mahmudkuet

Labor data API

Sep 18th, 2018
130
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <errorResponse>
 3.     <status>NoDataFound</status>
 4.     <errorList>
 5.         <userMessage>No data found</userMessage>
 6.         <internalMessage />
 7.         <urls>
 8.             <type>HelpPage</type>
 9.             <value>https://sandboxdata.mitchell1.com/help/LaborProceduresDetail</value>
 10.         </urls>
 11.     </errorList>
 12.     <requestUrl>https://sandboxdata.mitchell1.com/ishop/v4.0/vehicle/eWVhcj0yMDE1Jm1ha2U9Qk1XJm1vZGVsPTMyOGkreERyaXZlJnN1Ym1vZGVsPUJhc2UmZW5naW5lPTIuMCZmdWVsVHlwZT1HYXMmZW5naW5lQ29kZT1OMjZCMjBBJmJvZHlTdHlsZT1TZWRhbiZkcml2ZVR5cGU9QVdEJnRyYW5zZmVyQ2FzZVR5cGU9RnVsbCtUaW1lJnRyYW5zbWlzc2lvbkNvbnRyb2xUeXBlPUF1dG9tYXRpYyZ0cmFuc21pc3Npb25Db2RlPUdBOEhQNDVaJmNvdW50cnk9VVM=/labor/details/v1.0?group=brakes&amp;subgroup=front+brakes&amp;component=brake+rotor&amp;operation=replace</requestUrl>
 13. </errorResponse>
RAW Paste Data