SHARE
TWEET

re_sql

trongnv May 26th, 2020 (edited) 984 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //================================
 2.  
 3. -- 1:
 4.  
 5. SELECT MADATPHONG, MADV, SOLUONG
 6. FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[CHI_TIET_SU_DUNG_DV]
 7. WHERE SOLUONG BETWEEN 4 AND 9
 8.  
 9. -- 2:
 10.  
 11. UPDATE [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[PHONG]
 12. SET GIAPHONG = GIAPHONG + 10
 13. WHERE SOKHACHTOIDA > 10
 14.  
 15. -- 3:
 16.  
 17. DELETE
 18. FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[DAT_PHONG]
 19. WHERE TRANGTHAIDAT = 'DA HUY'
 20.  
 21. -- 4:
 22.  
 23. SELECT TENKH
 24. FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[KHACH_HANG]
 25. WHERE TENKH LIKE '[HNM]%' AND LEN(TENKH) <= 20
 26.  
 27. -- 5:
 28.  
 29. SELECT DISTINCT TENKH
 30. FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[KHACH_HANG]
 31.  
 32. SELECT TENKH
 33. FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[KHACH_HANG]
 34. GROUP BY TENKH
 35.  
 36. -- 6:
 37.  
 38. SELECT MADV, TENDV, DONVITINH, DONGIA
 39. FROM [DICH_VU_DI_KEM]
 40. WHERE ( DONVITINH LIKE 'lon' AND DONGIA > 10 ) OR ( DONVITINH LIKE 'CAI' AND DONGIA < 5)
 41.  
 42. -- 7: // Sử dụng JOIN kết nối các bảng và dùng hàm hỗ trợ của SQL
 43.  
 44. SELECT dp.MADATPHONG, dp.MAPHONG, p.LOAIPHONG, p.SOKHACHTOIDA, p.GIAPHONG, kh.MAKH, kh.TENKH, kh.SODT, dp.NGAYDAT, dp.GIOBATDAU, dp.GIOKETTHUC, dv.MADV, ct.SOLUONG, dv.DONGIA
 45. FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[DAT_PHONG] dp
 46. JOIN khach_hang kh
 47. ON dp.MAKH = kh.MAKH
 48. JOIN [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[PHONG] p
 49. ON dp.MAPHONG = p.MAPHONG
 50. JOIN [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[CHI_TIET_SU_DUNG_DV] ct
 51. ON dp.MADATPHONG = ct.MADATPHONG
 52. JOIN [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[DICH_VU_DI_KEM] dv
 53. ON ct.MADV = dv.MADV
 54. WHERE (YEAR(NGAYDAT) = 2016 OR YEAR(NGAYDAT) = 2018) AND P.GIAPHONG > 50
 55.  
 56. -- 8: // dùng hàm TIMEDIFF(time_end, time_start ) để tính chính xác thời gian và lấy ra Giờ phút giây của nó bằng hàm DATEPART()
 57. -- tiếp đó tính tổng số giây. Nó cho giá phòng trong 1 giờ thì phải đổi ra 1 giây bao nhiêu tiền,
 58. --Tổng tiền phòng bằng tổng giây * tiền phòng 1.
 59.  
 60. SELECT dp.MADATPHONG, p.MAPHONG, p.LOAIPHONG, p.GIAPHONG, kh.TENKH, dp.NGAYDAT, p.GIAPHONG * (GIOKETTHUC - GIOBATDAU)  AS TONGTIENHAT, SUM(ct.SOLUONG * dv.DONGIA) AS TONGTIENSUDUNGDV, ( p.GIAPHONG * (GIOKETTHUC - GIOBATDAU) + SUM(CT.SOLUONG * dv.DONGIA ))
 61. FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[DAT_PHONG] dp
 62. JOIN [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[KHACH_HANG] kh
 63. ON dp.MAKH = kh.MAKH
 64. JOIN [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[PHONG] p
 65. ON dp.MAPHONG = p.MAPHONG
 66. JOIN [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[CHI_TIET_SU_DUNG_DV] ct
 67. ON dp.MADATPHONG = ct.MADATPHONG
 68. JOIN [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[DICH_VU_DI_KEM] dv
 69. ON ct.MADV = dv.MADV
 70. GROUP BY dp.MADATPHONG
 71.  
 72. -- 9: //  có thể dùng IN hoặc EXIST khuyến khích dùng EXISTS vì SQL SERVER sẽ đưa ra kết quả nhanh hơn
 73.  
 74. SELECT kh.MAKH, kh.TENKH, kh.DIACHI, kh.SODT
 75. FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[KHACH_HANG] kh
 76. WHERE kh.DIACHI = 'HOA XUAN' AND EXISTS (
 77.     SELECT *
 78.     FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[DAT_PHONG] dp
 79.     WHERE kh.MAKH = dp.MAKH )
 80.  
 81. -- 10:
 82.  
 83. SELECT p.MAPHONG,p.LOAIPHONG,p.SOKHACHTOIDA,p.GIAPHONG, COUNT(dp.MAPHONG) AS SOLUONGDAT
 84. FROM [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[PHONG] p
 85. JOIN [LAYLOIHOI_DB].[dbo].[DAT_PHONG] dp
 86. ON p.MAPHONG = dp.MAPHONG
 87. WHERE dp.TRANGTHAIDAT = 'DA DAT'
 88. GROUP BY p.MAPHONG
 89. HAVING COUNT(dp.MAPHONG) > 2
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top