Mitrezzz

[АПС - Колоквиум 1] PodeliSporedParnost

Nov 25th, 2020
1,472
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Дадена е двострано поврзана листа чии што јазли содржат по еден природен број.
 2. Листата треба да се подели на две резултантни листи, т.ш. во првата резултанта листа
 3. ќе бидат бидат сместени јазли од влезната листа кои содржат парни броеви, а во втората
 4.  – непарните. Јазлите во резултантните листи се додаваат наизменично почнувајќи од почетокот
 5. и крајот на влезната листа (т.е. прво се разгледува првиот елемент од листата и се додава во
 6. соодветната резултантна листа, па последниот, па вториот итн...)
 7.  
 8. Во првиот ред од влезот е даден бројот на јазли во листата,
 9.  а во вториот ред се дадени броевите од кои се составени јазлите по редослед во листата.
 10. Во првиот ред од излезот треба да се испечатат јазлите по редослед од првата резултантна листа (т.е. парните),
 11. во вториот ред од втората (т.е. непарните) .
 12.  
 13. Име на класа (за Java): PodeliSporedParnost
 14.  
 15. Делумно решение: Задачата се смета за делумно решена доколку се поминати 7 тест примери.
 16.  
 17. Забелешка: При реализација на задачите МОРА да се користат дадените структури, а не да користат помошни структури како низи или сл.
 18.  
 19. Sample input
 20. 5
 21. 1 2 3 4 5
 22. Sample output
 23. 2 4
 24. 1 5 3
 25.  
 26. #include<stdio.h>
 27. #include<malloc.h>
 28.  
 29. //Implementacijata na dvojnata lista e so jazel vodich
 30.  
 31. typedef struct element{
 32.         int info;
 33.         struct element *llink, *rlink;
 34. }node;
 35.  
 36. node * novaDvojna()
 37. {
 38.       node *v = (node *)malloc(sizeof(node));
 39.       v -> llink = v;
 40.       v -> rlink = v;
 41.       return v;
 42. }
 43.  
 44. void dodadi(node **pok_v, int broj){
 45.     //dodavanja na broj na kraj na dvojnata lista
 46.     node *temp;
 47.     temp=(node *)malloc(sizeof(node));
 48.     temp->info=broj;
 49.     temp -> llink = (*pok_v) -> llink;
 50.     temp -> rlink = *pok_v;
 51.     (*pok_v) -> llink -> rlink = temp;
 52.     (*pok_v) -> llink = temp;
 53. }
 54.  
 55. void podeliParnost(node *l, node *lparni, node *lneparni){
 56.  
 57.         // Vasiot kod tuka
 58.  
 59. }
 60.  
 61. int main(){
 62.     node *lista=NULL, *parni=NULL, *neparni=NULL;
 63.     int i,n,info;
 64.  
 65.     lista=novaDvojna();
 66.     scanf("%d",&n);
 67.     for(i=0;i<n;i++)
 68.     {
 69.        scanf ("%d", &info);
 70.        dodadi(&lista,info);
 71.     }
 72.  
 73.     parni=novaDvojna();
 74.     neparni=novaDvojna();
 75.  
 76.     podeliParnost(lista, parni, neparni) ;
 77.  
 78.     //Pechatenje na parni
 79.     node *p=parni->rlink;
 80.     while (parni != p)
 81.     {
 82.         printf ("%d", p->info);
 83.         if(p->rlink!=parni) printf (" ");
 84.         p=p->rlink;
 85.     }
 86.     printf ("\n");
 87.  
 88.     //Pechatenje na neparni
 89.     p=neparni->rlink;
 90.     while (neparni != p)
 91.     {
 92.         printf ("%d", p->info);
 93.         if(p->rlink!=neparni) printf (" ");
 94.         p=p->rlink;
 95.     }
 96.     printf ("\n");
 97.  
 98.     return 0;
 99. }
 100. ----------------------------------------------------------------
 101. import java.io.BufferedReader;
 102. import java.io.IOException;
 103. import java.io.InputStreamReader;
 104.  
 105. class DLLNode<E> {
 106.     protected E element;
 107.     protected DLLNode<E> pred, succ;
 108.  
 109.     public DLLNode(E elem, DLLNode<E> pred, DLLNode<E> succ) {
 110.         this.element = elem;
 111.         this.pred = pred;
 112.         this.succ = succ;
 113.     }
 114.  
 115.     @Override
 116.     public String toString() {
 117.         return element.toString();
 118.     }
 119. }
 120.  
 121. class DLL<E> {
 122.     private DLLNode<E> first, last;
 123.  
 124.     public DLL() {
 125.         // Construct an empty SLL
 126.         this.first = null;
 127.         this.last = null;
 128.     }
 129.  
 130.     public void deleteList() {
 131.         first = null;
 132.         last = null;
 133.     }
 134.  
 135.     public int length() {
 136.         int ret;
 137.         if (first != null) {
 138.             DLLNode<E> tmp = first;
 139.             ret = 1;
 140.             while (tmp.succ != null) {
 141.                 tmp = tmp.succ;
 142.                 ret++;
 143.             }
 144.             return ret;
 145.         } else
 146.             return 0;
 147.  
 148.     }
 149.  
 150.     public void insertFirst(E o) {
 151.         DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, null, first);
 152.         if (first == null)
 153.             last = ins;
 154.         else
 155.             first.pred = ins;
 156.         first = ins;
 157.     }
 158.  
 159.     public void insertLast(E o) {
 160.         if (first == null)
 161.             insertFirst(o);
 162.         else {
 163.             DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, last, null);
 164.             last.succ = ins;
 165.             last = ins;
 166.         }
 167.     }
 168.  
 169.     public void insertAfter(E o, DLLNode<E> after) {
 170.         if (after == last) {
 171.             insertLast(o);
 172.             return;
 173.         }
 174.         DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, after, after.succ);
 175.         after.succ.pred = ins;
 176.         after.succ = ins;
 177.     }
 178.  
 179.     public void insertBefore(E o, DLLNode<E> before) {
 180.         if (before == first) {
 181.             insertFirst(o);
 182.             return;
 183.         }
 184.         DLLNode<E> ins = new DLLNode<E>(o, before.pred, before);
 185.         before.pred.succ = ins;
 186.         before.pred = ins;
 187.     }
 188.  
 189.     public E deleteFirst() {
 190.         if (first != null) {
 191.             DLLNode<E> tmp = first;
 192.             first = first.succ;
 193.             first.pred = null;
 194.             if (first == null)
 195.                 last = null;
 196.             return tmp.element;
 197.         } else
 198.             return null;
 199.     }
 200.  
 201.     public E deleteLast() {
 202.         if (first != null) {
 203.             if (first.succ == null)
 204.                 return deleteFirst();
 205.             else {
 206.                 DLLNode<E> tmp = last;
 207.                 last = last.pred;
 208.                 last.succ = null;
 209.                 return tmp.element;
 210.             }
 211.         }
 212.         // else throw Exception
 213.         return null;
 214.     }
 215.  
 216.     @Override
 217.     public String toString() {
 218.         String ret = new String();
 219.         if (first != null) {
 220.             DLLNode<E> tmp = first;
 221.             ret += tmp + "<->";
 222.             while (tmp.succ != null) {
 223.                 tmp = tmp.succ;
 224.                 ret += tmp + "<->";
 225.             }
 226.         } else
 227.             ret = "Prazna lista!!!";
 228.         return ret;
 229.     }
 230.  
 231.     public DLLNode<E> getFirst() {
 232.         return first;
 233.     }
 234.  
 235.     public DLLNode<E> getLast() {
 236.  
 237.         return last;
 238.     }
 239.  
 240. }
 241.  
 242. public class PodeliSporedParnost {
 243.  
 244.     public static void podeliParnost(DLL<Integer> lista, DLL<Integer> lparni, DLL<Integer> lneparni) {
 245.  
 246.         /*
 247.          *
 248.          *
 249.          * Vasiot kod tuka
 250.          *
 251.          *
 252.          */
 253.                
 254.  
 255.     }
 256.  
 257.     public static void main(String[] args) throws IOException {
 258.         DLL<Integer> lista = new DLL<Integer>(), parni = new DLL<Integer>(), neparni = new DLL<Integer>();
 259.         BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(
 260.                 System.in));
 261.         String s = stdin.readLine();
 262.         int N = Integer.parseInt(s);
 263.         s = stdin.readLine();
 264.         String[] pomniza = s.split(" ");
 265.         for (int i = 0; i < N; i++) {
 266.             lista.insertLast(Integer.parseInt(pomniza[i]));
 267.         }
 268.  
 269.         podeliParnost(lista, parni, neparni);
 270.  
 271.         // Pecatenje parni
 272.         DLLNode<Integer> tmp = parni.getFirst();
 273.         while (tmp != null) {
 274.             System.out.print(tmp.element);
 275.             if (tmp.succ != null)
 276.                 System.out.print(" ");
 277.             tmp = tmp.succ;
 278.         }
 279.         System.out.println();
 280.         // Pecatenje neparni
 281.         tmp = neparni.getFirst();
 282.         while (tmp != null) {
 283.             System.out.print(tmp.element);
 284.             if (tmp.succ != null)
 285.                 System.out.print(" ");
 286.             tmp = tmp.succ;
 287.         }
 288.         System.out.println();
 289.     }
 290.  
 291. }
 292.  
 293. //reshenie
 294. public static void podeliParnost(DLL<Integer> lista, DLL<Integer> lparni, DLL<Integer> lneparni) {
 295.  
 296.         DLLNode<Integer> first = lista.getFirst();
 297.         DLLNode<Integer> last = lista.getLast();
 298.  
 299.         while (first != last) {
 300.  
 301.             if (first.element % 2 == 0) {
 302.                 lparni.insertLast(first.element);
 303.             } else {
 304.                 lneparni.insertLast(first.element);
 305.             }
 306.  
 307.             first = first.succ;
 308.  
 309.             //last
 310.             if (last.element % 2 == 0) {
 311.                 lparni.insertLast(last.element);
 312.             } else {
 313.                 lneparni.insertLast(last.element);
 314.             }
 315.  
 316.             last = last.pred;
 317.  
 318.             if (first == last.succ) {
 319.                 break;
 320.             }
 321.         }
 322.  
 323.         if (lista.length() % 2 != 0) {
 324.             if (first.element % 2 == 0) {
 325.                 lparni.insertLast(first.element);
 326.             } else {
 327.                 lneparni.insertLast(first.element);
 328.             }
 329.         }
 330.     }
 331.  
RAW Paste Data