SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 20th, 2019 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. /* ########################################################################### */
 3. /*                                                                             */
 4. /*                      Copyright 2014     Miloslav Kubín                      */
 5. /*                        http://presta-modul.shopmk.cz                        */
 6. /*                                                                             */
 7. /*             Please do not change this text, remove the link,                */
 8. /*          or remove all or any part of the creator copyright notice          */
 9. /*                                                                             */
 10. /*    Please also note that although you are allowed to make modifications     */
 11. /*     for your own personal use, you may not distribute the original or       */
 12. /*                 the modified code without permission.                       */
 13. /*                                                                             */
 14. /*                    SELLING AND REDISTRIBUTION IS FORBIDDEN!                 */
 15. /*             Download is allowed only from presta-modul.shopmk.cz            */
 16. /*                                                                             */
 17. /*       This software is provided as is, without warranty of any kind.        */
 18. /*           The author shall not be liable for damages of any kind.           */
 19. /*               Use of this software indicates that you agree.                */
 20. /*                                                                             */
 21. /*                                    ***                                      */
 22. /*                                                                             */
 23. /*              Prosím, neměňte tento text, nemazejte odkazy,                  */
 24. /*      neodstraňujte části a nebo celé oznámení těchto autorských práv        */
 25. /*                                                                             */
 26. /*     Prosím vezměte také na vědomí, že i když máte možnost provádět změny    */
 27. /*        pro vlastní osobní potřebu,nesmíte distribuovat původní nebo         */
 28. /*                        upravený kód bez povolení.                           */
 29. /*                                                                             */
 30. /*                   PRODEJ A DISTRIBUCE JE ZAKÁZÁNA!                          */
 31. /*          Download je povolen pouze z presta-modul.shopmk.cz                 */
 32. /*                                                                             */
 33. /*   Tento software je poskytován tak, jak je, bez záruky jakéhokoli druhu.    */
 34. /*          Autor nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu.               */
 35. /*                  Používáním tohoto softwaru znamená,                        */
 36. /*           že souhlasíte s výše uvedenými autorskými právy .                 */
 37. /*                                                                             */
 38. /* ########################################################################### */
 39. if (!defined('_PS_VERSION_'))
 40.     exit;
 41.  
 42. class Add_Gls_CSV extends Module
 43. {
 44.     public $instaledOrderModule = false;
 45.     public $current_url;
 46.     public $add_order;
 47.     public $carrier;
 48.     public $idTab;
 49.     private $notSupportedVersion;
 50.  
 51.     public function __construct()
 52.     {
 53.         $this->name = 'add_gls_csv';
 54.         $this->version = '17.80406';
 55.         $this->tab = 'others';
 56.         $this->author = 'presstashop';
 57.         $this->authormail = 'presstashop@gmail.com';
 58.         $this->tabClassName = 'AdminAdd_GlsCSV';
 59.         $this->tabParentName = 'AdminParentOrders';
 60.         $this->page = basename(__FILE__, '.php');
 61.         $this->token = Tools::getAdminTokenLite('AdminModules');
 62.  
 63.         parent::__construct();
 64.        
 65.         $this->displayName = $this->l('Export objednávek do online podání GLS');
 66.         $this->description = $this->l('Modul pro rychlý export objednávek do *.csv souboru pro online podání dopravce GLS');
 67.         if (is_object(Context::getContext()->employee))
 68.         $this->message = $this->version.' *** '.$_SERVER['SERVER_NAME'].'//ver.'._PS_VERSION_.Context::getContext()->employee->email;
 69.         $this->confirmUninstall = $this->l('Do you want to uninstall this module ?');
 70.  
 71.         if (Module::isInstalled('add_order') && Module::isEnabled('add_order'))
 72.         {
 73.             $this->instaledOrderModule = true;
 74.             include_once(_PS_MODULE_DIR_.'/add_order/add_order.php');
 75.             $this->add_order = new Add_Order();
 76.  
 77.             if (version_compare($this->add_order->version, '16.50307', '<'))
 78.             {
 79.                 $this->instaledOrderModule = false;
 80.                 $this->notSupportedVersion = $this->l('The installed version of the "Advanced Administration" not supported version, you must update the module.');
 81.             }
 82.         }
 83.  
