Advertisement
S_Madanska

2.2

Feb 2nd, 2022 (edited)
1,056
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 7.52 KB | None | 0 0
 1. -----------------------------------------------------------------------------------------
 2. --------------------------------Homework--CHECK------------------------------------------
 3. -----------------------------------------------------------------------------------------
 4. --Изведи идентификаторите на всички продукти, които не са поръчвани [по поне 2 начина]
 5.     --1
 6.     SELECT PRODUCT_ID FROM PRODUCTS
 7.     EXCEPT
 8.     SELECT PRODUCT_ID FROM ORDER_ITEMS
 9.  
 10.     --2
 11.     SELECT DISTINCT PRODUCT_ID, NAME
 12.     FROM PRODUCTS
 13.     WHERE PRODUCT_ID NOT IN (SELECT PRODUCT_ID FROM ORDER_ITEMS)
 14.  
 15.     --3
 16.     SELECT DISTINCT PRODUCT_ID, NAME
 17.     FROM PRODUCTS
 18.     WHERE PRODUCT_ID <> ALL (SELECT PRODUCT_ID FROM ORDER_ITEMS)
 19.  
 20.     --4
 21.     SELECT DISTINCT PRODUCT_ID, NAME
 22.     FROM PRODUCTS P
 23.     WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM ORDER_ITEMS OI
 24.                       WHERE OI.PRODUCT_ID = P.PRODUCT_ID )
 25.  
 26.     --5. OUTER JOIN - LEFT/RIGHT/FULL
 27.     SELECT P.*
 28.     FROM PRODUCTS P LEFT JOIN ORDER_ITEMS OI
 29.     ON P.PRODUCT_ID = OI.PRODUCT_ID
 30.     WHERE OI.PRODUCT_ID IS NULL
 31.  
 32.  
 33. -----------------------------------------------------------------------------------------
 34. -------------------------------Видове OUTER JOIN-----------------------------------------
 35. -----------------------------------------------------------------------------------------
 36.  
 37.     --Пример 4-12.
 38.     --  Да се изведат регионите и държавите, които се намират в тях. Резултатният
 39.     --  набор да включва и регионите, в които няма въведени държави.
 40.     SELECT *
 41.     FROM REGIONS R LEFT JOIN COUNTRIES C
 42.     ON R.REGION_ID = C.REGION_ID
 43.  
 44.     SELECT *
 45.     FROM COUNTRIES C RIGHT JOIN REGIONS R
 46.     ON R.REGION_ID = C.REGION_ID
 47.  
 48.  
 49.     --Пример 4-13.
 50.     --  Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 51.     --  Резултатният набор да включва държавите, за които няма въведен регион.
 52.     SELECT *
 53.     FROM REGIONS R RIGHT JOIN COUNTRIES C
 54.     ON R.REGION_ID = C.REGION_ID
 55.  
 56.  
 57.     /*Пример 4-14.
 58.     Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.
 59.     Резултатният набор да включва държавите, за които няма въведен регион и регионите,
 60.     за които няма въведени държави.*/
 61.     SELECT *
 62.     FROM REGIONS R FULL JOIN COUNTRIES C
 63.     ON R.REGION_ID = C.REGION_ID
 64.  
 65.     -------------------------------------------------------------------------------------
 66.     -------------------  Задачи за препитване и самопрепитване --------------------------
 67.     -------------------------------------------------------------------------------------
 68.  
 69.     -- 1. Наименуванията на длъжностите с минимална заплата > 5000.
 70.     --    Сортирай резултатния набор по мин. заплата низходящо.
 71.              SELECT J.JOB_TITLE,
 72.                        J.MIN_SALARY
 73.                   FROM JOBS J
 74.                  WHERE J.MIN_SALARY > 5000
 75.               ORDER BY 2 DESC
 76.  
 77.     -- 2. Имената на регионите, както и колко държави има в тях.
 78.        SELECT R.NAME,
 79.               COUNT(C.COUNTRY_ID) [COUNTRY COUNT]
 80.          FROM REGIONS R JOIN COUNTRIES C
 81.            ON R.REGION_ID = C.REGION_ID
 82.      GROUP BY R.NAME
 83.  
 84.     -- 3. Извлечи имената и броя поръчки, които са изпълнили служителите,
 85.     --    като резултатният набор да включва всички служители и тези, които все още
 86.     --    не са изпълнявали поръчки. Сортирай по броя на поръчките във възходящ ред.
 87.         SELECT E.FNAME,
 88.                E.LNAME,
 89.                COUNT(O.ORDER_ID) [ORDERS COUNT]
 90.           FROM EMPLOYEES E LEFT JOIN ORDERS O
 91.             ON E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID
 92.       GROUP BY E.LNAME, E.FNAME
 93.       ORDER BY 3 ASC
 94.  
 95.  
 96. -----------------------------------------------------------------------------------------
 97. /*----------------------------4.6.6. Други JOIN вариации---------------------------------
 98. -----------------------------------------------------------------------------------------
 99.  
 100.     Пример 4-15.
 101.         Да се изведат държавите и регионите, в които се намират.*/
 102.         --EQUI-JOIN /=/
 103.         SELECT *
 104.         FROM COUNTRIES C, REGIONS R
 105.         WHERE R.REGION_ID = C.REGION_ID
 106.  
 107.     /*Пример 4-16.
 108.         Да се изведат отделите, в които има назначени служители.*/
 109.         --SEMI-JOIN /IN/EXISTS/
 110.         SELECT NAME
 111.         FROM DEPARTMENTS
 112.         WHERE DEPARTMENT_ID IN (SELECT DEPARTMENT_ID FROM EMPLOYEES)
 113.  
 114.     --Пример 4-17.
 115.     --  Да се изведат имената на клиентите, които все още не са правили поръчки.
 116.     --ANTI-JOIN /NOT IN/NOT EXISTS/
 117.     SELECT FNAME, LNAME
 118.     FROM CUSTOMERS C
 119.     WHERE NOT EXISTS (SELECT *
 120.                       FROM ORDERS O
 121.                       WHERE O.CUSTOMER_ID= C.CUSTOMER_ID)
 122.  
 123.     --Пример 4-18.
 124.     --  Да се изведат комбинациите от всички региони и държави, сортирани по име на държава.
 125.     --CROSS (CARTESIAN) JOIN
 126.     SELECT * FROM REGIONS, COUNTRIES
 127.     SELECT * FROM REGIONS CROSS JOIN COUNTRIES
 128.  
 129.     --4.6.7. Задачи
 130.  
 131.     --Задача 4-8.
 132.     --  Извлечи идентификатори, дати на поръчките и имена на служители, които са ги обработили.
 133.     SELECT ORDER_ID,
 134.            ORDER_DATE,
 135.            CONCAT(FNAME, ' ', LNAME) AS служител
 136.     FROM ORDERS O JOIN EMPLOYEES E
 137.     ON E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID
 138.  
 139.  
 140. -----------------------------------------------------------------------------------------
 141. ---------------------------------4.7.1. TOP ---------------------------------------------
 142. --  TOP връща първите N реда в неопределен ред, за желаната подредба използваме ORDER BY!
 143. -----------------------------------------------------------------------------------------
 144.     --#1 На коя дата е първата направена поръчка за фирмата?
 145.     SELECT TOP 1 WITH TIES *
 146.     FROM ORDERS
 147.     ORDER BY ORDER_DATE DESC
 148.  
 149.     -- Пример 4-19.
 150.     -- 7-те продукта с най-ниска цена.
 151.     SELECT TOP 7 *
 152.     FROM PRODUCTS
 153.     ORDER BY PRICE
 154.  
 155.     SELECT TOP 7 WITH TIES *
 156.     FROM PRODUCTS
 157.     ORDER BY PRICE
 158.  
 159. -----------------------------------------------------------------------------------------
 160. --------------------------------Homework-------------------------------------------------
 161. -----------------------------------------------------------------------------------------
 162.  
 163.     -- Задача.
 164.     -- Имена, заплата и длъжност на служителите, които работят в отдел 80
 165.     -- и не са обработвали поръчки до момента;
 166.  
 167.     -- Задача 4-9.
 168.     -- Да се изведат имената на всички клиенти и id на поръчките им.
 169.     -- В резултатния набор да участват и клиентите, които все още не са правили поръчки.
 170.  
 171.     -- Задача 4-11.
 172.     -- Да се изведат имената на всички клиенти, които са от държави в регион „Западна Европа“
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement