Advertisement
S_Madanska

PIZZARIA/2.3.22/

Mar 2nd, 2022
1,141
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 4.33 KB | None
 1. --1. Създаване на обектите от схемата.
 2. CREATE TABLE PIZZAS
 3. (
 4.     PIZZA_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 5.     PIZZA_TYPE VARCHAR(20) NOT NULL
 6. )
 7.  
 8. CREATE TABLE CLIENTS
 9. (
 10.     CLIENT_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 11.     NAME VARCHAR(30) NOT NULL,
 12.     PHONE VARCHAR(10) NOT NULL
 13. )
 14.  
 15. CREATE TABLE PIZZA_ORDERS
 16. (
 17.     PIZZA_ID INT NOT NULL REFERENCES PIZZAS,
 18.     CLIENT_ID INT NOT NULL REFERENCES CLIENTS,
 19.     PRIMARY KEY(PIZZA_ID, CLIENT_ID),
 20.     QUNATITY INT NOT NULL,
 21.     SIZE CHAR(1) NOT NULL CHECK(SIZE IN ('S','B')),
 22.     DATETME DATETIME NOT NULL
 23.  
 24.     --CONSTRAINT FK_PO_P FOREIGN KEY (PIZZA_ID)
 25.     --  REFERENCES PIZZAS(PIZZA_ID),
 26.     --CONSTRAINT FK_PO_C FOREIGN KEY (CLIENT_ID)
 27.     --  REFERENCES CLIENTS (CLIENT_ID)
 28. )
 29.  
 30.  
 31. --2. Добавяне на атрибут PRICE от тип decimal(5,2)
 32. --за цена в таблица PIZZA_ORDERS с ограничение на
 33. --стойностите само положителни числа.
 34. ALTER TABLE PIZZA_ORDERS
 35. ADD PRICE decimal(5,2) NOT NULL
 36. CHECK(PRICE > 0)
 37.  
 38. SELECT * FROM PIZZA_ORDERS
 39.  
 40. --3. Изтрий атрибут PHONE от таблица CLIENTS.
 41. ALTER TABLE CLIENTS
 42. DROP COLUMN PHONE
 43.  
 44. SELECT * FROM CLIENTS
 45.  
 46. --4. Добавяне по един запис с произволни данни във всяка таблица.
 47. --(или повече)
 48. INSERT INTO PIZZAS(PIZZA_ID, PIZZA_TYPE)
 49. VALUES(1, 'Quatro Formaji'),
 50.       (2, 'Americana'),
 51.       (3, 'Bulgarian pizza'),
 52.       (4, 'Margeritha'),
 53.       (5, 'Vegan pizza')
 54.  
 55. INSERT INTO CLIENTS (CLIENT_ID, NAME)
 56. VALUES(100, 'Pamela Anderson'),
 57.        (101, 'Justin Timberlake'),
 58.        (102, 'Mila Kunis'),
 59.        (103, 'J Lo'),
 60.        (104, 'Vasil Ivanov'),
 61.        (105, 'Borovinka Malinkova')
 62.      
 63. INSERT INTO PIZZA_ORDERS
 64. (PIZZA_ID, CLIENT_ID, QUNATITY, SIZE, DATETME, PRICE)
 65. VALUES(1, 100, 1, 'S', GETDATE(), 2.50),
 66.       (1, 101, 5, 'B', CONVERT(DATETIME, '02-03-2022', 105), 5.50),
 67.       (3, 101, 2, 'S', CONVERT(DATETIME, '01-03-2022', 105), 2.60),
 68.       (2, 102, 5, 'B', CONVERT(DATETIME, '02-03-2022', 105), 2.50),
 69.       (4, 103, 1, 'S', CONVERT(DATETIME, '02-01-2022', 105), 1.50),
 70.       (5, 105, 1, 'B', CONVERT(DATETIME, '02-02-2022', 105), 3.50)
 71.  
 72. SELECT * FROM PIZZA_ORDERS
 73.  
 74. --5. Промени количеството поръчана пица на 5
 75. --и размера на малка за първият въведен идентификатор на пица.
 76. UPDATE PIZZA_ORDERS
 77. SET QUNATITY = 5, SIZE = 'S'
 78. WHERE PIZZA_ID = 1
 79.  
 80. SELECT * FROM PIZZA_ORDERS
 81.  
 82. --6. Вече не се предлага пица с последният идентификатор,
 83. --който сте попълнили – изтрийте я.
 84. DELETE FROM PIZZA_ORDERS
 85. WHERE PIZZA_ID = 5
 86.  
 87. DELETE FROM PIZZAS
 88. WHERE PIZZA_ID = 5
 89.  
 90. --7. Изведи от името на кои клиенти и кога са направени поръчки
 91. --на малки пици. Подреди ги по име на клиент в низходящ ред.
 92. SELECT C.NAME, PO.DATETME
 93. FROM CLIENTS C JOIN PIZZA_ORDERS PO
 94. ON PO.CLIENT_ID = C.CLIENT_ID
 95. WHERE PO.SIZE = 'S'
 96. ORDER BY C.NAME DESC
 97.  
 98. --8. Добави нов клиент, без да добавяш поръчка за него.
 99. INSERT INTO CLIENTS (CLIENT_ID, NAME)
 100. VALUES(106, 'Test Client')
 101.  
 102.  
 103. --9. Изведи имената на клиентите и колко пъти са поръчвали пица.
 104. --В резултатния набор да се покажат и клиентите без поръчка.
 105.  
 106. --/AGG FUNCTIONS: SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG/
 107.  
 108. SELECT C.NAME, COUNT(PO.PIZZA_ID) ORDER_COUNT
 109. FROM CLIENTS C LEFT JOIN PIZZA_ORDERS PO
 110. ON PO.CLIENT_ID = C.CLIENT_ID
 111. GROUP BY C.NAME, C.CLIENT_ID
 112.  
 113. --10. Изведи типа и броя на поръчвани пици.
 114. --Само ако са поръчвани в повече от една поръчки.
 115. SELECT P.PIZZA_TYPE, COUNT(PO.PIZZA_ID) PIZZA_COUNT
 116. FROM PIZZAS P JOIN PIZZA_ORDERS PO
 117. ON PO.PIZZA_ID = P.PIZZA_ID
 118. GROUP BY P.PIZZA_TYPE, P.PIZZA_ID
 119. HAVING COUNT(PO.PIZZA_ID) > 1
 120.  
 121. --11. Създай изглед за типа на пиците и сумарната  им стойност в поръчка.
 122.  
 123. --/!ALL COOLUMNS HAVE NAMES/
 124.  
 125. CREATE VIEW TEST_VIEW
 126. AS
 127. SELECT P.PIZZA_TYPE, SUM(PO.QUNATITY*PO.PRICE) TOTAL
 128. FROM PIZZAS P JOIN PIZZA_ORDERS PO
 129. ON P.PIZZA_ID = PO.PIZZA_ID
 130. GROUP BY P.PIZZA_TYPE, PO.PIZZA_ID
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement