Advertisement
MNNM2021

Untitled

Dec 3rd, 2023
941
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 1.15 KB | None | 0 0
 1. pattern = r"(@|#)+([a-z]{3,})(@|#)+(.?[^a-zA-Z0-9])*(\d+)\/+"
 2.  
 3. # (@|#)+ - едно от двете, без ограничение на бройката, но поне едно има
 4.  
 5. # ([a-z]{3,}) - само малки букви, от 3 нагоре.
 6.  
 7.  
 8. # (.?[^a-zA-Z0-9])*   - това отговаря на условието, може да има, може и да няма всякакви знаци, но без букви и цифри
 9. . - хваща всички знаци
 10. ? след нея - може да има, може да няма
 11. ^ - без малки и големи букви, без цифри. Ако се ползва като вариант \W - тук се включват освен букви и долна черта. Трябва да се премахне
 12. * към групата - пак може да има едно или повече, може да няма
 13.  
 14.  
 15. # (\d+)\/+ - само цифри, поне една на брой и завършва на / също поне една на брой
 16.  
 17. В регекса се посочват групите:
 18. цветовете - група 2
 19. количеството - група 5
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement