Advertisement
S_Madanska

26.01.22

Jan 26th, 2022 (edited)
1,157
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -------------------------------------------------------------------------------------------
 2. ----------------------------------homework check-------------------------------------------
 3. -------------------------------------------------------------------------------------------
 4. --Пример 4-1.
 5. --Да се изведат имената, датите на назначаване и заплатите на всички служители.
 6. SELECT FNAME, LNAME, HIRE_DATE, SALARY
 7.   FROM EMPLOYEES
 8.  
 9. /*Пример 4-2.
 10. Да се изведат всички данни за продуктите, с цена по-голяма от 2000.
 11. Резултатът нека бъде подреден по цена на продукт възходящо.*/
 12.   SELECT *
 13.     FROM PRODUCTS
 14.    WHERE PRICE > 2000
 15. ORDER BY PRICE
 16.  
 17. --Пример 4-4.
 18. --Да се изведе броя служители, групирани по отдела, в който работят.
 19.   SELECT DEPARTMENT_ID,
 20.          COUNT(EMPLOYEE_ID) AS EMP_COUNT      
 21.     FROM EMPLOYEES
 22. GROUP BY DEPARTMENT_ID
 23.  
 24. --4.2.1. Задачи
 25. --Задача 4-1.
 26. --Да се изведат имената, заплатите и идентификаторите на длъжностите на
 27. --служителите, работещи в отдели 50 и 80. Резултатът да е подреден по фамилия на служител във възходящ ред.
 28.   SELECT FNAME,
 29.          LNAME,
 30.          SALARY,
 31.          JOB_ID
 32.     FROM EMPLOYEES
 33.    WHERE DEPARTMENT_ID = 50 OR DEPARTMENT_ID = 80
 34. ORDER BY LNAME ASC
 35.  
 36. ------------------------------------------------------------------------------------------
 37. --------------------------------условия на търсене----------------------------------------
 38. ------------------------------------------------------------------------------------------
 39.  
 40. --Обхват – BETWEEN, NOT BETWEEN
 41. SELECT *
 42.  FROM PRODUCTS
 43. WHERE PRICE NOT BETWEEN 1 AND 1000
 44.  ------------------------------------------------------
 45.  
 46. --Принадлежност към множество – IN, NOT IN.
 47. SELECT *
 48.  FROM CUSTOMERS
 49. WHERE COUNTRY_ID in ('BG', 'DE')
 50.  ------------------------------------------------------
 51. --Търсене на неизвестни стойности – IS [NOT] NULL.
 52.  
 53.  /*Поле със стойност NULL е празно поле. Това е липса на стойност.
 54.  Стойността на NULL е различна от 0 или интервал.  Ако column в
 55. таблица е разрешено да сърържа null стойности можете да вмъкнете нов запис или да
 56. актуализирате запис, без да добавите стойност в нея. Тогава полето ще бъде запазено с NULL стойност.
 57. Не е. възможно да се тестват стойности за NULL с оператори за сравнение =, <, <>.
 58.  Вместо тях използваме операторите IS NULL и IS NOT NULL.
 59. */
 60. select *
 61.   from EMPLOYEES
 62.  where MANAGER_ID is not null
 63.  
 64. select *
 65.   from EMPLOYEES
 66.  where MANAGER_ID is  null
 67.   ------------------------------------------------------
 68. /*Наколко условия за търсене се обединяват с AND или/и OR.
 69.  
 70. Приоритетът на логическите оператори е
 71. 1). NOT
 72. 2). AND
 73. 3). OR
 74. Скобите променят приоритета.
 75. */
 76.  
 77. SELECT *
 78.   FROM Customers
 79.  WHERE COUNTRY_ID='BG'
 80.   AND (GENDER='F' OR LNAME='Петров')
 81.  
 82. ---Wildcards [more info: --https://www.w3schools.com/sql/sql_wildcards.asp ]
 83. SELECT * FROM Customers
 84. WHERE ADDRESS LIKE '%, София%'
 85.  
 86. --_
 87. --%
 88.  
 89.  
 90. -------------------------------------------------------------------------------------------
 91. -------------------------------------Set operators-----------------------------------------
 92. ---------------------------------------UNION ----------------------------------------------
 93. /*  Резултатните набори, които се обединяват, трябва да отговарят на следните условия:
 94.         -Всяка заявка в оператора UNION трябва да има еднакъв брой колони;
 95.         -Колоните трябва да имат съвместими типове от данни;
 96.         -В целия израз може да присъства само една клауза ORDER BY накрая,
 97.         сортираща обединения резултат.
 98. */
 99.  
 100. --Пример 4-5.
 101.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 102.         SELECT COUNTRY_ID FROM CUSTOMERS
 103.         UNION
 104.         SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS
 105.  
 106. --Пример 4-6.
 107.     --Да се изведат идентификаторите на държавите, в които има клиенти или отдели на фирмата.
 108.     --Нека в резултатния набор участват и дублиращите се записи.
 109.         SELECT COUNTRY_ID FROM CUSTOMERS
 110.         UNION ALL
 111.         SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS
 112.  
 113. /*
 114. 4.3.1. Задачи
 115. Задача 4-4.
 116.     Да се изведат всички малки имена на клиенти и служители с евентуалните
 117.     повторения, сортирани в низходящ ред по име. */
 118.     SELECT FNAME FROM CUSTOMERS
 119.     UNION ALL
 120.     SELECT FNAME FROM EMPLOYEES
 121.     ORDER BY 1 DESC
 122.  
 123. /*Задача 4-5.
 124.     Да се изведат име и фамилия на клиенти и служители без повторения, а като
 125.     трета колона за клиентите да се използва израз, генериращ низа „Клиент
 126.     (<идентификатор>)“, за служителите – „Служител (<идентификатор>)“. */
 127.  
 128.     SELECT FNAME, LNAME, 'Клиент (' + COUNTRY_ID + ')' AS ID
 129.     FROM CUSTOMERS
 130.     UNION
 131.     SELECT FNAME, LNAME, 'Служител (' + CAST (DEPARTMENT_ID AS varchar) + ')'
 132.     FROM EMPLOYEES
 133.     ORDER BY 2 DESC
 134.  
 135. ----------------------------------INTERSECT(сечение)---------------------------------------
 136. /*резултата съдържа общите за двата резултатни набора редове, без дубликати.
 137. условия:
 138.      -Броят на колоните във всички заявки трябва да бъде еднакъв;
 139.      -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни.
 140.  
 141. Пример 4-7.
 142.     Да се изведат id на държавите, в които има клиенти и отдели на фирмата едновременно.
 143. */
 144. --1
 145. SELECT COUNTRY_ID FROM CUSTOMERS
 146. INTERSECT
 147. SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS
 148.  
 149. --2
 150. SELECT DISTINCT COUNTRY_ID
 151. FROM CUSTOMERS
 152. WHERE COUNTRY_ID IN (SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS)
 153.  
 154. --3
 155. SELECT DISTINCT COUNTRY_ID
 156. FROM CUSTOMERS
 157. WHERE COUNTRY_ID = ANY (SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS)
 158.  
 159. --4
 160. SELECT DISTINCT COUNTRY_ID
 161. FROM CUSTOMERS
 162. WHERE EXISTS (SELECT * FROM DEPARTMENTS
 163.               WHERE DEPARTMENTS.COUNTRY_ID = CUSTOMERS.COUNTRY_ID)
 164.  
 165. --Задача 4-6.
 166. --  Да се изведат общите собствени имена на клиенти и служители.
 167. SELECT FNAME FROM CUSTOMERS
 168. INTERSECT
 169. SELECT FNAME FROM EMPLOYEES
 170.  
 171. ----------------------------------EXCEPT---------------------------------------------------
 172. /*връща редовете, върнати от първата заявка, които не се срещат измежду редове от втората.
 173. условия:
 174.     -Броят на колоните във двете заявки трябва да бъде еднакъв;
 175.     -Колоните трябва да бъдат от съвместими типове от данни. */
 176.  
 177. --Пример 4-8.
 178. --  Изведи id на държавите, в които има клиенти и в същото време няма отдели на фирмата.
 179. --1
 180. SELECT COUNTRY_ID FROM CUSTOMERS
 181. EXCEPT
 182. SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS
 183.  
 184. --2
 185. SELECT DISTINCT COUNTRY_ID
 186. FROM CUSTOMERS
 187. WHERE COUNTRY_ID NOT IN (SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS)
 188.  
 189. --3
 190. SELECT DISTINCT COUNTRY_ID
 191. FROM CUSTOMERS
 192. WHERE COUNTRY_ID <> ALL (SELECT COUNTRY_ID FROM DEPARTMENTS)
 193.  
 194. --4
 195. SELECT DISTINCT COUNTRY_ID
 196. FROM CUSTOMERS
 197. WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM DEPARTMENTS
 198.                    WHERE DEPARTMENTS.COUNTRY_ID = CUSTOMERS.COUNTRY_ID)
 199.  
 200. /*4.5.1. Задачи
 201. Задача 4-7.
 202.     Да се изведат собствени имена на клиенти, които не се срещат сред тези на служители.*/
 203.  
 204.     SELECT FNAME FROM EMPLOYEES
 205.     WHERE FNAME ='Александър'
 206.  
 207.     SELECT FNAME FROM CUSTOMERS
 208.     WHERE FNAME LIKE '%Александър'
 209.  
 210.     SELECT TRIM(FNAME) FROM CUSTOMERS
 211.     EXCEPT
 212.     SELECT TRIM(FNAME) FROM EMPLOYEES
 213.  
 214.  
 215. -------------------------------------------------------------------------------------------
 216. ------------------------------------ JOIN -------------------------------------------------
 217. --JOIN се използва за извличане на данни от две или повече таблици, като редовете им се
 218. --комбинират чрез логическа връзка между таблиците, която може да бъде във FROM или WHERE.
 219. --Обикновено тази връзка е първичен/външен ключ, но не задължително.
 220.  
 221.     -------------------------------------
 222.         --join types:
 223.     -------------------------------------
 224.         --1. INNER JOIN
 225.         --2. OUTER JOIN
 226.                         --2.1 RIGHT
 227.                         --2.2 LEFT
 228.                         --2.3 FULL
 229.         --3. CROSS JOIN
 230.     -------------------------------------
 231.  
 232.  
 233. -------------------------------------INNER JOIN или просто JOIN-----------------------------
 234. --Извеждат редовете от две/повече таблици, които имат съвпадащи стойности в колоните,
 235. --посочени в условието за сравнение.
 236.  
 237.         -------------------------------------
 238.         --INNER JOIN ONLY: [SYNTAX 2 TYPES]
 239.         -------------------------------------
 240.         --- [1.]  T1 ,    T2  WHERE  _____
 241.         --- [2.]  T1 JOIN T2  ON     _____
 242.  
 243.  
 244. --Пример 4-10.
 245. --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 246. SELECT * FROM COUNTRIES              --29 ROWS
 247. SELECT * FROM REGIONS                --6 ROWS
 248.  
 249.  
 250. --- T1 JOIN T2  ON  _____
 251. SELECT *                             ---27 ROWS
 252. FROM COUNTRIES JOIN REGIONS
 253. ON COUNTRIES.REGION_ID = REGIONS.REGION_ID
 254. --WHERE REGIONS.NAME = 'Северен полюс'
 255.  
 256.  
 257. --- T1 ,    T2  WHERE  _____
 258. SELECT *
 259. FROM COUNTRIES C , REGIONS R
 260. WHERE C.REGION_ID = R.REGION_ID
 261.  
 262.  
 263.  
 264.  
 265. --Пример 4-11.
 266. --  Изведи имена на клиенти, имена на държавите от които са и имена на регионите на държавите.
 267.  
 268. --- T1 JOIN T2  ON  _____
 269. ---    JOIN T3  ON  _____
 270.  
 271.  
 272. --С ЦЕЛИТЕ ИМЕНА НА ТАБЛИЦИ:
 273. SELECT CUSTOMERS.FNAME +' '+ CUSTOMERS.LNAME AS клиент,
 274.        COUNTRIES.NAME                        AS [име на държава],
 275.        REGIONS.NAME                          AS [име на регион]
 276.   FROM CUSTOMERS JOIN  COUNTRIES ON CUSTOMERS.COUNTRY_ID = COUNTRIES.COUNTRY_ID
 277.                  JOIN REGIONS    ON COUNTRIES.REGION_ID = REGIONS.REGION_ID
 278.  
 279.  
 280. --С ЛОКАЛНИ ЗА ЗАЯКАТА ИМЕНА НА ТАБЛИЦИ
 281. SELECT CU.FNAME +' '+ CU.LNAME AS клиент,
 282.        CO.NAME                 AS [име на държава],
 283.        R.NAME                  AS  [име на регион]
 284.   FROM CUSTOMERS CU JOIN  COUNTRIES CO ON CU.COUNTRY_ID = CO.COUNTRY_ID
 285.                     JOIN  REGIONS R    ON CO.REGION_ID = R.REGION_ID
 286.  
 287.  
 288.  
 289. --- T1 ,  T2, T3  WHERE _____ AND _____
 290. SELECT CU.FNAME +' '+ CU.LNAME AS клиент,
 291.        CO.NAME AS [име на държава],
 292.        R.NAME AS  [име на регион]
 293.   FROM CUSTOMERS CU ,  COUNTRIES CO, REGIONS R
 294.  WHERE CU.COUNTRY_ID = CO.COUNTRY_ID AND  CO.REGION_ID = R.REGION_ID
 295.  
 296.  
 297.  
 298. --------------------------------Homework----------------------------------------------------
 299. --Изведи идентификаторите на всички продукти, които не са поръчвани по поне 2 начина
 300. --P.S. без да използваш OUTER JOIN
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement