SHARE
TWEET

Untitled

nekonekonekoneko May 20th, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ╭--------------------------------------------------------╮      ╭--------------------------------------------------------╮
 2.     [h1]𝑸𝒖𝒊𝒄𝒌 𝒊𝒏𝒇𝒐:[/h1]                                                [h1]𝑴𝒚 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒔:[/h1]
 3.    ➤Nᴇᴋᴏ                                                                     ➤Msɪ ɢᴠ𝟲𝟮 𝟴ʀᴅ
 4.    ➤20 ʏᴇᴀʀs ᴏʟᴅ                                                         ➤ɪ𝟱-𝟴𝟯𝟬𝟬ʜ
 5.    ➤ᴍᴀʟᴇ                                                                      ➤𝟯𝟮 ɢʙ ʀᴀᴍ
 6.    ➤Pᴏʟᴀɴᴅ                                                                  ➤ɢᴛx 𝟭𝟬𝟴𝟬
 7.    ➤I sᴘᴇᴀᴋ ᴏɴʟʏ ᴇɴɢʟɪsʜ                                                ―――――――――――――――――
 8.    ➤Bᴅᴀʏ 𝟰 ᴊᴜʟʏ                                                            [h1]𝑷𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆![/h1]
 9.     ―――――――――――――――――                    ᴅʀᴏᴘ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ, ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ♥♥♥
 10.      [h1]𝑨𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒎𝒆:[/h1]                                                       ―――――――――――――――――
 11.     I'ᴍ ᴀ ғʀɪᴇɴᴅʟʏ ᴄs:ɢᴏ ᴀɴᴅ ᴛғ2 ᴘʟᴀʏᴇʀ. Iғ                      [h1]𝑰 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒗𝒆:[/h1]
 12.     ʏᴏᴜ'ʀᴇ ʟᴏᴏᴋɪɴ ғᴏʀ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ᴛᴏ ᴘʟᴀʏ ᴡɪᴛʜ,                 ᴛʀʏʜᴀʀᴅs, ᴛᴏxɪᴄ ᴘᴘʟ, sᴄᴀᴍᴍᴇʀs, ʀᴜᴅᴇ ᴘᴘʟ
 13.     ᴄʜᴀᴛ, ᴛʀᴀᴅᴇ, ᴏʀ ʜᴀᴠᴇ sᴏᴍᴇ ʟᴀᴜɢʜ,
 14.     ᴊᴜsᴛ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ, I'ʟʟ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ғᴏʀ sᴜʀᴇ.
 15.     Hᴏᴘᴇ ᴛᴏ sᴇᴇ ʏᴏᴜ ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ! ♥♥♥
 16.  ╰--------------------------------------------------------╯     ╰--------------------------------------------------------╯
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top