Guest User

PeHaP

a guest
Jul 19th, 2018
102
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.   //przetwarzanie danych do json
 3.   echo setlocale( LC_CTYPE, 'pl_PL.utf8' ) ;
 4.   $data = file_get_contents("przystanki.txt"); // pobiera dane z pliku
 5.   $data = iconv('ISO-8859-2', 'UTF-8', $data);
 6.  
 7.   $wiersz = explode("\n", $data);
 8.   print "\n     Liczba przystanków: $wiersz[0]";//w pierwszym wierszu jest liczba przystanków
 9.  
 10.   $stops = array();
 11.   for($i = 1; $i<count($wiersz)-1; $i++){ //pobieramy dane od 2 wiersza
 12.     $przystanek = new stdClass();
 13.     $przystanek->Code = substr($wiersz[$i], 3, 4);
 14.     $name = substr($wiersz[$i], 10, 36);
 15.    
 16.     /*for($a=strlen($name)-1; $a>=0; $a--){ // usuwa spacje oraz przecinek z końca nazwy przystanku
 17.       if($name[$a]==" "||$name[$a]==","){
 18.         $name[$a] = "";
 19.       }
 20.       else {
 21.         break;
 22.       }
 23.     }*/
 24.    
 25.     $przystanek->Name = $name;
 26.     $town = explode("  ", substr($wiersz[$i], 46, -1));
 27.     $przystanek->Town = $town[1];
 28.     $stops['list'][$i-1] = $przystanek; // dodaje do tablicy
 29.     //print $name.", ".$town[1]."\n";
 30.   }
 31.   var_dump($stops);
 32.  
 33.   $json_stops = json_encode($stops,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
 34.   print $json_stops;
 35.  
 36.   $plik=fopen("json_stops.txt", "w");
 37.   fwrite($plik, $json_stops);
 38.   fclose($plik);
 39.   ?>
RAW Paste Data