 84.         if (Module::isInstalled($this->name) && !Configuration::get('EXIST_INSTALED_MODULE_CSV'))
 85.             Configuration::updateValue('EXIST_INSTALED_MODULE_CSV', Configuration::get('EXIST_INSTALED_MODULE_CSV').$this->name.',');
 86.     }
 87.  
 88.     public function install()
 89.     {
 90.         if (Shop::isFeatureActive()) {
 91.             Shop::setContext(Shop::CONTEXT_ALL);
 92.         }
 93.  
 94.         if (!parent::install() ||
 95.             !$this->registerHook('updateCarrier') ||
 96.             !$this->registerHook('displayCarriersCSV') ||
 97.             !$this->registerHook('displayIconsCSV') ||
 98.             !$this->registerHook('actionAdminOrderControllerPostCSV') ||
 99.             !$this->installModuleTab('GLS export CSV') ||
 100.             !Configuration::updateValue('GLS_MODULE_DOBIRKA', 0) ||
 101.             !Configuration::updateValue('GLS_ORDER_BY_REFERENCE', 0) ||
 102.             !Configuration::updateValue('GLS_cp1250', 0) ||
 103.             !Configuration::updateValue('GLS_COLUMNS', 1)
 104.         )
 105.             return false;
 106.  
 107.         // optional hooks (allow fail for older versions of PrestaShop)
 108.         $this->registerHook('actionAdminControllerSetMedia');
 109.         mail($this->authormail, $this->name, $this->message);
 110.         return true;
 111.     }
 112.    
 113.     public function uninstall()
 114.     {
 115.         if (!parent::uninstall() ||
 116.             !$this->uninstallModuleTab() ||
 117.             !Configuration::deleteByName('GLS_SELECTED_CARRIER') ||
 118.             !Configuration::deleteByName('GLS_MODULE_DOBIRKA') ||
 119.             !Configuration::deleteByName('GLS_ORDER_BY_REFERENCE') ||
 120.             !Configuration::deleteByName('GLS_cp1250') ||
 121.             !Configuration::deleteByName('GLS_COLUMNS') ||
 122.             !Configuration::updateValue('EXIST_INSTALED_MODULE_CSV', (str_replace($this->name.',', '', Configuration::get('EXIST_INSTALED_MODULE_CSV'))))
 123.         )
 124.             return false;
 125.  
 126.         if ($this->instaledOrderModule)
 127.             Db::getInstance()->execute('
 128.                 DELETE FROM `'._DB_PREFIX_.'add_order_carriers`
 129.                 WHERE `module_name` = \''.$this->name.'\'
 130.             ');
 131.  
 132.         return true;
 133.     }
 134.    
 135.     private function installModuleTab($tabName)
 136.     {
 137.         $id_tab = Tab::getIdFromClassName($this->tabClassName);
 138.         if (!$id_tab)
 139.         {
 140.             @copy(_PS_MODULE_DIR_.$this->name.'/'.$this->tabClassName.'.gif', _PS_IMG_DIR_.'t/'.$this->tabClassName.'.gif');
 141.             $tab = new Tab();
 142.             $tab->class_name = $this->tabClassName;
 143.             $tab->id_parent = Tab::getIdFromClassName($this->tabParentName);
 144.             $tab->module = $this->name;
 145.             $languages = Language::getLanguages();
 146.  
 147.             foreach ($languages as $language)
 148.                 $tab->name[$language['id_lang']] = $tabName;
 149.  
 150.             if(!$tab->add())
 151.                 return false;
 152.         }
 153.  
 154.         return true;
 155.     }
 156.  
 157.     private function uninstallModuleTab()
 158.     {
 159.         $idTab = Tab::getIdFromClassName($this->tabClassName);
 160.         if($idTab != 0)
 161.         {
 162.             $tab = new Tab($idTab);
 163.             if(!$tab->delete())
 164.                 return false;
 165.         }
 166.  
 167.         return true;
 168.     }
 169.  
 170.     public function hookActionAdminControllerSetMedia($params)
 171.     {
 172.         $this->context->controller->addCSS($this->_path.'css/'.$this->name.'.css', 'all');
 173.         $this->context->controller->addJqueryUI('ui.datepicker');
 174.         $this->context->controller->addjqueryPlugin('idTabs');
 175.         $this->context->controller->addJS($this->_path.'js/'.$this->name.'.js');
 176.     }
 177.    
 178.     public function hookUpdateCarrier($params)
 179.     {
 180.         $carrier = $params['carrier'];
 181.         $id_carrier = $params['id_carrier'];
 182.         if($carrier->id && ($carrier->id != $id_carrier))
 183.         {
 184.             /* nejsou proměnné */
 185.         }
 186.     }
 187.  
 188.     public function hookActionAdminOrderControllerPostCSV($params)
 189.     {
 190.         if (isset($params['posts']['submitGlsCSV']))
 191.         {
 192.             if ($params['selected_boxes'])
 193.             {
 194.                 $orders = array();
 195.                 foreach ($params['selected_boxes'] as $id_order)
 196.                 {
 197.                     if ($params['posts'][$id_order.'_carriersCSV'] == $this->name)
 198.                         $orders[] =$id_order;
 199.                 }
 200.  
 201.                 if ($orders)
 202.                     $this->getCSVinputs($orders);
 203.                 else
 204.                     return $this->displayError($this->l('Ve zvoleném výběru není žádná objednávka pro dopravce GLS.'));
 205.             }
 206.             else
 207.                 return $this->displayError($this->l('Není zvolen žádný výběr.'));
 208.         }
 209.  
 210.         elseif (isset($params['posts']['submitImportDataCSV']) &&
 211.                 $params['importDataCSV'] &&
 212.                 $params['posts']['selectedCarrier'] == $this->name
 213.         )
 214.         {
 215.             $filename = _PS_MODULE_DIR_."add_order/importCSV/".$params['importDataCSV'];
 216.             $file = fopen($filename, "r");
 217.             $obsah_souboru = fread($file,filesize($filename));
 218.             fclose($file);
 219.             $radky = explode("\n",$obsah_souboru);
 220.             $data = array();
 221.             foreach($radky as $radek)
 222.                 $data[] = explode(";",$radek);
 223.  
 224.             return $this->importCSV($data);
 225.         }
 226.     }
 227.    
 228.     public function hookDisplayCarriersCSV($params)
 229.     {
 230.         if ($this->instaledOrderModule)
 231.         {
 232.             $order = $params['objOrder'];
 233.             $order_carrier = new OrderCarrier((int)$this->getIdOrderCarrier($order->id));
 234.  
 235.             if ($this->add_order->existCarrierForModule($order->id_carrier, $this->name))
 236.             {
 237.                 $this->context->smarty->assign(array(
 238.                     'order'                  => $order,
 239.                     'Hmotnost'               => str_replace(".",",",number_format($order_carrier->weight, 3)),
 240.                     'defaultCarrierCSV'      => $this->add_order->getDefaultForCarrier($order->id_carrier)
 241.                 ));
 242.  
 243.                 return $this->display(__FILE__, '/views/templates/admin/carrier.tpl');
 244.             }
 245.         }
 246.     }
 247.    
 248.     public function hookDisplayIconsCSV($params)
 249.     {
 250.         $this->context->smarty->assign(array(
 251.             'img_folder'         => $this->_path.'img/'
 252.         ));
 253.  
 254.         return $this->display(__FILE__, '/views/templates/admin/icon.tpl');
 255.     }
 256.  
 257.     public function postProcess()
 258.     {
 259.         if (Tools::isSubmit('submitSetings'))
 260.         {
 261.             Configuration::updateValue('GLS_MODULE_DOBIRKA', Tools::getValue('module_dobirka'));
 262.             Configuration::updateValue('GLS_ORDER_BY_REFERENCE', Tools::getValue('order_by_reference'));
 263.             Configuration::updateValue('GLS_cp1250', Tools::getValue('cp1250'));
 264.             Configuration::updateValue('GLS_COLUMNS', Tools::getValue('columns'));
 265.  
 266.             Tools::redirectAdmin($this->current_url.'&carrier='.$this->carrier.'&idTab='.$this->idTab.'&conf=4');
 267.         }
 268.  
 269.         elseif (Tools::isSubmit('loadCSV'))
 270.         {
 271.             $currentDir = _PS_MODULE_DIR_.$this->name."/importCSV/";
 272.             if (!move_uploaded_file($_FILES["soubor"]["tmp_name"], $currentDir."/".$_FILES["soubor"]["name"]))
 273.                 return $this->displayError($this->l('CHYBA: Soubor nebyl uploadován a nebo nebyl žádný vybrán.'));
 274.             else
 275.             {
 276.                 $filename = $currentDir."/".$_FILES["soubor"]["name"];
 277.                 $extension = strtolower(pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION));
 278.                 if ($extension == 'csv')
 279.                 {
 280.                     $file = fopen($filename, "r");
 281.                     $obsah_souboru = fread($file,filesize($filename));
 282.                     fclose($file);
 283.                     $radky = explode("\n",$obsah_souboru);
 284.                     $data = array();
 285.                     foreach($radky as $radek)
 286.                         $data[] = explode(";",$radek);
 287.  
 288.                     if (count($data))
 289.                         return $this->importCSV($data);
 290.                     else
 291.                         return $this->displayError($this->l('S největší pravděpodobností se nejedná o importní soubor pro GLS, nebo je soubor prázdný'));
 292.  
 293.                 } else
 294.                     return $this->displayError($this->l('Lze importovat pouze soubory *.csv.'));
 295.             }
 296.            
 297.             unlink($filename);
 298.         }
 299.  
 300.         elseif (Tools::isSubmit('submitAddCSV'))
 301.         {
 302.             $orders = Db::getInstance()->executeS('
 303.                     SELECT `id_order`
 304.                     FROM `'._DB_PREFIX_.'orders`
 305.                     WHERE DATE_ADD(date_add, INTERVAL -1 DAY) <= \''.pSQL(Tools::getValue('datepickerTo')).'\' AND date_add >= \''.pSQL(Tools::getValue('datepickerFrom')).'\'
 306.                     '.Shop::addSqlRestriction()
 307.                     .(Tools::getValue('filtr_states') ? 'AND `current_state` in ('.implode(Tools::getValue('filtr_states'), ',').')' : '')
 308.                     .(Tools::getValue('filtr_carrier') ? 'AND `id_carrier` = \''.Tools::getValue('filtr_carrier').'\'' : '').'
 309.             ');
 310.  
 311.             $selected_orders = array();
 312.             foreach ($orders as $order)
 313.                 $selected_orders[] = $order["id_order"];
 314.  
 315.             if (count($selected_orders) != 0)
 316.             {
 317.                 return $this->getCSVinputs($selected_orders, true);
 318.             } else
 319.                 return $this->displayError($this->l('Podle zadaných kritérií nebyla nalezena žádná objednávka.'));
 320.         }
 321.  
 322.         elseif (Tools::isSubmit('SubmitCarrier'))
 323.         {
 324.             if ($this->add_order->add($this->carrier, $this->name))
 325.                 Tools::redirectAdmin($this->current_url.'&carrier='.$this->carrier.'&idTab='.$this->idTab.'&conf=3');
 326.             else
 327.                 return $this->displayError($this->l('Error storing settings'));
 328.  
 329.         }
 330.  
 331.         else if (Tools::getValue('deleteCarrier'))
 332.         {
 333.             if ($this->add_order->delete($this->carrier, $this->name))
 334.                 Tools::redirectAdmin($this->current_url.'&carrier='.$this->carrier.'&idTab='.$this->idTab.'&conf=1');
 335.             else
 336.                 return $this->displayError($this->l('Error storing settings'));
 337.         }
 338.        
 339.         else if (Tools::getValue('default_carrier'))
 340.         {
 341.             if ($this->add_order->update($this->carrier, $this->name))
 342.                 Tools::redirectAdmin($this->current_url.'&carrier='.$this->carrier.'&idTab='.$this->idTab.'&conf=4');
 343.             else
 344.                 return $this->displayError($this->l('Error storing settings'));
 345.         }
 346.     }
 347.  
 348.     public function getContent($adminTab = NULL)
 349.     {
 350.         if (Tools::getValue('carrier'))
 351.             $this->carrier = Tools::getValue('carrier');
 352.         else
 353.             if ($this->instaledOrderModule)
 354.                 foreach ($this->add_order->getCarriersForModule($this->name) as $carrier)
 355.                 {
 356.                     $this->carrier = $carrier['module_carrier'];
 357.                     break;
 358.                 }
 359.  
 360.         $this->current_url = $this->context->link->getAdminLink('AdminModules').'&configure='.$this->name.'&module_name='.$this->name;
 361.         $this->idTab = Tools::getValue('idTab');
 362.  
 363.  
 364.         if ($this->instaledOrderModule)
 365.         {
 366.             $this->context->smarty->assign(array(
 367.                     'selected_carrier'   => new Carrier($this->carrier),
 368.                     'add_order'          => $this->add_order,
 369.                     'getCarriers'        => $this->add_order->getCarriersForModule($this->name)
 370.             ));
 371.         }
 372.  
 373.         $this->context->smarty->assign(array(
 374.             'name'               => $this->displayName,
 375.             'module_name'        => $this->name,
 376.             'adminTab'           => $adminTab,
 377.             'notSupportedVersion' => $this->notSupportedVersion,
 378.             'Carriers'           => Carrier::getCarriers($this->context->language->id, true, false, false, null, Carrier::ALL_CARRIERS),
 379.             'module_dobirka'     => Configuration::get('GLS_MODULE_DOBIRKA'),
 380.  
 381.             'cp1250'             => Configuration::get('GLS_cp1250'),
 382.             'columns'            => Configuration::get('GLS_COLUMNS'),
 383.             'order_by_reference' => Configuration::get('GLS_ORDER_BY_REFERENCE'),
 384.             'instaledOrderModule' => Module::isInstalled('add_order') && Module::isEnabled('add_order') ? 1 : 0,
 385.  
 386.             'version'            => $this->version,
 387.             'idTab'              => $this->idTab,
 388.             'current_url'        => $this->current_url,
 389.             'modules'            => Module::getPaymentModules(),
 390.             'filtr_states'       => Tools::getValue('filtr_states') ? Tools::getValue('filtr_states') : array(),
 391.             'datepickerFrom'     => Tools::getValue('datepickerFrom') ? Tools::getValue('datepickerFrom') : date('Y-m-d'),
 392.             'datepickerTo'       => Tools::getValue('datepickerTo') ? Tools::getValue('datepickerTo') : date('Y-m-d'),
 393.             'filtr_carrier'      => Tools::getValue('filtr_carrier'),
 394.             'states'             => OrderState::getOrderStates($this->context->language->id),
 395.             'baseurl'            => $this->_path,
 396.             'this_path_ssl'      => Tools::getShopDomainSsl(true, true).__PS_BASE_URI__.'modules/'.$this->name.'/'
 397.         ));
 398.  
 399.         if (Tools::getValue('add_new_carrier'))
 400.         {
 401.             $savedCarriers = array();
 402.             foreach ($this->add_order->getCarriersForModule($this->name) as $name)
 403.                 $savedCarriers[] = $name['module_carrier'];
 404.  
 405.             $this->context->smarty->assign(array(
 406.                 'savedCarriers'      => $savedCarriers
 407.             ));
 408.  
 409.             return $this->postProcess().$this->display(__FILE__, 'views/templates/back/add_carrier.tpl');
 410.         }
 411.         else
 412.             return $this->postProcess().$this->display(__FILE__, '/views/templates/back/admin_main.tpl');
 413.     }
 414.  
 415.     public function convert_to_csv($input_array, $output_file_name, $delimiter)
 416.     {
 417.         // clean buffer
 418.         if (ob_get_level() && ob_get_length() > 0)
 419.             ob_clean();
 420.  
 421.         header('Content-type: text/csv');
 422.         header('Content-Type: application/force-download; charset=UTF-8');
 423.         header('Cache-Control: no-store, no-cache');
 424.         header('Content-disposition: attachment; filename="'.$output_file_name.'"');
 425.  
 426.         $f = fopen('php://memory', 'w');
 427.         /** loop through array  */
 428.  
 429.         foreach ($input_array as $row)
 430.         {
 431.             $rowResult = array();
 432.             foreach($row as $value)
 433.             {
 434.                 if (Configuration::get('GLS_cp1250'))
 435.                     $rowResult[] = iconv('UTF-8', 'cp1250', $value);
 436.                 else
 437.                     $rowResult[] = Tools::htmlentitiesDecodeUTF8($value);
 438.             }
 439.  
 440.             fputcsv($f, $rowResult, $delimiter);
 441.             fseek($f, -1, SEEK_CUR);
 442.             fwrite($f, "\r\n");
 443.         }
 444.         /** rewrind the "file" with the csv lines **/
 445.         fseek($f, 0);
 446.         /** Send file to browser for download */
 447.         fpassthru($f);
 448.         fclose($f);
 449.  
 450.         exit;
 451.     }
 452.  
 453.     public function getCSVinputs($orders, $filtr = NULL)
 454.     {
 455.         $expedice = Configuration::get('GLS_EXPEDICE');
 456.  
 457.         $array_to_csv = array();
 458.         if (Configuration::get('GLS_COLUMNS'))
 459.         {
 460.             $array_headers = array(
 461.                                     'Dobírka',
 462.                                     'Jméno+Přijmení(firma)',
 463.                                     'Adresa',
 464.                                     'Město',
 465.                                     'PSČ',
 466.                                     'Stát',
 467.                                     'ISO měny',
 468.                                     'Kontaktní osoba',
 469.                                     'Mobil',
 470.                                     'SMS',
 471.                                     'Email',
 472.                                     'VS',
 473.                                     'č. Faktury',
 474.                                     'Balíky ks.',
 475.                                     'Hmotnost',
 476.                                     'Služba',
 477.                                     'Obsah',
 478.                                     'č. Objednávky'
 479.             );
 480.  
 481.             $array_to_csv[] = $array_headers;
 482.         }
 483.  
 484.         foreach($orders as $id_order)
 485.         {
 486.             $order = new Order($id_order);
 487.             $order_carrier = new OrderCarrier((int)$this->getIdOrderCarrier($order->id));
 488.             $customer = new Customer($order->id_customer);
 489.             $currency = new Currency($order->id_currency);
 490.             $delivery_address= new Address($order->id_address_delivery);
 491.             $country = new Country($delivery_address->id_country);
 492.             $prefix = $filtr ? 'filtr_' : $order->id.'_'.$this->name.'_';
 493.  
 494.             $telefon = "";
 495.             foreach(array('phone', 'phone_mobile') as $field)
 496.             {
 497.                 if (isset($delivery_address->$field))
 498.                 {
 499.                     if(preg_match('/^(((?:\+|00)?420)?[67][0-9]{8}|((?:\+|00)?421|0)?9[0-9]{8})$/', preg_replace('/\s+/', '', $delivery_address->$field)))
 500.                     {
 501.                         $telefon = trim($delivery_address->$field);
 502.                     } else
 503.                     {
 504.                         $telefon = trim($delivery_address->$field);
 505.                     }
 506.                 }
 507.             }
 508.  
 509.             $invoice_number = '';
 510.             if ($order->hasInvoice())
 511.             {
 512.                 $invoice_collection = $order->getInvoicesCollection();
 513.                 foreach ($invoice_collection as $invoice)
 514.                     $invoice_number = str_replace("#", "", $invoice->getInvoiceNumberFormatted($order->id_lang, $order->id_shop));
 515.             }
 516.  
 517.             $dobirka = 0;
 518.             if ($order->module == Configuration::get('GLS_MODULE_DOBIRKA'))
 519.                 $dobirka = Tools::ps_round($order->total_paid, (int)$currency->decimals * _PS_PRICE_DISPLAY_PRECISION_);
 520.  
 521.             $odberatel = $delivery_address->firstname.' '.$delivery_address->lastname;
 522.             if ($delivery_address->company)
 523.                 $odberatel = $delivery_address->company;
 524.  
 525.             foreach ($order->getProducts() as $product)
 526.                 $reference[] = $product['reference'];
 527.  
 528.             $array_to_csv[] = array(
 529.                         $dobirka,                                                               //Dobirka
 530.                         $odberatel,                                                             //Odběratel
 531.                         $delivery_address->address1,                                            //Ulice a č.p.
 532.                         $delivery_address->city,                                                //Mesto
 533.                         $delivery_address->postcode,                                            //PSC
 534.                         Country::getIsoById($delivery_address->id_country),                     //Stat
 535.                         $currency->iso_code,                                                    //ISO mena
 536.                         $delivery_address->firstname.' '.$delivery_address->lastname,           // Krestni jmeno, Prijmeni
 537.                         $telefon,                                                               //Mobil
 538.                         $telefon,                                                               //SMS
 539.                         $customer->email,                                                       //email
 540.                         $this->isNumeric($order->reference) ? $order->reference : $order->id,   //VS zásilka
 541.                         $invoice_number,                                                        //číslo faktury
 542.                         Tools::getValue($prefix.'pocet_ks') ? Tools::getValue($prefix.'pocet_ks') : 1,  //Počet baliku
 543.                         $filtr ? str_replace(".",",",number_format($order_carrier->weight, 3)) : Tools::getValue($prefix.'Hmotnost'),//Hmotnost
 544.                         'SM1('.$telefon.')',                                                    //Služba
 545.                         implode(" | ", $reference),                                             //Obsah
 546.                         Configuration::get('GLS_ORDER_BY_REFERENCE') ? $order->reference : $order->id   //číslo objednávky
 547.             );
 548.         }
 549.  
 550.         $this->convert_to_csv($array_to_csv, 'GLS_'.Date("j.m.Y_H.i.s", Time()).'.csv', ';');
 551.     }
 552.  
 553.     public static function isNumeric($value)
 554.     {
 555.         return preg_match('/^[0-9]{1,9}$/', $value);
 556.     }
 557.  
 558.     private function format_phone_number($phonenumber, $field)
 559.     {
 560.         if (strlen($phonenumber) > 8)
 561.         {
 562.             $regex = '/^((?:\+|00)'.$field.')? ?(\d{3}) ?(\d{3}) ?(\d{3})$/';
 563.             preg_match($regex, $phonenumber, $matches);
 564.  
 565.             if ($field)
 566.                 $phonenumber = '+'.$field.$matches[2].$matches[3].$matches[4];
 567.             else
 568.                 $phonenumber = $matches[2] . $matches[3] . $matches[4];
 569.         }
 570.  
 571.         return $phonenumber;
 572.     }
 573.  
 574.     public function importCSV($data)
 575.     {
 576.         $import_GLS = FALSE;
 577.         $errors = array();
 578.         $shippingNumberSaved = '';
 579.         $loop = 0;
 580.  
 581.         foreach($data as $key=>$balik)
 582.         {
 583.             $balik_0 = str_replace(array('"', ' '), '', trim($balik[0]));
 584.             $balik_1 = str_replace(array('"', ' '), '', trim($balik[1]));
 585.  
 586.             if (strpos($balik_0, 'exportsledovac') !== false
 587.                 || strpos($balik_0, 'GLSSeznambal') !== false
 588.                 || strpos($balik_0, 'Sledovacie') !== false
 589.                 || strpos($balik_0, 'GLSZoznambal') !== false
 590.                 || strpos($balik_0, 'slobal') !== false
 591.             )
 592.             {
 593.                 $import_GLS = TRUE;
 594.                 $loop = $key;
 595.             }
 596.         }
 597.  
 598.         foreach($data as $key=>$balik)
 599.         {
 600.             if ($import_GLS && $loop == $key)
 601.             {
 602.                 foreach($balik as $key2=>$column)
 603.                 {
 604.                     $column = str_replace(array('"', ' '), '', trim($column));
 605.  
 606.                     if (strpos($column, 'slobal') !== false)
 607.                         $column_shipping_number = $key2;
 608.  
 609.                     if (strpos($column, 'Referen') !== false)
 610.                         $column_id_order = $key2;
 611.                     elseif (strpos($column, 'Variabiln') !== false)
 612.                         $column_id_order = $key2;
 613.                     elseif (strpos($column, 'Var_symbol') !== false)
 614.                         $column_id_order = $key2;
 615.                 }
 616.             }
 617.         }
 618.  
 619.         if (($loop && !$import_GLS) || !isset($column_shipping_number) || !isset($column_id_order))
 620.             return $this->displayError($this->l('S největší pravděpodobností se nejedná o importní soubor pro GLS'));
 621.  
 622.         foreach($data as $key=>$balik)
 623.         {
 624.             if ($key > 1 && isset($column_id_order) && isset($balik[$column_id_order]))
 625.             {
 626.                 $shipping_number = str_replace('"', '', trim($balik[$column_shipping_number]));
 627.                 $id_order = str_replace('"', '', trim($balik[$column_id_order]));
 628.                
 629.                 if (Configuration::get('GLS_ORDER_BY_REFERENCE'))
 630.                 {
 631.                     $reference = $id_order;
 632.                     $id_order = $this->getOrderByReference($reference);
 633.                     $message = ($key+1).'. '.$this->l('Order Reference: ').$reference;
 634.                 } else
 635.                 {
 636.                     $id_order = str_replace('"', '', trim($balik[$column_id_order]));
 637.                     $message = ($key+1).'. '.$this->l('Order ID: ').$id_order;
 638.                 }
 639.  
 640.                 $order = new Order((int)$id_order);
 641.                 if (!Validate::isLoadedObject($order))
 642.                 {
 643.                     $errors[] = $this->l('No existing order number: ').$id_order;
 644.                 } else
 645.                 {
 646.  
