daily pastebin goal
47%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 20th, 2018 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include "cuda_runtime.h"
 3. #include "device_launch_parameters.h"
 4.  
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <limits>
 7.  
 8. // mnożenie macierzy
 9. #include <windows.h>
 10.  
 11. // rozmiar tablicy
 12. const int N = 32;
 13.  
 14. // rozmiar bloku wątków
 15. const int BLOCK_SIZE = 16;
 16.  
 17. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
 18. // funkcja kodu jądra wykonująca mnożenie macierzy C = A*B
 19. // korzysta wyłącznie z pamięci globalnej
 20. __global__ void findNearest(int* A, int* B, int* C)
 21. {
 22.     int idx = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
 23.  
 24.     int nearest_idx;
 25.     float nearest_dist = FLT_MAX;
 26.     int x = A[idx];
 27.     int y = B[idx];
 28.  
 29.     for (int i = 0; i < N; i++) {
 30.         if (i != idx) {
 31.             float dist = 0;
 32.             dist = sqrtf(powf(x - A[i], 2) + powf(y - B[i],2));
 33.             if (dist < nearest_dist) {
 34.                 nearest_dist = dist;
 35.                 nearest_idx = i;
 36.             }
 37.         }
 38.     }
 39.  
 40.     __syncthreads();
 41.  
 42.     C[idx] = nearest_idx;
 43. }
 44.  
 45. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
 46. int main()
 47. {
 48.     // wybór karty na której zostana wykonane obliczenia
 49.     if (cudaSetDevice(0) != cudaSuccess)
 50.     {
 51.         printf("cudaSetDevice failed!  Do you have a CUDA-capable GPU installed?");
 52.  
 53.         return 0;
 54.     }
 55.  
 56.     // utworzenie macierzy A, B, C
 57.     size_t size = N * sizeof(int);
 58.     int *tabA_cpu = (int*)malloc(N * sizeof(int));
 59.     int *tabB_cpu = (int*)malloc(N * sizeof(int));
 60.     int *tabC_cpu = (int*)malloc(N * sizeof(int));
 61.  
 62.     if (!tabA_cpu || !tabB_cpu || !tabC_cpu)
 63.     {
 64.         printf("malloc failed!\n");
 65.  
 66.         return 0;
 67.     }
 68.  
 69.     for (int i = 0; i < N; ++i) {
 70.         tabA_cpu[i] = i;
 71.         tabB_cpu[i] = i;
 72.         tabC_cpu[i] = i;
 73.     }
 74.  
 75.     int *tabA_gpu;
 76.     int *tabB_gpu;
 77.     int *tabC_gpu;
 78.  
 79.     if (cudaMalloc((void**)&tabA_gpu, N * sizeof(int)) != cudaSuccess)
 80.     {
 81.         printf("cudaMalloc failed!\n");
 82.  
 83.         return 0;
 84.     }
 85.     if (cudaMalloc((void**)&tabB_gpu, N * sizeof(int)) != cudaSuccess)
 86.     {
 87.         printf("cudaMalloc failed!\n");
 88.  
 89.         return 0;
 90.     }
 91.     if (cudaMalloc((void**)&tabC_gpu, N * sizeof(int)) != cudaSuccess)
 92.     {
 93.         printf("cudaMalloc failed!\n");
 94.  
 95.         return 0;
 96.     }
 97.  
 98.     if (cudaMemcpy(tabA_gpu, tabA_cpu, size, cudaMemcpyHostToDevice) != cudaSuccess)
 99.     {
 100.         printf("cudaMemcpy failed!\n");
 101.  
 102.         return 0;
 103.     }
 104.     if (cudaMemcpy(tabB_gpu, tabB_cpu, size, cudaMemcpyHostToDevice) != cudaSuccess)
 105.     {
 106.         printf("cudaMemcpy failed!\n");
 107.  
 108.         return 0;
 109.     }
 110.     if (cudaMemcpy(tabC_gpu, tabC_cpu, size, cudaMemcpyHostToDevice) != cudaSuccess)
 111.     {
 112.         printf("cudaMemcpy failed!\n");
 113.  
 114.         return 0;
 115.     }
 116.  
 117.     // wywołanie funkcji kodu jądra; wykonywana przez dwuwymiarowe bloki wątków;
 118.     // bloki zgrupowane są w dwuwymiarową siatkę
 119.     dim3 dimBlock(BLOCK_SIZE);
 120.     dim3 dimGrid(N / BLOCK_SIZE);
 121.  
 122.     // utworzenie zdarzeń do pomiaru czasu obliczeń
 123.     cudaEvent_t start, stop;
 124.     cudaEventCreate(&start);
 125.     cudaEventCreate(&stop);
 126.  
 127.     // zarejestrowanie zdarzenia - początek obliczeń
 128.     cudaEventRecord(start, 0);
 129.  
 130.     // wywołanie odpowiedniego kodu jądra
 131.  
 132.     findNearest << <dimGrid, dimBlock >> >(tabA_gpu, tabB_gpu, tabC_gpu);
 133.  
 134.     // zarejestrowanie zdarzenia - koniec obliczeń
 135.     cudaEventRecord(stop, 0);
 136.  
 137.     // synchronizacja (oczekiwanie na zakończenie zdarzenia stop)
 138.     cudaEventSynchronize(stop);
 139.  
 140.     // wyznaczenie czasu obliczeń
 141.     float ms = 0;
 142.     cudaEventElapsedTime(&ms, start, stop);
 143.     printf("running time on GPU:  %20f [ms]\n", ms);
 144.  
 145.     // usunięcie zdarzeń
 146.     cudaEventDestroy(start);
 147.     cudaEventDestroy(stop);
 148.  
 149.     // odczytanie wynikowej macierzy C z pamięci karty
 150.     if (cudaMemcpy(tabC_cpu, tabC_gpu, size, cudaMemcpyDeviceToHost) != cudaSuccess)
 151.     {
 152.         printf("cudaMemcpy failed!\n");
 153.  
 154.         return false;
 155.     }
 156.  
 157.     // zwolnienie pamięci przydzielonej na karcie
 158.     cudaFree(tabA_gpu);
 159.     cudaFree(tabB_gpu);
 160.     cudaFree(tabC_gpu);
 161.  
 162.     cudaDeviceReset();
 163.  
 164.     for (int i = 0; i < N; i++) {
 165.         printf(i + " nearest point id: " + tabC_cpu[i]);
 166.         printf("\n");
 167.     }
 168.  
 169.     return 0;
 170. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top