Advertisement
Nenogzar

Untitled

Feb 12th, 2024
1,081
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 5.86 KB | None | 0 0
 1. # # Функция за намиране на началната позиция на "k" в лабиринта
 2. # def find_position(maze):
 3. #     position = []
 4. #     for row in range(len(maze)):
 5. #         for el in maze[row]:
 6. #             if el == 'k':
 7. #                 position.append(row)
 8. #                 position.append(maze[row].find('k'))
 9. #                 return position
 10. #
 11. # # Функция за намиране на свободните позиции (' ') в лабиринта
 12. # def next_free_spot(maze):
 13. #     free_spots = []
 14. #
 15. #     for row in range(len(maze)):
 16. #         for el in range(len(maze[row])):
 17. #             tmp = []
 18. #             if maze[row][el] == ' ':
 19. #                 tmp.append(row)
 20. #                 tmp.append(el)
 21. #                 free_spots.append(tmp)
 22. #
 23. #     return free_spots
 24. #
 25. # # Функция за намиране на пътя в лабиринта
 26. # def find_path(position, next_free, maze):
 27. #     moves = 0
 28. #
 29. #     while next_free:
 30. #         x1, x2 = next_free.pop(0)
 31. #
 32. #         # Проверка за движение наляво
 33. #         if position[0] == x1 and position[1] - x2 == 1:
 34. #             position = [x1, x2]
 35. #             moves += 1
 36. #         # Проверка за движение надясно
 37. #         elif position[0] == x1 and x2 - position[1] == 1:
 38. #             position = [x1, x2]
 39. #             moves += 1
 40. #         # Проверка за движение надолу
 41. #         elif x1 - position[0] == 1 and position[1] == x2:
 42. #             position = [x1, x2]
 43. #             moves += 1
 44. #         # Проверка за движение нагоре
 45. #         elif position[0] - x1 == 1 and position[1] == x2:
 46. #             position = [x1, x2]
 47. #             moves += 1
 48. #
 49. #     # Проверка за излизане от лабиринта
 50. #     if position[0] == 0 or position[0] == (len(maze) - 1) or position[1] == 0 or position[1] == (len(maze) - 1):
 51. #         return f'Kate got out in {moves + 1} moves'
 52. #     # Съобщение, че Kate не може да излезе от лабиринта
 53. #     return 'Kate cannot get out'
 54. #
 55. # # Вход от потребителя - брой редове в лабиринта
 56. # m_rows = int(input())
 57. # maze = []
 58. # moves = 0
 59. # free_space = True
 60. #
 61. # # Вход от потребителя - редове на лабиринта
 62. # for row in range(m_rows):
 63. #     maze.append(input())
 64. #
 65. # # Извикване на функциите и извеждане на резултата
 66. # position = find_position(maze)
 67. # next_free = next_free_spot(maze)
 68. # movement = find_path(position, next_free, maze)
 69. # print(movement)
 70.  
 71.  
 72. """ 2 """
 73.  
 74. # Функция за намиране на началната позиция на "k" в лабиринта
 75. def find_position(maze):
 76.     position = []
 77.     for row in range(len(maze)):
 78.         for el in maze[row]:
 79.             if el == 'k':
 80.                 position.append(row)
 81.                 position.append(maze[row].find('k'))
 82.                 return position
 83.  
 84. # Функция за намиране на свободните позиции (' ') в лабиринта
 85. def next_free_spot(maze):
 86.     free_spots = []
 87.  
 88.     for row in range(len(maze)):
 89.         for el in range(len(maze[row])):
 90.             tmp = []
 91.             if maze[row][el] == ' ':
 92.                 tmp.append(row)
 93.                 tmp.append(el)
 94.                 free_spots.append(tmp)
 95.  
 96.     return free_spots
 97.  
 98. # Функция за намиране на пътя в лабиринта и брой възможни изходи
 99. def find_path(position, next_free, maze):
 100.     total_moves = 0  # Общ брой на движенията
 101.     total_exits = 0  # Общ брой на възможните изходи
 102.     longest_paths = []  # Списък с най-дългите пътища
 103.  
 104.     while next_free:
 105.         x, y = next_free.pop(0)
 106.         moves = 0  # Брой на движенията за текущата позиция
 107.  
 108.         # Проверка за движение наляво
 109.         if position[0] == x and position[1] - y == 1:
 110.             moves += 1
 111.         # Проверка за движение надясно
 112.         elif position[0] == x and y - position[1] == 1:
 113.             moves += 1
 114.         # Проверка за движение надолу
 115.         elif x - position[0] == 1 and position[1] == y:
 116.             moves += 1
 117.         # Проверка за движение нагоре
 118.         elif position[0] - x == 1 and position[1] == y:
 119.             moves += 1
 120.  
 121.         # Обновяване на броя движения за текущата позиция
 122.         total_moves += moves
 123.  
 124.         # Проверка дали текущата позиция е изход от лабиринта
 125.         if position[0] == 0 or position[0] == (len(maze) - 1) or position[1] == 0 or position[1] == (len(maze[0]) - 1):
 126.             total_exits += 1
 127.  
 128.             # Запазване на текущия път
 129.             current_path = [(position[0], position[1])] + [(x, y) for x, y in next_free]
 130.             longest_paths.append(current_path)
 131.  
 132.     if total_exits > 0:
 133.         # Избор на най-дългия път
 134.         longest_path = max(longest_paths, key=len)
 135.         return f'"Kate got out in {total_moves +1} moves"'
 136.     else:
 137.         return 'Kate cannot get out'
 138.  
 139.  
 140. # Вход от потребителя - брой редове в лабиринта
 141. m_rows = int(input())
 142. maze = []
 143. moves = 0
 144. free_space = True
 145.  
 146. # Вход от потребителя - редове на лабиринта
 147. for row in range(m_rows):
 148.     maze.append(input())
 149.  
 150. # Извикване на функциите и извеждане на резултата
 151. position = find_position(maze)
 152. next_free = next_free_spot(maze)
 153. movement = find_path(position, next_free, maze)
 154. print(movement)
 155.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement