cherokee

Clone object (deep copy)

Jul 23rd, 2014
200
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     var clone = function (obj) {
 2.         var copy = obj instanceof Array? [] : {},  // проверка дали сме подали масив или обект и създава празен такъв
 3.             key;
 4.  
 5.         for (key in obj) {
 6.             if (obj.hasOwnProperty(key)) {   // проверка дали текущото пропърти е собствено или наследено (копираме само собствени)
 7.                 if (typeof obj[key] === 'object') {    // проверка дали текущото пропърти е обект
 8.                     if (obj[key] instanceof Array) {    // проверка дали обекта е масив
 9.                         copy[key] = [];    
 10.                     } else {
 11.                         copy[key] = {};
 12.                     }
 13.             // текущото пропърти е обект/масив и извикваме рекурсивно clone() да го обходи и да го клонира
 14.                     copy[key] = clone(obj[key]);  
 15.                 } else {
 16.                     copy[key] = obj[key];  // текущото пропърти е примитивен тип или функция и затова само си го копираме (by value)
 17.                 }
 18.             }
 19.         }
 20.  
 21.         return copy;   // връщаме новото копие (при рекурсията връща текущото клонирано копие на пропъртито на себе си)
 22.     };
RAW Paste Data