SHARE
TWEET

Cách chống mã độc Wannacry

anhkiet2507 May 14th, 2017 (edited) 11,543 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Tác giả: Kiet Nguyen Anh Production
 2. YouTube: https://www.youtube.com/c/KietNguyenAnhProduction
 3. Facebook: facebook.com/kiet2507
 4. Admin of Linux Team Việt Nam
 5. A.Kiểm tra port 445
 6. Mở CMD quyền Admin và gõ
 7. netstat -an | findstr 445
 8. Nếu gõ không hiện ra cái gì thì là OK còn nếu có chữ LISTENNING thì phải block port ngay
 9. B. Tắt SMB (Mở Powershell lên và oánh các lệnh sau)
 10. Mở Start-> Windows PowerShell-> Phải chuột vào Windows Powershell chọn Run as administrator
 11. Copy từng dòng Paste vào. Nếu nó hiện lỗi gì thì bỏ qua sang dòng khác
 12. Remove-WindowsFeature FS-SMB1
 13. Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol
 14. sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi
 15. sc.exe config mrxsmb10 start= disabled
 16. sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
 17. sc.exe config mrxsmb20 start= disabled
 18. Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false
 19. Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB2 -Type DWORD -Value 0 -Force
 20. B. Chặn port 445/137/138/139  trên Firewall
 21. Máy nào cài Antivirus mà có tường lửa riêng thì phải cấu hình trên tường lửa riêng
 22. của Anivirus
 23. Còn máy nào ko xài Antivirus hoặc Windows Defener thì làm như sau
 24. B1: Mở Start search cụm từ Firewall và chọn Windows Firewall with Advanced security
 25. B2: Inbound Rules-> New Rule-> Port
 26. B3: Chọn UDP-> Specific local ports nhập dòng này vào 445, 137, 138, 139
 27. B4: Block the connection
 28. B5: Tick cả 3 cái
 29. B6: Đặt tên tùy ý-> finish
 30. B7: Kiểm tra lại xem bật firewall chưa, chưa thì bật lên
 31. C. Tắt Sever service
 32. B1: Run-> Services.msc
 33. B2: Tìm tới Services Server. Phải chuột chọn Stop
 34. B3: Click đúp vào nó. Startup type sửa thành Disabled. Apply->OK
 35. Sau khi làm xong tất cả RESTART LẠI MÁY. CẤM SHUTDOWN
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top