Advertisement
datafile

Eighteen (18) Beat Eighteen (18) Beat - T00n, Ytiet | HoatHinh.tv | kVqcWkuFo6xG

Aug 8th, 2022
879
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 0.96 KB | None | 0 0
 1. Lời bài hát Eighteen (18) Beat  Eighteen (18) Beat - T00n, Ytiet  | HoatHinh.tv | kVqcWkuFo6xG Lyrics up by vnflix.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2. 11 12 13 14 15 16 17 18
 3.  
 4. His energy glows up and he’s a Vietnamese đây
 5. This synergy grows up we’re proud of Vietnamese hey
 6. Chỉ bằng cái cách là đếm con số, bằng tiếng anh và thêm luyến láy
 7. Chạm đến cảm xúc người nghe chẳng cần phải viết lời ra miếng giấy
 8.  
 9. 1, 2 to the 3 and 4
 10. 5, 6 to the 7, 8
 11. Fast forward, 17 and 18
 12.  
 13. Here comes Ytiet with the huge positivity
 14. We see the worldwide activity
 15. Eventually commercially
 16. Hopefully continuously
 17. Keep singing we better be
 18. T00n remix you gotta see
 19.  
 20. Đếm 12345678
 21. Đến 49 lên sóng cùng Wiz
 22. Người ta gọi đó là remix of the Black and Yellow
 23. Vậy bản phối này sẽ là 18 the exclusive demo
 24. Đôi khi đơn giản mới thâm
 25. Quan trọng giai điệu phải thấm
 26. Let’s count: 1 2 3 4
 27.  
 28. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 29. 11 12 13 14 15 16 17 18
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement