Advertisement
jenficapital

Untitled

Jan 11th, 2023
30
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.78 KB | None | 0 0
  1. Jenfi Capital là Quỹ Huy Động Vốn Tăng Trưởng tiên phong tại Việt Nam, cung cấp vốn cho Startups, SMES .
  2. Jenfi Capital là giải pháp huy động vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp tại Việt Nam mà không cần tài sản thế chấp. Giúp bạn tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng cho các hoạt động mở rộng tăng trưởng như marketing, mua hàng hóa dự trữ, và những hoạt động tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp, linh hoạt và giải ngân trong ngày.
  3. Website: https://jenfi.com/vi/
  4. SĐT : 093 330 12 96
  5. Địa chỉ: 29 Nguyễn Bá Lân, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
  6. Google maps: https://goo.gl/maps/HWehEbKDJzV8G7S79
  7. #jenficapital #jenfivietnam #vayvonkinhdoanh #vaytinchap #vanvontangtruong
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement