Advertisement
hungdaita

Donate

Aug 19th, 2020 (edited)
14,311
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.91 KB | None | 0 0
 1. ☆☆☆ Donate => Build PC mới để Encode & Upload phục vụ các bạn ! ☆☆☆
 2. ☆☆☆ Donate => Build new PC for Encode & Upload to share you guys ! ☆☆☆
 3.  
 4. * Vietcombank: (Chi Nhánh: So Giao Dich). Số TK : 0011004252436. Chủ TK : Nguyen Hoang Yen
 5. * Techcombank: (Chi Nhánh: Ha Noi). Số TK : 19029422076017. Chủ TK : Nguyen Van Hung
 6. * Agribank: (Chi Nhánh: Ha Noi). Số TK : 1260201152517. Chủ TK : Nguyen Van Hung
 7. * Momo : ĐT 0984359994 . Nguyễn Văn Hùng.
 8. * Paypal: hungdaitavip@gmail.com
 9.  
 10. *Khuyến khích các bạn Donate chuyển khoản vào bank VCB !
 11. Mong các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ tôi để sớm có PC mới phục vụ các bạn.
 12. Xin chân thành cảm ơn !
 13.  
 14. * I recommend Donate transfer to bank VCB!
 15. I Hope all the benefactors continue to support me so that a new PC will be available to serve you soon.
 16. Thanks in advance ! Best regards/hungdaita
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement