Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Jan 3rd, 2016
178
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Bash 5.65 KB | None | 0 0
 1. zypper search -iv gstreamer
 2. Загрузка данных о репозиториях...
 3. Чтение установленных пакетов...
 4.  
 5. С | Имя                          | Тип         | Версия     | Архитектура | Репозиторий      
 6. --+------------------------------+-------------+------------+-------------+-------------------
 7. i | GStreamer Multimedia Codecs  | application |            | noarch      | (Системные пакеты)
 8.     name: application:GStreamer Multimedia Codecs
 9. i | PackageKit-gstreamer-plugin  | package     | 1.0.7-3.5  | x86_64      | openSUSE-Leap-42.1
 10.     name: PackageKit-gstreamer-plugin
 11. i | PackageKit-gstreamer-plugin  | package     | 1.0.7-3.5  | x86_64      | (Системные пакеты)
 12.     name: PackageKit-gstreamer-plugin
 13. i | gstreamer                    | package     | 1.6.1-61.3 | x86_64      | packman-leap-42.1
 14.     name: gstreamer
 15. i | gstreamer                    | package     | 1.6.1-61.3 | x86_64      | (Системные пакеты)
 16.     name: gstreamer
 17. i | gstreamer-fluendo-mp3        | package     | 21-1.2     | x86_64      | openSUSE-Leap-42.1
 18.     name: gstreamer-fluendo-mp3
 19. i | gstreamer-fluendo-mp3        | package     | 21-1.2     | x86_64      | (Системные пакеты)
 20.     name: gstreamer-fluendo-mp3
 21. i | gstreamer-lang               | package     | 1.6.1-61.3 | noarch      | packman-leap-42.1
 22.     name: gstreamer-lang
 23. i | gstreamer-lang               | package     | 1.6.1-61.3 | noarch      | (Системные пакеты)
 24.     name: gstreamer-lang
 25. i | gstreamer-plugins-bad        | package     | 1.6.1-91.1 | x86_64      | packman-leap-42.1
 26.     name: gstreamer-plugins-bad
 27. i | gstreamer-plugins-bad        | package     | 1.6.1-91.1 | x86_64      | (Системные пакеты)
 28.     name: gstreamer-plugins-bad                                                                                                                              
 29. i | gstreamer-plugins-base       | package     | 1.6.1-56.2 | x86_64      | packman-leap-42.1                                                                
 30.     name: gstreamer-plugins-base                                                                                                                            
 31. i | gstreamer-plugins-base       | package     | 1.6.1-56.2 | x86_64      | (Системные пакеты)                                                              
 32.     name: gstreamer-plugins-base                                                                                                                            
 33. i | gstreamer-plugins-base-lang  | package     | 1.6.1-56.2 | noarch      | packman-leap-42.1                                                                
 34.     name: gstreamer-plugins-base-lang                                                                                                                        
 35. i | gstreamer-plugins-base-lang  | package     | 1.6.1-56.2 | noarch      | (Системные пакеты)                                                              
 36.     name: gstreamer-plugins-base-lang                                                                                                                        
 37. i | gstreamer-plugins-good       | package     | 1.6.1-67.1 | x86_64      | packman-leap-42.1                                                                
 38.     name: gstreamer-plugins-good                                                                                                                            
 39. i | gstreamer-plugins-good       | package     | 1.6.1-67.1 | x86_64      | (Системные пакеты)                                                              
 40.     name: gstreamer-plugins-good                                                                                                                            
 41. i | gstreamer-plugins-good-extra | package     | 1.6.1-67.1 | x86_64      | packman-leap-42.1                                                                
 42.     name: gstreamer-plugins-good-extra                                                                                                                      
 43. i | gstreamer-plugins-good-extra | package     | 1.6.1-67.1 | x86_64      | (Системные пакеты)
 44.     name: gstreamer-plugins-good-extra
 45. i | gstreamer-plugins-libav      | package     | 1.6.1-2.1  | x86_64      | packman-leap-42.1
 46.     name: gstreamer-plugins-libav
 47. i | gstreamer-plugins-libav      | package     | 1.6.1-2.1  | x86_64      | (Системные пакеты)
 48.     name: gstreamer-plugins-libav
 49. i | gstreamer-plugins-qt         | package     | 1.2.0-3.2  | x86_64      | openSUSE-Leap-42.1
 50.     name: gstreamer-plugins-qt
 51. i | gstreamer-plugins-qt         | package     | 1.2.0-3.2  | x86_64      | (Системные пакеты)
 52.     name: gstreamer-plugins-qt
 53. i | gstreamer-utils              | package     | 1.6.1-61.3 | x86_64      | packman-leap-42.1
 54.     name: gstreamer-utils
 55. i | gstreamer-utils              | package     | 1.6.1-61.3 | x86_64      | (Системные пакеты)
 56.     name: gstreamer-utils
 57. i | libgstreamer-1_0-0           | package     | 1.6.1-61.3 | x86_64      | packman-leap-42.1
 58.     name: libgstreamer-1_0-0
 59. i | libgstreamer-1_0-0           | package     | 1.6.1-61.3 | x86_64      | (Системные пакеты)
 60.     name: libgstreamer-1_0-0
 61. i | phonon-backend-gstreamer     | package     | 4.8.2-1.2  | x86_64      | openSUSE-Leap-42.1
 62.     name: phonon-backend-gstreamer
 63. i | phonon-backend-gstreamer     | package     | 4.8.2-1.2  | x86_64      | (Системные пакеты)
 64.     name: phonon-backend-gstreamer
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement