Advertisement
emnem

s2 5-24-2018/last mod 3-2-18

May 24th, 2018
177
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Perl 8.55 KB | None | 0 0
 1. layerinfo "type" = "theme";
 2. layerinfo "name" = "MM Writes";
 3. layerinfo source_viewable = 1;
 4. set text_module_customtext = "";
 5.  
 6.     function Page::print()
 7. {
 8.  
 9. """<!DOCTYPE html>
 10. <html lang="en">
 11. <head>
 12. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 13. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
 14. <meta name="description" content="A subdomain of Dreamwidth *still* haunted by someone named Marah Marie" />
 15. <meta name="google-site-verification" content="7tpATdbXYm4az3zU1r46yP1ysmdCZzWp4FSKV1VxL7E" />
 16. <meta name="robots" content="noarchive">
 17.  
 18. <link href="data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAQAABILAAASCwAAAAAAAAAAAAAAAMgAAAC5OwAA0ucAAG//AAAA/wAAAP8AAC//AADJ/wYGof8SEkv/AQHK/wAAy/8AAKb/AAC1/wAAybUAAKQTAAB4BgAAyKQAANb/AABr/wAAAP8AAAD/AAAs/wAAyP8LC37/DQ1z/wAA0P8AAFv/AAAJ/wAAHf8AAJv4AADFagAAsi0AAM/jAADW/wAAvP8AAFf/AABA/wAAmP8AANP/Dg5j/wYGo/8AAL//AAAc/wAAAP8AAAD/AABo/wAAzMIAALxWAADS+AAA1P8AANX/AADT/wAA0P8AANf/AgLE/w8PYP8CAsX/AADN/wAATv8AAAP/AAAT/wAAl/8AANDwAADAZwAA0vwAANX/AADT/wAAzf8AANX/AADX/wUFrP8LC3j/AADU/wAA1f8AAMX/AACW/wAAqf8AANL/AADO/QAAvVkAANP5AADG/wAAYP8AADX/AAB//wAA1P8ICJP/Bwee/wAA2f8AANj/AADX/wAA1/8AANb/AADU/wAAzfIAALQxAADT5gAAif8AAAL/AAAA/wAAFf8AALH/CQmK/wICvv8AAKP/AAB5/wAArP8AANT/AADU/wAA1P8AAMnIAACICQAAzawAAJD/AAAG/wAAAP8AABz/AQGr/wgIlv8AAKX/AAAX/wAAAP8AACT/AAC4/wAA1v8AANL6AADAcwAAzgAAALxEAADH7QAAeP8AAE3/AACU/wICu/8EBK3/AACP/wAAAv8AAAD/AAAK/wAAo/8AANf/AADLwAAAqBgAAJYAAAB7AgAApYsAAMv/AADW/wAA1/8DA7X/AgLD/wAAwP8AAEL/AAAU/wAAUv8AAMj/AADO2wAAuDsAANUAAAAAAAAAGAAAAAh9AABQ/wAAuP8AANb/AgK9/wAA0v8AANf/AADL/wAAt/8AAMv9AADMxAAAuDsAAP8AAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAfgAAAf8AACL/AABq/wAAmP8AALr/AAC//wAAt/0AAMPCAADDawAAqhcAAOIAAABTAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAEQAAADyAAAA/wAAAP8AAAr/AAAa/wAAHv8AABnWAAApIQAAFAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKwAAACsAAAAKAAAAjgAAAPwAAAD/AAAA/wAAAP8AAADtAAAAXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACoAAAAeAAAAAwAAACoAAABsAAAAsgAAAM8AAAClAAAARQAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuAAAAGQAAACEAAAAhAAAAAQAAAAsAAAAxAAAABQAAABgAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAEAAMADAADABwAAQB8AAAA/AAAAPwAAAD8AAA==" rel="icon" type="image/x-icon">
 19. """;
 20.     $this->print_meta_tags();
 21.         $this->print_head();
 22.     $this->print_stylesheets();
 23.     $this->print_head_title();
 24.     """</head>""";
 25.     $this->print_wrapper_start();
 26.     $this->print_control_strip();
 27.     """
 28.    <div id="canvas">
 29.        <div class="inner">
 30.            <div id="header">
 31.                <div class="inner">
 32.                    """;
 33.                     $this->print_module_section("header");
 34.                     $this->print_header();
 35.     """
 36.                </div><!-- end header>inner -->
 37.            </div><!-- end header -->
 38.            <div id="content">
 39.                <div class="inner">
 40.    """;
 41.                 if ($*layout_type == "one-column-split") {
 42.     """
 43.                    <div id="secondary"><div class="inner">
 44.    """;
 45.                         $this->print_module_section("one");
 46.     """
 47.                    </div></div><!--  end secondary and secondary>inner -->
 48.    """;
 49.                 }
 50.     """
 51.                    <div id="primary"><div class="inner">
 52.                        """;
 53.                         $this->print_body();
 54.     """
 55.                    </div></div><!-- end primary and primary>inner -->
 56.    """;
 57.                 if ($*layout_type != "one-column-split") {
 58.     """
 59.                    <div id="secondary"><div class="inner">
 60.    """;
 61.                         $this->print_module_section("one");
 62.     """
 63.                    </div></div><!--  end secondary and secondary>inner -->
 64.    """;
 65.                 }
 66.     """
 67.                    <div id="invisible-separator" style="float: left; width: 1px;"></div> <!-- this is a hack for IE7 + two-columns-right -->
 68.                    <div id="tertiary"><div class="inner">
 69.                        """;
 70.                         $this->print_module_section("two");
 71.     """
 72.                    </div></div><!-- end tertiary and tertiary>inner -->
 73.                    <div id="content-footer"></div>
 74.                </div><!-- end content>inner -->
 75.            </div> <!-- end content -->
 76.        </div> <!-- end canvas>inner -->
 77.    """;
 78.  
 79.     """
 80.    <div id="footer">
 81.        <div class="inner">
 82.            """;
 83.             print safe """
 84.                <div class="page-top"><a href="#">$*text_page_top</a></div>
 85.         </div><!-- end footer>inner -->
 86.     </div><!-- end footer -->
 87.  
 88.     </div> <!-- end canvas -->
 89.     """;
 90.    $this->print_wrapper_end();
 91.    """</html>""";
 92. }
 93.  
 94. function Page::print_global_title() {
 95.        if ($.global_title) {
 96.                """<h1 id="title">
 97. <span>
 98. <a href="https://marahmarie.dreamwidth.org/" title="Back to the home page of MM Writes">MM Writes</a></span>
 99. </h1>""";
 100. }
 101.  
 102. }
 103. function FriendsPage::print_global_title() {
 104.        var string title = $.friends_title ? $.friends_title : $.global_title;
 105.        """<h1 id="title">
 106. <span><a href="https://marahmarie.dreamwidth.org/" title="Back to the home page MM Writes">MM Writes</a></span></h1>""";
 107. }
 108.  
 109. function Page::print_head_title()
 110.  
 111. {
 112.    if ($this isa FriendsPage) {
 113.        print """<title>""" + $this->view_title() + $*text_default_separator + $.global_title + """</title>\n""";
 114.    }
 115.    elseif ($this isa RecentPage) {
 116.        print """<title>""" + $.global_title + $*text_default_separator + $.global_subtitle + """</title>\n""";
 117.    }
 118.    else {
 119.        print """<title>""" + $this->view_title() + $*text_default_separator + $.global_title + """</title>\n""";
 120.    }
 121. }
 122.  
 123. # code by ninetydegrees/foxfirefey
 124. function print_module_navlinks() {
 125. var Page p = get_page();
 126.  
 127. var string[] navlinks_order = [];
 128. var string{} navlinks_urls = {};
 129. var string{} navlinks_text = {};
 130.  
 131. $navlinks_order =    [        
 132.       "main",
 133.       "userinfo",
 134.       "tags",
 135.       "archive",      
 136.       "journals",
 137.       "communities",
 138.       "networkpc",
 139.       "latest",
 140.  
 141.   ];
 142.  
 143. $navlinks_urls =
 144.   {   "main" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/",
 145.       "userinfo" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/profile",
 146.       "tags" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/tag",  
 147.       "archive" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/calendar",        
 148.       "journals" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/read?show=P",
 149.       "communities" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/read?show=C",
 150.       "networkpc" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/network?show=PC",  
 151.       "latest" => "https://www.dreamwidth.org/latest",
 152.      
 153.   };
 154.  
 155. $navlinks_text =
 156.   {   "main" => "Recent",
 157.       "userinfo" => "Profile",
 158.       "tags" => "Tags",
 159.       "archive" => "Archive",        
 160.       "journals" => "People",        
 161.       "communities" => "Places",
 162.       "networkpc" => "Plains",
 163.       "latest" => "Latest",      
 164.      
 165.   };
 166.  
 167.   open_module("navlinks", "", "");
 168.   var string[] links = [];
 169.  
 170.   foreach var string k ($navlinks_order) {
 171.       if ($navlinks_urls{$k} != "") {
 172.           var string css = """ class="$k" """;
 173.           if ($p.view == $k) { $css = """ class="current $k" """; }
 174.           $links[size $links] = """<a href="$navlinks_urls{$k}"$css>$navlinks_text{$k}</a>""";
 175.       }
 176.   }    
 177.  
 178.   print_module_list($links);
 179.   close_module();
 180. }
 181.  
 182. function print_module_customtext() {
 183.   var Page p = get_page();  
 184. open_module("customtext", $*text_module_customtext, $*text_module_customtext_url);
 185.   """<div class="module-typelist2 module">
 186. <h2 class="module-header">Style Management</h2>
 187. <div class="module-content">
 188. <ul class="module-list">
 189. <li class="module-list-item"><a href="https://www.dreamwidth.org/customize/advanced/layersource?id=116552&amp;fmt=html" title="I like to play with the s2">Custom Theme Layer</a> (some s2 via <a href="http://ninetydegrees.dreamwidth.org">90°</a>)</li>
 190. <li class="module-list-item"><a href="https://style-tester.dreamwidth.org/" title="Just another CSS playground">Style Tester</a></li>
 191. <li class="module-list-item"><a href="https://s.dreamwidth.org/stc/??css/components/quick-reply.css,controlstrip.css,controlstrip-dark.css,jquery/jquery.ui.button.css,jquery/jquery.ui.dialog.css,jquery/jquery.ui.theme.smoothness.css?v=1448242651" title="Controlstrip, hovermenus">DW Components</a></li>
 192. <li class="module-list-item"><a href="https://pastebin.com/u/emnem" title="My DW s2 &amp; CSS pastes">DW Code Pastes</a></li>
 193. <li class="module-list-item"><a href="https://www.freeformatter.com/html-escape.html" title="Converts raw code into raw-er code">Escape LJ/DW HTML</a></li>
 194. </ul></div></div>
 195.      """;
 196. close_module();
 197. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement