Stamenco

АПС - Средна вредност

Oct 31st, 2020 (edited)
1,014
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. / * Средна вредност */
 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. /* За дадена низа од N (1≤N≤50) природни броеви, да се најде бројот кој е најблиску до нивниот просек. Ако постојат два броја со исто растојание до просекот, да се врати помалиот од нив. На пример за низата 1, 2, 3, 4, 5 просекот е (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 15 / 5 = 3, што значи дека бројот кој треба да се врати и е најблиску до просекот е 3.
 4.  
 5. За низата 1, 2, 3, 4, 5, 6 просекот е 3.5 и двата броја 3 и 4 се на исто растојание од просекот. Точната вредност која треба да се врати е помалиот од нив, а тоа е 3.
 6.  
 7. Во низата може да има дупликати.
 8.  
 9. Првиот број од влезот е бројот на елементи во низата N, а потоа во секој ред се дадени броевите.
 10.  
 11. Име на класата (Java): Array
 12. **Забелешка:** Да се креира податочна структура низа и истата да се искористи во задачата.
 13. */
 14.  
 15. import java.io.BufferedReader;
 16. import java.io.IOException;
 17. import java.io.InputStreamReader;
 18.  
 19. public class Array<E> {
 20.  
 21.     private E niza[];
 22.     private int n;
 23.  
 24.     public Array(int n) {
 25.         this.niza = (E[]) new Object[n];
 26.         this.n = n;
 27.     }
 28.  
 29.     public void setElement(int pozicija, E element){
 30.         for(int i = 0;i < n; i++){
 31.             if(pozicija >= 0&&pozicija < n){
 32.                 niza[pozicija] = element;
 33.             }
 34.         }
 35.     }
 36.  
 37.     public E getElement(int pozicija){
 38.         if (pozicija >= 0 && pozicija < n) {
 39.                 return niza[pozicija];
 40.             }else {
 41.             System.out.println("Pozicijata vnesena ne e validna");
 42.             return null;
 43.         }
 44.     }
 45.  
 46.     public int findElement(E element){
 47.         for(int i = 0; i < n; i++){
 48.             if(niza[i].equals(element) == true){
 49.                 return i;
 50.             }
 51.         }
 52.         return -1;
 53.     }
 54.  
 55.     public int getN() {
 56.         return n;
 57.     }
 58.  
 59.     public static int brojDoProsek(Array<Integer> niza){
 60.         int suma=0,prosek=0;
 61.  
 62.         for(int i=0;i<niza.getN();i++){
 63.             suma = suma + niza.getElement(i);
 64.         }
 65.         prosek = suma / niza.getN();
 66.  
 67.         int min = Math.abs(niza.getElement(0) - prosek);
 68.         int index = 0;
 69.  
 70.         for(int i=1;i<niza.getN();i++){
 71.             if(Math.abs(niza.getElement(i) - prosek) < min){
 72.                 min = Math.abs(niza.getElement(i) - prosek);
 73.                 index = i;
 74.             }
 75.             if(Math.abs(niza.getElement(i)-prosek) == min)
 76.             {
 77.                 if( niza.getElement(i) < niza.getElement(index) )
 78.                 {
 79.                     min = Math.abs(niza.getElement(i)-prosek);
 80.                     index = i;
 81.                 }
 82.             }
 83.         }
 84.         if(min == 0){
 85.             return prosek;
 86.         }else{
 87.             return niza.getElement(index);
 88.         }
 89.     }
 90.  
 91.     public static void main(String[] args) throws IOException{
 92.         BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in));
 93.         String s = stdin.readLine();
 94.         int N = Integer.parseInt(s);
 95.  
 96.         Array<Integer> niza = new Array<Integer>(N);
 97.         for(int i = 0; i < N; i++){
 98.             s = stdin.readLine();
 99.             niza.setElement(i,Integer.parseInt(s));
 100.         }
 101.  
 102.  
 103.         System.out.println(brojDoProsek(niza));
 104.     }
 105.  
 106.  
 107.  
 108. }
 109.  
 110.  
RAW Paste Data