LazySenpai

Untitled

Dec 9th, 2019
119
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. // Program demonstruje skladanie transformacji przy modelowaniu zlozonych obiektow
 3. // skladajacych sie z wielu elementow ruchomych (ramie robota).
 4.  
 5. #include <GL/glut.h>
 6.  
 7.  
 8. // Wskazniki do wykorzystywanych kwadryk
 9. GLUquadricObj *podstawaSciany;
 10. GLUquadricObj *podstawaDyskG;
 11. GLUquadricObj *przegubSciany;
 12. GLUquadricObj *przegubDyskG;
 13. GLUquadricObj *przegubDyskD;
 14. GLUquadricObj *glowicaSciany;
 15. GLUquadricObj *glowicaDyskG;
 16. GLUquadricObj *glowicaDyskD;
 17.  
 18. GLfloat rotObsY = 40.0;
 19. GLfloat rotObsX = 40.0;
 20. GLfloat rotObsZ = 0.0;
 21. GLfloat rotPodstawy = 0.0;
 22. GLfloat rotRamienia1= 40.0;
 23. GLfloat rotRamienia2= -40.0;
 24. GLfloat rotGlowicy = 20.0;
 25. GLfloat rozUchwytow = 0.5;
 26.  
 27. GLfloat rotacjaPlanety = 0.0;
 28. GLfloat rotacjaKsiezyca = 0.0;
 29. GLfloat spinPlanety = 0.0;
 30.  
 31. GLfloat odlMin = -80;
 32. GLfloat Odl = -30;
 33. GLfloat odlMax = -10;
 34. GLfloat zoomSpeed = 0.5;
 35. GLUquadricObj* orbitaPlanety;
 36. GLUquadricObj* orbitaKsiezyca;
 37. GLUquadricObj* cylinder;
 38.  
 39. float alp=0, spin=0,moon=0;
 40. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 41. // Funkcja inicjujaca elementy skladowe ramienia robota zamodelowane jako kwadryki
 42. //
 43. void InicjujRamieRobota(void)
 44. {
 45. // Zainicjowanie scian bocznych walca bedacego podstawa ramienia
 46. podstawaSciany = gluNewQuadric();
 47. gluQuadricDrawStyle(podstawaSciany, GLU_LINE);
 48.  
 49. // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 50. podstawaDyskG = gluNewQuadric();
 51. gluQuadricDrawStyle(podstawaDyskG, GLU_LINE);
 52.  
 53. // Zainicjowanie scian bocznych cylindrycznego przegubu ramienia
 54. przegubSciany = gluNewQuadric();
 55. gluQuadricDrawStyle(przegubSciany, GLU_LINE);
 56.  
 57. // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 58. przegubDyskG = gluNewQuadric();
 59. gluQuadricDrawStyle(przegubDyskG, GLU_LINE);
 60.  
 61. // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 62. przegubDyskD = gluNewQuadric();
 63. gluQuadricDrawStyle(przegubDyskD, GLU_LINE);
 64.  
 65. // Zainicjowanie scian bocznych cylindra glowicy
 66. glowicaSciany = gluNewQuadric();
 67. gluQuadricDrawStyle(glowicaSciany, GLU_LINE);
 68.  
 69. // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 70. glowicaDyskG = gluNewQuadric();
 71. gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskG, GLU_LINE);
 72.  
 73. // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 74. glowicaDyskD = gluNewQuadric();
 75. gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskD, GLU_LINE);
 76.  
 77. cylinder = gluNewQuadric();
 78. gluQuadricDrawStyle(cylinder, GLU_FILL);
 79. }
 80.  
 81. GLfloat zmienna = 0;
 82. GLfloat spinukladu = 0.0;
 83. GLUquadricObj* slonce;
 84. GLUquadricObj* planeta;
 85. GLUquadricObj* kk;
 86. int i=0;
 87. float obrot=0;
 88. int flag=0;
 89. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 90. // Funkcja rysujaca obraz sceny widzianej z biezacej pozycji obserwatora
 91. // Zalozenie: Funkcja glutWireSpehere moze ryswac tylko sfere o promieniu 1
 92. void RysujRamieRobota(GLfloat obrotPodstawy, GLfloat obrotRamienia1,
 93. GLfloat obrotRamienia2, GLfloat obrotGlowicy,
 94. GLfloat rozstawUchwytow)
 95. {
 96. // Pocztaek tworzenia ukladu wspolrzednych
 97. glBegin(GL_LINES);
 98.  
 99. // Os X
 100. glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 101. glVertex3f(-40.0, 0.0, 0.0);
 102. glVertex3f(40.0, 0.0, 0.0);
 103.  
 104. // Os Y
 105. glColor3f(0.0,1.0,0.0);
 106. glVertex3f(0.0, -20.0, 0.0);
 107. glVertex3f(0.0, 20.0, 0.0);
 108.  
 109. // Os Z
 110. glColor3f(0.0,0.0,1.0);
 111. glVertex3f(0.0, 0.0, -20.0);
 112. glVertex3f(0.0, 0.0, 20.0);
 113.  
 114. // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 115. glEnd();
 116.  
 117. glPushMatrix();
 118.  
 119. gluCylinder(cylinder,2,2,5,10,10);
 120. glColor3f(0.5, 0.5, 0.5);
 121. gluCylinder(cylinder,4,3,1,10,10);
 122. glTranslatef(0,0,5);
 123. gluCylinder(cylinder,6,6,2,10,10);
 124. glTranslatef(0,0,2);
 125. gluCylinder(cylinder,2,2,3,10,10);
 126. gluCylinder(cylinder,1,1,4,10,10);
 127. glTranslatef(0,0,4);
 128. glColor3f(0.5, 0.5, 0.5);
 129. for(i=0; i<5; i++){
 130. glPushMatrix();
 131. glRotatef(i*(360/5)+obrot,0,0,1);
 132. obrot+=flag*0.25;
 133. glTranslatef(0,5,0);
 134. glPushMatrix();
 135. glScalef(2,8,0.1);
 136. glutSolidCube(1);
 137. glPushMatrix();
 138. glPopMatrix();
 139. glPopMatrix();
 140. }
 141. // Posprzatanie na stosie macierzy modelowania
 142. glPopMatrix();
 143. }
 144.  
 145. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 146. // Funkcja generujaca pojedyncza klatke animacji
 147. void WyswietlObraz(void)
 148. {
 149. // Wyczyszczenie bufora ramki i bufora glebokosci
 150. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 151.  
 152. // Powielenie macierzy na wierzcholku stosu
 153. glPushMatrix();
 154.  
 155. // Wyznaczenie polozenia obserwatora (przeksztalcenie uladu wspolrzednych
 156. // sceny do ukladu wspolrzednych obserwatora).
 157. glTranslatef(0, 0, Odl);
 158. glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 159. glRotatef(rotObsY,0,1,0);
 160. glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 161.  
 162.  
 163. // Generacja obrazu sceny w niewidocznym buforze ramki
 164. RysujRamieRobota(rotPodstawy, rotRamienia1, rotRamienia2, rotGlowicy, rozUchwytow);
 165.  
 166. // Usuniecie macierzy lezacej na wierzcholku stosu (powrot do stanu
 167. // sprzed wywolania funkcji)
 168. glPopMatrix();
 169.  
 170. // Przelaczenie buforow ramki
 171. glutSwapBuffers();
 172.  
 173.  
 174. }
 175.  
 176. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 177. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu
 178. void UstawParametryWidoku(int szerokosc, int wysokosc)
 179. {
 180. // Ustawienie parametrow viewportu
 181. glViewport(0, 0, szerokosc, wysokosc);
 182.  
 183. // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 184. glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 185. glLoadIdentity();
 186. gluPerspective(40.0, (float)szerokosc/(float)wysokosc, 1.0, 1000.0);
 187.  
 188. // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 189. glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 190.  
 191. // Zmiana macierzy znajdujacej sie na wierzcholku stosu na macierz jednostkowa
 192. glLoadIdentity();
 193. }
 194.  
 195. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 196. // Funkcja klawiszy specjalnych
 197. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 198. {
 199. switch(klawisz)
 200. {
 201. case GLUT_KEY_UP:
 202. rotObsX = rotObsX + 1.0;
 203. break;
 204.  
 205. case GLUT_KEY_DOWN:
 206. rotObsX = rotObsX - 1.0;
 207. break;
 208.  
 209. case GLUT_KEY_LEFT:
 210. rotObsY = rotObsY - 1.0;
 211. break;
 212.  
 213. case GLUT_KEY_RIGHT:
 214. rotObsY = rotObsY + 1.0;
 215. break;
 216. }
 217. }
 218. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 219. // Funkcja obslugi klawiatury
 220. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 221. {
 222.  
 223. switch(klawisz)
 224. {
 225. case '2':
 226. rotRamienia1 = (rotRamienia1 < 90.0) ? rotRamienia1 + 1.0 : rotRamienia1;
 227. break;
 228.  
 229. case '@':
 230. rotRamienia1 = (rotRamienia1 > 0.0) ? rotRamienia1 - 1.0 : rotRamienia1;
 231. break;
 232.  
 233. case '3':
 234. rotRamienia2 = (rotRamienia2 < 0.0) ? rotRamienia2 + 1.0 : rotRamienia2;
 235. break;
 236.  
 237. case '#':
 238. rotRamienia2 = (rotRamienia2 > -90.0) ? rotRamienia2 - 1.0 : rotRamienia2;
 239. break;
 240.  
 241. case '4':
 242. rotGlowicy = (rotGlowicy < 360.0) ? rotGlowicy + 1.0 : rotGlowicy;
 243. break;
 244.  
 245. case '$':
 246. rotGlowicy = (rotGlowicy > 0.0) ? rotGlowicy - 1.0 : rotGlowicy;
 247. break;
 248.  
 249. case '5':
 250. rozUchwytow = (rozUchwytow < 1.5) ? rozUchwytow + 0.1 : rozUchwytow;
 251. break;
 252.  
 253. case '%':
 254. rozUchwytow = (rozUchwytow > 0.5) ? rozUchwytow - 0.1 : rozUchwytow;
 255. break;
 256.  
 257. case 'o':
 258. if (Odl > odlMin)
 259. Odl--;
 260. break;
 261.  
 262. case 'i':
 263. if (Odl < odlMax)
 264. Odl++;
 265. break;
 266.  
 267. case 'y':
 268. rotObsZ++;
 269. break;
 270.  
 271. case 'u':
 272. rotObsZ--;
 273. break;
 274. case 'n':
 275. flag = (flag > -4) ? flag - 1:flag ;
 276. break;
 277.  
 278. case 'm':
 279. flag = (flag < 4) ? flag + 1:flag ;
 280. break;
 281. }
 282. if(klawisz == 27)
 283. exit(0);
 284. }
 285.  
 286. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 287. // Glowna funkcja programu
 288. int main(int argc, char **argv)
 289. {
 290. // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 291. glutInit(&argc, argv);
 292.  
 293. // Ustawienie trybu wyswietlania
 294. glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB|GLUT_DEPTH);
 295.  
 296. // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 297. glutInitWindowPosition(100, 100);
 298.  
 299. // Ustawienie rozmiarow okna
 300. glutInitWindowSize(400, 400);
 301.  
 302. // Utworzenie okna
 303. glutCreateWindow("Robot");
 304.  
 305. // Odblokowanie bufora glebokosci
 306. glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 307.  
 308. // Ustawienie funkcji wykonywanej na danych w buforze glebokosci
 309. glDepthFunc(GL_LEQUAL);
 310.  
 311. // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 312. glClearDepth(1000.0);
 313.  
 314. // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 315. glClearColor (0.3, 0.3, 0.3, 0.0);
 316.  
 317. // Zarejestrowanie funkcji (callback) wyswietlajacej
 318. glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 319.  
 320. // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 321. // zmieniane sa rozmiary okna
 322. glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 323.  
 324. // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 325. // zadnych zadan
 326. glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 327.  
 328. // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 329. glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 330.  
 331. // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiszy specjalnych
 332. glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 333.  
 334.  
 335. // Zainicjowanie kwadryk tworzacych ramie robota
 336. InicjujRamieRobota();
 337.  
 338. // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 339. // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 340. glutMainLoop();
 341.  
 342. return 0;
 343. }
RAW Paste Data