daily pastebin goal
54%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2018 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. LJMP    START
 2.     ORG 100H
 3. START:
 4.  
 5.     LCALL   LCD_CLR
 6.  
 7. LOOP_NO:
 8.     MOV R0,#CSKB0   ;adres klawiszy 0..7
 9.     MOVX    A,@R0       ;odczyt stanu klawiszy
 10.     CPL A
 11.     JNZ KEY_YES     ;czy klawisz naciœniêty
 12.     INC R0      ;adres klawiszy 8..
 13.     MOVX    A,@R0
 14.     CPL A
 15.     JZ  LOOP_NO     ;czy klawisz naciœniêty
 16.  
 17. KEY_YES:            ;eliminacja drgañ styków
 18.     MOV R2,A        ;zapamiêtaj stan klawiszy
 19.     MOV A,#10
 20.     LCALL   DELAY_MS
 21.     MOVX    A,@R0       ;odczyt stanu klawiszy
 22.     CPL A
 23.     XRL A,R2        ;porównaj z zapamiêtanym
 24.     JNZ LOOP_NO     ;czy stan stabilny
 25.                 ;-klawisz nadal wciœniêty
 26.  
 27.     MOV A,R2        ;stan klawiszy do A
 28.             ;ustaw wstêpn¹ wartoœæ R2
 29.             ;zale¿nie od zestawu klawiszy
 30.     MOV R2,#07H     ;klawisze 8..
 31.     CJNE    R0,#CSKB0,LOOP_NR
 32.     MOV R2,#0FFH    ;klawisze 0..7
 33.  
 34. LOOP_NR:            ;przekodowanie klawisza
 35.     INC R2      ;kod 1z8 na numer 0..15
 36.     RRC A
 37.     JNC LOOP_NR
 38.  
 39.     MOV A,R2        ;przekodowanie klawisza
 40.     ACALL   KEY_CODE    ;na kody LCD za pomoc¹
 41.                 ;procedury koduj¹cej
 42.     LCALL   WRITE_DATA  ;wypisz kod klawisza
 43.    
 44. LOOP_YES:
 45.     MOV R0,#CSKB0   ;adres klawiszy 0..7
 46.     MOVX    A,@R0       ;odczyt stanu klawiszy
 47.     CPL A
 48.     JNZ LOOP_YES    ;czy klawisz zwolniony
 49.     INC R0      ;adres klawiszy 8..
 50.     MOVX    A,@R0       ;odczyt stanu klawiszy
 51.     CPL A
 52.     JNZ LOOP_YES    ;czy klawisz zwolniony
 53.  
 54.     SJMP    LOOP_NO     ;powrót do oczekiwania
 55.                 ;na naciœniêcie klawisza
 56.  
 57. ;**************************************
 58. ;Podprogram zamieniaj¹cy numery klawiszy
 59. ;0..15 na kody znaków LCD
 60.  
 61. KEY_CODE:
 62.     INC A       ;pomiñ rozkaz RET
 63.     MOVC    A,@A+PC     ;pobierz kod
 64.     RET
 65.  
 66.     DB  30H,31H,32H     ;0,1,2
 67.     DB  33H,34H,35H     ;3,4,5
 68.     DB  36H,37H,38H     ;6,7,8
 69.     DB  39H,3CH,3EH     ;9,<,>
 70.     DB  5EH,76H,7FH     ;^,v,Esc
 71.     DB  0AEH            ;Enter
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top