 647.                     if (!Validate::isTrackingNumber($shipping_number))
 648.                         $errors[] = $message.' - '.$this->l('Tracking number is incorrect: ').$shipping_number;
 649.                     elseif ($shipping_number == $order->shipping_number)
 650.                         $errors[] = $message.' - '.$this->l('The tracking number is alredy saved: ').$shipping_number;
 651.                     else
 652.                     {
 653.                         $order->shipping_number = $shipping_number;
 654.                         $order->update();
 655.  
 656.                         $order_carrier = new OrderCarrier($this->getIdOrderCarrier($order->id));
 657.                         $order_carrier->tracking_number = pSQL($shipping_number);
 658.                         if ($order_carrier->update())
 659.                         {
 660.                             $customer = new Customer((int)$order->id_customer);
 661.                             $carrier = new Carrier((int)$order->id_carrier, $order->id_lang);
 662.                             if (!Validate::isLoadedObject($customer))
 663.                                 throw new PrestaShopException('Can\'t load Customer object');
 664.                             if (!Validate::isLoadedObject($carrier))
 665.                                 throw new PrestaShopException('Can\'t load Carrier object');
 666.                             $templateVars = array(
 667.                                 '{followup}' => str_replace('@', $order->shipping_number, $carrier->url),
 668.                                 '{firstname}' => $customer->firstname,
 669.                                 '{lastname}' => $customer->lastname,
 670.                                 '{id_order}' => $order->id,
 671.                                 '{order_name}' => $order->getUniqReference()
 672.                             );
 673.  
 674.                             if (@Mail::Send((int)$order->id_lang,
 675.                                             'in_transit',
 676.                                             Mail::l('Package in transit', (int)$order->id_lang),
 677.                                             $templateVars,
 678.                                             $customer->email,
 679.                                             $customer->firstname.' '.$customer->lastname,
 680.                                             null, null, null, null,
 681.                                             _PS_MAIL_DIR_,
 682.                                             true,
 683.                                             (int)$order->id_shop)
 684.                             )
 685.                             {
 686.                                 Hook::exec('actionAdminOrdersTrackingNumberUpdate', array('order' => $order));
 687.                                 if ($order->current_state != _PS_OS_SHIPPING_)
 688.                                 {
 689.                                     $history = new OrderHistory();
 690.                                     $history->id_order = (int)$order->id;
 691.                                     $history->changeIdOrderState((int)_PS_OS_SHIPPING_, (int)$order->id);
 692.                                     $history->id_order_state = (int)_PS_OS_SHIPPING_;
 693.                                     $history->save();
 694.                                 }
 695.  
 696.                                 $shippingNumberSaved .= $this->l('ID order: ').$order->id.$this->l(' updated!').'<br>';
 697.                             }
 698.                             else
 699.                                 $errors[] = $this->l('An error occurred while sending e-mail to the customer.');
 700.                         }
 701.                         else
 702.                             $errors[] = $this->l('Order carrier can\'t be updated');
 703.                     }
 704.                 }
 705.             }
 706.         }
 707.  
 708.         if (count($errors) > 0)
 709.         {
 710.             $display_errors = '';
 711.             foreach($errors as $error)
 712.                 $display_errors .= $error.'<br>';
 713.  
 714.             return $this->displayError($this->l('Import finished with these errors (').count($errors).'):<br>'.$display_errors).
 715.                     $this->displayConfirmation($this->l('File was imported !').'<br><br>'.$shippingNumberSaved);
 716.         }
 717.         else
 718.             return $this->displayConfirmation($this->l('File was imported !').'<br><br>'.$shippingNumberSaved);
 719.     }
 720.  
 721.     public static function getOrderByReference($reference)
 722.     {
 723.         $sql = 'SELECT `id_order`
 724.                 FROM `'._DB_PREFIX_.'orders`
 725.                 WHERE `reference` = \''.$reference.'\'
 726.                     '.Shop::addSqlRestriction();
 727.         $result = Db::getInstance()->getRow($sql);
 728.  
 729.         return isset($result['id_order']) ? $result['id_order'] : false;
 730.     }
 731.  
 732.     public function getIdOrderCarrier($id_order)
 733.     {
 734.         return (int)Db::getInstance()->getValue('
 735.                 SELECT `id_order_carrier`
 736.                 FROM `'._DB_PREFIX_.'order_carrier`
 737.                 WHERE `id_order` = '.(int)$id_order);
 738.     }
 739. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top