETING         = 53,
 43.     HEADER_CG_SHOOT             = 54,
 44.     HEADER_CG_MYSHOP                = 55,
 45.  
 46.     HEADER_CG_ITEM_USE_TO_ITEM          = 60,
 47.     HEADER_CG_TARGET                = 61,
 48.  
 49.     HEADER_CG_TEXT              = 64,   // @ ·Î ½ÃÀ۵Ǹé ÅؽºÆ®¸¦ ÆĽÌÇÑ´Ù.
 50.     HEADER_CG_WARP              = 65,
 51.     HEADER_CG_SCRIPT_BUTTON         = 66,
 52.     HEADER_CG_MESSENGER             = 67,
 53.  
 54.     HEADER_CG_MALL_CHECKOUT         = 69,
 55.     HEADER_CG_SAFEBOX_CHECKIN           = 70,   // ¾ÆÀÌÅÛÀ» â°í¿¡ ³Ö†š´Â´Ù.
 56.     HEADER_CG_SAFEBOX_CHECKOUT          = 71,   // ¾ÆÀÌÅÛÀ» â°í·Î ºÎÅÍ »©¿Â´Ù.
 57.  
 58.     HEADER_CG_PARTY_INVITE          = 72,
 59.     HEADER_CG_PARTY_INVITE_ANSWER       = 73,
 60.     HEADER_CG_PARTY_REMOVE          = 74,
 61.     HEADER_CG_PARTY_SET_STATE                   = 75,
 62.     HEADER_CG_PARTY_USE_SKILL           = 76,
 63.     HEADER_CG_SAFEBOX_ITEM_MOVE         = 77,
 64.     HEADER_CG_PARTY_PARAMETER           = 78,
 65.  
 66.     HEADER_CG_GUILD             = 80,
 67.     HEADER_CG_ANSWER_MAKE_GUILD         = 81,
 68.  
 69.     HEADER_CG_FISHING               = 82,
 70.  
 71.     HEADER_CG_ITEM_GIVE             = 83,
 72.  
 73.     HEADER_CG_EMPIRE                = 90,
 74.  
 75.     HEADER_CG_REFINE                = 96,
 76.  
 77.     HEADER_CG_MARK_LOGIN            = 100,
 78.     HEADER_CG_MARK_CRCLIST          = 101,
 79.     HEADER_CG_MARK_UPLOAD           = 102,
 80.     HEADER_CG_MARK_IDXLIST          = 104,
 81.  
 82.     HEADER_CG_HACK                  = 105,
 83.     HEADER_CG_CHANGE_NAME           = 106,
 84.     HEADER_CG_LOGIN2                = 109,
 85.     HEADER_CG_DUNGEON               = 110,
 86.     HEADER_CG_LOGIN3                = 111,
 87.  
 88.     HEADER_CG_GUILD_SYMBOL_UPLOAD   = 112,
 89.     HEADER_CG_SYMBOL_CRC            = 113,
 90.  
 91.     // SCRIPT_SELECT_ITEM
 92.     HEADER_CG_SCRIPT_SELECT_ITEM    = 114,
 93.     // END_OF_SCRIPT_SELECT_ITEM
 94.    
 95.     HEADER_CG_LOGIN5_OPENID         = 116//OpenID : Ŭ¶óÀ̾ðÆ®·ÎºÎÅÍ OpenID ÀÎÁõÅ°¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
 96.  
 97. //  HEADER_CG_ROULETTE              = 200,
 98. //  HEADER_CG_RUNUP_MATRIX_ANSWER   = 201,
 99.  
 100.     //
 101.     HEADER_CG_PASSPOD_ANSWER        = 202,
 102.  
 103.     //NOTE : ÀÌ·± °³XXX Á¤¸» ÀÌ°Å Packet¼³°èÇÑ »ç¶÷Àº ´©±¸³Ä. ÀÌ·¸°Ô ÄÚµùÇÏ°í ¹äÀÌ ³Ñ¾î°¡³ª.
 104.     //enumÀ» º°µµ·Î ±¸º°À» ÇÏ´ø°¡. ¾Æ´Ô namepsace·Î ±¸º°À» ÇÏ´ø°¡..
 105.     //Á¤¸» packet generator±îÁö´Â ¹Ù¶óÁöµµ ¾Ê´Â´Ù. ÀÌ·± ¾¾XX
 106.     //ÀÌ·¯´Ù°¡ ¼ýÀÚ °ãÄ¡¸é ´©°¡ Ã¥ÀÓÁö´Âµ¥???
 107.     HEADER_CG_HS_ACK                = 203,
 108.     HEADER_CG_XTRAP_ACK             = 204,
 109.  
 110.     HEADER_CG_DRAGON_SOUL_REFINE            = 205,
 111.     HEADER_CG_STATE_CHECKER                 = 206,
 112.  
 113.     HEADER_CG_CLIENT_VERSION            = 0xfd,
 114.     HEADER_CG_CLIENT_VERSION2           = 0xf1,
 115.  
 116.     /********************************************************/
 117.     HEADER_GC_KEY_AGREEMENT_COMPLETED = 0xfa, // _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 118.     HEADER_GC_KEY_AGREEMENT         = 0xfb, // _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 119.     HEADER_GC_TIME_SYNC             = 0xfc,
 120.     HEADER_GC_PHASE                 = 0xfd,
 121.     HEADER_GC_BINDUDP               = 0xfe,
 122.     HEADER_GC_HANDSHAKE             = 0xff,
 123.  
 124.     HEADER_GC_CHARACTER_ADD         = 1,
 125.     HEADER_GC_CHARACTER_DEL         = 2,
 126.     HEADER_GC_MOVE                  = 3,
 127.     HEADER_GC_CHAT                  = 4,
 128.     HEADER_GC_SYNC_POSITION         = 5,
 129.  
 130.     HEADER_GC_LOGIN_SUCCESS         = 6,
 131.     HEADER_GC_LOGIN_SUCCESS_NEWSLOT = 32,
 132.     HEADER_GC_LOGIN_FAILURE         = 7,
 133.  
 134.     HEADER_GC_CHARACTER_CREATE_SUCCESS      = 8,
 135.     HEADER_GC_CHARACTER_CREATE_FAILURE      = 9,
 136.     HEADER_GC_CHARACTER_DELETE_SUCCESS      = 10,
 137.     HEADER_GC_CHARACTER_DELETE_WRONG_SOCIAL_ID  = 11,
 138.  
 139.     HEADER_GC_ATTACK                = 12,
 140.     HEADER_GC_STUN              = 13,
 141.     HEADER_GC_DEAD              = 14,
 142.  
 143.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER_OLD        = 15,
 144.     HEADER_GC_CHARACTER_POINTS          = 16,
 145.     HEADER_GC_CHARACTER_POINT_CHANGE        = 17,
 146.     HEADER_GC_CHANGE_SPEED          = 18,
 147.     HEADER_GC_CHARACTER_UPDATE          = 19,
 148.     HEADER_GC_CHARACTER_UPDATE_NEW      = 24,
 149.  
 150.     HEADER_GC_ITEM_DEL              = 20,
 151.     HEADER_GC_ITEM_SET              = 21,
 152.     HEADER_GC_ITEM_USE              = 22,
 153.     HEADER_GC_ITEM_DROP             = 23,
 154.     HEADER_GC_ITEM_UPDATE           = 25,
 155.  
 156.     HEADER_GC_ITEM_GROUND_ADD           = 26,
 157.     HEADER_GC_ITEM_GROUND_DEL           = 27,
 158.  
 159.     HEADER_GC_QUICKSLOT_ADD         = 28,
 160.     HEADER_GC_QUICKSLOT_DEL         = 29,
 161.     HEADER_GC_QUICKSLOT_SWAP            = 30,
 162.  
 163.     HEADER_GC_ITEM_OWNERSHIP            = 31,
 164.  
 165.     HEADER_GC_WHISPER               = 34,
 166.  
 167.     HEADER_GC_MOTION                = 36,
 168.     HEADER_GC_PARTS             = 37,
 169.  
 170.     HEADER_GC_SHOP              = 38,
 171.     HEADER_GC_SHOP_SIGN             = 39,
 172.  
 173.     HEADER_GC_DUEL_START                = 40,
 174.     HEADER_GC_PVP                               = 41,
 175.     HEADER_GC_EXCHANGE              = 42,
 176.     HEADER_GC_CHARACTER_POSITION        = 43,
 177.  
 178.     HEADER_GC_PING              = 44,
 179.     HEADER_GC_SCRIPT                = 45,
 180.     HEADER_GC_QUEST_CONFIRM         = 46,
 181.  
 182.     HEADER_GC_MOUNT             = 61,
 183.     HEADER_GC_OWNERSHIP             = 62,
 184.     HEADER_GC_TARGET                = 63,
 185.  
 186.     HEADER_GC_WARP              = 65,
 187.  
 188.     HEADER_GC_ADD_FLY_TARGETING         = 69,
 189.     HEADER_GC_CREATE_FLY            = 70,
 190.     HEADER_GC_FLY_TARGETING         = 71,
 191.     HEADER_GC_SKILL_LEVEL_OLD           = 72,
 192.     HEADER_GC_SKILL_LEVEL           = 76,
 193.  
 194.     HEADER_GC_MESSENGER             = 74,
 195.     HEADER_GC_GUILD             = 75,
 196.  
 197.     HEADER_GC_PARTY_INVITE          = 77,
 198.     HEADER_GC_PARTY_ADD             = 78,
 199.     HEADER_GC_PARTY_UPDATE          = 79,
 200.     HEADER_GC_PARTY_REMOVE          = 80,
 201.     HEADER_GC_QUEST_INFO            = 81,
 202.     HEADER_GC_REQUEST_MAKE_GUILD        = 82,
 203.     HEADER_GC_PARTY_PARAMETER           = 83,
 204.  
 205.     HEADER_GC_SAFEBOX_SET           = 85,
 206.     HEADER_GC_SAFEBOX_DEL           = 86,
 207.     HEADER_GC_SAFEBOX_WRONG_PASSWORD        = 87,
 208.     HEADER_GC_SAFEBOX_SIZE          = 88,
 209.  
 210.     HEADER_GC_FISHING               = 89,
 211.  
 212.     HEADER_GC_EMPIRE                = 90,
 213.  
 214.     HEADER_GC_PARTY_LINK            = 91,
 215.     HEADER_GC_PARTY_UNLINK          = 92,
 216.  
 217.     HEADER_GC_REFINE_INFORMATION_OLD        = 95,
 218.  
 219.     HEADER_GC_VIEW_EQUIP            = 99,
 220.  
 221.     HEADER_GC_MARK_BLOCK            = 100,
 222.     HEADER_GC_MARK_IDXLIST          = 102,
 223.  
 224.     HEADER_GC_TIME                  = 106,
 225.     HEADER_GC_CHANGE_NAME           = 107,
 226.  
 227.     HEADER_GC_DUNGEON               = 110,
 228.  
 229.     HEADER_GC_WALK_MODE             = 111,
 230.     HEADER_GC_SKILL_GROUP           = 112,
 231.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER            = 113,
 232.  
 233.     //  HEADER_GC_USE_POTION            = 114,
 234.     HEADER_GC_SEPCIAL_EFFECT        = 114,
 235.  
 236.     HEADER_GC_NPC_POSITION          = 115,
 237.  
 238.     HEADER_GC_MATRIX_CARD           = 116,
 239.     HEADER_GC_LOGIN_KEY             = 118,
 240.     HEADER_GC_REFINE_INFORMATION        = 119,
 241.     HEADER_GC_CHANNEL               = 121,
 242.  
 243.     // 122 HEADER_GC_MALL_OPEN
 244.     HEADER_GC_TARGET_UPDATE         = 123,
 245.     HEADER_GC_TARGET_DELETE         = 124,
 246.     HEADER_GC_TARGET_CREATE         = 125,
 247.  
 248.     HEADER_GC_AFFECT_ADD            = 126,
 249.     HEADER_GC_AFFECT_REMOVE         = 127,
 250.  
 251.     HEADER_GC_MALL_OPEN             = 122,
 252.     HEADER_GC_MALL_SET              = 128,
 253.     HEADER_GC_MALL_DEL              = 129,
 254.  
 255.     HEADER_GC_LAND_LIST             = 130,
 256.     HEADER_GC_LOVER_INFO            = 131,
 257.     HEADER_GC_LOVE_POINT_UPDATE         = 132,
 258.  
 259.     HEADER_GC_SYMBOL_DATA           = 133,
 260.  
 261.     // MINING
 262.     HEADER_GC_DIG_MOTION            = 134,
 263.     // END_OF_MINING
 264.  
 265.     HEADER_GC_DAMAGE_INFO           = 135,
 266.     HEADER_GC_CHAR_ADDITIONAL_INFO  = 136,
 267.  
 268.     // SUPPORT_BGM
 269.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER3_BGM       = 137,
 270.     HEADER_GC_MAIN_CHARACTER4_BGM_VOL   = 138,
 271.     // END_OF_SUPPORT_BGM
 272.  
 273.     HEADER_GC_AUTH_SUCCESS          = 150,
 274.  
 275.     HEADER_GC_PANAMA_PACK           = 151,
 276.  
 277.     //HYBRID CRYPT
 278.     HEADER_GC_HYBRIDCRYPT_KEYS      = 152,
 279.     HEADER_GC_HYBRIDCRYPT_SDB       = 153, // SDB means Supplmentary Data Blocks
 280.     //HYBRID CRYPT
 281.  
 282.     HEADER_GC_AUTH_SUCCESS_OPENID   = 154,
 283.  
 284.     // ROULETTE
 285.     HEADER_GC_ROULETTE                  = 200,
 286.     // END_ROULETTE        
 287.     //
 288.     HEADER_GC_REQUEST_PASSPOD               = 202,
 289.     HEADER_GC_REQUEST_PASSPOD_FAILED        = 203,
 290.  
 291.     HEADER_GC_HS_REQUEST                    = 204,
 292.     HEADER_GC_XTRAP_CS1_REQUEST             = 205,
 293.  
 294.     HEADER_GC_SPECIFIC_EFFECT               = 208,
 295.  
 296.     HEADER_GC_DRAGON_SOUL_REFINE            = 209,
 297.     HEADER_GC_RESPOND_CHANNELSTATUS         = 210,
 298.  
 299.  
 300.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 301.  
 302.     HEADER_GG_LOGIN             = 1,
 303.     HEADER_GG_LOGOUT                = 2,
 304.     HEADER_GG_RELAY             = 3,
 305.     HEADER_GG_NOTICE                = 4,
 306.     HEADER_GG_SHUTDOWN              = 5,
 307.     HEADER_GG_GUILD             = 6,
 308.     HEADER_GG_DISCONNECT            = 7,    // ´©±º°¡ÀÇ Á¢¼ÓÀ» °­Á¦·Î ²÷À» ¶§
 309.     HEADER_GG_SHOUT             = 8,
 310.     HEADER_GG_SETUP             = 9,
 311.     HEADER_GG_MESSENGER_ADD                     = 10,
 312.     HEADER_GG_MESSENGER_REMOVE                  = 11,
 313.     HEADER_GG_FIND_POSITION         = 12,
 314.     HEADER_GG_WARP_CHARACTER            = 13,
 315.     HEADER_GG_MESSENGER_MOBILE          = 14,
 316.     HEADER_GG_GUILD_WAR_ZONE_MAP_INDEX      = 15,
 317.     HEADER_GG_TRANSFER              = 16,
 318.     HEADER_GG_XMAS_WARP_SANTA           = 17,
 319.     HEADER_GG_XMAS_WARP_SANTA_REPLY     = 18,
 320.     HEADER_GG_RELOAD_CRC_LIST           = 19,
 321.     HEADER_GG_LOGIN_PING            = 20,
 322.     HEADER_GG_CHECK_CLIENT_VERSION      = 21,
 323.     HEADER_GG_BLOCK_CHAT            = 22,
 324.  
 325.     HEADER_GG_BLOCK_EXCEPTION       = 24,
 326.     HEADER_GG_SIEGE                 = 25,
 327.     HEADER_GG_MONARCH_NOTICE        = 26,
 328.     HEADER_GG_MONARCH_TRANSFER      = 27,
 329.     HEADER_GG_PCBANG_UPDATE         = 28,
 330.  
 331.     HEADER_GG_CHECK_AWAKENESS       = 29,
 332. };
 333.  
 334. #pragma pack(1)
 335. typedef struct SPacketGGSetup
 336. {
 337.     BYTE    bHeader;
 338.     UINT    wPort;
 339.     BYTE    bChannel;
 340. } TPacketGGSetup;
 341.  
 342. typedef struct SPacketGGLogin
 343. {
 344.     BYTE    bHeader;
 345.     char    szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 346.     DWORD   dwPID;
 347.     BYTE    bEmpire;
 348.     long    lMapIndex;
 349.     BYTE    bChannel;
 350. } TPacketGGLogin;
 351.  
 352. typedef struct SPacketGGLogout
 353. {
 354.     BYTE    bHeader;
 355.     char    szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 356. } TPacketGGLogout;
 357.  
 358. typedef struct SPacketGGRelay
 359. {
 360.     BYTE    bHeader;
 361.     char    szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 362.     long    lSize;
 363. } TPacketGGRelay;
 364.  
 365. typedef struct SPacketGGNotice
 366. {
 367.     BYTE    bHeader;
 368.     long    lSize;
 369. } TPacketGGNotice;
 370.  
 371. typedef struct SPacketGGMonarchNotice
 372. {
 373.     BYTE    bHeader;
 374.     BYTE    bEmpire;
 375.     long    lSize;
 376. } TPacketGGMonarchNotice;
 377.  
 378. //FORKED_ROAD
 379. typedef struct SPacketGGForkedMapInfo
 380. {
 381.     BYTE    bHeader;
 382.     BYTE    bPass;
 383.     BYTE    bSungzi;
 384. } TPacketGGForkedMapInfo;
 385. //END_FORKED_ROAD
 386. typedef struct SPacketGGShutdown
 387. {
 388.     BYTE    bHeader;
 389. } TPacketGGShutdown;
 390.  
 391. typedef struct SPacketGGGuild
 392. {
 393.     BYTE    bHeader;
 394.     BYTE    bSubHeader;
 395.     DWORD   dwGuild;
 396. } TPacketGGGuild;
 397.  
 398. enum
 399. {
 400.     GUILD_SUBHEADER_GG_CHAT,
 401.     GUILD_SUBHEADER_GG_SET_MEMBER_COUNT_BONUS,
 402. };
 403.  
 404. typedef struct SPacketGGGuildChat
 405. {
 406.     BYTE    bHeader;
 407.     BYTE    bSubHeader;
 408.     DWORD   dwGuild;
 409.     char    szText[CHAT_MAX_LEN + 1];
 410. } TPacketGGGuildChat;
 411.  
 412. typedef struct SPacketGGParty
 413. {
 414.     BYTE    header;
 415.     BYTE    subheader;
 416.     DWORD   pid;
 417.     DWORD   leaderpid;
 418. } TPacketGGParty;
 419.  
 420. enum
 421. {
 422.     PARTY_SUBHEADER_GG_CREATE,
 423.     PARTY_SUBHEADER_GG_DESTROY,
 424.     PARTY_SUBHEADER_GG_JOIN,
 425.     PARTY_SUBHEADER_GG_QUIT,
 426. };
 427.  
 428. typedef struct SPacketGGDisconnect
 429. {
 430.     BYTE    bHeader;
 431.     char    szLogin[LOGIN_MAX_LEN + 1];
 432. } TPacketGGDisconnect;
 433.  
 434. typedef struct SPacketGGShout
 435. {
 436.     BYTE    bHeader;
 437.     BYTE    bEmpire;
 438.     char    szText[CHAT_MAX_LEN + 1];
 439. } TPacketGGShout;
 440.  
 441. typedef struct SPacketGGXmasWarpSanta
 442. {
 443.     BYTE    bHeader;
 444.     BYTE    bChannel;
 445.     long    lMapIndex;
 446. } TPacketGGXmasWarpSanta;
 447.  
 448. typedef struct SPacketGGXmasWarpSantaReply
 449. {
 450.     BYTE    bHeader;
 451.     BYTE    bChannel;
 452. } TPacketGGXmasWarpSantaReply;
 453.  
 454. typedef struct SMessengerData
 455. {
 456.     char        szMobile[MOBILE_MAX_LEN + 1];
 457. } TMessengerData;
 458.  
 459. typedef struct SPacketGGMessenger
 460. {  
 461.     BYTE        bHeader;
 462.     char        szAccount[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 463.     char        szCompanion[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 464. } TPacketGGMessenger;
 465.  
 466. typedef struct SPacketGGMessengerMobile
 467. {  
 468.     BYTE        bHeader;
 469.     char        szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 470.     char        szMobile[MOBILE_MAX_LEN + 1];
 471. } TPacketGGMessengerMobile;
 472.  
 473. typedef struct SPacketGGFindPosition
 474. {
 475.     BYTE header;
 476.     DWORD dwFromPID; // Àú À§Ä¡·Î ¿öÇÁÇÏ·Á´Â »ç¶÷
 477.     DWORD dwTargetPID; // ã´Â »ç¶÷
 478. } TPacketGGFindPosition;
 479.  
 480. typedef struct SPacketGGWarpCharacter
 481. {
 482.     BYTE header;
 483.     DWORD pid;
 484.     long x;
 485.     long y;
 486. } TPacketGGWarpCharacter;
 487.  
 488. //  HEADER_GG_GUILD_WAR_ZONE_MAP_INDEX      = 15,
 489.  
 490. typedef struct SPacketGGGuildWarMapIndex
 491. {
 492.     BYTE bHeader;
 493.     DWORD dwGuildID1;
 494.     DWORD dwGuildID2;
 495.     long lMapIndex;
 496. } TPacketGGGuildWarMapIndex;
 497.  
 498. typedef struct SPacketGGTransfer
 499. {
 500.     BYTE    bHeader;
 501.     char    szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 502.     long    lX, lY;
 503. } TPacketGGTransfer;
 504.  
 505. typedef struct SPacketGGLoginPing
 506. {
 507.     BYTE    bHeader;
 508.     char    szLogin[LOGIN_MAX_LEN + 1];
 509. } TPacketGGLoginPing;
 510.  
 511. typedef struct SPacketGGBlockChat
 512. {
 513.     BYTE    bHeader;
 514.     char    szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 515.     long    lBlockDuration;
 516. } TPacketGGBlockChat;
 517.  
 518. /* Ŭ¶óÀ̾ðÆ® Ãø¿¡¼­ º¸³»´Â ÆÐŶ */
 519.  
 520. typedef struct command_text
 521. {
 522.     BYTE    bHeader;
 523. } TPacketCGText;
 524.  
 525. /* ·Î±×ÀÎ (1) */
 526. typedef struct command_handshake
 527. {
 528.     BYTE    bHeader;
 529.     DWORD   dwHandshake;
 530.     DWORD   dwTime;
 531.     long    lDelta;
 532. } TPacketCGHandshake;
 533.  
 534. typedef struct command_login
 535. {
 536.     BYTE    header;
 537.     char    login[LOGIN_MAX_LEN + 1];
 538.     char    passwd[PASSWD_MAX_LEN + 1];
 539. } TPacketCGLogin;
 540.  
 541. typedef struct command_login2
 542. {
 543.     BYTE    header;
 544.     char    login[LOGIN_MAX_LEN + 1];
 545.     DWORD   dwLoginKey;
 546.     DWORD   adwClientKey[4];
 547. } TPacketCGLogin2;
 548.  
 549. typedef struct command_login3
 550. {
 551.     BYTE    header;
 552.     char    login[LOGIN_MAX_LEN + 1];
 553.     char    passwd[PASSWD_MAX_LEN + 1];
 554.     DWORD   adwClientKey[4];
 555. } TPacketCGLogin3;
 556.  
 557. typedef struct command_login5
 558. {
 559.     BYTE    header;
 560.     char    authKey[OPENID_AUTHKEY_LEN + 1];
 561.     DWORD   adwClientKey[4];
 562. } TPacketCGLogin5;
 563.  
 564. typedef struct command_matrix_card
 565. {
 566.     BYTE    bHeader;
 567.     char    szAnswer[MATRIX_ANSWER_MAX_LEN + 1];
 568. } TPacketCGMatrixCard;
 569.  
 570. typedef struct packet_matrix_card
 571. {
 572.     BYTE    bHeader;
 573.     DWORD   dwRows;
 574.     DWORD   dwCols;
 575. } TPacketGCMatrixCard;
 576.  
 577. typedef struct packet_login_key
 578. {
 579.     BYTE    bHeader;
 580.     DWORD   dwLoginKey;
 581. } TPacketGCLoginKey;
 582.  
 583. typedef struct command_player_select
 584. {
 585.     BYTE    header;
 586.     BYTE    index;
 587. } TPacketCGPlayerSelect;
 588.  
 589. typedef struct command_player_delete
 590. {
 591.     BYTE    header;
 592.     BYTE    index;
 593.     char    private_code[8];
 594. } TPacketCGPlayerDelete;
 595.  
 596. typedef struct command_player_create
 597. {
 598.     BYTE        header;
 599.     BYTE        index;
 600.     char        name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 601.     WORD        job;
 602.     BYTE    shape;
 603.     BYTE    Con;
 604.     BYTE    Int;
 605.     BYTE    Str;
 606.     BYTE    Dex;
 607. } TPacketCGPlayerCreate;
 608.  
 609. typedef struct command_player_create_success
 610. {
 611.     BYTE        header;
 612.     BYTE        bAccountCharacterIndex;
 613.     TSimplePlayer   player;
 614. } TPacketGCPlayerCreateSuccess;
 615.  
 616. // °ø°Ý
 617. typedef struct command_attack
 618. {
 619.     BYTE    bHeader;
 620.     BYTE    bType;
 621.     DWORD   dwVID;
 622.     BYTE    bCRCMagicCubeProcPiece;
 623.     BYTE    bCRCMagicCubeFilePiece;
 624. } TPacketCGAttack;
 625.  
 626. enum EMoveFuncType
 627. {
 628.     FUNC_WAIT,
 629.     FUNC_MOVE,
 630.     FUNC_ATTACK,
 631.     FUNC_COMBO,
 632.     FUNC_MOB_SKILL,
 633.     _FUNC_SKILL,
 634.     FUNC_MAX_NUM,
 635.     FUNC_SKILL = 0x80,
 636. };
 637.  
 638. // À̵¿
 639. typedef struct command_move
 640. {
 641.     BYTE    bHeader;
 642.     BYTE    bFunc;
 643.     BYTE    bArg;
 644.     BYTE    bRot;
 645.     long    lX;
 646.     long    lY;
 647.     DWORD   dwTime;
 648. } TPacketCGMove;
 649.  
 650. typedef struct command_sync_position_element
 651. {
 652.     DWORD   dwVID;
 653.     long    lX;
 654.     long    lY;
 655. } TPacketCGSyncPositionElement;
 656.  
 657. // À§Ä¡ µ¿±âÈ­
 658. typedef struct command_sync_position    // °¡º¯ ÆÐŶ
 659. {
 660.     BYTE    bHeader;
 661.     WORD    wSize;
 662. } TPacketCGSyncPosition;
 663.  
 664. /* äÆà (3) */
 665. typedef struct command_chat // °¡º¯ ÆÐŶ
 666. {
 667.     BYTE    header;
 668.     WORD    size;
 669.     BYTE    type;
 670. } TPacketCGChat;
 671.  
 672. /* ±Ó¼Ó¸» */
 673. typedef struct command_whisper
 674. {
 675.     BYTE    bHeader;
 676.     WORD    wSize;
 677.     char    szNameTo[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 678. } TPacketCGWhisper;
 679.  
 680. typedef struct command_entergame
 681. {
 682.     BYTE    header;
 683. } TPacketCGEnterGame;
 684.  
 685. typedef struct command_item_use
 686. {
 687.     BYTE    header;
 688.     TItemPos    Cell;
 689. } TPacketCGItemUse;
 690.  
 691. typedef struct command_item_use_to_item
 692. {
 693.     BYTE    header;
 694.     TItemPos    Cell;
 695.     TItemPos    TargetCell;
 696. } TPacketCGItemUseToItem;
 697.  
 698. typedef struct command_item_drop
 699. {
 700.     BYTE    header;
 701.     TItemPos    Cell;
 702.     DWORD   gold;
 703. } TPacketCGItemDrop;
 704.  
 705. typedef struct command_item_drop2
 706. {
 707.     BYTE    header;
 708.     TItemPos    Cell;
 709.     DWORD   gold;
 710.     BYTE    count;
 711. } TPacketCGItemDrop2;
 712.  
 713. typedef struct command_item_move
 714. {
 715.     BYTE    header;
 716.     TItemPos    Cell;
 717.     TItemPos    CellTo;
 718.     BYTE    count;
 719. } TPacketCGItemMove;
 720.  
 721. typedef struct command_item_pickup
 722. {
 723.     BYTE    header;
 724.     DWORD   vid;
 725. } TPacketCGItemPickup;
 726.  
 727. typedef struct command_quickslot_add
 728. {
 729.     BYTE    header;
 730.     BYTE    pos;
 731.     TQuickslot  slot;
 732. } TPacketCGQuickslotAdd;
 733.  
 734. typedef struct command_quickslot_del
 735. {
 736.     BYTE    header;
 737.     BYTE    pos;
 738. } TPacketCGQuickslotDel;
 739.  
 740. typedef struct command_quickslot_swap
 741. {
 742.     BYTE    header;
 743.     BYTE    pos;
 744.     BYTE    change_pos;
 745. } TPacketCGQuickslotSwap;
 746.  
 747. enum
 748. {
 749.     SHOP_SUBHEADER_CG_END,
 750.     SHOP_SUBHEADER_CG_BUY,
 751.     SHOP_SUBHEADER_CG_SELL,
 752.     SHOP_SUBHEADER_CG_SELL2
 753. };
 754.  
 755. typedef struct command_shop_buy
 756. {
 757.     BYTE    count;
 758. } TPacketCGShopBuy;
 759.  
 760. typedef struct command_shop_sell
 761. {
 762.     BYTE    pos;
 763.     BYTE    count;
 764. } TPacketCGShopSell;
 765.  
 766. typedef struct command_shop
 767. {
 768.     BYTE    header;
 769.     BYTE    subheader;
 770. } TPacketCGShop;
 771.  
 772. typedef struct command_on_click
 773. {
 774.     BYTE    header;
 775.     DWORD   vid;
 776. } TPacketCGOnClick;
 777.  
 778. enum
 779. {
 780.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_START,    /* arg1 == vid of target character */
 781.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_ITEM_ADD, /* arg1 == position of item */
 782.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_ITEM_DEL, /* arg1 == position of item */
 783.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_ELK_ADD,  /* arg1 == amount of gold */
 784.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_ACCEPT,   /* arg1 == not used */
 785.     EXCHANGE_SUBHEADER_CG_CANCEL,   /* arg1 == not used */
 786. };
 787.  
 788. typedef struct command_exchange
 789. {
 790.     BYTE    header;
 791.     BYTE    sub_header;
 792.     DWORD   arg1;
 793.     BYTE    arg2;
 794.     TItemPos    Pos;
 795. } TPacketCGExchange;
 796.  
 797. typedef struct command_position
 798. {
 799.     BYTE    header;
 800.     BYTE    position;
 801. } TPacketCGPosition;
 802.  
 803. typedef struct command_script_answer
 804. {
 805.     BYTE    header;
 806.     BYTE    answer;
 807.     //char  file[32 + 1];
 808.     //BYTE  answer[16 + 1];
 809. } TPacketCGScriptAnswer;
 810.  
 811.  
 812. typedef struct command_script_button
 813. {
 814.     BYTE        header;
 815.     unsigned int    idx;
 816. } TPacketCGScriptButton;
 817.  
 818. typedef struct command_quest_input_string
 819. {
 820.     BYTE header;
 821.     char msg[64+1];
 822. } TPacketCGQuestInputString;
 823.  
 824. typedef struct command_quest_confirm
 825. {
 826.     BYTE header;
 827.     BYTE answer;
 828.     DWORD requestPID;
 829. } TPacketCGQuestConfirm;
 830.  
 831. /*
 832.  * ¼­¹ö Ãø¿¡¼­ º¸³»´Â ÆÐŶ
 833.  */
 834. typedef struct packet_quest_confirm
 835. {
 836.     BYTE header;
 837.     char msg[64+1];
 838.     long timeout;
 839.     DWORD requestPID;
 840. } TPacketGCQuestConfirm;
 841.  
 842. typedef struct packet_handshake
 843. {
 844.     BYTE    bHeader;
 845.     DWORD   dwHandshake;
 846.     DWORD   dwTime;
 847.     long    lDelta;
 848. } TPacketGCHandshake;
 849.  
 850. enum EPhase
 851. {
 852.     PHASE_CLOSE,
 853.     PHASE_HANDSHAKE,
 854.     PHASE_LOGIN,
 855.     PHASE_SELECT,
 856.     PHASE_LOADING,
 857.     PHASE_GAME,
 858.     PHASE_DEAD,
 859.  
 860.     PHASE_CLIENT_CONNECTING,
 861.     PHASE_DBCLIENT,
 862.     PHASE_P2P,
 863.     PHASE_AUTH,
 864.     PHASE_TEEN,
 865.     PHASE_PASSPOD,
 866. };
 867.  
 868. typedef struct packet_phase
 869. {
 870.     BYTE    header;
 871.     BYTE    phase;
 872. } TPacketGCPhase;
 873.  
 874. typedef struct packet_bindudp
 875. {
 876.     BYTE    header;
 877.     DWORD   addr;
 878.     WORD    port;
 879. } TPacketGCBindUDP;
 880.  
 881. enum
 882. {
 883.     LOGIN_FAILURE_ALREADY   = 1,
 884.     LOGIN_FAILURE_ID_NOT_EXIST  = 2,
 885.     LOGIN_FAILURE_WRONG_PASS    = 3,
 886.     LOGIN_FAILURE_FALSE     = 4,
 887.     LOGIN_FAILURE_NOT_TESTOR    = 5,
 888.     LOGIN_FAILURE_NOT_TEST_TIME = 6,
 889.     LOGIN_FAILURE_FULL      = 7
 890. };
 891.  
 892. typedef struct packet_login_success
 893. {
 894.     BYTE        bHeader;
 895.     TSimplePlayer   players[PLAYER_PER_ACCOUNT];
 896.     DWORD       guild_id[PLAYER_PER_ACCOUNT];
 897.     char        guild_name[PLAYER_PER_ACCOUNT][GUILD_NAME_MAX_LEN+1];
 898.  
 899.     DWORD       handle;
 900.     DWORD       random_key;
 901. } TPacketGCLoginSuccess;
 902.  
 903. typedef struct packet_auth_success
 904. {
 905.     BYTE    bHeader;
 906.     DWORD   dwLoginKey;
 907.     BYTE    bResult;
 908. } TPacketGCAuthSuccess;
 909.  
 910. typedef struct packet_auth_success_openid
 911. {
 912.     BYTE    bHeader;
 913.     DWORD   dwLoginKey;
 914.     BYTE    bResult;
 915.     char    login[LOGIN_MAX_LEN + 1];
 916. } TPacketGCAuthSuccessOpenID;
 917.  
 918. typedef struct packet_login_failure
 919. {
 920.     BYTE    header;
 921.     char    szStatus[ACCOUNT_STATUS_MAX_LEN + 1];
 922. } TPacketGCLoginFailure;
 923.  
 924. typedef struct packet_create_failure
 925. {
 926.     BYTE    header;
 927.     BYTE    bType;
 928. } TPacketGCCreateFailure;
 929.  
 930. enum
 931. {
 932.     ADD_CHARACTER_STATE_DEAD        = (1 << 0),
 933.     ADD_CHARACTER_STATE_SPAWN       = (1 << 1),
 934.     ADD_CHARACTER_STATE_GUNGON      = (1 << 2),
 935.     ADD_CHARACTER_STATE_KILLER      = (1 << 3),
 936.     ADD_CHARACTER_STATE_PARTY       = (1 << 4),
 937. };
 938.  
 939. enum ECharacterEquipmentPart
 940. {
 941.     CHR_EQUIPPART_ARMOR,
 942.     CHR_EQUIPPART_WEAPON,
 943.     CHR_EQUIPPART_HEAD,
 944.     CHR_EQUIPPART_HAIR,
 945.     CHR_EQUIPPART_NUM,
 946. };
 947.  
 948. typedef struct packet_add_char
 949. {
 950.     BYTE    header;
 951.     DWORD   dwVID;
 952.  
 953.     float   angle;
 954.     long    x;
 955.     long    y;
 956.     long    z;
 957.  
 958.     BYTE    bType;
 959.     WORD    wRaceNum;
 960.     BYTE    bMovingSpeed;
 961.     BYTE    bAttackSpeed;
 962.  
 963.     BYTE    bStateFlag;
 964.     DWORD   dwAffectFlag[2];    // È¿°ú
 965. } TPacketGCCharacterAdd;
 966.  
 967. typedef struct packet_char_additional_info
 968. {
 969.     BYTE    header;
 970.     DWORD   dwVID;
 971.     char    name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 972.     WORD    awPart[CHR_EQUIPPART_NUM];
 973.     BYTE    bEmpire;
 974.     DWORD   dwGuildID;
 975.     DWORD   dwLevel;
 976.     short   sAlignment;
 977.     BYTE    bPKMode;
 978.     DWORD   dwMountVnum;
 979. } TPacketGCCharacterAdditionalInfo;
 980.  
 981. /*
 982.    typedef struct packet_update_char_old
 983.    {
 984.    BYTE header;
 985.    DWORD    dwVID;
 986.  
 987.    WORD        awPart[CHR_EQUIPPART_NUM];
 988.    BYTE bMovingSpeed;
 989.    BYTE bAttackSpeed;
 990.  
 991.    BYTE bStateFlag;
 992.    DWORD    dwAffectFlag[2];
 993.  
 994.    DWORD    dwGuildID;
 995.    short    sAlignment;
 996.    BYTE bPKMode;
 997.    DWORD    dwMountVnum;
 998.    } TPacketGCCharacterUpdateOld;
 999.  */
 1000.  
 1001. typedef struct packet_update_char
 1002. {
 1003.     BYTE    header;
 1004.     DWORD   dwVID;
 1005.  
 1006.     WORD        awPart[CHR_EQUIPPART_NUM];
 1007.     BYTE    bMovingSpeed;
 1008.     BYTE    bAttackSpeed;
 1009.  
 1010.     BYTE    bStateFlag;
 1011.     DWORD   dwAffectFlag[2];
 1012.  
 1013.     DWORD   dwGuildID;
 1014.     short   sAlignment;
 1015.     BYTE    bPKMode;
 1016.     DWORD   dwMountVnum;
 1017.     //WORD  wRaceNum;
 1018. } TPacketGCCharacterUpdate;
 1019.  
 1020. typedef struct packet_del_char
 1021. {
 1022.     BYTE    header;
 1023.     DWORD   id;
 1024. } TPacketGCCharacterDelete;
 1025.  
 1026. typedef struct packet_chat  // °¡º¯ ÆÐŶ
 1027. {
 1028.     BYTE    header;
 1029.     WORD    size;
 1030.     BYTE    type;
 1031.     DWORD   id;
 1032.     BYTE    bEmpire;
 1033. } TPacketGCChat;
 1034.  
 1035. typedef struct packet_whisper   // °¡º¯ ÆÐŶ
 1036. {
 1037.     BYTE    bHeader;
 1038.     WORD    wSize;
 1039.     BYTE    bType;
 1040.     char    szNameFrom[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1041. } TPacketGCWhisper;
 1042.  
 1043. typedef struct packet_main_character
 1044. {
 1045.     BYTE        header;
 1046.     DWORD   dwVID;
 1047.     WORD    wRaceNum;
 1048.     char    szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1049.     long    lx, ly, lz;
 1050.     BYTE    empire;
 1051.     BYTE    skill_group;
 1052. } TPacketGCMainCharacter;
 1053.  
 1054. // SUPPORT_BGM
 1055. typedef struct packet_main_character3_bgm
 1056. {
 1057.     enum
 1058.     {
 1059.         MUSIC_NAME_LEN = 24,
 1060.     };
 1061.  
 1062.     BYTE    header;
 1063.     DWORD   dwVID;
 1064.     WORD    wRaceNum;
 1065.     char    szChrName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1066.     char    szBGMName[MUSIC_NAME_LEN + 1];
 1067.     long    lx, ly, lz;
 1068.     BYTE    empire;
 1069.     BYTE    skill_group;
 1070. } TPacketGCMainCharacter3_BGM;
 1071.  
 1072. typedef struct packet_main_character4_bgm_vol
 1073. {
 1074.     enum
 1075.     {
 1076.         MUSIC_NAME_LEN = 24,
 1077.     };
 1078.  
 1079.     BYTE    header;
 1080.     DWORD   dwVID;
 1081.     WORD    wRaceNum;
 1082.     char    szChrName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1083.     char    szBGMName[MUSIC_NAME_LEN + 1];
 1084.     float   fBGMVol;
 1085.     long    lx, ly, lz;
 1086.     BYTE    empire;
 1087.     BYTE    skill_group;
 1088. } TPacketGCMainCharacter4_BGM_VOL;
 1089. // END_OF_SUPPORT_BGM
 1090.  
 1091. typedef struct packet_points
 1092. {
 1093.     BYTE    header;
 1094.     int     points[POINT_MAX_NUM]; //INT
 1095. } TPacketGCPoints;
 1096.  
 1097. typedef struct packet_skill_level
 1098. {
 1099.     BYTE        bHeader;
 1100.     TPlayerSkill    skills[SKILL_MAX_NUM];
 1101. } TPacketGCSkillLevel;
 1102.  
 1103. typedef struct packet_point_change
 1104. {
 1105.     int     header;
 1106.     DWORD   dwVID;
 1107.     BYTE    type;
 1108.     long    amount;
 1109.     long    value;
 1110. } TPacketGCPointChange;
 1111.  
 1112. typedef struct packet_stun
 1113. {
 1114.     BYTE    header;
 1115.     DWORD   vid;
 1116. } TPacketGCStun;
 1117.  
 1118. typedef struct packet_dead
 1119. {
 1120.     BYTE    header;
 1121.     DWORD   vid;
 1122. } TPacketGCDead;
 1123.  
 1124. struct TPacketGCItemDelDeprecated
 1125. {
 1126.     BYTE    header;
 1127.     TItemPos Cell;
 1128.     DWORD   vnum;
 1129.     BYTE    count;
 1130.     long    alSockets[ITEM_SOCKET_MAX_NUM];
 1131.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_MAX_NUM];
 1132. };
 1133.  
 1134. typedef struct packet_item_set
 1135. {
 1136.     BYTE    header;
 1137.     TItemPos Cell;
 1138.     DWORD   vnum;
 1139.     BYTE    count;
 1140.     DWORD   flags;
 1141.     DWORD   anti_flags;
 1142.     bool    highlight;
 1143.     long    alSockets[ITEM_SOCKET_MAX_NUM];
 1144.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_MAX_NUM];
 1145. } TPacketGCItemSet;
 1146.  
 1147. typedef struct packet_item_del
 1148. {
 1149.     BYTE    header;
 1150.     BYTE    pos;
 1151. } TPacketGCItemDel;
 1152.  
 1153. struct packet_item_use
 1154. {
 1155.     BYTE    header;
 1156.     TItemPos Cell;
 1157.     DWORD   ch_vid;
 1158.     DWORD   victim_vid;
 1159.     DWORD   vnum;
 1160. };
 1161.  
 1162. struct packet_item_move
 1163. {
 1164.     BYTE    header;
 1165.     TItemPos Cell;
 1166.     TItemPos CellTo;
 1167. };
 1168.  
 1169. typedef struct packet_item_update
 1170. {
 1171.     BYTE    header;
 1172.     TItemPos Cell;
 1173.     BYTE    count;
 1174.     long    alSockets[ITEM_SOCKET_MAX_NUM];
 1175.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_MAX_NUM];
 1176. } TPacketGCItemUpdate;
 1177.  
 1178. typedef struct packet_item_ground_add
 1179. {
 1180.     BYTE    bHeader;
 1181.     long    x, y, z;
 1182.     DWORD   dwVID;
 1183.     DWORD   dwVnum;
 1184. } TPacketGCItemGroundAdd;
 1185.  
 1186. typedef struct packet_item_ownership
 1187. {
 1188.     BYTE    bHeader;
 1189.     DWORD   dwVID;
 1190.     char    szName[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 1191. } TPacketGCItemOwnership;
 1192.  
 1193. typedef struct packet_item_ground_del
 1194. {
 1195.     BYTE    bHeader;
 1196.     DWORD   dwVID;
 1197. } TPacketGCItemGroundDel;
 1198.  
 1199. struct packet_quickslot_add
 1200. {
 1201.     BYTE    header;
 1202.     BYTE    pos;
 1203.     TQuickslot  slot;
 1204. };
 1205.  
 1206. struct packet_quickslot_del
 1207. {
 1208.     BYTE    header;
 1209.     BYTE    pos;
 1210. };
 1211.  
 1212. struct packet_quickslot_swap
 1213. {
 1214.     BYTE    header;
 1215.     BYTE    pos;
 1216.     BYTE    pos_to;
 1217. };
 1218.  
 1219. struct packet_motion
 1220. {
 1221.     BYTE    header;
 1222.     DWORD   vid;
 1223.     DWORD   victim_vid;
 1224.     WORD    motion;
 1225. };
 1226.  
 1227. enum EPacketShopSubHeaders
 1228. {
 1229.     SHOP_SUBHEADER_GC_START,
 1230.     SHOP_SUBHEADER_GC_END,
 1231.     SHOP_SUBHEADER_GC_UPDATE_ITEM,
 1232.     SHOP_SUBHEADER_GC_UPDATE_PRICE,
 1233.     SHOP_SUBHEADER_GC_OK,
 1234.     SHOP_SUBHEADER_GC_NOT_ENOUGH_MONEY,
 1235.     SHOP_SUBHEADER_GC_SOLDOUT,
 1236.     SHOP_SUBHEADER_GC_INVENTORY_FULL,
 1237.     SHOP_SUBHEADER_GC_INVALID_POS,
 1238.     SHOP_SUBHEADER_GC_SOLD_OUT,
 1239.     SHOP_SUBHEADER_GC_START_EX,
 1240.     SHOP_SUBHEADER_GC_NOT_ENOUGH_MONEY_EX,
 1241. };
 1242.  
 1243. struct packet_shop_item
 1244. {  
 1245.     DWORD       vnum;
 1246.     DWORD       price;
 1247.     BYTE        count;
 1248.     BYTE        display_pos;
 1249.     long    alSockets[ITEM_SOCKET_MAX_NUM];
 1250.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_MAX_NUM];
 1251. };
 1252.  
 1253. typedef struct packet_shop_start
 1254. {
 1255.     DWORD   owner_vid;
 1256.     struct packet_shop_item items[SHOP_HOST_ITEM_MAX_NUM];
 1257. } TPacketGCShopStart;
 1258.  
 1259. typedef struct packet_shop_start_ex // ´ÙÀ½¿¡ TSubPacketShopTab* shop_tabs ÀÌ µû¶ó¿È.
 1260. {
 1261.     typedef struct sub_packet_shop_tab
 1262.     {
 1263.         char name[SHOP_TAB_NAME_MAX];
 1264.         BYTE coin_type;
 1265.         packet_shop_item items[SHOP_HOST_ITEM_MAX_NUM];
 1266.     } TSubPacketShopTab;
 1267.     DWORD owner_vid;
 1268.     BYTE shop_tab_count;
 1269. } TPacketGCShopStartEx;
 1270.  
 1271. typedef struct packet_shop_update_item
 1272. {
 1273.     BYTE            pos;
 1274.     struct packet_shop_item item;
 1275. } TPacketGCShopUpdateItem;
 1276.  
 1277. typedef struct packet_shop_update_price
 1278. {
 1279.     int             iPrice;
 1280. } TPacketGCShopUpdatePrice;
 1281.  
 1282. typedef struct packet_shop  // °¡º¯ ÆÐŶ
 1283. {
 1284.     BYTE        header;
 1285.     WORD    size;
 1286.     BYTE        subheader;
 1287. } TPacketGCShop;
 1288.  
 1289. struct packet_exchange
 1290. {
 1291.     BYTE    header;
 1292.     BYTE    sub_header;
 1293.     BYTE    is_me;
 1294.     DWORD   arg1;   // vnum
 1295.     TItemPos    arg2;   // cell
 1296.     DWORD   arg3;   // count
 1297.     long    alSockets[ITEM_SOCKET_MAX_NUM];
 1298.     TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_MAX_NUM];
 1299. };
 1300.  
 1301. enum EPacketTradeSubHeaders
 1302. {
 1303.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_START,    /* arg1 == vid */
 1304.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ITEM_ADD, /* arg1 == vnum  arg2 == pos  arg3 == count */
 1305.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ITEM_DEL,
 1306.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_GOLD_ADD, /* arg1 == gold */
 1307.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ACCEPT,   /* arg1 == accept */
 1308.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_END,      /* arg1 == not used */
 1309.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ALREADY,  /* arg1 == not used */
 1310.     EXCHANGE_SUBHEADER_GC_LESS_GOLD,    /* arg1 == not used */
 1311. };
 1312.  
 1313. struct packet_position
 1314. {
 1315.     BYTE    header;
 1316.     DWORD   vid;
 1317.     BYTE    position;
 1318. };
 1319.  
 1320. typedef struct packet_ping
 1321. {
 1322.     BYTE    header;
 1323. } TPacketGCPing;
 1324.  
 1325. struct packet_script
 1326. {
 1327.     BYTE    header;
 1328.     WORD    size;
 1329.     BYTE    skin;
 1330.     WORD    src_size;
 1331. };
 1332.  
 1333. typedef struct packet_change_speed
 1334. {
 1335.     BYTE        header;
 1336.     DWORD       vid;
 1337.     WORD        moving_speed;
 1338. } TPacketGCChangeSpeed;
 1339.  
 1340. struct packet_mount
 1341. {
 1342.     BYTE    header;
 1343.     DWORD   vid;
 1344.     DWORD   mount_vid;
 1345.     BYTE    pos;
 1346.     DWORD   x, y;
 1347. };
 1348.  
 1349. typedef struct packet_move
 1350. {  
 1351.     BYTE        bHeader;
 1352.     BYTE        bFunc;
 1353.     BYTE        bArg;
 1354.     BYTE        bRot;
 1355.     DWORD       dwVID;
 1356.     long        lX;
 1357.     long        lY;
 1358.     DWORD       dwTime;
 1359.     DWORD       dwDuration;
 1360. } TPacketGCMove;
 1361.  
 1362. // ¼ÒÀ¯±Ç
 1363. typedef struct packet_ownership
 1364. {
 1365.     BYTE        bHeader;
 1366.     DWORD       dwOwnerVID;
 1367.     DWORD       dwVictimVID;
 1368. } TPacketGCOwnership;
 1369.  
 1370. // À§Ä¡ µ¿±âÈ­ ÆÐŶÀÇ bCount ¸¸Å­ ºÙ´Â ´ÜÀ§
 1371. typedef struct packet_sync_position_element
 1372. {
 1373.     DWORD   dwVID;
 1374.     long    lX;
 1375.     long    lY;
 1376. } TPacketGCSyncPositionElement;
 1377.  
 1378. // À§Ä¡ µ¿±âÈ­
 1379. typedef struct packet_sync_position // °¡º¯ ÆÐŶ
 1380. {
 1381.     BYTE    bHeader;
 1382.     WORD    wSize;  // °³¼ö = (wSize - sizeof(TPacketGCSyncPosition)) / sizeof(TPacketGCSyncPositionElement)
 1383. } TPacketGCSyncPosition;
 1384.  
 1385. typedef struct packet_fly
 1386. {
 1387.     BYTE    bHeader;
 1388.     BYTE    bType;
 1389.     DWORD   dwStartVID;
 1390.     DWORD   dwEndVID;
 1391. } TPacketGCCreateFly;
 1392.  
 1393. typedef struct command_fly_targeting
 1394. {
 1395.     BYTE        bHeader;
 1396.     DWORD       dwTargetVID;
 1397.     long        x, y;
 1398. } TPacketCGFlyTargeting;
 1399.  
 1400. typedef struct packet_fly_targeting
 1401. {
 1402.     BYTE        bHeader;
 1403.     DWORD       dwShooterVID;
 1404.     DWORD       dwTargetVID;
 1405.     long        x, y;
 1406. } TPacketGCFlyTargeting;
 1407.  
 1408. typedef struct packet_shoot
 1409. {
 1410.     BYTE        bHeader;
 1411.     BYTE        bType;
 1412. } TPacketCGShoot;
 1413.  
 1414. typedef struct packet_duel_start
 1415. {
 1416.     BYTE    header;
 1417.     WORD    wSize;  // DWORD°¡ ¸î°³? °³¼ö = (wSize - sizeof(TPacketGCPVPList)) / 4
 1418. } TPacketGCDuelStart;
 1419.  
 1420. enum EPVPModes
 1421. {
 1422.     PVP_MODE_NONE,
 1423.     PVP_MODE_AGREE,
 1424.     PVP_MODE_FIGHT,
 1425.     PVP_MODE_REVENGE
 1426. };
 1427.  
 1428. typedef struct packet_pvp
 1429. {
 1430.     BYTE        bHeader;
 1431.     DWORD       dwVIDSrc;
 1432.     DWORD       dwVIDDst;
 1433.     BYTE        bMode;  // 0 ÀÌ¸é ²û, 1À̸é ÄÔ
 1434. } TPacketGCPVP;
 1435.  
 1436. typedef struct command_use_skill
 1437. {
 1438.     BYTE    bHeader;
 1439.     DWORD   dwVnum;
 1440.     DWORD   dwVID;
 1441. } TPacketCGUseSkill;
 1442.  
 1443. typedef struct command_target
 1444. {
 1445.     BYTE    header;
 1446.     DWORD   dwVID;
 1447. } TPacketCGTarget;
 1448.  
 1449. typedef struct packet_target
 1450. {
 1451.     BYTE    header;
 1452.     DWORD   dwVID;
 1453.     BYTE    bHPPercent;
 1454. } TPacketGCTarget;
 1455.  
 1456. typedef struct packet_warp
 1457. {
 1458.     BYTE    bHeader;
 1459.     long    lX;
 1460.     long    lY;
 1461.     long    lAddr;
 1462.     WORD    wPort;
 1463. } TPacketGCWarp;
 1464.  
 1465. typedef struct command_warp
 1466. {
 1467.     BYTE    bHeader;
 1468. } TPacketCGWarp;
 1469.  
 1470. struct packet_quest_info
 1471. {
 1472.     BYTE header;
 1473.     WORD size;
 1474.     WORD index;
 1475.     BYTE flag;
 1476. };
 1477.  
 1478. enum
 1479. {
 1480.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_LIST,
 1481.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_LOGIN,
 1482.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_LOGOUT,
 1483.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_INVITE,
 1484.     MESSENGER_SUBHEADER_GC_MOBILE
 1485. };
 1486.  
 1487. typedef struct packet_messenger
 1488. {
 1489.     BYTE header;
 1490.     WORD size;
 1491.     BYTE subheader;
 1492. } TPacketGCMessenger;
 1493.  
 1494. typedef struct packet_messenger_guild_list
 1495. {
 1496.     BYTE connected;
 1497.     BYTE length;
 1498.     //char login[LOGIN_MAX_LEN+1];
 1499. } TPacketGCMessengerGuildList;
 1500.  
 1501. typedef struct packet_messenger_guild_login
 1502. {
 1503.     BYTE length;
 1504.     //char login[LOGIN_MAX_LEN+1];
 1505. } TPacketGCMessengerGuildLogin;
 1506.  
 1507. typedef struct packet_messenger_guild_logout
 1508. {
 1509.     BYTE length;
 1510.  
 1511.     //char login[LOGIN_MAX_LEN+1];
 1512. } TPacketGCMessengerGuildLogout;
 1513.  
 1514. typedef struct packet_messenger_list_offline
 1515. {
 1516.     BYTE connected; // always 0
 1517.     BYTE length;
 1518. } TPacketGCMessengerListOffline;
 1519.  
 1520. typedef struct packet_messenger_list_online
 1521. {
 1522.     BYTE connected; // always 1
 1523.     BYTE length;
 1524. } TPacketGCMessengerListOnline;
 1525.  
 1526. enum
 1527. {
 1528.     MESSENGER_SUBHEADER_CG_ADD_BY_VID,
 1529.     MESSENGER_SUBHEADER_CG_ADD_BY_NAME,
 1530.     MESSENGER_SUBHEADER_CG_REMOVE,
 1531.     MESSENGER_SUBHEADER_CG_INVITE_ANSWER,
 1532. };
 1533.  
 1534. typedef struct command_messenger
 1535. {
 1536.     BYTE header;
 1537.     BYTE subheader;
 1538. } TPacketCGMessenger;
 1539.  
 1540. typedef struct command_messenger_add_by_vid
 1541. {
 1542.     DWORD vid;
 1543. } TPacketCGMessengerAddByVID;
 1544.  
 1545. typedef struct command_messenger_add_by_name
 1546. {
 1547.     BYTE length;
 1548.     //char login[LOGIN_MAX_LEN+1];
 1549. } TPacketCGMessengerAddByName;
 1550.  
 1551. typedef struct command_messenger_remove
 1552. {
 1553.     char login[LOGIN_MAX_LEN+1];
 1554.     //DWORD account;
 1555. } TPacketCGMessengerRemove;
 1556.  
 1557. typedef struct command_safebox_checkout
 1558. {
 1559.     BYTE    bHeader;
 1560.     BYTE    bSafePos;
 1561.     TItemPos    ItemPos;
 1562. } TPacketCGSafeboxCheckout;
 1563.  
 1564. typedef struct command_safebox_checkin
 1565. {
 1566.     BYTE    bHeader;
 1567.     BYTE    bSafePos;
 1568.     TItemPos    ItemPos;
 1569. } TPacketCGSafeboxCheckin;
 1570.  
 1571. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 1572. // Party
 1573.  
 1574. typedef struct command_party_parameter
 1575. {
 1576.     BYTE    bHeader;
 1577.     BYTE    bDistributeMode;
 1578. } TPacketCGPartyParameter;
 1579.  
 1580. typedef struct paryt_parameter
 1581. {
 1582.     BYTE    bHeader;
 1583.     BYTE    bDistributeMode;
 1584. } TPacketGCPartyParameter;
 1585.  
 1586. typedef struct packet_party_add
 1587. {
 1588.     BYTE    header;
 1589.     DWORD   pid;
 1590.     char    name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN+1];
 1591. } TPacketGCPartyAdd;
 1592.  
 1593. typedef struct command_party_invite
 1594. {
 1595.     BYTE    header;
 1596.     DWORD   vid;
 1597. } TPacketCGPartyInvite;
 1598.  
 1599. typedef struct packet_party_invite
 1600. {
 1601.     BYTE    header;
 1602.     DWORD   leader_vid;
 1603. } TPacketGCPartyInvite;
 1604.  
 1605. typedef struct command_party_invite_answer
 1606. {
 1607.     BYTE    header;
 1608.     DWORD   leader_vid;
 1609.     BYTE    accept;
 1610. } TPacketCGPartyInviteAnswer;
 1611.  
 1612. typedef struct packet_party_update
 1613. {
 1614.     BYTE    header;
 1615.     DWORD   pid;
 1616.     BYTE    role;
 1617.     BYTE    percent_hp;
 1618.     short   affects[7];
 1619. } TPacketGCPartyUpdate;
 1620.  
 1621. typedef struct packet_party_remove
 1622. {
 1623.     BYTE header;
 1624.     DWORD pid;
 1625. } TPacketGCPartyRemove;
 1626.  
 1627. typedef struct packet_party_link
 1628. {
 1629.     BYTE header;
 1630.     DWORD pid;
 1631.     DWORD vid;
 1632. } TPacketGCPartyLink;
 1633.  
 1634. typedef struct packet_party_unlink
 1635. {
 1636.     BYTE header;
 1637.     DWORD pid;
 1638.     DWORD vid;
 1639. } TPacketGCPartyUnlink;
 1640.  
 1641. typedef struct command_party_remove
 1642. {
 1643.     BYTE header;
 1644.     DWORD pid;
 1645. } TPacketCGPartyRemove;
 1646.  
 1647. typedef struct command_party_set_state
 1648. {
 1649.     BYTE header;
 1650.     DWORD pid;
 1651.     BYTE byRole;
 1652.     BYTE flag;
 1653. } TPacketCGPartySetState;
 1654.  
 1655. enum
 1656. {
 1657.     PARTY_SKILL_HEAL = 1,
 1658.     PARTY_SKILL_WARP = 2
 1659. };
 1660.  
 1661. typedef struct command_party_use_skill
 1662. {
 1663.     BYTE header;
 1664.     BYTE bySkillIndex;
 1665.     DWORD vid;
 1666. } TPacketCGPartyUseSkill;
 1667.  
 1668. typedef struct packet_safebox_size
 1669. {
 1670.     BYTE bHeader;
 1671.     BYTE bSize;
 1672. } TPacketCGSafeboxSize;
 1673.  
 1674. typedef struct packet_safebox_wrong_password
 1675. {
 1676.     BYTE    bHeader;
 1677. } TPacketCGSafeboxWrongPassword;
 1678.  
 1679. typedef struct command_empire
 1680. {
 1681.     BYTE    bHeader;
 1682.     BYTE    bEmpire;
 1683. } TPacketCGEmpire;
 1684.  
 1685. typedef struct packet_empire
 1686. {
 1687.     BYTE    bHeader;
 1688.     BYTE    bEmpire;
 1689. } TPacketGCEmpire;
 1690.  
 1691. enum
 1692. {
 1693.     SAFEBOX_MONEY_STATE_SAVE,
 1694.     SAFEBOX_MONEY_STATE_WITHDRAW,
 1695. };
 1696.  
 1697. typedef struct command_safebox_money
 1698. {
 1699.     BYTE        bHeader;
 1700.     BYTE        bState;
 1701.     long    lMoney;
 1702. } TPacketCGSafeboxMoney;
 1703.  
 1704. typedef struct packet_safebox_money_change
 1705. {
 1706.     BYTE    bHeader;
 1707.     long    lMoney;
 1708. } TPacketGCSafeboxMoneyChange;
 1709.  
 1710. // Guild
 1711.  
 1712. enum
 1713. {
 1714.     GUILD_SUBHEADER_GC_LOGIN,
 1715.     GUILD_SUBHEADER_GC_LOGOUT,
 1716.     GUILD_SUBHEADER_GC_LIST,
 1717.     GUILD_SUBHEADER_GC_GRADE,
 1718.     GUILD_SUBHEADER_GC_ADD,
 1719.     GUILD_SUBHEADER_GC_REMOVE,
 1720.     GUILD_SUBHEADER_GC_GRADE_NAME,
 1721.     GUILD_SUBHEADER_GC_GRADE_AUTH,
 1722.     GUILD_SUBHEADER_GC_INFO,
 1723.     GUILD_SUBHEADER_GC_COMMENTS,
 1724.     GUILD_SUBHEADER_GC_CHANGE_EXP,
 1725.     GUILD_SUBHEADER_GC_CHANGE_MEMBER_GRADE,
 1726.     GUILD_SUBHEADER_GC_SKILL_INFO,
 1727.     GUILD_SUBHEADER_GC_CHANGE_MEMBER_GENERAL,
 1728.     GUILD_SUBHEADER_GC_GUILD_INVITE,
 1729.     GUILD_SUBHEADER_GC_WAR,
 1730.     GUILD_SUBHEADER_GC_GUILD_NAME,
 1731.     GUILD_SUBHEADER_GC_GUILD_WAR_LIST,
 1732.     GUILD_SUBHEADER_GC_GUILD_WAR_END_LIST,
 1733.     GUILD_SUBHEADER_GC_WAR_SCORE,
 1734.     GUILD_SUBHEADER_GC_MONEY_CHANGE,
 1735. };
 1736.  
 1737. enum GUILD_SUBHEADER_CG
 1738. {
 1739.     GUILD_SUBHEADER_CG_ADD_MEMBER,
 1740.     GUILD_SUBHEADER_CG_REMOVE_MEMBER,
 1741.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHANGE_GRADE_NAME,
 1742.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHANGE_GRADE_AUTHORITY,
 1743.     GUILD_SUBHEADER_CG_OFFER,
 1744.     GUILD_SUBHEADER_CG_POST_COMMENT,
 1745.     GUILD_SUBHEADER_CG_DELETE_COMMENT,    
 1746.     GUILD_SUBHEADER_CG_REFRESH_COMMENT,
 1747.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHANGE_MEMBER_GRADE,
 1748.     GUILD_SUBHEADER_CG_USE_SKILL,
 1749.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHANGE_MEMBER_GENERAL,
 1750.     GUILD_SUBHEADER_CG_GUILD_INVITE_ANSWER,
 1751.     GUILD_SUBHEADER_CG_CHARGE_GSP,
 1752.     GUILD_SUBHEADER_CG_DEPOSIT_MONEY,
 1753.     GUILD_SUBHEADER_CG_WITHDRAW_MONEY,
 1754. };
 1755.  
 1756. typedef struct packet_guild
 1757. {
 1758.     BYTE header;
 1759.     WORD size;
 1760.     BYTE subheader;
 1761. } TPacketGCGuild;
 1762.  
 1763. typedef struct packet_guild_name_t
 1764. {
 1765.     BYTE header;
 1766.     WORD size;
 1767.     BYTE subheader;
 1768.     DWORD   guildID;
 1769.     char    guildName[GUILD_NAME_MAX_LEN];
 1770. } TPacketGCGuildName;
 1771.  
 1772. typedef struct packet_guild_war
 1773. {
 1774.     DWORD   dwGuildSelf;
 1775.     DWORD   dwGuildOpp;
 1776.     BYTE    bType;
 1777.     BYTE    bWarState;
 1778. } TPacketGCGuildWar;
 1779.  
 1780. typedef struct command_guild
 1781. {
 1782.     BYTE header;
 1783.     BYTE subheader;
 1784. } TPacketCGGuild;
 1785.  
 1786. typedef struct command_guild_answer_make_guild
 1787. {
 1788.     BYTE header;
 1789.     char guild_name[GUILD_NAME_MAX_LEN+1];
 1790. } TPacketCGAnswerMakeGuild;
 1791.  
 1792. typedef struct command_guild_use_skill
 1793. {
 1794.     DWORD   dwVnum;
 1795.     DWORD   dwPID;
 1796. } TPacketCGGuildUseSkill;
 1797.  
 1798. // Guild Mark
 1799. typedef struct command_mark_login
 1800. {
 1801.     BYTE    header;
 1802.     DWORD   handle;
 1803.     DWORD   random_key;
 1804. } TPacketCGMarkLogin;
 1805.  
 1806. typedef struct command_mark_upload
 1807. {
 1808.     BYTE    header;
 1809.     DWORD   gid;
 1810.     BYTE    image[16*12*4];
 1811. } TPacketCGMarkUpload;
 1812.  
 1813. typedef struct command_mark_idxlist
 1814. {
 1815.     BYTE    header;
 1816. } TPacketCGMarkIDXList;
 1817.  
 1818. typedef struct command_mark_crclist
 1819. {
 1820.     BYTE    header;
 1821.     BYTE    imgIdx;
 1822.     DWORD   crclist[80];
 1823. } TPacketCGMarkCRCList;
 1824.  
 1825. typedef struct packet_mark_idxlist
 1826. {
 1827.     BYTE    header;
 1828.     DWORD   bufSize;
 1829.     WORD    count;
 1830.     //µÚ¿¡ size * (WORD + WORD)¸¸Å­ µ¥ÀÌÅÍ ºÙÀ½
 1831. } TPacketGCMarkIDXList;
 1832.  
 1833. typedef struct packet_mark_block
 1834. {
 1835.     BYTE    header;
 1836.     DWORD   bufSize;
 1837.     BYTE    imgIdx;
 1838.     DWORD   count;
 1839.     // µÚ¿¡ 64 x 48 x Çȼ¿Å©±â(4¹ÙÀÌÆ®) = 12288¸¸Å­ µ¥ÀÌÅÍ ºÙÀ½
 1840. } TPacketGCMarkBlock;
 1841.  
 1842. typedef struct command_symbol_upload
 1843. {
 1844.     BYTE    header;
 1845.     WORD    size;
 1846.     DWORD   guild_id;
 1847. } TPacketCGGuildSymbolUpload;
 1848.  
 1849. typedef struct command_symbol_crc
 1850. {
 1851.     BYTE header;
 1852.     DWORD guild_id;
 1853.     DWORD crc;
 1854.     DWORD size;
 1855. } TPacketCGSymbolCRC;
 1856.  
 1857. typedef struct packet_symbol_data
 1858. {
 1859.     BYTE header;
 1860.     WORD size;
 1861.     DWORD guild_id;
 1862. } TPacketGCGuildSymbolData;
 1863.  
 1864. // Fishing
 1865.  
 1866. typedef struct command_fishing
 1867. {
 1868.     BYTE header;
 1869.     BYTE dir;
 1870. } TPacketCGFishing;
 1871.  
 1872. typedef struct packet_fishing
 1873. {
 1874.     BYTE header;
 1875.     BYTE subheader;
 1876.     DWORD info;
 1877.     BYTE dir;
 1878. } TPacketGCFishing;
 1879.  
 1880. enum
 1881. {
 1882.     FISHING_SUBHEADER_GC_START,
 1883.     FISHING_SUBHEADER_GC_STOP,
 1884.     FISHING_SUBHEADER_GC_REACT,
 1885.     FISHING_SUBHEADER_GC_SUCCESS,
 1886.     FISHING_SUBHEADER_GC_FAIL,
 1887.     FISHING_SUBHEADER_GC_FISH,
 1888. };
 1889.  
 1890. typedef struct command_give_item
 1891. {
 1892.     BYTE byHeader;
 1893.     DWORD dwTargetVID;
 1894.     TItemPos ItemPos;
 1895.     BYTE byItemCount;
 1896. } TPacketCGGiveItem;
 1897.  
 1898. typedef struct SPacketCGHack
 1899. {
 1900.     BYTE    bHeader;
 1901.     char    szBuf[255 + 1];
 1902. } TPacketCGHack;
 1903.  
 1904. // SubHeader - Dungeon
 1905. enum
 1906. {
 1907.     DUNGEON_SUBHEADER_GC_TIME_ATTACK_START = 0,
 1908.     DUNGEON_SUBHEADER_GC_DESTINATION_POSITION = 1,
 1909. };
 1910.  
 1911. typedef struct packet_dungeon
 1912. {
 1913.     BYTE bHeader;
 1914.     WORD size;
 1915.     BYTE subheader;
 1916. } TPacketGCDungeon;
 1917.  
 1918. typedef struct packet_dungeon_dest_position
 1919. {
 1920.     long x;
 1921.     long y;
 1922. } TPacketGCDungeonDestPosition;
 1923.  
 1924. typedef struct SPacketGCShopSign
 1925. {
 1926.     BYTE    bHeader;
 1927.     DWORD   dwVID;
 1928.     char    szSign[SHOP_SIGN_MAX_LEN + 1];
 1929. } TPacketGCShopSign;
 1930.  
 1931. typedef struct SPacketCGMyShop
 1932. {
 1933.     BYTE    bHeader;
 1934.     char    szSign[SHOP_SIGN_MAX_LEN + 1];
 1935.     BYTE    bCount;
 1936. } TPacketCGMyShop;
 1937.  
 1938. typedef struct SPacketGCTime
 1939. {
 1940.     BYTE    bHeader;
 1941.     time_t  time;
 1942. } TPacketGCTime;
 1943.  
 1944. enum
 1945. {
 1946.     WALKMODE_RUN,
 1947.     WALKMODE_WALK,
 1948. };
 1949.  
 1950. typedef struct SPacketGCWalkMode
 1951. {
 1952.     BYTE    header;
 1953.     DWORD   vid;
 1954.     BYTE    mode;
 1955. } TPacketGCWalkMode;
 1956.  
 1957. typedef struct SPacketGCChangeSkillGroup
 1958. {
 1959.     BYTE        header;
 1960.     BYTE        skill_group;
 1961. } TPacketGCChangeSkillGroup;
 1962.  
 1963. typedef struct SPacketCGRefine
 1964. {
 1965.     BYTE    header;
 1966.     BYTE    pos;
 1967.     BYTE    type;
 1968. } TPacketCGRefine;
 1969.  
 1970. typedef struct SPacketCGRequestRefineInfo
 1971. {
 1972.     BYTE    header;
 1973.     BYTE    pos;
 1974. } TPacketCGRequestRefineInfo;
 1975.  
 1976. typedef struct SPacketGCRefineInformaion
 1977. {
 1978.     BYTE    header;
 1979.     BYTE    type;
 1980.     BYTE    pos;
 1981.     DWORD   src_vnum;
 1982.     DWORD   result_vnum;
 1983.     BYTE    material_count;
 1984.     int     cost; // ¼Ò¿ä ºñ¿ë
 1985.     int     prob; // È®·ü
 1986.     TRefineMaterial materials[REFINE_MATERIAL_MAX_NUM];
 1987. } TPacketGCRefineInformation;
 1988.  
 1989. struct TNPCPosition
 1990. {
 1991.     BYTE bType;
 1992.     char name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN+1];
 1993.     long x;
 1994.     long y;
 1995. };
 1996.  
 1997. typedef struct SPacketGCNPCPosition
 1998. {
 1999.     BYTE header;
 2000.     WORD size;
 2001.     WORD count;
 2002.  
 2003.     // array of TNPCPosition
 2004. } TPacketGCNPCPosition;
 2005.  
 2006. typedef struct SPacketGCSpecialEffect
 2007. {
 2008.     BYTE header;
 2009.     BYTE type;
 2010.     DWORD vid;
 2011. } TPacketGCSpecialEffect;
 2012.  
 2013. typedef struct SPacketCGChangeName
 2014. {
 2015.     BYTE header;
 2016.     BYTE index;
 2017.     char name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN+1];
 2018. } TPacketCGChangeName;
 2019.  
 2020. typedef struct SPacketGCChangeName
 2021. {
 2022.     BYTE header;
 2023.     DWORD pid;
 2024.     char name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN+1];
 2025. } TPacketGCChangeName;
 2026.  
 2027.  
 2028. typedef struct command_client_version
 2029. {
 2030.     BYTE header;
 2031.     char filename[32+1];
 2032.     char timestamp[32+1];
 2033. } TPacketCGClientVersion;
 2034.  
 2035. typedef struct command_client_version2
 2036. {
 2037.     BYTE header;
 2038.     char filename[32+1];
 2039.     char timestamp[32+1];
 2040. } TPacketCGClientVersion2;
 2041.  
 2042. typedef struct packet_channel
 2043. {
 2044.     BYTE header;
 2045.     BYTE channel;
 2046. } TPacketGCChannel;
 2047.  
 2048. typedef struct pakcet_view_equip
 2049. {
 2050.     BYTE  header;
 2051.     DWORD vid;
 2052.     struct {
 2053.         DWORD   vnum;
 2054.         BYTE    count;
 2055.         long    alSockets[ITEM_SOCKET_MAX_NUM];
 2056.         TPlayerItemAttribute aAttr[ITEM_ATTRIBUTE_MAX_NUM];
 2057.     } equips[WEAR_MAX_NUM];
 2058. } TPacketViewEquip;
 2059.  
 2060. typedef struct
 2061. {
 2062.     DWORD   dwID;
 2063.     long    x, y;
 2064.     long    width, height;
 2065.     DWORD   dwGuildID;
 2066. } TLandPacketElement;
 2067.  
 2068. typedef struct packet_land_list
 2069. {
 2070.     BYTE    header;
 2071.     WORD    size;
 2072. } TPacketGCLandList;
 2073.  
 2074. typedef struct
 2075. {
 2076.     BYTE    bHeader;
 2077.     long    lID;
 2078.     char    szName[32+1];
 2079.     DWORD   dwVID;
 2080.     BYTE    bType;
 2081. } TPacketGCTargetCreate;
 2082.  
 2083. typedef struct
 2084. {
 2085.     BYTE    bHeader;
 2086.     long    lID;
 2087.     long    lX, lY;
 2088. } TPacketGCTargetUpdate;
 2089.  
 2090. typedef struct
 2091. {
 2092.     BYTE    bHeader;
 2093.     long    lID;
 2094. } TPacketGCTargetDelete;
 2095.  
 2096. typedef struct
 2097. {
 2098.     BYTE        bHeader;
 2099.     TPacketAffectElement elem;
 2100. } TPacketGCAffectAdd;
 2101.  
 2102. typedef struct
 2103. {
 2104.     BYTE    bHeader;
 2105.     DWORD   dwType;
 2106.     BYTE    bApplyOn;
 2107. } TPacketGCAffectRemove;
 2108.  
 2109. typedef struct packet_lover_info
 2110. {
 2111.     BYTE header;
 2112.     char name[CHARACTER_NAME_MAX_LEN + 1];
 2113.     BYTE love_point;
 2114. } TPacketGCLoverInfo;
 2115.  
 2116. typedef struct packet_love_point_update
 2117. {
 2118.     BYTE header;
 2119.     BYTE love_point;
 2120. } TPacketGCLovePointUpdate;
 2121.  
 2122. // MINING
 2123. typedef struct packet_dig_motion
 2124. {
 2125.     BYTE header;
 2126.     DWORD vid;
 2127.     DWORD target_vid;
 2128.     BYTE count;
 2129. } TPacketGCDigMotion;
 2130. // END_OF_MINING
 2131.  
 2132. // SCRIPT_SELECT_ITEM
 2133. typedef struct command_script_select_item
 2134. {
 2135.     BYTE header;
 2136.     DWORD selection;
 2137. } TPacketCGScriptSelectItem;
 2138. // END_OF_SCRIPT_SELECT_ITEM
 2139.  
 2140. typedef struct packet_damage_info
 2141. {
 2142.     BYTE header;
 2143.     DWORD dwVID;
 2144.     BYTE flag;
 2145.     int damage;
 2146. } TPacketGCDamageInfo;
 2147.  
 2148. enum
 2149. {
 2150.     RUNUP_MATRIX_ANSWER_MAX_LEN = 4,
 2151.     RUNUP_MATRIX_QUIZ_MAX_LEN = 8 ,
 2152.    
 2153. };
 2154.  
 2155. typedef struct packet_runup_matrix_quiz
 2156. {
 2157.     BYTE    bHeader;
 2158.     char    szQuiz[RUNUP_MATRIX_QUIZ_MAX_LEN + 1];
 2159. } TPacketGCRunupMatrixQuiz;
 2160.  
 2161. typedef struct command_runup_matrix_answer
 2162. {
 2163.     BYTE    bHeader;
 2164.     char    szAnswer[RUNUP_MATRIX_ANSWER_MAX_LEN + 1];
 2165. } TPacketCGRunupMatrixAnswer;
 2166.  
 2167. typedef struct packet_passpod
 2168. {
 2169.     BYTE    bHeader;
 2170.     char    szAnswer[8+1];
 2171. } TPacketCGPasspod;
 2172.  
 2173. typedef struct packet_passpod_failed
 2174. {
 2175.     BYTE    bHeader;
 2176.     char    szMessage[128];
 2177. } TPacketCGPasspodFailed;
 2178.  
 2179. typedef struct tag_GGSiege
 2180. {
 2181.     BYTE    bHeader;
 2182.     BYTE    bEmpire;
 2183.     BYTE    bTowerCount;
 2184. } TPacketGGSiege;
 2185.  
 2186. typedef struct SPacketGGMonarchTransfer
 2187. {
 2188.     BYTE    bHeader;
 2189.     DWORD   dwTargetPID;
 2190.     long    x;
 2191.     long    y;
 2192. } TPacketMonarchGGTransfer;
 2193.  
 2194. typedef struct SPacketGGPCBangUpdate
 2195. {
 2196.     BYTE bHeader;
 2197.     unsigned long ulPCBangID;
 2198. } TPacketPCBangUpdate;
 2199.  
 2200. typedef struct SPacketGGCheckAwakeness
 2201. {
 2202.     BYTE bHeader;
 2203. } TPacketGGCheckAwakeness;
 2204.  
 2205. typedef struct SPacketGCPanamaPack
 2206. {
 2207.     BYTE    bHeader;
 2208.     char    szPackName[256];
 2209.     BYTE    abIV[32];
 2210. } TPacketGCPanamaPack;
 2211.  
 2212. //TODO :  ¾Æ¿ì ¯³ª..°¡º¯ÆÐŶ »çÀÌÁî ¹Þ¾ÆµéÀϼö ÀÖ°Ô ÆÐŶ Çڵ鷯 Refactoring ÇÏÀÚ.
 2213. typedef struct SPacketGCHybridCryptKeys
 2214. {
 2215.     SPacketGCHybridCryptKeys() : m_pStream(NULL) {}
 2216.     ~SPacketGCHybridCryptKeys()
 2217.     {
 2218.         //GCC ¿¡¼± NULL delete Çصµ ±¦Âú³ª? ÀÏ´Ü ¾ÈÀüÇÏ°Ô NULL üũ ÇÏÀÚ. ( ±Ùµ¥ ÀÌ°Å C++ Ç¥ÁؾƴϾú³ª --a )
 2219.         if( m_pStream )
 2220.         {
 2221.             delete[] m_pStream;
 2222.             m_pStream = NULL;
 2223.         }
 2224.     }
 2225.    
 2226.     DWORD GetStreamSize()
 2227.     {
 2228.         return sizeof(bHeader) + sizeof(WORD) + sizeof(int) + KeyStreamLen;
 2229.     }
 2230.  
 2231.     BYTE* GetStreamData()
 2232.     {
 2233.         if( m_pStream )
 2234.             delete[] m_pStream;
 2235.  
 2236.         uDynamicPacketSize = (WORD)GetStreamSize();
 2237.        
 2238.         m_pStream = new BYTE[ uDynamicPacketSize ];
 2239.  
 2240.         memcpy( m_pStream, &bHeader, 1 );
 2241.         memcpy( m_pStream+1, &uDynamicPacketSize, 2 );
 2242.         memcpy( m_pStream+3, &KeyStreamLen, 4 );
 2243.  
 2244.         if( KeyStreamLen > 0 )
 2245.             memcpy( m_pStream+7, pDataKeyStream, KeyStreamLen );
 2246.  
 2247.         return m_pStream;
 2248.     }
 2249.  
 2250.     BYTE    bHeader;
 2251.     WORD    uDynamicPacketSize; // ºô¾î¸ÔÀ» Ŭ¶ó  DynamicPacketHeader ±¸Á¶¶§¹®¿¡ ¸ÂÃçÁà¾ßÇÑ´Ù -_-;
 2252.     int     KeyStreamLen;
 2253.     BYTE*   pDataKeyStream;
 2254.  
 2255. private:
 2256.     BYTE* m_pStream;
 2257.  
 2258.  
 2259. } TPacketGCHybridCryptKeys;
 2260.  
 2261.  
 2262. typedef struct SPacketGCPackageSDB
 2263. {
 2264.     SPacketGCPackageSDB() : m_pDataSDBStream(NULL), m_pStream(NULL) {}
 2265.     ~SPacketGCPackageSDB()
 2266.     {
 2267.         if( m_pStream )
 2268.         {
 2269.             delete[] m_pStream;
 2270.             m_pStream = NULL;
 2271.         }
 2272.     }
 2273.    
 2274.     DWORD GetStreamSize()
 2275.     {
 2276.         return sizeof(bHeader) + sizeof(WORD) + sizeof(int) + iStreamLen;
 2277.     }
 2278.  
 2279.     BYTE* GetStreamData()
 2280.     {
 2281.         if( m_pStream )
 2282.             delete[] m_pStream;
 2283.  
 2284.         uDynamicPacketSize =  GetStreamSize();
 2285.  
 2286.         m_pStream = new BYTE[ uDynamicPacketSize ];
 2287.  
 2288.         memcpy( m_pStream, &bHeader, 1 );
 2289.         memcpy( m_pStream+1, &uDynamicPacketSize, 2 );
 2290.         memcpy( m_pStream+3, &iStreamLen, 4 );
 2291.  
 2292.         if( iStreamLen > 0 )
 2293.             memcpy( m_pStream+7, m_pDataSDBStream, iStreamLen );
 2294.  
 2295.         return m_pStream;
 2296.     }
 2297.  
 2298.     BYTE    bHeader;
 2299.     WORD    uDynamicPacketSize; // ºô¾î¸ÔÀ» Ŭ¶ó  DynamicPacketHeader ±¸Á¶¶§¹®¿¡ ¸ÂÃçÁà¾ßÇÑ´Ù -_-;
 2300.     int     iStreamLen;
 2301.     BYTE*   m_pDataSDBStream;
 2302.  
 2303. private:
 2304.     BYTE* m_pStream;
 2305.  
 2306.  
 2307. } TPacketGCPackageSDB;
 2308.  
 2309. #ifdef _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 2310. struct TPacketKeyAgreement
 2311. {
 2312.     static const int MAX_DATA_LEN = 256;
 2313.     BYTE bHeader;
 2314.     WORD wAgreedLength;
 2315.     WORD wDataLength;
 2316.     BYTE data[MAX_DATA_LEN];
 2317. };
 2318.  
 2319. struct TPacketKeyAgreementCompleted
 2320. {
 2321.     BYTE bHeader;
 2322.     BYTE data[3]; // dummy (not used)
 2323. };
 2324.  
 2325. #endif // _IMPROVED_PACKET_ENCRYPTION_
 2326.  
 2327. #define MAX_EFFECT_FILE_NAME 128
 2328. typedef struct SPacketGCSpecificEffect
 2329. {
 2330.     BYTE header;
 2331.     DWORD vid;
 2332.     char effect_file[MAX_EFFECT_FILE_NAME];
 2333. } TPacketGCSpecificEffect;
 2334.  
 2335. // ¿ëÈ¥¼®
 2336. enum EDragonSoulRefineWindowRefineType
 2337. {
 2338.     DragonSoulRefineWindow_UPGRADE,
 2339.     DragonSoulRefineWindow_IMPROVEMENT,
 2340.     DragonSoulRefineWindow_REFINE,
 2341. };
 2342.  
 2343. enum EPacketCGDragonSoulSubHeaderType
 2344. {
 2345.     DS_SUB_HEADER_OPEN,
 2346.     DS_SUB_HEADER_CLOSE,
 2347.     DS_SUB_HEADER_DO_REFINE_GRADE,
 2348.     DS_SUB_HEADER_DO_REFINE_STEP,
 2349.     DS_SUB_HEADER_DO_REFINE_STRENGTH,
 2350.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL,
 2351.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_MAX_REFINE,
 2352.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_INVALID_MATERIAL,
 2353.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_NOT_ENOUGH_MONEY,
 2354.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_NOT_ENOUGH_MATERIAL,
 2355.     DS_SUB_HEADER_REFINE_FAIL_TOO_MUCH_MATERIAL,
 2356.     DS_SUB_HEADER_REFINE_SUCCEED,
 2357. };
 2358. typedef struct SPacketCGDragonSoulRefine
 2359. {
 2360.     SPacketCGDragonSoulRefine() : header (HEADER_CG_DRAGON_SOUL_REFINE)
 2361.     {}
 2362.     BYTE header;
 2363.     BYTE bSubType;
 2364.     TItemPos ItemGrid[DRAGON_SOUL_REFINE_GRID_SIZE];
 2365. } TPacketCGDragonSoulRefine;
 2366.  
 2367. typedef struct SPacketGCDragonSoulRefine
 2368. {
 2369.     SPacketGCDragonSoulRefine() : header(HEADER_GC_DRAGON_SOUL_REFINE)
 2370.     {}
 2371.     BYTE header;
 2372.     BYTE bSubType;
 2373.     TItemPos Pos;
 2374. } TPacketGCDragonSoulRefine;
 2375.  
 2376. typedef struct SPacketCGStateCheck
 2377. {
 2378.     BYTE header;
 2379.     unsigned long key; 
 2380.     unsigned long index;
 2381. } TPacketCGStateCheck;
 2382.  
 2383. typedef struct SPacketGCStateCheck
 2384. {
 2385.     BYTE header;
 2386.     unsigned long key;
 2387.     unsigned long index;
 2388.     unsigned char state;
 2389. } TPacketGCStateCheck;
 2390.  
 2391. #pragma pack()
 2392. #endif
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement