SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 20th, 2020 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. CMD:l(playerid, params[]) return cmd_leader(playerid, params);
 2. CMD:leader(playerid,params[]) // Komanda za lidera
 3. {
 4.     new opcija[64], text[128], string[256], iPlayerID, szPlayerName[MAX_PLAYER_NAME], szMessage[128], iRankNum;
 5.     if(ulogiran[playerid] == false) return 1; // Provjera za ulogiranog igraca.
 6.     if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 0) return LIDERERROR // Provjera dali je taj igrac lider.
 7.     if(sscanf(params, "s[128]{u}{u}{u}{i}{s[128]}{s[128]}{u}", opcija)) return SCM(playerid, COLOR_UPORABA, "KORISTENJE: (/l)eader [/(un)invite/msg/rank/safe/checkwar]"); //Lider opcije
 8.     if(strcmp(opcija, "invite", true) == 0)
 9.     {
 10.         GetPlayerName(playerid, szPlayerName, MAX_PLAYER_NAME);
 11.         if(sscanf(params, "{s[20]}u", iPlayerID)) // Ako igrac nije upisao sve potrebne parametre, ispisuje mu tu poruku
 12.         return SCM(playerid, COLOR_UPORABA, "KORISTENJE: (/l)eader invite [ID/DioImena]");
 13.         else if(iPlayerID == INVALID_PLAYER_ID) // Ako je ID igraca koji je igrac upisao nije online, ispisuje mu tu poruku
 14.         return SendClientMessage(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije prijavljena na svoj korisnicki racun - provjerite unesene parametre."); PlayerPlaySound(playerid,1055,0.0,0.0,0.0);
 15.         if(PlayerInfo[iPlayerID][pMember] >= 1) return SendClientMessage(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba je vec u nekoj organizaciji - provjerite unesene parametre."); PlayerPlaySound(playerid,1055,0.0,0.0,0.0);
 16.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 1) { PozvanOrga[iPlayerID] = 1; }
 17.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 2) { PozvanOrga[iPlayerID] = 2; }
 18.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 3) { PozvanOrga[iPlayerID] = 3; }
 19.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 4) { PozvanOrga[iPlayerID] = 4; }
 20.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 5) { PozvanOrga[iPlayerID] = 5; }
 21.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 6) { PozvanOrga[iPlayerID] = 6; }
 22.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 7) { PozvanOrga[iPlayerID] = 7; }
 23.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 8) { PozvanOrga[iPlayerID] = 8; }
 24.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 9) { PozvanOrga[iPlayerID] = 9; }
 25.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 10) { PozvanOrga[iPlayerID] = 10; }
 26.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 11) { PozvanOrga[iPlayerID] = 11; }
 27.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 12) { PozvanOrga[iPlayerID] = 12; }
 28.         else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 13) { PozvanOrga[iPlayerID] = 13; }
 29.         format(string, sizeof(string), "* Pozvali ste igraca %s da se predruzi u vasu organizaciju.", GetName(iPlayerID));
 30.         SendClientMessage(playerid, COLOR_PONUDA, string);
 31.         format(string, sizeof(string), "* Lider %s vas je pozvao u organizaciju %s - da prihvatite invite upisite '/accept invite'.", szPlayerName, ImeOrg(PlayerInfo[playerid][pLider]));
 32.         SendClientMessage(iPlayerID, COLOR_PONUDA, string);
 33.         invite_timer[iPlayerID] = SetTimerEx("InviteIstice", 10000, true, "i", iPlayerID);
 34.     }
 35.     if(strcmp(opcija, "uninvite", true) == 0)
 36.     {
 37.         new targetname[85], filestring[80];
 38.         if(!ulogiran[playerid]) return 1;
 39.         if(sscanf(params, "s[20]", targetname)) // Ako igrac nije upisao sve potrebne parametre, ispisuje mu tu poruku
 40.         return SCM(playerid, COLOR_UPORABA, "KORISTENJE: (/l)eader uninvite [Ime_Prezime]");
 41.         if(!IsRPname(targetname)) return NEPOSTOJI
 42.         format(filestring, sizeof(filestring), "/Korisnici/%s.ini", targetname);
 43.         if(!fexist(filestring)) return NEPOSTOJI
 44.         if(IsPlayerConnected(GetPlayerID(targetname)) && ulogiran[GetPlayerID(targetname)] == false) return SCM(playerid,COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrani igrac nije online ili nije ulogiran u svoj korisnicki racun."), PlayerPlaySound(playerid,1055,0.0,0.0,0.0);
 45.         if(IsPlayerConnected(GetPlayerID(targetname)))
 46.         {
 47.             if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pRank] < 7)
 48.             {
 49.                 if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pOrgUgovor] < 90)
 50.                 {
 51.                     if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSpol] == 0) { PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSkin] = 299; }
 52.                     if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSpol] == 1) { PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSkin] =  192;}
 53.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pMember] = 0;
 54.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pRank] = 0;
 55.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pOrgUgovor] = 0;
 56.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pDostave] = 0;
 57.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pHitTime] = 0;
 58.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pOdbacioMetu] = 0;
 59.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pUzeoHitmanSkin] = 0;
 60.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pArea] = 1;
 61.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pAreaSati] = 1;
 62.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pAreaMinute] = 59;
 63.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pAreaSekunde] = 59;
 64.                     PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pAread]++;
 65.                     SetPlayerPos(GetPlayerID(targetname), 207.0154,1920.6406,17.6406);
 66.                     SetPlayerInterior(GetPlayerID(targetname), 0);
 67.                     SetPlayerVirtualWorld(GetPlayerID(targetname), 99);
 68.                     SetPlayerFacingAngle(GetPlayerID(targetname), 180);
 69.                     SetCameraBehindPlayer(GetPlayerID(targetname));
 70.                     HitInfo[GetPlayerID(targetname)][hitHit] = 0;
 71.                     hitmanid[GetPlayerID(targetname)] = 0;
 72.                     SetPlayerSkin(GetPlayerID(targetname), PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSkin]);
 73.                     ResetPlayerWeapons (GetPlayerID(targetname));
 74.                     //WantedProvjera[GetPlayerID(targetname)] = 1;
 75.                     //GladProvjera[GetPlayerID(targetname)] = 1;
 76.                     SavePlayer(GetPlayerID(targetname));
 77.                 }
 78.             }
 79.             if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSpol] == 0) { PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSkin] = 299; }
 80.             if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSpol] == 1) { PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSkin] =  192;}
 81.             PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pMember] = 0;
 82.             PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pRank] = 0;
 83.             PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pOrgUgovor] = 0;
 84.             PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pDostave] = 0;
 85.             PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pHitTime] = 0;
 86.             PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pOdbacioMetu] = 0;
 87.             PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pUzeoHitmanSkin] = 0;
 88.             HitInfo[GetPlayerID(targetname)][hitHit] = 0;
 89.             hitmanid[GetPlayerID(targetname)] = 0;
 90.             SetPlayerSkin(GetPlayerID(targetname), PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSkin]);
 91.             ResetPlayerWeapons (GetPlayerID(targetname));
 92.             //WantedProvjera[GetPlayerID(targetname)] = 1;
 93.             //GladProvjera[GetPlayerID(targetname)] = 1;
 94.             if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pArea] < 1)
 95.             {
 96.                 PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSpawn] = 0;
 97.             }
 98.             SavePlayer(GetPlayerID(targetname));
 99.             format(szMessage, sizeof(szMessage), "INFO: Lider %s vas je izbacio iz svoje organizacije - sada ste obican civil.", GetName(playerid));
 100.             SendClientMessage(GetPlayerID(targetname), COLOR_INFO, szMessage);
 101.             format(szMessage, sizeof(string), "INFO: Izbacili ste %s iz svoje organizacije - sada je obican civil.", GetName(GetPlayerID(targetname)));
 102.             SendClientMessage(playerid, COLOR_INFO, szMessage);
 103.  
 104.         }
 105.         else if(!IsPlayerConnected(GetPlayerID(targetname)))
 106.         {
 107.             if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pRank] < 7)
 108.             {
 109.                 if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pOrgUgovor] < 90)
 110.                 {
 111.                     INI_ParseFile(filestring, "Spol_%s", .bExtra = true, .extra = GetPlayerID(targetname));
 112.                     new skinspol;
 113.                     if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSpol] == 0) { skinspol = 299; }
 114.                     if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSpol] == 1) { skinspol = 192; }
 115.                     new INI:File = INI_Open(filestring);
 116.                     INI_SetTag(File, "data");
 117.                     INI_WriteInt(File, "Skin", skinspol);
 118.                     INI_WriteInt(File, "Member", 0);
 119.                     INI_WriteInt(File, "Rank", 0);
 120.                     INI_WriteInt(File, "OrgUgovor", 0);
 121.                     INI_WriteInt(File, "Dostave", 0);
 122.                     INI_WriteInt(File, "Spawn", 0);
 123.                     INI_WriteInt(File, "HitTime", 0);
 124.                     INI_WriteInt(File, "OdbacioMetu", 0);
 125.                     INI_WriteInt(File, "UzeoHitmanSkin", 0);
 126.                     INI_WriteInt(File, "Area", 1);
 127.                     INI_WriteInt(File, "AreaSati", 1);
 128.                     INI_WriteInt(File, "AreaMinute", 59);
 129.                     INI_WriteInt(File, "AreaSekunde", 59);
 130.                     INI_Close(File);
 131.                 }
 132.             }
 133.             format(string, sizeof(string), "INFO: Izbacili ste igraca %s (offline) iz svoje organizacije - sada je obican civil.", targetname);
 134.             SCM(playerid,COLOR_INFO,string);
 135.             INI_ParseFile(filestring, "Spol_%s", .bExtra = true, .extra = playerid);
 136.             new skinspol;
 137.             if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSpol] == 0) { skinspol = 299; }
 138.             if(PlayerInfo[GetPlayerID(targetname)][pSpol] == 1) { skinspol = 192; }
 139.             new INI:File = INI_Open(filestring);
 140.             INI_SetTag(File, "data");
 141.             INI_WriteInt(File, "Skin", skinspol);
 142.             INI_WriteInt(File, "Member", 0);
 143.             INI_WriteInt(File, "Rank", 0);
 144.             INI_WriteInt(File, "OrgUgovor", 0);
 145.             INI_WriteInt(File, "Dostave", 0);
 146.             INI_WriteInt(File, "Spawn", 0);
 147.             INI_WriteInt(File, "HitTime", 0);
 148.             INI_WriteInt(File, "OdbacioMetu", 0);
 149.             INI_WriteInt(File, "UzeoHitmanSkin", 0);
 150.             INI_Close(File);
 151.         }
 152.     }
 153.     if(strcmp(opcija, "msg", true) == 0)
 154.     {    
 155.         if(sscanf(params, "{s[128]}s[128]", text)) return SCM(playerid, COLOR_UPORABA, "KORISTENJE: (/l)eader msg [poruka]");
 156.         format(string, sizeof(string), "×× %s(%s): %s ××", GetName(playerid), ImeOrg(PlayerInfo[playerid][pLider]), text);
 157.         LiderPoruka(COLOR_LIDERCHAT,string);
 158.     }
 159.     if(strcmp(opcija, "rank", true) == 0)
 160.     {
 161.         if (sscanf(params, "{s[20]}ui", iPlayerID, iRankNum)) // Ako igrac nije upisao sve potrebne parametre, ispisuje mu tu poruku
 162.         return SCM(playerid, COLOR_UPORABA, "KORISTENJE: /(/l)eader rank [ID/DioImena] [rank]");
 163.         else if (iPlayerID == INVALID_PLAYER_ID) // Ako je ID igraca koji je igrac upisao nije online, ispisuje mu tu poruku
 164.         return SendClientMessage(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije prijavljena na svoj korisnicki racun - provjerite unesene parametre.");
 165.         else if (iRankNum < 1 || iRankNum > 7) // Ako je broj ranka manji od 1 ili veci od 6, ispisuje mu tu poruku
 166.         return SendClientMessage(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Ne mozete dati rank manji od 1 niti veci rank od 7.");
 167.         else if (PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != PlayerInfo[playerid][pLider]) // Provjerava da li su igrac i ID igraca koji je upisao u istoj organizaciji
 168.         return SendClientMessage(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Ne mozete dati rank igracu koji nije u vasoj organizaciji - provjerite upisane parametre.");
 169.         if (PlayerInfo[iPlayerID][pLider] > 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Ne mozete dati rank drugom lideru vase organizacije - samo obicnim clanovima.");
 170.         PlayerInfo[iPlayerID][pRank] = iRankNum; // Postavlja igracevu varijablu na broj ranka, tako da bi kasnije mogli znati koji je igrac rank
 171.         SetPlayerOrgSkin(iPlayerID, ((PlayerInfo[iPlayerID][pLider] > 0) ? (PlayerInfo[iPlayerID][pLider]) : (PlayerInfo[iPlayerID][pMember])), iRankNum);
 172.         GetPlayerName(playerid, szPlayerName, MAX_PLAYER_NAME);
 173.         format(szMessage, sizeof(szMessage), "INFO: Lider vase organizacije %s vam je povecao rank na %d.", szPlayerName, iRankNum);
 174.         SendClientMessage(iPlayerID, COLOR_INFO, szMessage);
 175.         GetPlayerName(iPlayerID, szPlayerName, MAX_PLAYER_NAME);
 176.         format(szMessage, sizeof(szMessage), "INFO: Uspjesno ste povecali igracu %s rank na %d.", szPlayerName, iRankNum);
 177.         SendClientMessage(playerid, COLOR_INFO, szMessage);
 178.         TogglePlayerControllable(iPlayerID, 1);
 179.  
