SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 20th, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package baza0;
 2. import javax.swing.*;
 3. import java.util.*;
 4.  
 5. class Osoba
 6.  { String nazwisko;
 7.    float srednia;
 8.    String uwagi;
 9.    
 10.    public  void Nadaj_nazwisko(String lan)
 11.     { nazwisko=lan;}
 12.    public String Podaj_nazwisko()
 13.     { return nazwisko;}
 14.    public  void Nadaj_uwagi(String lan)
 15.     { uwagi=lan;}
 16.    public String Podaj_uwagi()
 17.      { return uwagi;}
 18.    public  void Nadaj_srednia(float srednia_)
 19.     { srednia=srednia_;}
 20.   public float Podaj_srednia()
 21.      {return srednia;}
 22.  
 23.     @Override
 24.   public String toString()
 25.    {String napis="";
 26.     napis+="Nazwisko: "+nazwisko;
 27.     napis+=" srednia: "+srednia;
 28.     napis+=" uwagi: "+uwagi;
 29.     return napis;
 30.    }
 31.    
 32.   public boolean Szukaj(String s, String s2, boolean n1, boolean s1, boolean u1)
 33.    {
 34.        if (n1) {
 35.            if (s1){
 36.                float pom = Float.parseFloat(s2);
 37.                return nazwisko.equals(s) && srednia==pom; //nazw i srednia
 38.            }
 39.            else if (u1){
 40.                return nazwisko.equals(s) && uwagi.equals(s2); //nazw i uwagi
 41.            }
 42.            else{
 43.                return nazwisko.equals(s);  //jak jest podane tylko 1 kryterium
 44.            }                          
 45.        }
 46.        else if(s1 == true &&  n1==false){
 47.          if(u1){
 48.               float pom = Float.parseFloat(s);
 49.               return uwagi.equals(s2) && srednia==pom;
 50.          }
 51.          else{
 52.               float pom = Float.parseFloat(s);
 53.               return srednia==pom;
 54.          }
 55.        }
 56.        else
 57.        if (u1 == true && n1 ==false && s1 ==false) { return uwagi.equals(s); }
 58.        else return false;
 59.    }
 60.  }  
 61.  
 62. class  Tablica
 63. {    
 64.   Osoba Dane[]=null;
 65.   int ile=0;  
 66.  
 67.   public boolean Pusta()
 68.     {
 69.       return ile==0;
 70.     }
 71.  
 72.   public boolean Pelna()
 73.     {
 74.       return ile==Dane.length;
 75.     }
 76.  public int Podaj_ile()
 77.    {
 78.      return ile;
 79.    }
 80.  
 81.   public void Wykonaj_tablice(int N)
 82.    {
 83.       ile=0;
 84.       Dane=new Osoba[N]; //utworzenie tablicy
 85.    }
 86.  
 87.   public void Wstaw (String nazwisko_, float srednia, String uwagi_)
 88.    {
 89.       Osoba dana=new Osoba();
 90.       dana.Nadaj_nazwisko(nazwisko_);
 91.       dana.Nadaj_srednia(srednia);
 92.       dana.Nadaj_uwagi(uwagi_);
 93.       Dane[ile]=dana;
 94.       ile++;
 95.    }
 96.  
 97.    public Osoba Wyszukaj(String s, String s2, boolean n1, boolean s1, boolean u1)
 98.     {
 99.       for (int i=0; i<ile;i++)
 100.        if (Dane[i].Szukaj(s, s2, n1, s1, u1))
 101.         return   Dane[i];
 102.       return null;
 103.     }
 104.    
 105.    public String toString()
 106.    {
 107.        String s="";
 108.        for (int i=0; i<ile; i++)
 109.          s+=Dane[i].toString()+"\n";
 110.        return s;
 111.    }
 112. }
 113.  
 114. public class Baza0
 115. {
 116.   protected Tablica tablica=new Tablica();
 117.  
 118.   public void Wyswietl()
 119.      {
 120.       if (tablica.Pusta())//jesli tablica istnieje, to mo�na wyswietlac
 121.            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych");
 122.       else
 123.         JOptionPane.showMessageDialog(null,tablica.toString());
 124.     }
 125.  
 126.   public void Wypelnij()
 127.     { String S;
 128.       S=JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj rozmiar tablicy");
 129.       int N=Integer.parseInt(S);
 130.       tablica.Wykonaj_tablice(N); //utworzenie tablicy
 131.       String S1,S2,S3;
 132.       while(!tablica.Pelna()) //jeśli tablica jes zapełniona, tak jest równe false
 133.        {
 134.          S1 = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj nazwisko");
 135.          S2 = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj srednia");
 136.          S3 =JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj uwagi");
 137.          tablica.Wstaw(S1, Float.parseFloat(S2), S3);//dopisanie danych na końcu danych
 138.        }  
 139.     }
 140.  
 141.    public void Wyszukaj()
 142.    {
 143.      if (tablica.Pusta())//jesli tablica istnieje, to mo�na wyswietlac
 144.            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych");
 145.      else
 146.      {
 147.          char ch1;
 148.          boolean n1, s1, u1;
 149.       String AA = JOptionPane.showInputDialog(null,"Wg jakiego kryterium chcesz wyszukac?\n"
 150.               + "n - nazwisko\n"
 151.               + "N - nazwisko i srednia\n"
 152.               + "U - nazwisko i uwagi\n"
 153.               + "s - srednia\n"
 154.               + "S - srednia i uwagi\n"
 155.               + "u - uwagi");
 156.      
 157.       ch1 = AA.charAt(0);
 158.       n1= s1= u1=false;
 159.       switch(ch1)
 160.       {
 161.           case 'n': n1=true; break;
 162.           case 'N': n1=true; s1=true; break;
 163.           case 'U': n1=true; u1=true; break;
 164.           case 's': s1=true; break;
 165.           case 'S': s1=true; u1=true; break;
 166.           case 'u': u1=true; break;
 167.           default: JOptionPane.showMessageDialog(null,"BLAD!"); break;  
 168.       }
 169.       String S = JOptionPane.showInputDialog(null,"Szukaj:");
 170.       String S2 = JOptionPane.showInputDialog(null,"Szukaj:");
 171.       Object osoba=tablica.Wyszukaj(S,S2, n1, s1, u1);  
 172.       if(osoba!=null)
 173.        JOptionPane.showMessageDialog(null,osoba.toString());
 174.      }
 175.    }
 176.    
 177.    static public  void main(String args[])
 178.    {  Baza0 baza1=new Baza0(); //referencja do tablicy, kt�ra jest tworzona w opcji 1
 179.       char ch;
 180.       String s;
 181.       do
 182.       { s=JOptionPane.showInputDialog(null, "Progam nie jest zabezpieczony przed\n" +
 183.                 "złym formatem danych\n i naciskaniem Cancel w okienkach dialogowych\n"+
 184.                 "Podaj wybor"
 185.         +"\n1 - Wypelnij tablice,"
 186.         +"\n2 - Wyswietl dane osob"
 187.         +"\n3 - Wyszukaj osobe i wyswietl jej dane"
 188.         +"\nk - Koniec programu");
 189.       ch = s.charAt(0);  //pobranie opcji
 190.       switch(ch)
 191.        {case '1' : baza1.Wypelnij();
 192.                    break;
 193.         case '2' : baza1.Wyswietl();      
 194.                    break;
 195.         case '3' : baza1.Wyszukaj();
 196.                    break;  
 197.         case 'k' : JOptionPane.showMessageDialog(null, "Koniec programu");
 198.                    break;
 199.         default  : JOptionPane.showMessageDialog(null,"Zla opcja");      
 200.     }
 201.  }while (ch != 'k') ;
 202.  System.exit(0);
 203.   }
 204. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top