SHARE
TWEET

Untitled

LazySenpai Dec 9th, 2019 105 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. // Program demonstruje  skladanie transformacji przy modelowaniu zlozonych obiektow
 3. // skladajacych sie z wielu elementow ruchomych (ramie robota).
 4.  
 5. #include <GL/glut.h>
 6.  
 7.  
 8. // Wskazniki do wykorzystywanych kwadryk
 9. GLUquadricObj *podstawaSciany;
 10. GLUquadricObj *podstawaDyskG;
 11. GLUquadricObj *przegubSciany;
 12. GLUquadricObj *przegubDyskG;
 13. GLUquadricObj *przegubDyskD;
 14. GLUquadricObj *glowicaSciany;
 15. GLUquadricObj *glowicaDyskG;
 16. GLUquadricObj *glowicaDyskD;
 17.  
 18. GLfloat rotObsY     = 40.0;
 19. GLfloat rotObsX     = 40.0;
 20. GLfloat rotObsZ     = 0.0;
 21. GLfloat rotPodstawy = 0.0;
 22. GLfloat rotRamienia1= 40.0;
 23. GLfloat rotRamienia2= -40.0;
 24. GLfloat rotGlowicy  = 20.0;
 25. GLfloat rozUchwytow = 0.5;
 26.  
 27. GLfloat rotacjaPlanety = 0.0;
 28. GLfloat rotacjaKsiezyca = 0.0;
 29. GLfloat spinPlanety = 0.0;
 30.  
 31. GLfloat odlMin = -80;
 32. GLfloat Odl = -30;
 33. GLfloat odlMax = -10;
 34. GLfloat zoomSpeed = 0.5;
 35. GLUquadricObj* orbitaPlanety;
 36. GLUquadricObj* orbitaKsiezyca;
 37. GLUquadricObj* cylinder;
 38.  
 39. float alp=0, spin=0,moon=0;
 40. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 41. // Funkcja inicjujaca elementy skladowe ramienia robota zamodelowane jako kwadryki
 42. //
 43. void InicjujRamieRobota(void)
 44. {
 45.   // Zainicjowanie scian bocznych walca bedacego podstawa ramienia
 46.   podstawaSciany = gluNewQuadric();
 47.   gluQuadricDrawStyle(podstawaSciany, GLU_LINE);
 48.  
 49.   // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 50.   podstawaDyskG = gluNewQuadric();
 51.   gluQuadricDrawStyle(podstawaDyskG, GLU_LINE);
 52.  
 53.   // Zainicjowanie scian bocznych cylindrycznego przegubu ramienia
 54.   przegubSciany = gluNewQuadric();
 55.   gluQuadricDrawStyle(przegubSciany, GLU_LINE);
 56.  
 57.   // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 58.   przegubDyskG = gluNewQuadric();
 59.   gluQuadricDrawStyle(przegubDyskG, GLU_LINE);
 60.  
 61.   // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 62.   przegubDyskD = gluNewQuadric();
 63.   gluQuadricDrawStyle(przegubDyskD, GLU_LINE);
 64.  
 65.   // Zainicjowanie scian bocznych cylindra glowicy
 66.   glowicaSciany = gluNewQuadric();
 67.   gluQuadricDrawStyle(glowicaSciany, GLU_LINE);
 68.  
 69.   // Zainicjowanie gornej podstawy walca
 70.   glowicaDyskG = gluNewQuadric();
 71.   gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskG, GLU_LINE);
 72.  
 73.   // Zainicjowanie dolnej podstawy walca
 74.   glowicaDyskD = gluNewQuadric();
 75.   gluQuadricDrawStyle(glowicaDyskD, GLU_LINE);
 76.  
 77.   cylinder = gluNewQuadric();
 78.   gluQuadricDrawStyle(cylinder, GLU_FILL);
 79. }
 80.  
 81. GLfloat zmienna = 0;
 82. GLfloat spinukladu = 0.0;
 83. GLUquadricObj* slonce;
 84. GLUquadricObj* planeta;
 85. GLUquadricObj* kk;
 86. int i=0;
 87. float obrot=0;
 88. int flag=0;
 89. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 90. // Funkcja rysujaca obraz sceny widzianej z biezacej pozycji obserwatora
 91. // Zalozenie: Funkcja glutWireSpehere moze ryswac tylko sfere o promieniu 1  
 92. void RysujRamieRobota(GLfloat obrotPodstawy, GLfloat obrotRamienia1,
 93.               GLfloat obrotRamienia2, GLfloat obrotGlowicy,
 94.               GLfloat rozstawUchwytow)
 95. {
 96.   // Pocztaek tworzenia ukladu wspolrzednych
 97.   glBegin(GL_LINES);
 98.  
 99.   // Os X
 100.   glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 101.   glVertex3f(-40.0, 0.0, 0.0);
 102.   glVertex3f(40.0, 0.0, 0.0);
 103.  
 104.   // Os Y
 105.   glColor3f(0.0,1.0,0.0);
 106.   glVertex3f(0.0, -20.0, 0.0);
 107.   glVertex3f(0.0, 20.0, 0.0);
 108.  
 109.   // Os Z
 110.   glColor3f(0.0,0.0,1.0);
 111.   glVertex3f(0.0, 0.0, -20.0);
 112.   glVertex3f(0.0, 0.0, 20.0);
 113.  
 114.   // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 115.   glEnd();
 116.  
 117.   glPushMatrix();
 118.  
 119.     gluCylinder(cylinder,2,2,5,10,10);
 120.     glColor3f(0.5, 0.5, 0.5);
 121.     gluCylinder(cylinder,4,3,1,10,10);
 122.     glTranslatef(0,0,5);
 123.     gluCylinder(cylinder,6,6,2,10,10);
 124.     glTranslatef(0,0,2);
 125.     gluCylinder(cylinder,2,2,3,10,10);
 126.     gluCylinder(cylinder,1,1,4,10,10);
 127.     glTranslatef(0,0,4);
 128.     glColor3f(0.5, 0.5, 0.5);
 129.     for(i=0; i<5; i++){
 130.     glPushMatrix();
 131.     glRotatef(i*(360/5)+obrot,0,0,1);
 132.         obrot+=flag*0.25;
 133.     glTranslatef(0,5,0);
 134.     glPushMatrix();
 135.         glScalef(2,8,0.1);
 136.         glutSolidCube(1);
 137.     glPushMatrix();
 138.     glPopMatrix();
 139.   glPopMatrix();
 140.     }
 141.   // Posprzatanie na stosie macierzy modelowania
 142.   glPopMatrix();
 143. }
 144.  
 145. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 146. // Funkcja generujaca pojedyncza klatke animacji
 147. void WyswietlObraz(void)
 148. {
 149.   // Wyczyszczenie bufora ramki i bufora glebokosci
 150.   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 151.  
 152.   // Powielenie macierzy na wierzcholku stosu
 153.   glPushMatrix();
 154.  
 155.   // Wyznaczenie polozenia obserwatora (przeksztalcenie uladu wspolrzednych
 156.   // sceny do ukladu wspolrzednych obserwatora).
 157.   glTranslatef(0, 0, Odl);
 158.   glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 159.   glRotatef(rotObsY,0,1,0);
 160.   glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 161.  
 162.  
 163.   // Generacja obrazu sceny w niewidocznym buforze ramki
 164.   RysujRamieRobota(rotPodstawy, rotRamienia1, rotRamienia2, rotGlowicy, rozUchwytow);
 165.  
 166.   // Usuniecie macierzy lezacej na  wierzcholku stosu (powrot do stanu
 167.   // sprzed wywolania funkcji)
 168.   glPopMatrix();
 169.  
 170.   // Przelaczenie buforow ramki
 171.   glutSwapBuffers();
 172.  
 173.  
 174. }
 175.  
 176. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 177. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu
 178. void UstawParametryWidoku(int szerokosc, int wysokosc)
 179. {
 180.   // Ustawienie parametrow viewportu
 181.   glViewport(0, 0, szerokosc, wysokosc);
 182.  
 183.   // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 184.   glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 185.   glLoadIdentity();
 186.   gluPerspective(40.0, (float)szerokosc/(float)wysokosc, 1.0, 1000.0);
 187.  
 188.   // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 189.   glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 190.  
 191.   // Zmiana macierzy znajdujacej sie na wierzcholku stosu na macierz jednostkowa
 192.   glLoadIdentity();
 193. }
 194.  
 195. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 196. // Funkcja klawiszy specjalnych
 197. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 198. {
 199.   switch(klawisz)
 200.     {
 201.     case GLUT_KEY_UP:
 202.       rotObsX = rotObsX + 1.0;
 203.       break;
 204.  
 205.     case GLUT_KEY_DOWN:
 206.       rotObsX = rotObsX - 1.0;
 207.       break;
 208.  
 209.     case GLUT_KEY_LEFT:
 210.       rotObsY = rotObsY - 1.0;
 211.       break;
 212.  
 213.     case GLUT_KEY_RIGHT:
 214.       rotObsY = rotObsY + 1.0;
 215.       break;
 216.     }
 217. }
 218. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 219. // Funkcja obslugi klawiatury
 220. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 221. {
 222.  
 223.   switch(klawisz)
 224.     {
 225.     case '2':
 226.       rotRamienia1 = (rotRamienia1 < 90.0) ? rotRamienia1 + 1.0 : rotRamienia1;
 227.       break;
 228.  
 229.     case '@':
 230.       rotRamienia1 = (rotRamienia1 > 0.0) ? rotRamienia1 - 1.0 : rotRamienia1;
 231.       break;
 232.  
 233.     case '3':
 234.       rotRamienia2 = (rotRamienia2 < 0.0) ? rotRamienia2 + 1.0 : rotRamienia2;
 235.       break;
 236.  
 237.     case '#':
 238.       rotRamienia2 = (rotRamienia2 > -90.0) ? rotRamienia2 - 1.0 : rotRamienia2;
 239.       break;
 240.  
 241.     case '4':
 242.       rotGlowicy = (rotGlowicy < 360.0) ? rotGlowicy + 1.0 : rotGlowicy;
 243.       break;
 244.  
 245.     case '$':
 246.       rotGlowicy = (rotGlowicy > 0.0) ? rotGlowicy - 1.0 : rotGlowicy;
 247.       break;
 248.  
 249.     case '5':
 250.       rozUchwytow = (rozUchwytow < 1.5) ? rozUchwytow + 0.1 : rozUchwytow;
 251.       break;
 252.  
 253.     case '%':
 254.       rozUchwytow = (rozUchwytow > 0.5) ? rozUchwytow - 0.1 : rozUchwytow;
 255.       break;
 256.    
 257.     case 'o':
 258.         if (Odl > odlMin)
 259.             Odl--;
 260.         break;
 261.  
 262.     case 'i':
 263.         if (Odl < odlMax)
 264.             Odl++;
 265.         break;
 266.  
 267.     case 'y':
 268.         rotObsZ++;
 269.         break;
 270.  
 271.     case 'u':
 272.         rotObsZ--;
 273.         break;
 274.     case 'n':
 275.         flag = (flag > -4) ? flag - 1:flag ;
 276.         break;
 277.  
 278.     case 'm':
 279.         flag = (flag < 4) ? flag + 1:flag ;
 280.         break;
 281.   }
 282.   if(klawisz == 27)
 283.       exit(0);      
 284. }
 285.  
 286. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 287. // Glowna funkcja programu
 288. int  main(int argc, char **argv)
 289. {
 290.   // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 291.   glutInit(&argc, argv);
 292.  
 293.   // Ustawienie trybu wyswietlania
 294.   glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB|GLUT_DEPTH);
 295.  
 296.   // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 297.   glutInitWindowPosition(100, 100);
 298.  
 299.   // Ustawienie rozmiarow okna
 300.   glutInitWindowSize(400, 400);
 301.  
 302.   // Utworzenie okna
 303.   glutCreateWindow("Robot");
 304.  
 305.   // Odblokowanie bufora glebokosci
 306.   glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 307.  
 308.   // Ustawienie funkcji wykonywanej na danych w buforze glebokosci
 309.   glDepthFunc(GL_LEQUAL);
 310.  
 311.   // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 312.   glClearDepth(1000.0);
 313.  
 314.   // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 315.   glClearColor (0.3, 0.3, 0.3, 0.0);
 316.  
 317.   // Zarejestrowanie funkcji (callback) wyswietlajacej
 318.   glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 319.  
 320.   // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 321.   // zmieniane sa rozmiary okna
 322.   glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 323.  
 324.   // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 325.   // zadnych zadan
 326.   glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 327.  
 328.   // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 329.   glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 330.  
 331.   // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiszy specjalnych
 332.   glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 333.  
 334.  
 335.   // Zainicjowanie kwadryk tworzacych ramie robota
 336.   InicjujRamieRobota();
 337.  
 338.   // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 339.   // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 340.   glutMainLoop();
 341.  
 342.   return 0;
 343. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top