Advertisement
Guest User

0009

a guest
Feb 24th, 2011
93
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.81 KB | None | 0 0
 1. Unhandled Exception 3±ºð¯¸Nwü౺ð¯ȀNwüX±ºð¯؀NwüЀ±ºð¯èNwüH±ºð¯øNwü|À±ºðNwüy8±ºð¯Nwüu°±ºð¯(Nwür(±ºð¯8Nwün ±ºð¯HNwük±ºð¯XNwüg±ºð¯hNwü±ºð¯xNwü`±ºð¯Nwü\ø±ºð¯NwüYp±ºð¯¨NwüU耱ºð¯¸NwüR`±ºð¯ȀNwüN؀±ºð¯؀NwüKP±ºð¯èNwüGȀ±ºð¯øNwüD@±ºðNwü@¸±ºð¯Nwü=0±ºð¯(Nwü9¨±ºð¯8Nwü6 ±ºð¯HNwü2±ºð¯XNwü/±ºð¯hNwü+±ºð¯xNwü(------------------------- Context 0x80af6e38 -------------------------
 2. r0 = 0x00000000 ( 0) r16 = 0x00000000 ( 0)
 3. r1 = 0x80af6e30 ( -2135986640) r17 = 0x916b32a8 ( -1855245656)
 4. r2 = 0x80b02540 ( -2135939776) r18 = 0x916b3118 ( -1855246056)
 5. r3 = 0x91150830 ( -1860892624) r19 = 0x00000000 ( 0)
 6. r4 = 0x80a3d0b8 ( -2136747848) r20 = 0x00000000 ( 0)
 7. r5 = 0x00000000 ( 0) r21 = 0x00000000 ( 0)
 8. r6 = 0x00000032 ( 50) r22 = 0x90cbe2ce ( -1865686322)
 9. r7 = 0x00000000 ( 0) r23 = 0x90cbe250 ( -1865686448)
 10. r8 = 0x06bcea61 ( 113044065) r24 = 0x90cbe2ce ( -1865686322)
 11. r9 = 0x0000000e ( 14) r25 = 0x90cbe250 ( -1865686448)
 12. r10 = 0xcd4d0000 ( -850591744) r26 = 0x91486078 ( -1857527688)
 13. r11 = 0x80af6e30 ( -2135986640) r27 = 0x80b1baf0 ( -2135835920)
 14. r12 = 0x91150bb8 ( -1860891720) r28 = 0x91150830 ( -1860892624)
 15. r13 = 0x80b00f60 ( -2135945376) r29 = 0x80a3d0b8 ( -2136747848)
 16. r14 = 0x00000000 ( 0) r30 = 0x91150bb8 ( -1860891720)
 17. r15 = 0x00000000 ( 0) r31 = 0x91150830 ( -1860892624)
 18. LR = 0x80061d1c CR = 0x48000888
 19. SRR0 = 0x91150bb8 SRR1 = 0x10000032
 20.  
 21. GQRs----------
 22. gqr0 = 0x00000000 gqr4 = 0x00060006
 23. gqr1 = 0x00000000 gqr5 = 0x00070007
 24. gqr2 = 0x00040004 gqr6 = 0x00000000
 25. gqr3 = 0x00050005 gqr7 = 0x00000000
 26.  
 27. Address: Back Chain LR Save
 28. 0x80af6e30: 0x80af7110 0x80061cf8
 29. 0x80af7110: 0x80af7118 0x804e77fc
 30. 0x80af7118: 0x80af7128 0x00000000
 31. 0x80af7128: 0x80af7138 0x804e77fc
 32. 0x80af7138: 0x80af7148 0x804e77fc
 33. 0x80af7148: 0x80af7158 0x804e77fc
 34. 0x80af7158: 0x80af7168 0x804e77fc
 35. 0x80af7168: 0x80af7178 0x804e77fc
 36. 0x80af7178: 0x80af7188 0x804e77fc
 37. 0x80af7188: 0x80af7198 0x804e77fc
 38. 0x80af7198: 0x80af71a8 0x804e77fc
 39. 0x80af71a8: 0x80af71b8 0x804e77fc
 40. 0x80af71b8: 0x80af71c8 0x804e77fc
 41. 0x80af71c8: 0x80af71d8 0x804e77fc
 42. 0x80af71d8: 0x80af71e8 0x804e77fc
 43. 0x80af71e8: 0x80af71f8 0x804e77fc
 44.  
 45. DSISR = 0x00000000 DAR = 0x00000000
 46. TB = 0x004bb55271d8b810
 47.  
 48. Attempted to fetch instruction from invalid address 0x91150bb8 (read from SRR0)
 49.  
 50. Last interrupt (-32690): SRR0 = 0x80af9b68 TB = 0x9114f68880b1baf0
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement