SHARE
TWEET

CWICZENIE_NR_3_DETEKCJA_KRAWEDZI

pabloducato Jun 8th, 2019 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h" //CWICZENIE NR 3 DETEKCJA KRAWEDZI
 2. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>  // Gaussian Blur
 3. #include <opencv2/core/core.hpp>        // Basic OpenCV structures (cv::Mat, Scalar)
 4. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <math.h>
 7. #include <iostream>
 8. using namespace std;
 9. using namespace cv;
 10.  
 11. void detectEdges(Mat_<uchar> &peppersPixels, Mat_<uchar> &handEdgesMergedPixels, int centerX, int centerY);
 12. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 13. {
 14.     // Stworzenie okna w którym przechwycone obrazy będą wyświetlane
 15.     cvNamedWindow("Wykrywanie krawędzi", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
 16.     // Pobranie obrazu ZADANIE NR 1 Wczytać do pamięci obraz JPEG hand.jpg
 17.     Mat imagePeppers = imread("hand.jpg",CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
 18.     // Utworzenie obiektu przechowującego obraz z wyznaczonymi krawędziami
 19.     Mat handEdgesMerged = imagePeppers.clone();
 20.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiektów Mat
 21.     Mat_<uchar> handPixels = imagePeppers;
 22.     Mat_<uchar> handEdgesMergedPixels = handEdgesMerged;
 23.     // Wyznaczenie wpółrzędnych środa obrazu
 24.     int centerX = handPixels.cols/2;
 25.     int centerY = handPixels.rows/2;
 26.     // Obracanie obrazu
 27.     detectEdges(handPixels, handEdgesMergedPixels, centerX, centerY);
 28.     // Wyświetlanie obrazu
 29.     imshow("Wykrywanie krawędzi", handEdgesMerged);
 30.     // Oczekiwanie na wciśnięcie klawisza Esc lub Enter
 31.     char key;
 32.     do  key = cvWaitKey(1);
 33.     while(key != 27 && key != 13);
 34.     // Niszczenie okna
 35.     cvDestroyWindow("Wykrywanie krawędzi");
 36.     return 0;
 37. }
 38.  
 39. void detectEdges(Mat_<uchar> &handPixels, Mat_<uchar> &handEdgesMergedPixels, int centerX, int centerY)
 40. {
 41.     /* Funkcja wyznaczająca krawędzie za pomocą maski morfologicznej podanej przez prowadzącego.
 42.     Wyznaczane są najpierw krawędzie pionowe, później poziome. Następnie wykonywane jest scalenie
 43.     krawędzi pionowych i poziomych, przeskalowanie obrazu scalonego do zakresu 0-255 oraz binaryzacja
 44.     z eksperymentalnie dobranym progiem.
 45.     Wynikowy obraz zostaje zapisany w handEdgesMergedPixels.*/
 46.     //handEdgesHorizontal = ;
 47.     //handEdgesMergedPixels = handEdgesHorizontal;
 48.     // Utworzenie obiektów przechowujących obrazy z wyznaczonymi krawędziami: pionowymi i poziomymi
 49.     Mat handEdgesVertical = handPixels.clone();
 50.     Mat handEdgesHorizontal = handPixels.clone();
 51.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiektów Mat
 52.     Mat_<int> handEdgesVerticalPixels = handEdgesVertical;
 53.     Mat_<int> handEdgesHorizontalPixels = handEdgesHorizontal;// TODO
 54.     /*static int sobel_horizontal[3][3]=
 55.     {
 56.         {1,1,1},
 57.         {0,0,0},
 58.         {-1,-1,-1}
 59.  
 60.     };*/
 61.     /*static int sobel_horizontal[3][3]=
 62.     {
 63.         {1,2,1},
 64.         {0,0,0},
 65.         {-1,-2,-1}
 66.  
 67.     };*/
 68.     static int sobel_vertical[3][3]=
 69.     {
 70.         {1,0,-1},
 71.         {2,0,-2},
 72.         {1,0,-1}
 73.     };
 74.     static int sobel_horizontal[3][3]=
 75.     {
 76.         {1,2,1},
 77.         {0,0,0},
 78.         {-1,-2,-1}
 79.     };
 80.     //HORIZONTAL (POZIOMO)
 81.     for(int y = 1; y < handEdgesHorizontalPixels.rows - 1; y++)
 82.     {
 83.         for(int x = 1; x < handEdgesHorizontalPixels.cols - 1; x++)
 84.         {
 85.             int suma =
 86.             handPixels[y-1][x-1]* sobel_horizontal[0][0] +
 87.             handPixels[y-1][x]* sobel_horizontal[0][1] +
 88.             handPixels[y-1][x+1]* sobel_horizontal[0][2] +
 89.             handPixels[y][x-1]* sobel_horizontal[1][0] +
 90.             handPixels[y][x]* sobel_horizontal[1][1] +
 91.             handPixels[y][x+1]* sobel_horizontal[1][2] +
 92.             handPixels[y+1][x-1]* sobel_horizontal[2][0] +
 93.             handPixels[y+1][x]* sobel_horizontal[2][1] +
 94.             handPixels[y+1][x+1]* sobel_horizontal[2][2];
 95.             handEdgesHorizontalPixels[y][x] = abs(suma);
 96.         }
 97.     }
 98.     int minimum = handEdgesHorizontalPixels[0][0];
 99.     int maximum = handEdgesHorizontalPixels[0][0];
 100.     for(int i=0; i < handEdgesHorizontalPixels.rows; i++)
 101.     {
 102.         for (int j=0; j < handEdgesHorizontalPixels.cols; j++)
 103.         {
 104.             if (handEdgesHorizontalPixels[i][j] < minimum)
 105.             {
 106.                 minimum = handEdgesHorizontalPixels[i][j];
 107.             }
 108.             if (handEdgesHorizontalPixels[i][j] > maximum)
 109.             {
 110.                 maximum = handEdgesHorizontalPixels[i][j];
 111.             }
 112.         }
 113.     }
 114.     for(int y=1; y < handEdgesHorizontalPixels.rows - 1; y++)
 115.     {
 116.         for (int x=1; x < handEdgesHorizontalPixels.cols - 1; x++)
 117.         {
 118.             handEdgesHorizontalPixels[y][x] = ((handEdgesHorizontalPixels[y][x]-minimum)*255)/(maximum-minimum);
 119.         }
 120.     }
 121.     //VERTICAL (PIONOWO)
 122.     for(int y = 1; y < handEdgesVerticalPixels.rows - 1; y++)
 123.     {
 124.         for(int x = 1; x < handEdgesVerticalPixels.cols - 1; x++)
 125.         {
 126.             int suma =
 127.             handPixels[y-1][x-1]* sobel_vertical[0][0] +
 128.             handPixels[y-1][x]* sobel_vertical[0][1] +
 129.             handPixels[y-1][x+1]* sobel_vertical[0][2] +
 130.             handPixels[y][x-1]* sobel_vertical[1][0] +
 131.             handPixels[y][x]* sobel_vertical[1][1] +
 132.             handPixels[y][x+1]* sobel_vertical[1][2] +
 133.             handPixels[y+1][x-1]* sobel_vertical[2][0] +
 134.             handPixels[y+1][x]* sobel_vertical[2][1] +
 135.             handPixels[y+1][x+1]* sobel_vertical[2][2];
 136.             handEdgesVerticalPixels[y][x] = abs(suma);
 137.         }
 138.     }
 139.     for(int i=0; i < handEdgesVerticalPixels.rows; i++)
 140.     {
 141.         for (int j=0; j < handEdgesVerticalPixels.cols; j++)
 142.         {
 143.             if (handEdgesVerticalPixels[i][j] < minimum)
 144.             {
 145.                 minimum = handEdgesVerticalPixels[i][j];
 146.             }
 147.             if (handEdgesVerticalPixels[i][j] > maximum)
 148.             {
 149.                 maximum = handEdgesVerticalPixels[i][j];
 150.             }
 151.         }
 152.     }
 153.     for(int y=0; y < handEdgesVerticalPixels.rows - 1; y++)
 154.     {
 155.         for (int x=0; x < handEdgesVerticalPixels.cols - 1; x++)
 156.         {
 157.             handEdgesVerticalPixels[y][x] = ((handEdgesVerticalPixels[y][x]-minimum)*255)/(maximum-minimum);
 158.         }
 159.     }
 160.     int minscale = handEdgesVerticalPixels[0][0]+handEdgesHorizontalPixels[0][0],
 161.         maxscale = handEdgesVerticalPixels[0][0]+handEdgesHorizontalPixels[0][0];
 162.     for(int i=0; i < handEdgesVerticalPixels.rows; i++)
 163.     {
 164.         for(int j = 0; j < handEdgesVerticalPixels.cols; j++)
 165.         {
 166.             if(handEdgesVerticalPixels[i][j] + handEdgesHorizontalPixels[i][j] > maxscale)
 167.                 maxscale = handEdgesVerticalPixels[i][j] + handEdgesHorizontalPixels[i][j];
 168.             if(handEdgesVerticalPixels[i][j] + handEdgesHorizontalPixels[i][j] < minscale)
 169.                 minscale = handEdgesVerticalPixels[i][j] + handEdgesHorizontalPixels[i][j];
 170.         }
 171.     }
 172.     Mat_<int> mat = handEdgesVertical;
 173.     for(int y=0;y< handEdgesVerticalPixels.rows; y++)
 174.     {
 175.         for(int x = 0; x < handEdgesVerticalPixels.cols; x++)
 176.         {
 177.             mat[y][x]=((handEdgesHorizontalPixels[y][x]+handEdgesVerticalPixels[y][x]-minscale)*255)/(maxscale-minscale);
 178.         }
 179.     }
 180.     handEdgesMergedPixels = handEdgesHorizontalPixels;
 181. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top