 180.     }
 181.     if(strcmp(opcija, "safe", true) == 0)
 182.     {
 183.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 2 || PlayerInfo[playerid][pLider] == 3 || PlayerInfo[playerid][pLider] == 4 || PlayerInfo[playerid][pLider] == 5 || PlayerInfo[playerid][pLider] == 7)
 184.         {
 185.             if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 2)
 186.             {
 187.                 format(string, sizeof(string), "{FFD700}[INFO]: Stanje vaseg sefa je: %d/30000 materijala.", OrganizacijeInfo[YMSef]);
 188.                 SendClientMessage(playerid, -1, string);
 189.             }
 190.             else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 3)
 191.             {
 192.                 format(string, sizeof(string), "{FFD700}[INFO]: Stanje vaseg sefa je: %d/30000 materijala.", OrganizacijeInfo[LCNSef]);
 193.                 SendClientMessage(playerid, -1, string);
 194.             }
 195.             else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 4)
 196.             {
 197.                 format(string, sizeof(string), "{FFD700}[INFO]: Stanje vaseg sefa je: %d/30000 materijala.", OrganizacijeInfo[GSFSef]);
 198.                 SendClientMessage(playerid, -1, string);
 199.             }
 200.             else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 5)
 201.             {
 202.                 format(string, sizeof(string), "{FFD700}[INFO]: Stanje vaseg sefa je: %d/30000 materijala.", OrganizacijeInfo[BGFSef]);
 203.                 SendClientMessage(playerid, -1, string);
 204.             }
 205.             /*else if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 7)
 206.             {
 207.                 format(string, sizeof(string), "{FFD700}[INFO]: Stanje vaseg sefa je: %d/30000 materijala.", OrganizacijeInfo[LASef]);
 208.                 SendClientMessage(playerid, -1, string);
 209.             }*/
 210.         }
 211.         else { SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Samo lider banda / mafia mogu koristiti ovu komandu"); }
 212.     }
 213.     if(strcmp(opcija, "check", true) == 0)
 214.     {
 215.         if (sscanf(params, "{s[20]}u", iPlayerID)) return SCM(playerid, COLOR_UPORABA, "KORISTENJE: /(/l)eader check [ID/DioImena]");
 216.         if(iPlayerID == INVALID_PLAYER_ID) return OFFLINEERROR
 217.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 1 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 1) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 218.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 2 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 2) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 219.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 3 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 3) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 220.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 4 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 4) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 221.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 5 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 5) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 222.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 6 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 6) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 223.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 7 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 7) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 224.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 8 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 8) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 225.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 9 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 9) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 226.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 10 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 10) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 227.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 11 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 11) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 228.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 12 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 12) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 229.         if(PlayerInfo[playerid][pLider] == 13 && PlayerInfo[iPlayerID][pMember] != 13) return SCM(playerid, COLOR_ROZA, "ERROR: Odabrana osoba nije u vasoj organizaciji - provjerite unesene parametre.");
 230.         if(!IsPlayerConnected(iPlayerID)) return OFFLINEERROR
 231.         format(string,sizeof(string),"* %s org. stats",GetName(iPlayerID));
 232.         SCM(playerid,COLOR_UPORABA,string);
 233.         format(string,sizeof(string),"  Rank: %d",PlayerInfo[iPlayerID][pRank]);
 234.         SCM(playerid,-1,string);
 235.         format(string,sizeof(string),"  Org. ugovor: %d",PlayerInfo[iPlayerID][pOrgUgovor]);
 236.         SCM(playerid,-1,string);
 237.         format(string,sizeof(string),"  Dostave: %d",PlayerInfo[iPlayerID][pDostave]);
 238.         SCM(playerid,-1,string);
 239.     }
 240.     return 1;
 241. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top