SHARE
TWEET

Satan

a guest Oct 15th, 2019 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [1] = {
 2.     ["children"] = {
 3.         [1] = {
 4.             ["children"] = {
 5.                 [1] = {
 6.                     ["children"] = {
 7.                     },
 8.                     ["self"] = {
 9.                         ["Jiggle"] = false,
 10.                         ["DrawOrder"] = 0,
 11.                         ["AlternativeBones"] = false,
 12.                         ["FollowPartName"] = "",
 13.                         ["OwnerName"] = "self",
 14.                         ["AimPartName"] = "",
 15.                         ["FollowPartUID"] = "",
 16.                         ["Bone"] = "right thigh",
 17.                         ["ScaleChildren"] = false,
 18.                         ["FollowAnglesOnly"] = false,
 19.                         ["AngleOffset"] = Angle(0, 0, 0),
 20.                         ["Position"] = Vector(0, 0, 0),
 21.                         ["AimPartUID"] = "",
 22.                         ["UniqueID"] = "759785569",
 23.                         ["Hide"] = false,
 24.                         ["Name"] = "",
 25.                         ["Scale"] = Vector(1, 1, 1),
 26.                         ["MoveChildrenToOrigin"] = false,
 27.                         ["Angles"] = Angle(4.8285369873047, -1.2852215149906e-05, 6.6617321863305e-05),
 28.                         ["Size"] = 1,
 29.                         ["PositionOffset"] = Vector(0, 0, 0),
 30.                         ["IsDisturbing"] = false,
 31.                         ["EditorExpand"] = false,
 32.                         ["EyeAngles"] = false,
 33.                         ["ClassName"] = "bone",
 34.                     },
 35.                 },
 36.                 [2] = {
 37.                     ["children"] = {
 38.                     },
 39.                     ["self"] = {
 40.                         ["Jiggle"] = false,
 41.                         ["DrawOrder"] = 0,
 42.                         ["AlternativeBones"] = false,
 43.                         ["FollowPartName"] = "",
 44.                         ["OwnerName"] = "self",
 45.                         ["AimPartName"] = "",
 46.                         ["FollowPartUID"] = "",
 47.                         ["Bone"] = "left thigh",
 48.                         ["ScaleChildren"] = false,
 49.                         ["FollowAnglesOnly"] = false,
 50.                         ["AngleOffset"] = Angle(0, 0, 0),
 51.                         ["Position"] = Vector(0, 0, 0),
 52.                         ["AimPartUID"] = "",
 53.                         ["UniqueID"] = "37696618",
 54.                         ["Hide"] = false,
 55.                         ["Name"] = "",
 56.                         ["Scale"] = Vector(1, 1, 1),
 57.                         ["MoveChildrenToOrigin"] = false,
 58.                         ["Angles"] = Angle(-8.8903608322144, -3.1487674277741e-05, 0.00018222884682473),
 59.                         ["Size"] = 1,
 60.                         ["PositionOffset"] = Vector(0, 0, 0),
 61.                         ["IsDisturbing"] = false,
 62.                         ["EditorExpand"] = true,
 63.                         ["EyeAngles"] = false,
 64.                         ["ClassName"] = "bone",
 65.                     },
 66.                 },
 67.                 [3] = {
 68.                     ["children"] = {
 69.                     },
 70.                     ["self"] = {
 71.                         ["Jiggle"] = false,
 72.                         ["DrawOrder"] = 0,
 73.                         ["AlternativeBones"] = false,
 74.                         ["FollowPartName"] = "",
 75.                         ["OwnerName"] = "self",
 76.                         ["AimPartName"] = "",
 77.                         ["FollowPartUID"] = "",
 78.                         ["Bone"] = "left forearm",
 79.                         ["ScaleChildren"] = false,
 80.                         ["FollowAnglesOnly"] = false,
 81.                         ["AngleOffset"] = Angle(0, 0, 0),
 82.                         ["Position"] = Vector(0, 0, 0),
 83.                         ["AimPartUID"] = "",
 84.                         ["UniqueID"] = "841546709",
 85.                         ["Hide"] = false,
 86.                         ["Name"] = "",
 87.                         ["Scale"] = Vector(1, 1, 1),
 88.                         ["MoveChildrenToOrigin"] = false,
 89.                         ["Angles"] = Angle(53.088432312012, -29.717601776123, 31.454509735107),
 90.                         ["Size"] = 1,
 91.                         ["PositionOffset"] = Vector(0, 0, 0),
 92.                         ["IsDisturbing"] = false,
 93.                         ["EditorExpand"] = true,
 94.                         ["EyeAngles"] = false,
 95.                         ["ClassName"] = "bone",
 96.                     },
 97.                 },
 98.                 [4] = {
 99.                     ["children"] = {
 100.                     },
 101.                     ["self"] = {
 102.                         ["Jiggle"] = false,
 103.                         ["DrawOrder"] = 0,
 104.                         ["AlternativeBones"] = false,
 105.                         ["FollowPartName"] = "",
 106.                         ["OwnerName"] = "self",
 107.                         ["AimPartName"] = "",
 108.                         ["FollowPartUID"] = "",
 109.                         ["Bone"] = "left upperarm",
 110.                         ["ScaleChildren"] = false,
 111.                         ["FollowAnglesOnly"] = false,
 112.                         ["AngleOffset"] = Angle(0, 0, 0),
 113.                         ["Position"] = Vector(0, 0, 0),
 114.                         ["AimPartUID"] = "",
 115.                         ["UniqueID"] = "3796946154",
 116.                         ["Hide"] = false,
 117.                         ["Name"] = "",
 118.                         ["Scale"] = Vector(1, 1, 1),
 119.                         ["MoveChildrenToOrigin"] = false,
 120.                         ["Angles"] = Angle(3.809020280838, 15.381817817688, 2.653685092926),
 121.                         ["Size"] = 1,
 122.                         ["PositionOffset"] = Vector(0, 0, 0),
 123.                         ["IsDisturbing"] = false,
 124.                         ["EditorExpand"] = true,
 125.                         ["EyeAngles"] = false,
 126.                         ["ClassName"] = "bone",
 127.                     },
 128.                 },
 129.                 [5] = {
 130.                     ["children"] = {
 131.                     },
 132.                     ["self"] = {
 133.                         ["Jiggle"] = false,
 134.                         ["DrawOrder"] = 0,
 135.                         ["AlternativeBones"] = false,
 136.                         ["FollowPartName"] = "",
 137.                         ["OwnerName"] = "self",
 138.                         ["AimPartName"] = "",
 139.                         ["FollowPartUID"] = "",
 140.                         ["Bone"] = "right forearm",
 141.                         ["ScaleChildren"] = false,
 142.                         ["FollowAnglesOnly"] = false,
 143.                         ["AngleOffset"] = Angle(0, 0, 0),
 144.                         ["Position"] = Vector(0, 0, 0),
 145.                         ["AimPartUID"] = "",
 146.                         ["UniqueID"] = "3333028238",
 147.                         ["Hide"] = false,
 148.                         ["Name"] = "",
 149.                         ["Scale"] = Vector(1, 1, 1),
 150.                         ["MoveChildrenToOrigin"] = false,
 151.                         ["Angles"] = Angle(-63.657608032227, 1.8001393079758, -84.928215026855),
 152.                         ["Size"] = 1,
 153.                         ["PositionOffset"] = Vector(0, 0, 0),
 154.                         ["IsDisturbing"] = false,
 155.                         ["EditorExpand"] = false,
 156.                         ["EyeAngles"] = false,
 157.                         ["ClassName"] = "bone",
 158.                     },
 159.                 },
 160.                 [6] = {
 161.                     ["children"] = {
 162.                     },
 163.                     ["self"] = {
 164.                         ["Jiggle"] = false,
 165.                         ["DrawOrder"] = 0,
 166.                         ["AlternativeBones"] = false,
 167.                         ["FollowPartName"] = "",
 168.                         ["OwnerName"] = "self",
 169.                         ["AimPartName"] = "",
 170.                         ["FollowPartUID"] = "",
 171.                         ["Bone"] = "right upperarm",
 172.                         ["ScaleChildren"] = false,
 173.                         ["FollowAnglesOnly"] = false,
 174.                         ["AngleOffset"] = Angle(0, 0, 0),
 175.                         ["Position"] = Vector(0, 0, 0),
 176.                         ["AimPartUID"] = "",
 177.                         ["UniqueID"] = "146891954",
 178.                         ["Hide"] = false,
 179.                         ["Name"] = "",
 180.                         ["Scale"] = Vector(1, 1, 1),
 181.                         ["MoveChildrenToOrigin"] = false,
 182.                         ["Angles"] = Angle(3.809020280838, 15.381817817688, 2.653685092926),
 183.                         ["Size"] = 1,
 184.                         ["PositionOffset"] = Vector(0, 0, 0),
 185.                         ["IsDisturbing"] = false,
 186.                         ["EditorExpand"] = false,
 187.                         ["EyeAngles"] = false,
 188.                         ["ClassName"] = "bone",
 189.                     },
 190.                 },
 191.             },
 192.             ["self"] = {
 193.                 ["AffectChildrenOnly"] = false,
 194.                 ["Invert"] = true,
 195.                 ["RootOwner"] = true,
 196.                 ["OwnerName"] = "self",
 197.                 ["AimPartUID"] = "",
 198.                 ["TargetPartUID"] = "",
 199.                 ["Hide"] = false,
 200.                 ["Name"] = "button find simple \"t\"",
 201.                 ["EditorExpand"] = true,
 202.                 ["Arguments"] = "b",
 203.                 ["Event"] = "button",
 204.                 ["ClassName"] = "event",
 205.                 ["ZeroEyePitch"] = false,
 206.                 ["IsDisturbing"] = false,
 207.                 ["Operator"] = "find simple",
 208.                 ["UniqueID"] = "1877038025",
 209.                 ["TargetPartName"] = "",
 210.             },
 211.         },
 212.     },
 213.     ["self"] = {
 214.         ["DrawOrder"] = 0,
 215.         ["UniqueID"] = "2250285923",
 216.         ["AimPartUID"] = "",
 217.         ["Hide"] = false,
 218.         ["Duplicate"] = false,
 219.         ["ClassName"] = "group",
 220.         ["OwnerName"] = "self",
 221.         ["IsDisturbing"] = false,
 222.         ["Name"] = "at ease",
 223.         ["EditorExpand"] = true,
 224.     },
 225. },
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top