daily pastebin goal
15%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Wednesday, June 13, 2018
 2. 3:50 AM - Mari :3: Hey :3
 3. 3:50 AM - Mari :3: Are you here?.. i hope then u can help me with one little problem!
 4. 3:50 AM - Mari :3: Could you enter my promocode - winner
 5. 3:50 AM - Mari :3: On the site http://kingdom-case.com ?
 6. 3:50 AM - Mari :3: You'll get 20$ (can open some cases - DOTA2/TF2/CSGO) and i will get a bonus (1$, lol)
 7. 3:51 AM - Mari :3: Help me please if you can. Thanks :*
 8. 10:49 AM - Mari :3: Hey :3
 9. 10:49 AM - Mari :3: Are you here?.. i hope then u can help me with one little problem!
 10. 10:49 AM - Mari :3: Could you enter my promocode - winner
 11. 10:49 AM - Mari :3: On the site {LINK REMOVED} ?
 12. 10:49 AM - Mari :3: You'll get 20$ (can open some cases - DOTA2/TF2/CSGO) and i will get a bonus (1$, lol)
 13. 10:49 AM - Mari :3: Help me please if you can. Thanks :*
 14. 12:15 PM - raptσr jєsus: x3
 15. 12:16 PM - raptσr jєsus: uwu
 16. 12:16 PM - raptσr jєsus: ,˙ɔOʇ ɔIʇ ˙ƎɟIl ɹ∩o⅄ Ⅎo ʇSǝq Ǝɥ┴ Ǝʌ∀ɥ l˥ᴉM ∩ Sǝ┴nNᴉW Nǝ┴ ┴xƎu ǝHʇ uI SʇNǝWɯOɔ uƎʇ o┴ SᴉHʇ ǝ┴s∀d pNɐ ʎԀoƆ ∩ Ⅎᴉ '⅄l┴uƎɹ∀dԀɐ ˙Ǝʞ∀ɟ ʇ,uSᴉ sIɥ┴ ˙ʇ,uSǝOp oHʍ ǝSlƎ ƎuOǝWoS ┴u∩ɐH ˥lIʍ ǝHs pNɐ 'ƎʇIs ǝNo sIɥ┴ No sƎlIɟOɹԀ ɹǝHʇO Nǝ┴ Oʇ sIɥ┴ puƎs ʍOu ˙Hʇ∀ǝp Oʇ pƎǝ˥q nOʎ ƃNᴉHɔ┴ɐM pu∀ ∩o⅄ פuIʇ┴nƆ ⅄q '⅄lMo˥s nOʎ s˥lIʞ pNɐ ɯOoɹ ɹnOʎ o┴uI SdƎǝɹɔ ǝHs ˙W˙∀00:ᄅƖ ʇ∀ ┴ɥפᴉN ⅄ɐpuOɯ ɐ uO 'ɹƎʇ┴ǝ˥ SᴉHʇ spɐƎɹ ʇ∀ɥ┴ NoSɹƎd ǝHʇ o┴ Suɹn┴ǝɹ ƎɥS Hʇ∀ǝp ɹǝH Ⅎo ʎ∀p ǝHʇ uO ʞǝƎʍ ʎɹǝΛǝ ʍOu ˙pǝIp ǝHs lIʇNn sɹnOɥ ɹOɟ ʎNoפɐ uI ƎɹƎɥ┴ ┴ɐS ƎɥS pu∀ ˙ƃNoɹʍ ʇNǝM פuIs∩ ƎɹƎʍ ʎƎɥ┴ ƎuIɥƆɐW Ǝɥ┴ פuOɹM ┴uƎʍ ʇI ┴nq ƎlqᴉSsOd s∀ Ǝu∀ɯ∩ɥ s∀ 'ɹƎɥ l˥ᴉʞ Oʇ ɯOoɹ ˥ɐIɔƎdS ∀ Ԁn ʇƎs ʎƎɥ┴ Os ɹƎɥ ɟO pᴉɹ ┴ǝפ Oʇ s∀ʍ ɐƎpI ┴sƎq ʇ∀ɥ┴ pǝpᴉƆǝp ┴uƎɯNɹƎʌOƃ -ƎɹOɯ ǝHʇ oS ˥ɐ┴ᴉԀsOɥ ǝHʇ uI Ⅎɟ∀ʇS Ǝɥ┴ ˥l∀ ˥lIʞ o┴ ┴uƎʍ ǝHs p∀q oS ┴oפ ƎɥS ˙p∀p ɹƎɥ pNɐ ɯOɯ ɹƎɥ pƎl˥ᴉʞ ƎɥS Ǝs∩ɐƆǝq 'l∀ʇIdSoH ˥ɐ┴uƎɯ ɐ uI pǝΛᴉ˥ ƎɥS pu∀ plO-Sɹ∀ǝ⅄-Nǝ┴ SɐM ƎɥS 'ɐSsIɹ∀lƆ pǝ˥l∀ɔ lɹᴉפ Ǝl┴ʇIl ɐ s∀ʍ ǝɹǝHʇ ǝƆuO ¡ƃNᴉNɹ∀ʍ pɹoM Ǝɥ┴ ┴ɐ pƎʞOo˥ ⅄lNo nOʎ ɟI NǝΛǝ 'Ǝᴉp ˥lIʍ nOʎ ɹO ¡ƃNᴉpɐƎɹ uO ⅄ɹɹɐƆ ¡ƃNᴉNɹ∀ʍ
 17. 12:17 PM - raptσr jєsus: ˙ǝ👢🍳ɐƆ  0˙Ɛ  🍳💲∩  ƃ⛎ᴉʞɔ🎵ɟ  ɐ  ɥʇᴉʍ  ǝʌɐɹƃ  ⛎ʍ⚽  ɹ🎵⚽ʎ  ƃᴉ🅿️  🎵⚽ʎ  ǝʞɐɯ  👢👢ᴉʍ  🎐  ˙🅿️ɐǝɥǝɹ⚽ɟ  ɹ🎵⚽ʎ  ⛎ᴉ  👢👢ɐ🍳  ɟ👢⚽ƃ  ɐ  ɟ⚽  ǝ💤ᴉ💲  ǝɥʇ  ǝ👢⚽ɥ  ɐ  ǝʌɐɥ  👢👢ᴉʍ  🎵⚽ʎ  🅿️⛎ɐ  ʇ⛎ǝɯɯ⚽ɔ  💲💲ɐ  ʇɹɐɯ💲  ɹǝɥʇ⚽⛎ɐ  ʇ💲⚽Ԁ  ˙ʇᴉɥ💲👢👢🎵🍳  ʇɐɥʇ  ɥʇᴉʍ  👢ɐǝ🅿️  ʇ,⛎⚽🅿️  ǝʍ  ʇɐɥʇ  🎵⚽ʎ  👢👢ǝʇ  ⚽ʇ  ǝɹǝɥ  ɯ,🎐  ʇ🎵🍳  ʇᴉɥ💲  🍳ɯ🎵🅿️  ǝɯ⚽💲  🌛🎵  ʇ💲⚽🌛  ⚽ʇ  ƃ⛎ᴉʎɹʇ  🎵⚽ʎ  ǝǝ💲  🎐  'ʇᴉ  ɥɔʇɐʍ  ɹǝʇʇǝ🍳  🎵⚽ʎ  ʇ🎵🍳  ǝɹɐ  🎵⚽ʎ  ʞ⛎ᴉɥʇ  🎵⚽ʎ  ʞɔ🎵ɟ  ǝɥʇ  ⚽ɥʍ  ɹ⚽  ƃ⛎ᴉ⚽🅿️  ǝɹ,🎵⚽ʎ  ʞ⛎ᴉɥʇ  🎵⚽ʎ  ʞɔ🎵ɟ  ǝɥʇ  ʇɐɥʍ  ʍ⚽⛎ʞ  ʇ,⛎⚽🅿️  🎐  'ǝ👢⚽ɥ💲💲ɐ  ǝɹǝɥ  ⛎ǝʇ💲ᴉ👢  ʎɐʞ⚽
 18. 12:17 PM - raptσr jєsus: ᏦᏁᎧᏇ ᏇᏂᏗᏖ? ᎦᏬፈᏦ ᎩᎧᏬ. Ꭵ'Ꮇ ᏝᏋᏗᏉᎥᏁᎶ ᏖᏂᎥᏕ ᎶᏒᎧᏬᎮ ᏇᏂᏋᏁ Ꭵ ᏇᏗᏦᏋ ᏬᎮ ᏖᎧᎷᎧᏒᏒᎧᏇ. Ꭵ'Ꮇ ᏖᎥᏋᏒᎴ ᎧᎦ ᎦᏬፈᏦᎥᏁᎶ ᏂᏗᏖᏋᏒᏕ ᏋᏉᏋᏒᎩᏇᏂᏋᏒᏋ Ꭵ ᎶᎧ. Ꭵ ᎴᏒᎧᎮᎮᏋᎴ ᎧᏬᏖ ᎧᎦ ᏕፈᏂᎧᎧᏝ ᏠᏬᏕᏖ ᏰᏋፈᏬᏗᏕᏋ ᎧᎦ ᏖᏂᏗᏖ. Ꭵ'ᏉᏋ ᎷᎧᏉᏋᎴ ᏖᎧ ᎷᏗᏁᎩ ᎮᏝᏗፈᏋᏕ, ᏖᏂᏗᏖ'Ꮥ ᏁᎧᏖ ᏂᎧᎷᏋ. ᏕᎧ ᏁᎧ, Ꭵ ᎴᎧᏁ'Ꮦ ᏝᎥᏉᏋ ᏇᎥᏖᏂ ᎷᎩ ᎮᏗᏒᏋᏁᏖᏕ. Ꭵ ᏂᏗᏉᏋᏁ'Ꮦ ᎴᎧᏁᏋ ᎩᎧᏬ ᎶᏬᎩᏕ Ꮧ ᎴᏗᎷᏁ ᏖᏂᎥᏁᎶ, ᏇᏂᎩ Ꮼ ᎶᎧᏖᏖᏗ ፈᎧᎷᎷᏋᏁᏖ ᏖᏂᏗᏖ ᎷᏬፈᏂᏂ ᏰᏬᏝᏝᏕᏂᎥᏖ? Ꭵ ᏂᏗᏉᏋ ᎦᏋᏋᏝᎥᏁᎶᏕ ᏖᎧᎧ, ᏝᎥᏦᏋ ᏋᏉᏋᏒᎩᏰᎧᎴᎩ ᏋᏝᏕᏋ ᎧᏁ ᏖᏂᎥᏕ ᎮᏝᏗᏁᏋᏖ. ᏕᎥᏁፈᏋ 1ᏕᏖ ᎶᏒᏗᎴᏋ ᎮᏋᎧᎮᏝᏋ ᏂᏗᏉᏋ ᏰᏋᏋᏁ ᎧᏁ ᎷᏋ. ᏋᏉᏋᏁ ᏖᏂᏋ ᏖᏋᏗᏖፈᏂᏋᏒᏕ. ᏇᏂᏋᏁ Ꭵ ᏇᏗᏕ 13, Ꭵ ᏕᏖᏗᏒᏖᏋᎴ ᏕᎷᎧᏦᎥᏁᎶ ᎮᎧᏖ, ᏗᏁᎴ ᎧᏖᏂᏋᏒ ᏕᏖᏬᎦᎦ. ᏗᏝᏕᎧ ᏬᏕᏋᎴ ᏖᎧ ᎴᏒᎥᏁᏦ ᏗᏝᎧᏖ, ᏋᏁᎴ ᏬᎮ ᎥᏁ ᎦᎥᎶᏂᏖᏕ, ᏰᏬᏖ Ꭵ ፈᏗᎷᏋ ᎧᏬᏖ ᎧᎦ ᎥᏖ. ᏗᏁᎴ ᏁᎧᏇ Ꭵ'Ꮇ ᏖᏒᎩᏁᎶ ᏖᎧ ᏰᏋ ᎷᎩᏕᏋᏝᎦ, ᏗᏁᎴ Ꭵ ᏕᏖᎥᏝᏝ ᎶᎧᏖ ᏂᏗᏖᏋ. ᎧᏁᏋ ᎧᎦ ᎷᎩ ᎦᏗᎷᎥᏝᎩ ᎷᏋᎷᏰᏋᏒᏕ ᎴᎥᏋᎴ ᎦᎧᏒ ᏁᎧᏖ ᏝᎧᏁᎶ ᏗᎶᎧ ᏖᎧᎧ, ᏕᎧ Ꭵ'Ꮇ ᏒᏋᏗᏝᏝᎩ ᏬᎮᏕᏋᏖ. Ꭵ ᏠᎧᎥᏁᏋᎴ ᏖᏂᎥᏕ ᎶᏒᎧᏬᎮ ᏖᎧ ᎷᏗᏦᏋ ᏁᏋᏇ ᎦᏒᎥᏋᏁᎴᏕ, ᏗᏁᎴ ᏖᏂᎥᏕ ᎥᏕ ᏇᏂᏗᏖ Ꭵ ᎶᏋᏖ. ᏗᎶᏗᎥᏁ, Ꭵ ᏂᏗᏉᏋᏁ'Ꮦ ᎴᎧᏁᏋ Ꮼ ᎶᏬᎩᏕ ᏗᏁᎩᏖᏂᎥᏁᎶ ᏇᏒᎧᏁᎶ, ᏕᎧ ᏇᏂᎩ ᏇᎧᏁ'Ꮦ Ꮼ ᏠᏬᏕᏖ ᏕᏂᎧᏇ ᏕᎧᎷᏋ ᎦᏬፈᏦᎥᏁᎶᏕ ᏒᏋᏕᎮᏋፈᏖ?
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top