Advertisement
196040

BP lab 5.2 triggers

Jan 18th, 2022
5,519
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // 1
 2. CREATE TRIGGER ONINSERT
 3. AFTER INSERT ON Narachka
 4. FOR EACH ROW
 5. BEGIN
 6.     UPDATE Market
 7.     SET brNarachki=brNarachki+1
 8.     WHERE ID = NEW.marketID
 9.     ;
 10. END
 11. ;
 12.  
 13. CREATE TRIGGER ONDELETE
 14. AFTER DELETE ON Narachka
 15. FOR EACH ROW
 16. BEGIN
 17.     UPDATE Market
 18.     SET brNarachki=brNarachki-1
 19.     WHERE ID = OLD.marketID
 20.     ;
 21. END
 22. ;
 23.  
 24. CREATE TRIGGER ONUPDATE
 25. AFTER UPDATE OF marketID ON Narachka
 26. FOR EACH ROW
 27. BEGIN
 28.     UPDATE Market
 29.     SET brNarachki=brNarachki+1
 30.     WHERE ID = NEW.marketID
 31.     ;
 32.     UPDATE Market
 33.     SET brNarachki=brNarachki-1
 34.     WHERE ID = OLD.marketID
 35.     ;
 36. END
 37. ;
 38.  
 39. Market(ID, ime, adresa, grad, rejting, rakovoditel, rabotnoVremeOd, rabotnoVremeDo)
 40.  
 41. Korisnik(ID, korisnichkoIme, lozinka, email, adresaDostava)
 42.  
 43. Specijalitet(kod, ime, tip)
 44.  
 45. Prodazhba(marketID*, specijalitetKod*, cena)
 46.  
 47. Narachka(marketID*, specijalitetKod*, korisnikID*, datum)
 48.  
 49.  
 50. Во табелата Market е креиран изведен атрибут „brNarachki“ во кој е зачуван вкупниот број на нарачки кои се направени во даден маркет. Дополнително, пресметана е моменталната вредност на овој атрибут за секој маркет.
 51.  
 52. Да се напише соодветниот тригер/и за одржување на конзистентноста на атрибутот „brNarachki“ при додавање, бришење или ажурирање на записите од кои зависи неговата вредност.
 53.  
 54. // 2
 55.  
 56. CREATE TRIGGER ONINSERT
 57. AFTER INSERT ON Prodazhba
 58. FOR EACH ROW
 59. BEGIN
 60.     UPDATE Market
 61.     SET brSpecijaliteti = brSpecijaliteti+1
 62.     WHERE ID = NEW.marketID
 63.     ;
 64. END
 65. ;
 66.  
 67.  
 68. CREATE TRIGGER ONDELETE
 69. AFTER DELETE ON Prodazhba
 70. FOR EACH ROW
 71. BEGIN
 72.     UPDATE Market
 73.     SET brSpecijaliteti = brSpecijaliteti-1
 74.     WHERE ID = OLD.marketID
 75.     ;
 76. END
 77. ;
 78.  
 79. CREATE TRIGGER ONUPDATE
 80. AFTER UPDATE OF marketID ON Prodazhba
 81. FOR EACH ROW
 82. BEGIN
 83.     UPDATE Market
 84.     SET brSpecijaliteti = brSpecijaliteti+1
 85.     WHERE ID = NEW.marketID;
 86.    
 87.     UPDATE Market
 88.     SET brSpecijaliteti = brSpecijaliteti-1
 89.     WHERE ID = OLD.marketID
 90. ;
 91. END
 92. ;
 93. //Во табелата Market е креиран изведен атрибут „brSpecijaliteti“ во кој е зачуван вкупниот број на специјалитети кои се понудени на продажба од дадениот маркет. Дополнително, пресметана е моменталната вредност на овој атрибут за секој маркет.
 94.  
 95.  
 96. //3
 97.  
 98.  
 99. CREATE TRIGGER ONINSERT
 100. AFTER INSERT ON Bilet
 101. FOR EACH ROW
 102. BEGIN
 103.     UPDATE Patnik
 104.     SET brBileti=brBileti+1
 105.     WHERE embg = NEW.patnik_embg
 106.     ;
 107. END
 108. ;
 109.  
 110. CREATE TRIGGER ONDELETE
 111. AFTER DELETE ON Bilet
 112. FOR EACH ROW
 113. BEGIN
 114.     UPDATE Patnik
 115.     SET brBileti=brBileti-1
 116.     WHERE embg = OLD.patnik_embg
 117.     ;
 118. END
 119. ;
 120.  
 121. CREATE TRIGGER ONUPDATE
 122. AFTER UPDATE OF patnik_embg ON Bilet
 123. FOR EACH ROW
 124. BEGIN
 125.     UPDATE Patnik
 126.     SET brBileti=brBileti-1
 127.     WHERE embg = OLD.patnik_embg
 128.     ;
 129.     UPDATE Patnik
 130.     SET brBileti=brBileti+1
 131.     WHERE embg = NEW.patnik_embg
 132.     ;
 133. END
 134. ;
 135.  
 136.  
 137.  
 138.  
 139. //Во табелата Patnik е креиран изведен атрибут „brBileti“ во кој е зачуван вкупниот број на билети што ги резервирал патникот. Дополнително, пресметана е моменталната вредност на овој атрибут за секој патник..
 140.  
 141.  
 142.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement