Advertisement
Nenogzar

Най-дългият път

Feb 12th, 2024
857
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 1.54 KB | None | 0 0
 1.  
 2.     total_moves = 0  # Общ брой на движенията
 3.     total_exits = 0  # Общ брой на възможните изходи
 4.     longest_path = []  # Най-дългият път
 5.  
 6.     while next_free:
 7.         x, y = next_free.pop(0)
 8.         moves = 0  # Брой на движенията за текущата позиция
 9.  
 10.         # Проверка за движение наляво
 11.         if position[0] == x and position[1] - y == 1:
 12.             moves += 1
 13.         # Проверка за движение надясно
 14.         elif position[0] == x and y - position[1] == 1:
 15.             moves += 1
 16.         # Проверка за движение надолу
 17.         elif x - position[0] == 1 and position[1] == y:
 18.             moves += 1
 19.         # Проверка за движение нагоре
 20.         elif position[0] - x == 1 and position[1] == y:
 21.             moves += 1
 22.  
 23.         # Обновяване на броя движения за текущата позиция
 24.         total_moves += moves
 25.  
 26.         # Проверка дали текущата позиция е изход от лабиринта
 27.         if position[0] == 0 or position[0] == (len(maze) - 1) or position[1] == 0 or position[1] == (len(maze[0]) - 1):
 28.             total_exits += 1
 29.  
 30.             # Запазване на текущия път, ако е по-дълъг от предишния
 31.             if moves > len(longest_path):
 32.                 longest_path = [(position[0], position[1])] + [(x, y) for x, y in next_free]
 33.  
 34.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement