SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 16th, 2019 22 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # uncompyle6 version 3.5.0
 2. # Python bytecode 3.6 (3379)
 3. # Decompiled from: Python 3.6.8 (default, Oct  7 2019, 12:59:55)
 4. # [GCC 8.3.0]
 5. # Embedded file name: circ.py
 6. # Compiled at: 2019-12-13 23:59:55
 7. # Size of source mod 2**32: 5146 bytes
 8. 佤 = 0
 9. 侰 = ~佤 * ~佤
 10. 俴 = 侰 + 侰
 11.  
 12. def 䯂(䵦):
 13.     굴 = 佤
 14.     굿 = 佤
 15.     괠 = [佤] * 俴 ** (俴 * 俴)
 16.     궓 = [佤] * 100
 17.     괣 = []
 18.     while 䵦[굴][佤] != '듃':
 19.         굸 = 䵦[굴][佤].lower()
 20.         亀 = 䵦[굴][侰:]
 21.         if 굸 == '뉃':
 22.             괠[亀[佤]] = 괠[亀[侰]] + 괠[亀[俴]]
 23.         elif 굸 == '렀':
 24.             괠[亀[佤]] = 괠[亀[侰]] ^ 괠[亀[俴]]
 25.         elif 굸 == '렳':
 26.             괠[亀[佤]] = 괠[亀[侰]] - 괠[亀[俴]]
 27.         elif 굸 == '냃':
 28.             괠[亀[佤]] = 괠[亀[侰]] * 괠[亀[俴]]
 29.         elif 굸 == '뢯':
 30.             괠[亀[佤]] = 괠[亀[侰]] / 괠[亀[俴]]
 31.         elif 굸 == '륇':
 32.             괠[亀[佤]] = 괠[亀[侰]] & 괠[亀[俴]]
 33.         elif 굸 == '맳':
 34.             괠[亀[佤]] = 괠[亀[侰]] | 괠[亀[俴]]
 35.         elif 굸 == '괡':
 36.             괠[亀[佤]] = 괠[亀[佤]]
 37.         elif 굸 == '뫇':
 38.             괠[亀[佤]] = 괠[亀[侰]]
 39.         elif 굸 == '꼖':
 40.             괠[亀[佤]] = 亀[侰]
 41.         elif 굸 == '뫻':
 42.             궓[亀[佤]] = 괠[亀[侰]]
 43.         elif 굸 == '딓':
 44.             괠[亀[佤]] = 궓[亀[侰]]
 45.         elif 굸 == '댒':
 46.             괠[亀[佤]] = 佤
 47.         elif 굸 == '묇':
 48.             궓[亀[佤]] = 佤
 49.         elif 굸 == '묟':
 50.             괠[亀[佤]] = input(괠[亀[侰]])
 51.         elif 굸 == '꽺':
 52.             궓[亀[佤]] = input(괠[亀[侰]])
 53.         elif 굸 == '돯':
 54.             print(괠[亀[佤]])
 55.         elif 굸 == '뭗':
 56.             print(궓[亀[佤]])
 57.         elif 굸 == '뭿':
 58.             굴 = 괠[亀[佤]]
 59.         elif 굸 == '뮓':
 60.             굴 = 궓[亀[佤]]
 61.         elif 굸 == '뮳':
 62.             굴 = 괣.pop()
 63.         elif 굸 == '믃':
 64.             if 괠[亀[侰]] > 괠[亀[俴]]:
 65.                 굴 = 亀[佤]
 66.                 괣.append(굴)
 67.                 continue
 68.             elif 굸 == '꽲':
 69.                 괠[7] = 佤
 70.                 for i in range(len(괠[亀[佤]])):
 71.                     if 괠[亀[佤]] != 괠[亀[侰]]:
 72.                         괠[7] = 侰
 73.                         굴 = 괠[亀[俴]]
 74.                         괣.append(굴)
 75.  
 76.             elif 굸 == '꾮':
 77.                 괢 = ''
 78.                 for i in range(len(괠[亀[佤]])):
 79.                     괢 += chr(ord(괠[亀[佤]][i]) ^ 괠[亀[侰]])
 80.  
 81.                 괠[亀[佤]] = 괢
 82.             elif 굸 == '꿚':
 83.                 괢 = ''
 84.                 for i in range(len(괠[亀[佤]])):
 85.                     괢 += chr(ord(괠[亀[佤]][i]) - 괠[亀[侰]])
 86.  
 87.                 괠[亀[佤]] = 괢
 88.             elif 굸 == '떇':
 89.                 if 괠[亀[侰]] > 괠[亀[俴]]:
 90.                     굴 = 괠[亀[佤]]
 91.                     괣.append(굴)
 92.                     continue
 93.                 elif 굸 == '뗋':
 94.                     if 괠[亀[侰]] > 괠[亀[俴]]:
 95.                         굴 = 궓[亀[佤]]
 96.                         괣.append(굴)
 97.                         continue
 98.                     elif 굸 == '똷':
 99.                         if 괠[亀[侰]] == 괠[亀[俴]]:
 100.                             굴 = 亀[佤]
 101.                             괣.append(굴)
 102.                             continue
 103.                         elif 굸 == '뚫':
 104.                             if 괠[亀[侰]] == 괠[亀[俴]]:
 105.                                 굴 = 괠[亀[佤]]
 106.                                 괣.append(굴)
 107.                                 continue
 108.                             elif 굸 == '띇':
 109.                                 if 괠[亀[侰]] == 괠[亀[俴]]:
 110.                                     굴 = 궓[亀[佤]]
 111.                                     괣.append(굴)
 112.                                     continue
 113.         굴 += 侰
 114.  
 115.  
 116. 䯂([
 117.  [
 118.   '꼖', 佤, 'Authentication token: '],
 119.  [
 120.   '꽺', 佤, 佤],
 121.  [
 122.   '꼖', 6, 'á×äÓâæíäàßåÉÛãåäÉÖÓÉäàÓÉÖÓåäÉÓÚÕæïèäßÙÚÉÛÓäàÙÔÉÓâæÉàÓÚÕÓÒÙæäàÉäàßåÉßåÉäàÓÉÚÓáÉ·Ôâ×ÚÕÓÔɳÚÕæïèäßÙÚÉÅä×ÚÔ×æÔÉ×Úïá×ïåÉßÉÔÙÚäÉæÓ×ÜÜïÉà×âÓÉ×ÉÑÙÙÔÉâßÔÉÖãäÉßÉæÓ×ÜÜïÉÓÚÞÙïÉäàßåÉåÙÚÑÉßÉàÙèÓÉïÙãÉáßÜÜÉÓÚÞÙïÉßäÉ×åáÓÜÜ\x97ÉïÙãäãÖÓ\x9aÕÙÛ\x99á×äÕà©â«³£ï²ÕÔÈ·±â¨ë'],
 123.  [
 124.   '꼖', 俴, 俴 ** (3 * 俴 + 侰) - 俴 ** (俴 + 侰)],
 125.  [
 126.   '꼖', 4, 15],
 127.  [
 128.   '꼖', 3, 侰],
 129.  [
 130.   '냃', 俴, 俴, 3],
 131.  [
 132.   '뉃', 俴, 俴, 4],
 133.  [
 134.   '괡', 佤, 俴],
 135.  [
 136.   '댒', 3],
 137.  [
 138.   '꾮', 6, 3],
 139.  [
 140.   '꼖', 佤, 'Thanks.'],
 141.  [
 142.   '꼖', 侰, 'Authorizing access...'],
 143.  [
 144.   '돯', 佤],
 145.  [
 146.   '딓', 佤, 佤],
 147.  [
 148.   '꾮', 佤, 俴],
 149.  [
 150.   '꿚', 佤, 4],
 151.  [
 152.   '꼖', 5, 19],
 153.  [
 154.   '꽲', 佤, 6, 5],
 155.  [
 156.   '돯', 侰],
 157.  [
 158.   '듃'],
 159.  [
 160.   '꼖', 侰, 'Access denied!'],
 161.  [
 162.   '돯', 侰],
 163.  [
 164.   '듃']])
 165. # okay decompiling 3nohtyp.pyc
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top