Guest User

StuntPark by Mikeyfry

a guest
Dec 1st, 2012
346
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <a_samp>
 2. #include <streamer>
 3.  
 4. #define PRESSED(%0) \
 5. (((newkeys & (%0)) == (%0)) && ((oldkeys & (%0)) != (%0)))
 6.  
 7. new Float:X,Float:Y,Float:Z;
 8.  
 9. public OnFilterScriptInit()
 10. {
 11. print("\n--------------------------------------");
 12. print("Îñòðîâ òðþêîâ áó Mikeyfry");
 13. print("--------------------------------------\n");
 14.  
 15. //ÎÁÚÅÊÒÛ//
 16. CreateObject(8040, -237.97, 3886.10, 13.82, 0.00, 0.00, 180.00);//îñòàâüòå òàê, èíà÷å
 17. CreateObject(8040, -1073.97, 4048.98, 13.82, 0.00, 0.00, 0.00);//òðàíñïîðò áóäåò ïàäàòü
 18. CreateObject(8040, -348.75, 3952.08, 263.40, 0.00, 0.00, -187.00);//ñêâîçü ñòðèìåðñêèå òåêñòóðû
 19. CreateDynamicObject(8171, -405.35, 3927.52, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 20. CreateDynamicObject(8171, -405.35, 3967.49, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 21. CreateDynamicObject(8171, -405.35, 4007.45, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 22. CreateDynamicObject(8171, -267.06, 3927.54, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 23. CreateDynamicObject(8171, -267.05, 3967.50, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 24. CreateDynamicObject(8171, -267.05, 4007.46, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 25. CreateDynamicObject(8171, -405.35, 4047.45, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 26. CreateDynamicObject(8171, -267.07, 4047.45, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 27. CreateDynamicObject(8171, -405.35, 3887.56, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 28. CreateDynamicObject(8171, -267.06, 3887.56, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 29. CreateDynamicObject(8171, -543.64, 4047.44, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 30. CreateDynamicObject(8171, -543.64, 4007.45, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 31. CreateDynamicObject(8171, -543.64, 3967.47, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 32. CreateDynamicObject(8171, -543.64, 3927.51, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 33. CreateDynamicObject(8171, -543.64, 3887.55, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 34. CreateDynamicObject(8171, -768.24, 3887.66, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 35. CreateDynamicObject(8171, -768.24, 3927.64, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 36. CreateDynamicObject(8171, -768.24, 3967.64, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 37. CreateDynamicObject(8171, -768.24, 4007.63, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 38. CreateDynamicObject(8171, -768.24, 4047.61, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 39. CreateDynamicObject(8171, -906.52, 4047.59, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 40. CreateDynamicObject(8171, -906.52, 4007.61, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 41. CreateDynamicObject(8171, -906.52, 3967.63, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 42. CreateDynamicObject(8171, -906.52, 3927.65, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 43. CreateDynamicObject(8171, -906.52, 3887.66, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 44. CreateDynamicObject(8171, -1044.83, 3887.60, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 45. CreateDynamicObject(8171, -1044.83, 3927.60, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 46. CreateDynamicObject(8171, -1044.83, 3967.59, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 47. CreateDynamicObject(8171, -1044.83, 4007.58, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 48. CreateDynamicObject(8171, -1044.83, 4047.58, 13.04, 0.00, 0.00, 90.00);
 49. CreateDynamicObject(14449, -226.94, 4047.40, 13.31, 0.00, 0.00, 0.00);
 50. CreateDynamicObject(18883, -502.49, 4247.94, 59.91, 0.00, 0.00, 0.00);
 51. CreateDynamicObject(18809, -257.18, 4092.01, 17.92, 0.00, 90.00, 90.00);
 52. CreateDynamicObject(18809, -257.18, 4141.97, 17.92, 9.00, 90.00, 90.00);
 53. CreateDynamicObject(18809, -257.18, 4191.92, 17.92, -85.50, 88.92, 90.00);
 54. CreateDynamicObject(18824, -270.28, 4236.37, 17.92, 90.00, 90.00, 136.32);
 55. CreateDynamicObject(18809, -315.18, 4247.93, 17.92, -90.00, 0.00, 90.00);
 56. CreateDynamicObject(18809, -365.10, 4247.93, 17.92, -90.00, 0.00, 90.00);
 57. CreateDynamicObject(18809, -502.49, 4092.18, 17.92, 0.00, 90.00, 90.00);
 58. CreateDynamicObject(18809, -502.48, 4142.08, 17.92, 0.00, 90.00, 90.00);
 59. CreateDynamicObject(18809, -721.34, 4098.14, 17.92, 0.00, 90.00, 90.00);
 60. CreateDynamicObject(18809, -721.34, 4148.03, 17.92, 9.00, 90.00, 90.00);
 61. CreateDynamicObject(18809, -721.80, 4197.81, 17.92, -85.50, 88.92, 90.00);
 62. CreateDynamicObject(18824, -767.56, 4258.99, 17.92, 90.00, 180.00, 226.32);
 63. CreateDynamicObject(18809, -622.85, 4247.95, 17.92, -90.00, 0.00, 90.00);
 64. CreateDynamicObject(18809, -672.74, 4247.95, 17.92, -90.00, 0.00, 90.00);
 65. CreateDynamicObject(18824, -502.48, 4380.14, 29.40, 0.00, 227.00, 90.00);
 66. CreateDynamicObject(18809, -502.45, 4392.92, 73.84, 0.00, 0.00, 90.00);
 67. CreateDynamicObject(18824, -502.47, 4381.56, 119.04, 0.00, 137.00, 90.00);
 68. CreateDynamicObject(18824, -502.47, 4342.15, 120.40, 0.00, 47.00, 90.00);
 69. CreateDynamicObject(18843, -837.22, 4378.86, 100.96, 0.00, 0.00, 0.00);
 70. CreateDynamicObject(18818, -722.52, 4239.85, 17.89, 90.00, 0.00, 180.70);
 71. CreateDynamicObject(18809, -780.54, 4303.20, 17.92, -85.50, 88.92, 90.00);
 72. CreateDynamicObject(18809, -781.51, 4352.80, 17.92, -85.50, 88.92, 90.00);
 73. CreateDynamicObject(18824, -781.97, 4397.81, 29.40, 0.00, 227.00, 90.00);
 74. CreateDynamicObject(18809, -781.76, 4410.86, 73.84, 0.00, 0.00, 90.00);
 75. CreateDynamicObject(18824, -826.20, 4385.23, 169.66, 0.00, 47.00, 30.00);
 76. CreateDynamicObject(18824, -791.90, 4405.02, 168.61, 0.00, 136.00, 30.00);
 77. CreateDynamicObject(18809, -781.76, 4410.86, 123.76, 0.00, 0.00, 90.00);
 78. CreateDynamicObject(18824, -837.32, 4366.77, 31.88, 0.00, 225.00, 90.00);
 79. CreateDynamicObject(18809, -836.82, 4322.15, 19.81, -85.50, 88.92, 90.00);
 80. CreateDynamicObject(18809, -835.44, 4272.34, 19.66, -85.00, 88.00, 90.00);
 81. CreateDynamicObject(18809, -834.58, 4222.71, 19.57, -85.00, 90.00, 90.00);
 82. CreateDynamicObject(18809, -834.55, 4172.87, 19.57, -85.00, 90.00, 90.00);
 83. CreateDynamicObject(18809, -834.55, 4123.00, 19.57, -85.00, 90.00, 90.00);
 84. CreateDynamicObject(18809, -834.49, 4073.97, 18.30, 0.00, 87.00, 90.00);
 85. CreateDynamicObject(18835, -572.52, 4091.05, 60.81, 0.00, 0.00, 0.00);
 86. CreateDynamicObject(18824, -572.46, 4078.71, 29.01, 0.00, 225.00, 90.00);
 87. CreateDynamicObject(18836, -631.76, 3879.76, 17.97, 0.00, 0.00, 90.00);
 88. CreateDynamicObject(18836, -681.80, 3879.76, 17.97, 0.00, 0.00, 90.00);
 89. CreateDynamicObject(18801, -324.92, 3889.10, 35.82, 0.00, 0.00, 8.40);
 90. CreateDynamicObject(18780, -388.97, 3898.34, 24.80, 0.00, 0.00, 180.00);
 91. CreateDynamicObject(19070, -626.48, 3909.29, 13.32, 0.00, 0.00, 90.00);
 92. CreateDynamicObject(19070, -685.53, 3909.29, 13.32, 0.00, 0.00, -90.00);
 93. CreateDynamicObject(19130, -310.53, 3879.59, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 94. CreateDynamicObject(19130, -3.53, 3879.59, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 95. CreateDynamicObject(19130, -308.53, 3879.59, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 96. CreateDynamicObject(19130, -502.49, 4351.25, 12.91, 0.00, 90.00, -90.00);
 97. CreateDynamicObject(19130, -502.49, 4353.25, 12.91, 0.00, 90.00, -90.00);
 98. CreateDynamicObject(19130, -782.14, 4371.68, 12.94, 0.00, -90.00, 90.00);
 99. CreateDynamicObject(19130, -782.14, 4373.68, 12.94, 0.00, -90.00, 90.00);
 100. CreateDynamicObject(19130, -353.77, 3898.30, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 101. CreateDynamicObject(19130, -351.77, 3898.30, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 102. CreateDynamicObject(18771, -395.05, 3968.05, 212.72, 0.00, 0.00, -7.00);
 103. CreateDynamicObject(18770, -394.02, 3967.06, 112.81, 0.00, 0.00, 0.00);
 104. CreateDynamicObject(18768, -404.21, 3959.09, 261.96, 0.00, 0.00, -7.00);
 105. CreateDynamicObject(18764, -372.97, 3965.81, 13.84, 0.00, 0.00, 0.00);
 106. CreateDynamicObject(18765, -365.75, 3964.04, 15.45, 0.00, 0.00, 0.00);
 107. CreateDynamicObject(18762, -361.26, 3959.56, 19.00, 0.00, 0.00, 0.00);
 108. CreateDynamicObject(18762, -370.24, 3968.53, 19.00, 0.00, 0.00, 0.00);
 109. CreateDynamicObject(18764, -365.79, 3963.86, 22.52, 0.00, 0.00, 0.00);
 110. CreateDynamicObject(18764, -386.55, 3960.84, 46.75, 0.00, 0.00, 0.00);
 111. CreateDynamicObject(18762, -363.64, 3965.94, 25.76, 0.00, 0.00, 0.00);
 112. CreateDynamicObject(18762, -367.97, 3961.66, 25.76, 0.00, 0.00, 0.00);
 113. CreateDynamicObject(18763, -365.70, 3963.66, 28.80, 0.00, 0.00, 0.00);
 114. CreateDynamicObject(18762, -364.56, 3962.54, 32.50, 0.00, 0.00, 0.00);
 115. CreateDynamicObject(18762, -367.83, 3962.74, 35.49, 0.00, 90.00, 90.00);
 116. CreateDynamicObject(18762, -371.43, 3962.57, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 117. CreateDynamicObject(18762, -370.55, 3958.32, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 118. CreateDynamicObject(18762, -369.25, 3968.32, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 119. CreateDynamicObject(18762, -372.87, 3966.46, 37.75, 0.00, 0.00, 0.00);
 120. CreateDynamicObject(18762, -374.38, 3958.28, 37.75, 0.00, 0.00, 0.00);
 121. CreateDynamicObject(18762, -373.73, 3961.15, 40.63, 0.00, 0.00, 0.00);
 122. CreateDynamicObject(18762, -375.15, 3964.01, 40.63, 0.00, 0.00, 0.00);
 123. CreateDynamicObject(18762, -377.20, 3962.30, 43.20, 0.00, 0.00, 0.00);
 124. CreateDynamicObject(18762, -379.24, 3959.80, 46.12, 0.00, 0.00, 0.00);
 125. CreateDynamicObject(19129, -394.05, 3967.09, 13.04, 0.00, 0.00, 0.00);
 126. CreateDynamicObject(18779, -572.61, 3969.16, 23.03, 0.00, 0.00, 0.00);
 127. CreateDynamicObject(18781, -403.86, 3934.07, 23.82, 0.00, 0.00, 90.00);
 128. CreateDynamicObject(18781, -439.74, 3933.62, 23.82, 0.00, 0.00, 270.00);
 129. CreateDynamicObject(13593, -610.91, 3948.03, 13.77, 0.00, 0.00, 90.00);
 130. CreateDynamicObject(19130, -379.23, 3934.69, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 131. CreateDynamicObject(19130, -377.23, 3934.69, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 132. CreateDynamicObject(19130, -466.51, 3933.21, 13.02, 0.00, 90.00, 180.00);
 133. CreateDynamicObject(19130, -468.51, 3933.21, 13.02, 0.00, 90.00, 180.00);
 134. CreateDynamicObject(19130, -548.90, 3975.04, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 135. CreateDynamicObject(19130, -546.90, 3975.04, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 136. CreateDynamicObject(19130, -606.39, 3948.03, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 137. CreateDynamicObject(19130, -604.39, 3948.03, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 138. CreateDynamicObject(13636, -339.81, 3965.98, 15.23, 0.00, 0.00, 90.00);
 139. CreateDynamicObject(18999, -455.02, 3910.02, 176.40, 20.50, 20.00, 90.00);
 140. CreateDynamicObject(1660, -326.20, 4000.13, 12.76, -18.00, 0.00, 90.00);
 141. CreateDynamicObject(1660, -395.81, 4000.13, 12.74, -15.00, 0.00, 90.00);
 142. CreateDynamicObject(1660, -456.81, 4000.13, 12.75, -12.00, 0.00, 90.00);
 143. CreateDynamicObject(18778, -608.61, 4000.13, 14.52, 0.00, 0.00, 90.00);
 144. CreateDynamicObject(19130, -601.27, 4000.19, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 145. CreateDynamicObject(19130, -599.27, 4000.19, 13.02, 0.00, 90.00, 0.00);
 146. CreateDynamicObject(18830, -305.67, 4046.89, 15.14, 180.00, 0.00, 0.00);
 147. CreateDynamicObject(18850, -402.03, 4047.38, 1.05, 0.00, 0.00, 90.00);
 148. CreateDynamicObject(18859, -883.36, 4044.82, 24.53, 0.00, 0.00, 0.00);
 149. CreateDynamicObject(18857, -354.76, 4047.27, 15.55, 0.00, 0.00, 0.00);
 150. CreateDynamicObject(14449, -222.58, 4047.40, 13.31, 0.00, 0.00, 0.00);
 151. CreateDynamicObject(18813, -782.80, 4190.50, 56.55, 0.00, 0.00, 0.00);
 152. CreateDynamicObject(18779, -789.08, 4047.41, 23.00, 0.00, 0.00, -90.00);
 153. CreateDynamicObject(18859, -783.05, 4242.56, 81.72, 90.00, 0.00, 0.00);
 154. CreateDynamicObject(18824, -784.93, 4178.76, 20.12, 0.00, 225.00, 80.00);
 155. CreateDynamicObject(18809, -792.73, 4134.87, 8.07, 3.00, 90.00, 80.00);
 156. CreateDynamicObject(18809, -801.22, 4086.68, 13.79, 0.00, 103.00, 80.00);
 157. CreateDynamicObject(18824, -503.05, 3873.31, 71.59, -30.00, 225.00, -30.00);
 158. CreateDynamicObject(19130, -783.04, 4024.41, 13.01, 0.00, 90.00, -90.00);
 159. CreateDynamicObject(19130, -783.04, 4022.41, 13.01, 0.00, 90.00, -90.00);
 160. CreateDynamicObject(13647, -1027.57, 3872.45, 13.01, 0.00, 0.00, 0.00);
 161. CreateDynamicObject(13648, -988.89, 3872.45, 13.01, 0.00, 0.00, 90.00);
 162. CreateDynamicObject(13647, -1027.57, 3874.53, 13.01, 0.00, 0.00, 0.00);
 163. CreateDynamicObject(13648, -988.89, 3874.53, 13.01, 0.00, 0.00, 90.00);
 164. CreateDynamicObject(13638, -947.96, 3887.34, 15.56, 0.00, 0.00, 0.00);
 165. CreateDynamicObject(13638, -947.96, 3887.34, 31.78, 0.00, 0.00, 0.00);
 166. CreateDynamicObject(13638, -940.90, 3887.28, 23.66, 0.00, 0.00, 180.00);
 167. CreateDynamicObject(13638, -940.90, 3887.28, 39.89, 0.00, 0.00, 180.00);
 168. CreateDynamicObject(13666, -931.75, 3883.77, 50.53, 0.00, 0.00, 98.16);
 169. CreateDynamicObject(13641, -711.94, 3958.97, 14.57, 0.00, 0.00, 0.00);
 170. CreateDynamicObject(13594, -685.29, 3958.97, 25.63, 0.00, 0.00, 90.00);
 171. CreateDynamicObject(13594, -670.29, 3958.97, 26.84, 0.00, 0.00, 90.00);
 172. CreateDynamicObject(13594, -655.29, 3958.97, 27.87, 0.00, 0.00, 90.00);
 173. CreateDynamicObject(18783, -956.53, 3968.55, 15.54, 0.00, 0.00, 0.00);
 174. CreateDynamicObject(18784, -976.52, 3968.55, 15.54, 0.00, 0.00, 0.00);
 175. CreateDynamicObject(18787, -941.53, 3968.55, 15.54, 0.00, 0.00, 90.00);
 176. CreateDynamicObject(18784, -956.53, 3948.56, 15.54, 0.00, 0.00, 90.00);
 177. CreateDynamicObject(18787, -956.53, 3983.55, 15.54, 0.00, 0.00, 180.00);
 178. CreateDynamicObject(1634, -703.38, 4000.13, 14.15, 0.00, 0.00, -90.00);
 179. CreateDynamicObject(19130, -710.50, 4000.13, 13.01, 0.00, 90.00, 180.00);
 180. CreateDynamicObject(19130, -712.50, 4000.13, 13.01, 0.00, 90.00, 180.00);
 181. CreateDynamicObject(19130, -718.33, 3958.97, 13.01, 0.00, 90.00, 180.00);
 182. CreateDynamicObject(19130, -720.33, 3958.97, 13.01, 0.00, 90.00, 180.00);
 183. CreateDynamicObject(19130, -832.50, 4000.13, 13.01, 0.00, 90.00, 180.00);
 184. CreateDynamicObject(19130, -834.50, 4000.13, 13.01, 0.00, 90.00, 180.00);
 185. CreateDynamicObject(19130, -915.50, 4000.13, 13.01, 0.00, 90.00, 180.00);
 186. CreateDynamicObject(19130, -917.50, 4000.13, 13.01, 0.00, 90.00, 180.00);
 187. CreateDynamicObject(19130, -936.02, 3881.48, 45.52, 0.00, 90.00, 180.00);
 188. CreateDynamicObject(19130, -938.02, 3881.48, 45.52, 0.00, 90.00, 180.00);
 189. CreateDynamicObject(13640, -1033.75, 3884.06, 13.58, 0.00, 0.00, 0.00);
 190. CreateDynamicObject(13640, -1012.21, 3884.04, 13.58, 0.00, 0.00, 0.00);
 191. CreateDynamicObject(13640, -1033.75, 3889.27, 13.58, 0.00, 0.00, 0.00);
 192. CreateDynamicObject(13640, -1012.21, 3889.27, 13.58, 0.00, 0.00, 0.00);
 193. CreateDynamicObject(13635, -1019.69, 3906.27, 16.08, 0.00, 0.00, -90.00);
 194. CreateDynamicObject(18850, -962.33, 4047.99, 1.05, 0.00, 0.00, 90.00);
 195. CreateDynamicObject(18858, -782.80, 4221.68, 89.59, 90.00, 0.00, 0.00);
 196. CreateDynamicObject(7418, -1066.55, 3913.91, 12.92, 0.00, 0.00, 0.00);
 197. CreateDynamicObject(7418, -1067.83, 4020.18, 12.92, 0.00, 0.00, -90.00);
 198. CreateDynamicObject(9766, -197.60, 3920.57, 14.26, 0.00, 90.00, 4.20);
 199. CreateDynamicObject(9766, -234.93, 3867.30, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 200. CreateDynamicObject(9766, -309.55, 3867.30, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 201. CreateDynamicObject(9766, -384.11, 3867.28, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 202. CreateDynamicObject(9766, -458.69, 3867.24, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 203. CreateDynamicObject(9766, -533.31, 3867.24, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 204. CreateDynamicObject(9766, -607.91, 3867.23, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 205. CreateDynamicObject(9766, -979.40, 3867.57, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 206. CreateDynamicObject(9766, -904.80, 3867.60, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 207. CreateDynamicObject(9766, -830.23, 3867.57, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 208. CreateDynamicObject(9766, -755.69, 3867.55, 14.26, 0.00, 90.00, -85.74);
 209. CreateDynamicObject(9766, -681.26, 3867.40, 12.96, -2.00, 90.00, -85.98);
 210. CreateDynamicObject(9766, -981.07, 4067.88, 14.26, 0.00, 90.00, 94.38);
 211. CreateDynamicObject(9766, -906.44, 4067.98, 14.26, 0.00, 90.00, 94.38);
 212. CreateDynamicObject(9766, -762.62, 4068.03, 14.26, 0.00, 90.00, 94.38);
 213. CreateDynamicObject(9766, -460.20, 4067.74, 14.26, 0.00, 90.00, 94.38);
 214. CreateDynamicObject(9766, -385.64, 4067.88, 14.26, 0.00, 90.00, 94.38);
 215. CreateDynamicObject(9766, -311.08, 4068.03, 14.26, 0.00, 90.00, 94.38);
 216. CreateDynamicObject(9766, -197.64, 4014.78, 14.26, 0.00, 90.00, 4.20);
 217. CreateDynamicObject(9766, -215.14, 4067.69, 14.26, 0.00, 90.00, 94.38);
 218. CreateDynamicObject(18824, -1092.56, 3979.10, 49.63, 90.00, 0.00, 135.00);
 219. CreateDynamicObject(18826, -1122.84, 3967.05, 33.73, 0.00, 0.00, 0.00);
 220. CreateDynamicObject(18809, -1080.52, 4023.82, 49.64, -90.00, 90.00, 90.00);
 221. CreateDynamicObject(18824, -1068.46, 4068.54, 49.64, 90.00, 0.00, -45.00);
 222. CreateDynamicObject(18826, -1038.10, 4064.71, 49.62, 90.00, -900.00, 0.00);
 223. CreateDynamicObject(18826, -1059.19, 4038.56, 61.74, 40.00, 0.00, 0.00);
 224. CreateDynamicObject(18809, -1023.72, 4028.33, 73.90, -90.00, 0.00, 90.00);
 225. CreateDynamicObject(18809, -973.79, 4028.35, 73.90, -90.00, 0.00, 90.00);
 226. CreateDynamicObject(18809, -923.86, 4028.37, 73.90, -90.00, 0.00, 90.00);
 227. CreateDynamicObject(18809, -873.94, 4028.37, 73.90, -90.00, 0.00, 90.00);
 228. CreateDynamicObject(18824, -829.31, 4028.36, 85.92, 0.00, 225.00, 0.00);
 229. CreateDynamicObject(18824, -805.34, 4030.54, 125.38, 0.00, 45.00, 10.00);
 230. CreateDynamicObject(18809, -761.85, 4038.22, 137.34, -90.00, 0.00, 100.00);
 231. CreateDynamicObject(18809, -712.76, 4046.90, 137.34, -90.00, 0.00, 100.00);
 232. CreateDynamicObject(18809, -663.64, 4055.59, 137.34, -90.00, 0.00, 100.00);
 233. CreateDynamicObject(18824, -620.01, 4063.29, 125.24, 0.00, 135.00, 10.00);
 234. CreateDynamicObject(18824, -596.12, 4064.37, 85.81, 0.00, -45.00, -5.00);
 235. CreateDynamicObject(19130, -1110.97, 3967.00, 13.01, 0.00, 90.00, 0.00);
 236. CreateDynamicObject(19130, -1108.97, 3967.00, 13.01, 0.00, 90.00, 0.00);
 237. CreateDynamicObject(19130, -1080.52, 3999.63, 44.67, 0.00, 90.00, -88.92);
 238. CreateDynamicObject(19130, -1080.52, 4001.63, 44.67, 0.00, 90.00, -88.92);
 239. CreateDynamicObject(19130, -1049.45, 4049.09, 44.67, 0.00, 95.00, 9.60);
 240. CreateDynamicObject(19130, -1051.42, 4048.75, 44.83, 0.00, 95.00, 9.60);
 241. CreateDynamicObject(19130, -1040.34, 4028.34, 68.92, 0.00, 90.00, -179.64);
 242. CreateDynamicObject(19130, -1038.34, 4028.34, 68.92, 0.00, 90.00, -179.64);
 243. CreateDynamicObject(19130, -849.47, 4028.36, 68.92, 0.00, 90.00, -179.64);
 244. CreateDynamicObject(19130, -851.47, 4028.36, 68.92, 0.00, 90.00, -179.64);
 245. CreateDynamicObject(19130, -780.67, 4034.90, 132.36, 0.00, 90.00, -170.28);
 246. CreateDynamicObject(19130, -778.67, 4035.24, 132.36, 0.00, 90.00, -170.28);
 247. CreateDynamicObject(19130, -641.31, 4059.50, 132.36, 0.00, 90.00, -170.28);
 248. CreateDynamicObject(19130, -643.31, 4059.14, 132.36, 0.00, 90.00, -170.28);
 249. CreateDynamicObject(18769, -404.43, 3957.11, 261.96, 0.00, 0.00, -7.00);
 250. CreateDynamicObject(18826, -852.33, 4077.94, 33.73, 0.00, 0.00, -87.18);
 251. CreateDynamicObject(18809, -906.77, 4032.72, 49.58, -85.00, 90.00, 3.00);
 252. CreateDynamicObject(18824, -862.82, 4047.09, 49.58, 90.00, 225.00, -87.00);
 253. CreateDynamicObject(18809, -956.58, 4030.10, 49.58, -85.00, 90.00, 3.00);
 254. CreateDynamicObject(18809, -1006.39, 4027.49, 49.58, -85.00, 90.00, 3.00);
 255. CreateDynamicObject(18809, -1061.55, 3967.99, 49.58, 0.00, 90.00, 90.00);
 256. CreateDynamicObject(18824, -1050.46, 4013.18, 49.58, 90.00, 225.00, -267.24);
 257. CreateDynamicObject(18809, -1061.55, 3918.08, 49.58, 0.00, 90.00, 90.00);
 258. CreateDynamicObject(18809, -1061.52, 3868.19, 49.58, 0.00, 90.00, 90.00);
 259. CreateDynamicObject(18824, -1049.66, 3823.34, 49.58, 90.00, 225.00, 179.26);
 260. CreateDynamicObject(18809, -1005.15, 3811.08, 49.58, 0.00, 90.00, 0.00);
 261. CreateDynamicObject(18809, -955.19, 3811.08, 49.58, 0.00, 90.00, 0.00);
 262. CreateDynamicObject(18809, -905.21, 3811.06, 49.58, 0.00, 90.00, 0.00);
 263. CreateDynamicObject(18809, -855.32, 3811.06, 49.58, 0.00, 90.00, 0.00);
 264. CreateDynamicObject(18809, -805.42, 3811.06, 49.58, 0.00, 90.00, 0.00);
 265. CreateDynamicObject(18809, -755.53, 3811.06, 49.58, 0.00, 90.00, 0.00);
 266. CreateDynamicObject(18824, -710.48, 3822.06, 46.16, -70.66, 50.40, -176.00);
 267. CreateDynamicObject(18824, -685.77, 3857.37, 31.43, 65.32, 10.32, -60.74);
 268. CreateDynamicObject(18826, -661.27, 3850.88, 12.76, 60.00, -50.00, 219.86);
 269. CreateDynamicObject(18824, -693.68, 3849.78, 12.25, 120.00, -100.00, 143.98);
 270. CreateDynamicObject(18809, -699.65, 3890.63, 6.81, 0.00, 93.00, 75.06);
 271. CreateDynamicObject(18809, -686.81, 3938.64, 5.50, 0.00, 90.00, 75.06);
 272. CreateDynamicObject(18809, -676.13, 3987.00, 5.47, 0.00, 90.00, 80.00);
 273. CreateDynamicObject(18809, -669.69, 4036.05, 5.47, 0.00, 90.00, 85.00);
 274. CreateDynamicObject(18809, -667.54, 4085.61, 5.46, 0.00, 90.00, 90.00);
 275. CreateDynamicObject(18824, -667.56, 4130.25, 17.51, 0.00, 225.00, 90.00);
 276. CreateDynamicObject(18809, -667.54, 4142.27, 62.23, 0.00, 0.00, 90.00);
 277. CreateDynamicObject(18824, -678.88, 4146.45, 106.86, 0.00, 135.00, -20.36);
 278. CreateDynamicObject(18809, -719.35, 4162.22, 114.37, 9.00, 80.00, -20.36);
 279. CreateDynamicObject(19130, -851.84, 4064.17, 13.01, 0.00, 90.00, -90.00);
 280. CreateDynamicObject(19130, -851.84, 4062.17, 13.01, 0.00, 90.00, -90.00);
 281. CreateDynamicObject(19130, -887.65, 4034.08, 44.60, 0.00, 90.00, 4.14);
 282. CreateDynamicObject(19130, -889.64, 4033.94, 44.60, 0.00, 90.00, 4.14);
 283. CreateDynamicObject(19130, -1027.27, 4026.83, 44.60, 0.00, 90.00, 4.14);
 284. CreateDynamicObject(19130, -1025.25, 4026.93, 44.60, 0.00, 90.00, 4.14);
 285. CreateDynamicObject(19130, -1061.60, 3990.39, 44.62, 0.00, 90.00, 90.00);
 286. CreateDynamicObject(19130, -1061.60, 3988.39, 44.62, 0.00, 90.00, 90.00);
 287. CreateDynamicObject(19130, -1061.49, 3846.49, 44.62, 0.00, 90.00, 90.00);
 288. CreateDynamicObject(19130, -1061.49, 3848.49, 44.62, 0.00, 90.00, 90.00);
 289. CreateDynamicObject(19130, -1015.16, 3811.07, 44.62, 0.00, 90.00, 180.00);
 290. CreateDynamicObject(19130, -1013.16, 3811.07, 44.62, 0.00, 90.00, 180.00);
 291. CreateDynamicObject(19130, -833.27, 3811.06, 44.62, 0.00, 90.00, 180.00);
 292. CreateDynamicObject(19130, -831.27, 3811.06, 44.62, 0.00, 90.00, 180.00);
 293. CreateDynamicObject(19130, -676.98, 3866.07, 20.58, 0.00, 68.00, 185.52);
 294. CreateDynamicObject(19130, -675.02, 3866.23, 19.75, 0.00, 68.00, 185.52);
 295. CreateDynamicObject(19130, -696.75, 3901.49, 1.25, 0.00, 90.00, -102.54);
 296. CreateDynamicObject(19130, -696.26, 3903.36, 1.23, 0.00, 90.00, -102.54);
 297. CreateDynamicObject(19130, -671.58, 4016.83, 0.54, 0.00, 90.00, -92.10);
 298. CreateDynamicObject(19130, -671.42, 4018.82, 0.54, 0.00, 90.00, -92.10);
 299. CreateDynamicObject(19130, -667.46, 4111.21, 0.56, 0.00, 95.00, -87.42);
 300. CreateDynamicObject(19130, -667.52, 4113.25, 0.71, 0.00, 95.00, -87.42);
 301. CreateDynamicObject(18762, -392.05, 4356.44, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 302. CreateDynamicObject(3054, -392.01, 4356.19, 37.00, -90.00, 0.00, 0.00);
 303. CreateDynamicObject(3054, -392.01, 4356.21, 34.24, -90.00, 0.00, 0.00);
 304. CreateDynamicObject(18762, -392.02, 4350.16, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 305. CreateDynamicObject(18762, -392.02, 4351.06, 35.95, -30.00, 0.00, 0.00);
 306. CreateDynamicObject(18762, -391.94, 4345.46, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 307. CreateDynamicObject(18762, -392.03, 4341.82, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 308. CreateDynamicObject(18762, -392.02, 4344.77, 35.95, -30.00, 0.00, 0.00);
 309. CreateDynamicObject(18762, -391.98, 4342.75, 35.95, 30.00, 0.00, 0.00);
 310. CreateDynamicObject(18762, -392.03, 4339.22, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 311. CreateDynamicObject(18762, -392.03, 4336.82, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 312. CreateDynamicObject(18762, -392.03, 4336.20, 35.95, 30.00, 0.00, 0.00);
 313. CreateDynamicObject(18762, -392.01, 4336.01, 34.46, -30.00, 0.00, -0.72);
 314. CreateDynamicObject(18762, -392.03, 4332.82, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 315. CreateDynamicObject(18762, -392.04, 4331.32, 37.49, 90.00, 0.00, 0.00);
 316. CreateDynamicObject(18762, -392.04, 4331.32, 33.51, 90.00, 0.00, 0.00);
 317. CreateDynamicObject(18762, -392.04, 4331.32, 35.71, 90.00, 0.00, 0.00);
 318. CreateDynamicObject(18762, -392.02, 4325.16, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 319. CreateDynamicObject(18762, -392.02, 4326.06, 35.95, -30.00, 0.00, 0.00);
 320. CreateDynamicObject(18762, -392.04, 4321.32, 37.49, 90.00, 0.00, 0.00);
 321. CreateDynamicObject(18762, -392.04, 4321.32, 35.71, 90.00, 0.00, 0.00);
 322. CreateDynamicObject(18762, -392.03, 4322.82, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 323. CreateDynamicObject(18762, -392.03, 4316.82, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 324. CreateDynamicObject(3054, -392.06, 4316.63, 37.03, -90.00, 0.00, 0.00);
 325. CreateDynamicObject(18762, -392.03, 4315.46, 35.35, -30.00, 0.00, -0.72);
 326. CreateDynamicObject(18762, -392.02, 4311.16, 35.49, 0.00, 0.00, 0.00);
 327. CreateDynamicObject(18762, -392.02, 4312.06, 35.95, -30.00, 0.00, 0.00);
 328. //ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ//
 329. //1 ÷àñòü îñòðîâà
 330. CreateVehicle(411, -212.5574, 3875.3474, 13.5691, 0.0000, -1, -1, 60);
 331. CreateVehicle(411, -209.5788, 3875.4192, 13.5691, 0.0000, -1, -1, 100);
 332. CreateVehicle(411, -206.6232, 3875.3660, 13.5691, 0.0000, -1, -1, 60);
 333. CreateVehicle(411, -203.6258, 3875.1584, 13.5691, 0.0000, -1, -1, 60);
 334. CreateVehicle(444, -222.9000, 3874.9939, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 335. CreateVehicle(522, -216.4502, 3874.8745, 13.5691, 0.0000, -1, -1, 60);
 336. CreateVehicle(522, -217.8301, 3874.9019, 13.5691, 0.0000, -1, -1, 60);
 337. CreateVehicle(522, -219.4892, 3874.9580, 13.5691, 0.0000, -1, -1, 60);
 338. CreateVehicle(444, -229.1797, 3874.9944, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 339. CreateVehicle(444, -234.6982, 3874.8679, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 340. CreateVehicle(444, -240.9392, 3874.8091, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 341. CreateVehicle(451, -245.2805, 3874.6895, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 342. CreateVehicle(451, -248.1202, 3874.7361, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 343. CreateVehicle(468, -249.3390, 3891.6699, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 344. CreateVehicle(468, -247.5900, 3891.6392, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 345. CreateVehicle(468, -246.1866, 3891.6594, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 346. CreateVehicle(468, -244.5379, 3891.8613, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 347. CreateVehicle(471, -242.1821, 3893.9980, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 348. CreateVehicle(471, -241.9957, 3890.8606, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 349. CreateVehicle(480, -239.0706, 3892.7820, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 350. CreateVehicle(494, -218.7666, 3892.8701, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 351. CreateVehicle(494, -215.9602, 3892.9597, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 352. CreateVehicle(495, -206.7325, 3892.3652, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 353. CreateVehicle(495, -203.5739, 3892.6477, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 354. CreateVehicle(503, -212.7442, 3892.6406, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 355. CreateVehicle(504, -209.8588, 3892.1340, 14.2480, 0.0000, -1, -1, 60);
 356. //2 ÷àñòü îñòðîâà
 357. CreateVehicle(522, -1109.8232, 4040.5708, 13.6399, 180.0000, -1, -1, 60);
 358. CreateVehicle(522, -1108.0215, 4040.6194, 13.6073, 180.0000, -1, -1, 60);
 359. CreateVehicle(522, -1109.7305, 4043.8735, 13.6662, 180.0000, -1, -1, 60);
 360. CreateVehicle(522, -1108.0637, 4043.8745, 13.6852, 180.0000, -1, -1, 60);
 361. CreateVehicle(411, -1105.4962, 4042.2305, 13.8323, 180.0000, -1, -1, 60);
 362. CreateVehicle(411, -1102.5538, 4042.2092, 13.8317, 180.0000, -1, -1, 60);
 363. CreateVehicle(411, -1099.5494, 4042.1682, 13.8544, 180.0000, -1, -1, 60);
 364. CreateVehicle(541, -1096.5286, 4042.1948, 13.7540, 180.0000, -1, -1, 60);
 365. CreateVehicle(541, -1108.6367, 4059.8909, 13.7804, 180.0000, -1, -1, 60);
 366. CreateVehicle(541, -1105.6525, 4059.9604, 13.7530, 180.0000, -1, -1, 60);
 367. CreateVehicle(557, -1102.0548, 4059.8987, 14.2703, 180.0000, -1, -1, 60);
 368. CreateVehicle(557, -1097.6545, 4059.9202, 14.3066, 180.0000, -1, -1, 60);
 369. CreateVehicle(557, -1093.2284, 4059.9629, 14.3384, 180.0000, -1, -1, 60);
 370. CreateVehicle(568, -1088.9535, 4059.9629, 13.9428, 180.0000, -1, -1, 60);
 371. CreateVehicle(568, -1086.1727, 4059.9629, 13.9766, 180.0000, -1, -1, 60);
 372. CreateVehicle(568, -1083.3304, 4059.9629, 13.9733, 180.0000, -1, -1, 60);
 373. CreateVehicle(573, -1079.7848, 4059.9629, 14.7319, 180.0000, -1, -1, 60);
 374. CreateVehicle(573, -1075.9624, 4059.9629, 14.7030, 180.0000, -1, -1, 60);
 375. CreateVehicle(573, -1072.1632, 4059.9629, 14.7159, 180.0000, -1, -1, 60);
 376. CreateVehicle(578, -1068.0516, 4059.2200, 14.7056, 180.0000, -1, -1, 60);
 377. CreateVehicle(578, -1063.8105, 4059.2034, 14.7136, 180.0000, -1, -1, 60);
 378. CreateVehicle(407, -1070.1090, 4043.4106, 14.4230, 180.0000, -1, -1, 60);
 379. CreateVehicle(407, -1074.1265, 4043.4536, 14.4230, 180.0000, -1, -1, 60);
 380. CreateVehicle(408, -1092.7821, 4043.4177, 14.6223, 180.0000, -1, -1, 60);
 381. //íà ïëàòôîðìå äëÿ ñêàéäàéâèíãà
 382. CreateVehicle(522, -313.1577, 3932.2266, 263.1379, -5.5800, -1, -1, 60);
 383. CreateVehicle(522, -315.1011, 3932.4563, 263.1379, -5.5800, -1, -1, 60);
 384. CreateVehicle(522, -317.1619, 3932.7039, 263.1379, -5.5800, -1, -1, 60);
 385. CreateVehicle(411, -320.5503, 3933.4114, 263.3282, -5.5800, -1, -1, 60);
 386. CreateVehicle(411, -323.9079, 3933.8555, 263.3282, -5.5800, -1, -1, 60);
 387. CreateVehicle(411, -327.1757, 3934.1897, 263.3282, -5.5800, -1, -1, 60);
 388. CreateVehicle(415, -330.6287, 3934.5417, 263.3282, -5.5800, -1, -1, 60);
 389. CreateVehicle(431, -320.6417, 3960.0442, 263.7059, -187.1400, -1, -1, 60);
 390. CreateVehicle(431, -323.8631, 3960.4272, 263.7059, -187.1400, -1, -1, 60);
 391. CreateVehicle(433, -328.9644, 3962.5928, 264.0844, -187.1400, -1, -1, 60);
 392. CreateVehicle(433, -333.6219, 3963.0149, 264.0844, -187.1400, -1, -1, 60);
 393. CreateVehicle(451, -313.4852, 3941.3391, 263.1791, -275.8799, -1, -1, 60);
 394. CreateVehicle(451, -313.2690, 3944.3721, 263.1791, -275.8799, -1, -1, 60);
 395. CreateVehicle(451, -312.8894, 3947.4580, 263.1791, -275.8799, -1, -1, 60);
 396. CreateVehicle(457, -309.2523, 3964.3508, 263.1791, -275.8799, -1, -1, 60);
 397. CreateVehicle(457, -312.9202, 3964.7217, 263.1791, -275.8799, -1, -1, 60);
 398. CreateVehicle(466, -312.6133, 3950.7124, 263.1791, -275.8799, -1, -1, 60);
 399. CreateVehicle(466, -312.2628, 3954.0574, 263.1791, -275.8799, -1, -1, 60);
 400. CreateVehicle(531, -336.5444, 3966.6917, 263.1791, -187.1999, -1, -1, 60);
 401. CreateVehicle(541, -333.7843, 3934.7900, 263.1791, -367.3199, -1, -1, 60);
 402. CreateVehicle(541, -336.9803, 3935.1870, 263.1791, -367.3199, -1, -1, 60);
 403. CreateVehicle(541, -340.1965, 3935.5435, 263.1791, -367.3199, -1, -1, 60);
 404. CreateVehicle(571, -309.5897, 3961.3992, 263.1791, -274.2600, -1, -1, 60);
 405. CreateVehicle(571, -310.0118, 3959.1165, 263.1791, -274.6799, -1, -1, 60);
 406. CreateVehicle(603, -343.3602, 3936.4092, 263.1791, -367.3199, -1, -1, 60);
 407. CreateVehicle(603, -346.6459, 3936.7278, 263.1791, -367.3199, -1, -1, 60);
 408. CreateVehicle(603, -349.8137, 3937.1814, 263.1791, -367.3199, -1, -1, 60);
 409. CreateVehicle(544, -340.0885, 3964.3279, 263.9039, 173.8800, -1, -1, 60);
 410. CreateVehicle(544, -343.5770, 3964.6182, 263.9039, 173.8800, -1, -1, 60);
 411. CreateVehicle(510, -312.3470, 3938.5984, 263.2472, 83.4599, -1, -1, 60);
 412. CreateVehicle(510, -312.5351, 3937.1987, 263.2472, 83.4599, -1, -1, 60);
 413. CreateVehicle(510, -312.7642, 3935.6863, 263.2472, 83.4599, -1, -1, 60);
 414. CreateVehicle(510, -315.1339, 3938.2461, 263.2472, 83.4599, -1, -1, 60);
 415. CreateVehicle(510, -315.3477, 3936.8350, 263.2472, 83.4599, -1, -1, 60);
 416. CreateVehicle(406, -379.7610, 3970.3484, 264.9433, 83.4599, -1, -1, 60);
 417. CreateVehicle(406, -383.9640, 3941.5396, 264.9433, 83.4599, -1, -1, 60);
 418. CreateVehicle(487, -402.2588, 4047.4646, 14.4459, 179.0400, -1, -1, 60);
 419. CreateVehicle(487, -962.3246, 4048.7983, 14.4459, 179.0400, -1, -1, 60);
 420. //3D TEXTÛ
 421. Create3DTextLabel("×òîáû ïîäíÿòüñÿ íàæìèòå ''Y''",0x009999FF,-395.8236,3966.9458,14.0400,30.0,0,1);
 422. Create3DTextLabel("×òîáû ñïóñòèòüñÿ íàæìèòå ''Y''",0x009999FF,-394.0993,3966.9490,213.8100,30.0,0,1);
 423. return 1;
 424. }
 425.  
 426. stock SetVehicleSpeed(vehicleid, Float:Speed)//÷åñòíî ñïèçäèë ó êîãî òî
 427. {
 428. new
 429. Float:vX,
 430. Float:vY,
 431. Float:Angle;
 432.  
 433. GetVehicleZAngle(vehicleid, Angle);
 434. Speed = Speed/200;
 435. vX = Speed * floatsin(-Angle, degrees);
 436. vY = Speed * floatcos(-Angle, degrees);
 437. SetVehicleVelocity(vehicleid, vX, vY, 0);
 438. }
 439.  
 440. stock IsPlayerInWater(playerid)//÷åñòíî ñïèçäèë ó êîãî òî
 441. {
 442. new anim = GetPlayerAnimationIndex(playerid);
 443. if (((anim >= 1538) && (anim <= 1542)) || (anim == 1544) || (anim == 1250)) return 1;
 444. return 0;
 445. }
 446.  
 447. public OnPlayerTakeDamage(playerid, issuerid, Float: amount, weaponid)
 448. {//åñëè èãðîê íàíîñèò âðåä êîìó òî â çîíå îñòðîâà, òî ïîìåùàåì åãî â êëåòêó(çàíà òîëüêî â ïðåäåëàõ âçë¸òíûõ ïîëîñ)
 449. if(issuerid != INVALID_PLAYER_ID){
 450. GetPlayerPos(issuerid,X,Y,Z);
 451. if (X <= -198.0757 && X >= -1113.6604 && Y <= 4066.8552 && Y >= 3867.8774){
 452. SetPlayerPos(issuerid,-355.7905,4046.6101,14.10);
 453. SendClientMessage(issuerid,-1,"Âàñ òåëåïîðòèðîâàëî â êëåòêó çà äðàêó íà îñòðîâå òðþêîâ.");
 454. }
 455. }
 456. return 1;
 457. }
 458. public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
 459. {
 460. if (strcmp("/katapark", cmdtext, true, 10) == 0)//ïîðò íà îñòðîâ, åñòü 3 çîíû ñ òðàíñïîðòîì, ìîæíî ðàíäîìíî ïîðòîâàòü, ëèáî ñäåëàòü äîï.êîìàíäû òåëåïîðòà â êàæäóþ çîíó. Îñòàâëÿþ ýòî íà Âàñ :Ð
 461. {
 462. SetPlayerPos(playerid,-209.3010,3884.7251,14.1366);
 463. SendClientMessage(playerid, -1, "Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà îñòðîâå ñ êàòàïóëüòàìè!Åñëè âû â âîäå, æìèòå Y äëÿ âîçâðàòà íà îñòðîâ.");
 464. return 1;
 465. }
 466. return 0;
 467. }
 468.  
 469. public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
 470. {
 471. if(PRESSED(KEY_YES)){
 472. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,1.7,-395.8236,3966.9458,14.0400)){//æìåì "Y" è ìû íà ñêàéäàéâèíã ïëàòôîðìå
 473. SetPlayerPos(playerid,-394.0993,3966.9490,213.8100);
 474. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 475. }
 476. else if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,1.7,-394.0993,3966.9490,213.8100)){
 477. SetPlayerPos(playerid,-395.8236,3966.9458,14.0400);
 478. }
 479. GetPlayerPos(playerid,X,Y,Z);//æìåì "Y" è åñëè ìû â çîíå îñòðîâà, à òàê æå â âîäå, òî ïîðòóåìñÿ íà ñïàâí îñòðîâà
 480. if ((X <= -198.0757 && X >= -1113.6604 && Y <= 4066.8552 && Y >= 3867.8774)&& IsPlayerInWater(playerid)){
 481. SetPlayerPos(playerid,-209.3010,3884.7251,14.1366);
 482. }
 483. }
 484. if(PRESSED(KEY_CROUCH)){//æìåì "ãóäîê" è íàñ êàòàïóëüòèðóåò (33 êàòàïóëüòû)
 485. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-783.0000,4023.2783,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 486. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 360);
 487. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 488. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 489. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 490. }
 491. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-605.0493,3947.9988,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 492. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 493. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 494. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 495. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 496. }
 497. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-547.7855,3974.8965,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 498. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 499. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 500. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 501. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 502. }
 503. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-600.3835,4000.2502,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 504. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 505. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 506. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 507. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 508. }
 509. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-502.4520,4352.0713,13.9357) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 510. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 511. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 512. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 513. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 514. }
 515. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-782.0992,4372.5063,13.9816) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 516. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 480);
 517. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 518. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 519. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 520. }
 521. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-467.6075,3933.2759,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 522. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 523. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 524. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 525. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 526. }
 527. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-378.2252,3934.6938,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 528. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 529. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 530. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 531. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 532. }
 533. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-352.6694,3898.3713,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 534. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 535. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 536. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 537. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 538. }
 539. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-309.4650,3879.5845,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 540. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 541. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 542. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 543. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 544. }
 545. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-937.0969,3881.4487,46.5541) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 546. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 547. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 548. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 549. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 550. }
 551. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-719.4846,3958.9209,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 552. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 553. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 554. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 555. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 556. }
 557. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-711.4985,4000.0876,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 558. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 559. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 560. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 561. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 562. }
 563. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-833.6068,4000.1035,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 564. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 565. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 566. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 567. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 568. }
 569. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-916.5195,4000.0588,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 570. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 571. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 572. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 573. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 574. }
 575. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-642.4625,4059.2710,133.3560) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 576. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 577. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 578. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 579. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 580. }
 581. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-779.7319,4035.0957,133.3450) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 582. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 583. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 584. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 585. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 586. }
 587. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-850.5347,4028.3999,69.9053) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 588. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 589. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 590. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 591. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 592. }
 593. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-1039.3534,4028.3679,69.9067) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 594. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 595. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 596. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 597. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 598. }
 599. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-1050.3975,4048.9001,45.7768) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 600. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 601. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 602. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 603. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 604. }
 605. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-1080.5605,4000.6472,45.6539) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 606. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 607. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 608. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 609. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 610. }
 611. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-1109.8881,3967.0503,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 612. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 613. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 614. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 615. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 616. }
 617. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-667.4908,4112.1694,1.6703) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 618. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 500);
 619. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 620. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 621. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 622. }
 623. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-671.4901,4017.8708,1.5481) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 624. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 625. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 626. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 627. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 628. }
 629. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-696.5599,3902.3687,2.2452) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 630. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 631. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 632. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 633. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 634. }
 635. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-676.1118,3866.2258,21.2253) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 636. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 637. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 638. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 639. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 640. }
 641. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-832.4049,3811.0625,45.6581) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 642. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 643. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 644. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 645. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 646. }
 647. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-1014.1318,3811.0632,45.6581) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 648. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 649. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 650. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 651. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 652. }
 653. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-1061.4709,3847.5291,45.6581) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 654. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 655. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 656. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 657. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 658. }
 659. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-1061.5791,3989.4568,45.6581) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 660. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 661. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 662. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 663. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 664. }
 665. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-1026.3052,4026.8572,45.6013) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 666. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 667. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 668. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 669. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 670. }
 671. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,6,-888.6403,4034.0552,45.6036) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 672. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 673. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 674. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 675. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 676. }
 677. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,4,-851.7943,4063.1492,14.0400) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid)){
 678. SetVehicleSpeed(GetPlayerVehicleID(playerid), 350);
 679. SetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid),1500.0);
 680. SendClientMessage(playerid,-1,"Êàòàïóëüòà: êàòàïóëüòèðóþ!");
 681. GivePlayerWeapon(playerid,46,1);
 682. }
 683. }
 684. if (PRESSED(KEY_JUMP)){//çàðàíåå ïðèñåäàåì, çàòåì æìåì "ïðûæîê" è ïðûãàåì
 685. if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,2,-226.9636,4047.5344,15.0)||IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,2,-222.6050,4047.7197,15.0)){
 686. SetPlayerVelocity(playerid,0,0,3);
 687. SendClientMessage(playerid,-1,"Ïðûæîê!");
 688. }
 689. }
 690. return 1;
 691. }
RAW Paste Data