MiaShuki

N-Кралици

Jan 24th, 2021
543
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. N-Кралици Problem 1 (2 / 13)
 2. Дадена е nxn табла за шах. Треба да се постават n кралици на таблата така што ниедна кралица да не се напаѓа. Кралиците може да се постават на било која позиција која сметаме дека е најсоодветна. Единственото ограничување е дека не треба да се напаѓаат. Можните придвижувања на кралицата ви се дадени на сликата подолу:
 3.  
 4. enter image description here
 5.  
 6. На влез се прима бројот на кралици и димензии на таблата n. На излез треба да се испечати бројот на уникатни позиции на кои може да ги поставете кралиците со default Backtracking Solver ако бројот на кралици е помал или еднаков на 6. Во спротивно да се испечати само првото решение.
 7.  
 8. Забелешка: За кралиците да не се напаѓаат треба да се провери нивната редица, колона или дијагонала. Не е задолжително да ви поминуваат последните два тест примери за задачата да биде точна. Зависи како сте ги поставиле условите.
 9.  
 10. from constraint import *
 11.  
 12. problem = Problem()
 13.  
 14. if __name__ == '__main__':
 15.  
 16.     n = int(input())
 17.  
 18.     variables = range(1, n + 1)
 19.  
 20.     domains = []
 21.     for i in range(0, n):
 22.         for j in range(0, n):
 23.             domains.append((i, j))
 24.  
 25.     problem.addVariables(variables, domains)
 26.  
 27.     # Da nema duplikati nit pa da se vo ista dijagonala lovcite
 28.     # Lovecot 1 da ne smee da bide vo ista dijagonala, za 2kata ke nemora da se postavi bidejki najaveno e veke
 29.  
 30.     for queen1 in variables:
 31.         for queen2 in variables:
 32.             if queen1 < queen2:
 33.                 problem.addConstraint(lambda q1, q2: q1[0] != q2[0] and q1[1] != q2[1] and abs(q1[0] - q2[0]) != abs(q1[1] - q2[1]), (queen1, queen2))
 34.                 #problem.addConstraint(lambda q1, q2: , (queen1, queen2))
 35.  
 36.     if n <= 6:
 37.         solution = problem.getSolutions()
 38.         print(len(solution))
 39.     else:
 40.         solution = problem.getSolution()
 41.         print(solution)
 42.  
RAW Paste Data