Guest User

Untitled

a guest
Jan 14th, 2020
97
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. //
 3. // Program wyswietlajacy szescian w rzucie perspektywicznym. Dlugosc boku szescianu
 4. // moze byc interaktywnie zmieniana za pomoca klwiszy '+' i '-'.
 5. //
 6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 7.  
 8.  
 9. //ZESTAW 4, ZADANIE 4 - Indywidualne
 10. #include <GL/glut.h>
 11. #include <math.h>
 12.  
 13. // Definicja stalych
 14. #define DLUGOSC_BOKU 10.0
 15. #define OBSERWATOR_ODLEGLOSC 20.0
 16. #define OBSERWATOR_OBROT_X 20.0
 17. #define OBSERWATOR_OBROT_Y 20.0
 18. #define OBSERWATOR_FOV_Y 30.0
 19.  
 20. int zmienna = 5;
 21. int zmienna2 = 5;
 22.  
 23. // Zmienne globalne
 24. double bok = DLUGOSC_BOKU; // Dlugosc boku szescianu
 25. int szerokoscOkna = 800;
 26. int wysokoscOkna = 600;
 27. GLfloat minOdl = -10.0;
 28. GLfloat maxOdl = -200.0;
 29. GLfloat obsOdl = -100.0;
 30. GLfloat rotObsY = 40.0;
 31. GLfloat rotObsX = 40.0;
 32. GLfloat rotObsZ = 0.0;
 33.  
 34. // Prototypy funkcji
 35. void RysujSzescian(int N);
 36. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys);
 37. void WyswietlObraz(void);
 38. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y);
 39. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y);
 40.  
 41. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 42. // Funkcja rysujaca szescian o boku "a" w trybie GL_QUAD_STRIP.
 43. // Srodek szescianu znajduje się w punkcie (0,0,0).
 44. void stozek(float R, float r, float y, float h, int n)
 45. {
 46. float alfa;
 47. int i;
 48. float x;
 49. float z;
 50.  
 51. glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 52.  
 53. alfa = 360.0/n;
 54. for(i=0;i<=n;i++)
 55. {
 56. x = cos(0.0174532925f*i*alfa);
 57. z = sin(0.0174532925f*i*alfa);
 58.  
 59. glVertex3f(x*R,y+0,z*R);
 60. glVertex3f(x*r,y+h,z*r);
 61. }
 62.  
 63.  
 64. x = cos(0.0);
 65. z = sin(0.0);
 66.  
 67. glVertex3f(x*R,y+0,z*R);
 68. glVertex3f(x*r,y+h,z*r);
 69.  
 70. glEnd();
 71. }
 72.  
 73. void powBocznaWalca(float R, float r, float y, float h, int n)
 74. {
 75. float alfa;
 76. int i;
 77. float x;
 78. float z;
 79. glColor3f(0,1,1);
 80. glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 81.  
 82. alfa = 360.0/n;
 83. for(i=0;i<=n;i++)
 84. {
 85. x = cos(0.0174532925f*i*alfa);
 86. z = sin(0.0174532925f*i*alfa);
 87.  
 88. glVertex3f(x*R,y+0,z*R);
 89. glVertex3f(x*r,y+h,z*r);
 90. }
 91.  
 92.  
 93. x = cos(0.0);
 94. z = sin(0.0);
 95.  
 96. glVertex3f(x*R,y+0,z*R);
 97. glVertex3f(x*r,y+h,z*r);
 98.  
 99. glEnd();
 100. }
 101.  
 102. void RysujKolo(float R, float y, int n)
 103. {
 104. float alfa;
 105. int i;
 106. float x;
 107. float z;
 108.  
 109. glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 110. glColor3f(1,0.4,1);
 111. glVertex3f(0,y,0);
 112.  
 113. alfa = 360.0f/n;
 114. for(i=0;i<=n;i++)
 115. {
 116. x = cos(0.0174532925f*i*alfa);
 117. z = sin(0.0174532925f*i*alfa);
 118.  
 119. glVertex3f(x*R,y+0,z*R);
 120. }
 121.  
 122.  
 123. x = cos(0.0);
 124. z = sin(0.0);
 125.  
 126. glVertex3f(x*R,y+0,z*R);
 127.  
 128. glEnd();
 129. }
 130.  
 131. void RysujStozekZPodzialami(float R, float r, float h, int n, int m)
 132. {
 133. int i;
 134. float dR,dr,dh, y, tmp1, tmp2;
 135. dh = h/m;
 136. for(i=0;i<m;i++)
 137. {
 138. y = dh*i;
 139. tmp1 = y/h;
 140. tmp2 = (y+dh)/h;
 141. dR = R + (r-R)*tmp1;
 142. dr = R + (r-R)*tmp2;
 143. stozek(dR, dr, y, dh, n);
 144. }
 145. RysujKolo(R, 0, n);
 146. RysujKolo(r, h, n);
 147. }
 148.  
 149. void rysowanieWalca(float R, float r, float h, int n, int m){
 150. int i;
 151. float dR,dr,dh, y, tmp1, tmp2;
 152. dh = h/m;
 153. for(i=0;i<m;i++)
 154. {
 155. y = dh*i;
 156. tmp1 = y/h;
 157. tmp2 = (y+dh)/h;
 158. dR = R + (r-R)*tmp1;
 159. dr = R + (r-R)*tmp2;
 160. powBocznaWalca(dR, dr, y, dh, n);
 161. }
 162. RysujKolo(R, 0, n);
 163. RysujKolo(r, h, n);
 164.  
 165. }
 166.  
 167. void RysujSzescian()
 168. {
 169.  
 170. // Pocztaek tworzenia ukladu wspolrzednych
 171. glBegin(GL_LINES);
 172.  
 173. // Os X
 174. glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 175.  
 176. glVertex3f(-25.0, 0.0, 0.0);
 177. glVertex3f(25.0, 0.0, 0.0);
 178.  
 179. // Os Y
 180. glColor3f(0.0,1.0,0.0);
 181. glVertex3f(0.0, -25.0, 0.0);
 182. glVertex3f(0.0, 25.0, 0.0);
 183.  
 184. // Os Z
 185. glColor3f(0.0,0.0,1.0);
 186. glVertex3f(0.0, 0.0, -25.0);
 187. glVertex3f(0.0, 0.0, 25.0);
 188.  
 189. // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 190. glEnd();
 191.  
 192.  
 193.  
 194. }
 195.  
 196. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 197. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu. Powinna
 198. // być wywolywana kazdorazowo po zmianie rozmiarow okna programu.
 199. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys)
 200. {
 201. // Zapamietanie wielkosci widoku
 202. szerokoscOkna = szer;
 203. wysokoscOkna = wys;
 204.  
 205. // Ustawienie parametrow viewportu
 206. glViewport(0, 0, szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 207.  
 208. // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 209. glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 210. glLoadIdentity();
 211. gluPerspective(OBSERWATOR_FOV_Y, (float)szerokoscOkna/(float)wysokoscOkna, 1.0, 1000.0);
 212. }
 213.  
 214.  
 215. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 216. // Funkcja wyswietlajaca pojedyncza klatke animacji
 217. void WyswietlObraz(void)
 218. {
 219. // Wyczyszczenie bufora koloru i bufora glebokosci
 220. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 221.  
 222. // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 223. glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 224.  
 225. // Zastapienie aktywnej macierzy macierza jednostkowa
 226. glLoadIdentity();
 227.  
 228. // Ustalenie polozenia obserwatora
 229. glTranslatef(0, 0, obsOdl);
 230. glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 231. glRotatef(rotObsY,0,1,0);
 232. glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 233. // Narysowanie szescianu
 234. RysujSzescian();
 235. glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
 236. //stozek(20, 5, 20, zmienna, zmienna2);
 237. rysowanieWalca(1,1,3,zmienna, zmienna2);
 238. // Przelaczenie buforow ramki
 239. glutSwapBuffers();
 240. }
 241.  
 242.  
 243. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 244. // Funkcja obslugi klawiatury
 245. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 246. {
 247. switch(klawisz)
 248. {
 249.  
 250. case '+':
 251. case '=':
 252. if (obsOdl < minOdl)
 253. obsOdl++;
 254. break;
 255.  
 256. case '-':
 257. case '_':
 258. if (obsOdl > maxOdl)
 259. obsOdl--;
 260. break;
 261.  
 262. case 'z':
 263. rotObsZ++;
 264. break;
 265.  
 266. case 'x':
 267. rotObsZ--;
 268. break;
 269.  
 270. case '1':
 271. zmienna = (zmienna>4) ? zmienna-1 : zmienna;
 272. break;
 273. case '2':
 274. zmienna = (zmienna<64) ? zmienna+1 : zmienna;
 275. break;
 276. case '3':
 277. zmienna2 = (zmienna2>4) ? zmienna2-1 : zmienna2;
 278. break;
 279. case '4':
 280. zmienna2 = (zmienna2<64) ? zmienna2+1 : zmienna2;
 281. break;
 282. }
 283. }
 284.  
 285. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 286. {
 287. switch(klawisz)
 288. {
 289. case GLUT_KEY_UP:
 290. rotObsX--;
 291. break;
 292.  
 293. case GLUT_KEY_DOWN:
 294. rotObsX++;
 295. break;
 296.  
 297. case GLUT_KEY_LEFT:
 298. rotObsY--;
 299. break;
 300.  
 301. case GLUT_KEY_RIGHT:
 302. rotObsY++;
 303. break;
 304.  
 305.  
 306. }
 307. }
 308.  
 309. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 310. // Glowna funkcja programu
 311. int main(int argc, char **argv)
 312. {
 313.  
 314. // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 315. glutInit(&argc, argv);
 316.  
 317. // Ustawienie trybu wyswietlania
 318. glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB|GLUT_DEPTH);
 319.  
 320. // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 321. glutInitWindowPosition(100, 100);
 322.  
 323. // Ustawienie rozmiarow okna
 324. glutInitWindowSize(szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 325.  
 326. // Utworzenie okna
 327. glutCreateWindow("Walec");
 328.  
 329. // Odblokowanie bufora glebokosci
 330. glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 331.  
 332. // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 333. glClearDepth(1000.0);
 334.  
 335. // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 336. glClearColor (0.0f, 0.0f, 0.3f, 0.0f);
 337.  
 338. // Wlaczenie wyswietlania wielokatow w postaci obrysow (przydatne w celach diagnostycznych).
 339. glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
 340.  
 341. // Zarejestrowanie funkcji (callback) odpowiedzialnej za
 342. glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 343.  
 344. // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 345. // zmieniane sa rozmiary okna
 346. glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 347.  
 348. // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 349. // zadnych zadan
 350. glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 351.  
 352. // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 353. glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 354.  
 355. //DOPISANE
 356. glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 357.  
 358. // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 359. // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 360. glutMainLoop();
 361.  
 362. return 0;
 363. }
RAW Paste Data